מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

ניכור הורי או סרבנות קשר?

Saini, Drozd, & Olesen,( להתנהגות המהווה שמירת סף ;) שיכולה 2017 Austin, Fieldstone, & Pruett, 2013 להתפתח לניכור. כאן נציין כמה מהעניינים אשר, על-פי ), יכולים Fidler, Bala, & Saini, 2013, Chap. 3( הספרות לנבא ניכור:

הורי, הם שיפוטיים, מאחר שהם מטילים אשם על הילד או על אחד ההורים, מה שעלול להביא להטיות אצל המטפלים ואנשי מערכת המשפט המתבקשים לשקם את הקשר בין הילד להורה. לכן במאמר זה נבחר המונח "כישלון קשר" שהוא ניטרלי ונטול אשם, והוא מתייחס לבעיות בקיומו של קשר הורה-ילד מכל הסוגים – בעיות שיכולות להגיע לכדי נתק בין ילד לאחד מהוריו. כדי לאפיין בדיוק את המצבים שבהם הקשר בין ילד להורה מידרדר ונכשל, נציע מינוח עבור תהליך כישלון הקשר, וכן עבור המצבים שבהם הקשר נכשל: לעניין התהליך, יש קשר סדיר, אחר כך הידרדרות הקשר, ולבסוף כישלון קשר או ניתוק קשר. סוגי כישלון הקשר וסיבותיהם הסיבות לכישלון הקשר מגוונות, יש ניתוק מוצדק, , בגלל התעללות של ההורה בילד עד שקשר estrangement כלשהו בין ההורה לילד מסכן את בריאותו הנפשית, ולעיתים הפיזית, של הילד. יש שיוזם הניתוק הוא הילד ויש שההורה הוא היוזם. ואולם ברוב המקרים, כישלון קשר אחר איננו מוצדק. וכאן יש לחלק את כישלון הקשר לשני סוגים:  – הילד מנתק קשר כדי להתגבר על קונפליקט הסוג הראשון ): ניתוק לא alignment( הנאמנויות, ללא תרומת ההורה האחר מוצדק, ביוזמת הילד. – true alienation by parent , – ניכור הורי אמיתי הסוג השני הורה אחד גורם לניתוק. המונח ניכור הורי מתאים אך ורק  במקרים אלה. אך יש להוסיף 3 לעיתים יש יותר מסיבה אחת לכישלון הקשר, שבכל המקרים, גם כאשר הניתוק מוצדק, הילד מסרב לקיים קשר, כך שהמונח סרבנות קשר אינו מוסיף דבר לחיפוש אחר כל ילד שהוריו נתונים בתהליכי פרידה עלול להיחשף להתנהגות מנכרת. ואולם על-פי מחקרים, ובעיקר על סמך דיווחים של מטפלים ואנשי משפט, יש שתי קבוצות של ילדים הנתונים בסיכון מוגבר להתנכר להורה: ילדים עם Kaufman, & Pickar, 2017; Pickar, &( צרכים מיוחדים במועד הפירוד 11-7 ) וילדים בשכבת הגיל Kaufman, 2015 .)Baker, 2007( בין ההורים הורים שעלולים לסכן להורים הנתונים בתהליך פרידה יש, כמובן, פוטנציאל הסיבה לכישלון הקשר. אוכלוסיות בסיכון ילדים

אישיותו של כל אחד מההורים • הפרעות אישיות של אחד ההורים • חוויית הפרידה מבן/בת הזוג כאירוע טראומטי • התמודדות לקויה עם הפרידה •

תוצאות כישלון הקשר ילדים מנוכרים סובלים

יש ספרות רבה על ההשפעות של ניכור ושל מה שקודם לניכור, ולעיתים קרובות מנבא אותו: שמירת סף שאינה מועילה ואף 4 מזיקה. הספרות מדווחת בעקביות שילדים מנוכרים נתונים בסיכון גבוה למצוקה רגשית ולקשיי הסתגלות, והסיכון אצלם גבוה בהרבה מזה של ילדים שאף על פי שהוריהם בהליכים משפטיים בעקבות פירוד, הם אינם מנוכרים ומקיימים קשר עם שני ההורים. ילדים אשר מפסיקים להיות בקשר עם הורה מבטאים, לעיתים קרובות, פחד מההורה המנוכר. הפחד הוא חסר בסיס ולא רציונלי (לבד מהמקרים שבהם הילד סבל באמת מהתנהגות פוגענית של ההורה המנוכר), אך הוא משפיע לרעה על .)Garber, 2015( התנהגותו והתפתחותו מחקרים איכותניים ואמפיריים וצפייה קלינית מראים בצורה אחידה שילדים מנוכרים יסבלו מפגיעות בתחומים רבים או בחלקם – בתחום הקוגניטיבי-פסיכולוגי והרגשי – עד כדי שיבוש מוחלט בהבנת יחסים בין-אישיים ונורמות חברתיות. במחקר כמותני רטרוספקטיבי, של מבוגרים אשר בהיותם ילדים היו מנוכרים להוריהם, התברר כי מבוגרים אלו סבלו מקשיים נוספים, ובכללם קושי ביצירת מערכות יחסים זוגיות .)Baker, 2007( ושמירתן, קושי בהורות והתמכרויות למיניהן הצורך במניעה באופן דומה לבעיות רבות אחרות, לכישלון הקשר יש נטייה להחמיר עם הזמן – כל עוד הוא אינו מאובחן ומטופל. היום ההתמודדות מתחילה מאוחר מדי, לאחר שהקשר כבר נכשל. מבוגרים שהיו במערכת יחסים של ניכור הורי סובלים גם הם

Friedlander, & Walters, 2010 לעניין סיווג המצבים שבהם ילד נרתע מקשר עם הורה או מסרב לקשר, ראו 3 שמירת סף מזיקה היא התנהגות הורה אשר מונעת קשר תקין בין הילד להורה השני: לעיתים – בהעלאת טענות כוזבות נגד ההורה השני, רמזים שהוא 4 מסוכן, מתן רושם שההורה המנכר עצוב כשהילד אצל ההורה השני וכיו"ב.

I נקודת מפגש 31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online