מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 1

, במטרה לפתח מחקר, 2007 מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, הוקם בשנת מכון חרוב ידע ותוכניות למידה מתקדמות בתחום של ילדים אשר עברו התעללות והזנחה במשפחותיהם. המכון שומר על סטנדרטים גבוהים של איכות ומצוינות במטרה לשכלל את המענים העומדים לרשות הקהילה המקצועית המופקדת על רווחתם של הילדים נפגעי התעללות והזנחה.

:2010-2009 מפרסומי המכון

w w w . h a r u v . o r g . i l Alicia f. Lieberman, Elena Padron, Patricia Van Horn, William W. Harris San Francisco general Hospital and University of California, San Francisco תורגם עבור מכון חרוב ע"י שירה ליפקין סקר עמדות הציבור כלפי פגיעה בילדים והדיווח לרשויות פרופ' רמי בנבנישתי, פרופ' הלל שמיד התעללות בילדים - ההכרה בתופעה, התפתחות החקיקה ופיתוח דרכי טיפול והגנה פקידת סעד ראשית לחוק הנוער בדימוס M . S . W מרים פבר, 2008 פניות לפקידי סעד והטיפול בהם: סיכום ממצאים פרופ' רמי בנבנישתי, מכון חרוב ואוניברסיטת בר-אילן מלאכים בחדר הילדים: העברה בין דורית של השפעות הוריות מיטיבות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online