מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

ניכור הורי או סרבנות קשר?

סיכום הטיפול למניעת כישלון הקשר, על כל גווניו וסיבותיו, צריך להיות רב-תחומי ולשלב את אלה העוסקים בכל המקצועות הרלוונטיים: חינוך, רפואה, משפט וטיפול. הוא גם מחייב: , כדי למנוע מצבים שבהם הגדרה מדויקת של המונחים • הוויכוחים על מינוח יפגעו ביכולת אלה המופקדים על התערבויות ליתן מענים שיפוטיים וטיפוליים מיידיים כדי למנוע הידרדרות וניתוק קשר. – על ידי מסע הסברה נרחב בקרב הציבור, וכן מניעה • הדרכה ספציפית למורים, לרופאים ולאנשי מקצוע אחרים, על תופעת כישלון הקשר לסוגיו ועל הנזק החמור שנגרם לילד. אשר עלולים להתפתח זיהוי מוקדם של סימני המצוקה • לכישלון קשר, על-ידי מתן הדרכה לאלה שעשויים לצפות בהם, כדי שהילד והוריו יופנו בעוד מועד לגורמים המתאימים. בבקשות הנובעות מכישלון קשר טיפול שיפוטי מיידי • ומתן צווים, הן כדי לחדש ולקיים את הקשר והן כדי להפעיל התערבות טיפולית אצל הילד וההורים, וכן פיקוח קפדני על קיום הצווים ומימוש סנקציות בשל אי ציות. עבור הילד ועבור מתן מענים זמינים לטיפול ולהדרכה • ההורים, שאפשר לקבל בהם ייעוץ ועזרה מייד עם הסימנים המוקדמים להידרדרות הקשר. קיבל http://yeladimb4.org ילדים לפני הכל המיזם עליו לפתח תוכניות בתחומים אלה, ויש תקווה שיישומן יקטין במידה ניכרת את סבלם של ילדים רבים. תודתי לד"ר תרצה יואלס ולד"ר טלי באיר טופילסקי אשר סייעו בהכנת המאמר. מקורות Austin, W. G., Fieldstone, L., & Pruett, M. K. (2013). Bench book for assessing parental gatekeeping in parenting disputes: Understanding the dynamics of gate closing and opening for the best interests of children. Journal of Child Custody , 10(1), 1-16. Fidler, B. J., Bala, N., & Saini, M. A. (2013). Children who resist postseparation parental conflict: A differential approach for legal and mental health professionals. New York, NY: Oxford University Press. Friedlander, S., & Walters, M. G. (2010). When a child rejects a parent: Tailoring the intervention to fit the problem. Family Courts Review , 48(1), 98-100. Baker, A. (2007). Adult children of parental alienation syndrome: Breaking the ties that bind. W.W. Norton.

Garber, B. D. (2015). Cognitive-behavioral methods in high- conflict divorce: Systematic desensitization adapted to parent–child reunification interventions. Family Court Review, 53(1), 96–112. Gardner, R. A. (1998). The parental alienation syndrome (Second Ed.). Creskill N.J., Creative Therapies Inc. Kaufman, R. L., & Pickar, D. B. (2017). Understanding parental gatekeeping in families with a special needs child. Family Court Review , 55(2), 195-212. Pickar, D. B., & Kaufman, R. L. (2015). Parenting plans for special needs children: Applying a risk-assessment model. Family Court Review , 53(1), 113-133. Saini, M. A., Drozd, L. M., & Olesen, N. W. (2017). Adaptive and maladaptive gatekeeping behaviors and attitudes: Implications for child outcomes after separation and divorce. Family Court Review , 55(2), 260-272.

, אני מתאר את ההתאמה בין שיטת השיפוט והטיפול בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים לעקרונות המשפט הטיפולי Journal of Law and Psychiatry .Therapeutic Jurisprudence

I נקודת מפגש 33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online