מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

טיפול שיניים בילדים שעברו התעללות

1 לאמה עסאף-ג'ברין אלינור הלפרסון יואל כהן 2 יצחק טייב

חוסר היכולת לתת מענה לצורכי הבריאות הזנחה דנטלית: האוראלית הבסיסיים. בעקבות הזנחה כזאת נפגעת במידה ניכרת בריאותו של הילד וכן התפתחותו האוראלית והכללית ). הזנחה דנטלית עלולה לגרום להתפתחות AAPD, 2017b( זיהומים וכאבים באזור הפה, ובהמשך – להפרעות באכילה, לפגיעה בתזונה נאותה, לירידה במשקל, וכן להפרעות בשינה ובהתפתחות גופנית תקינה. כמו כן הרס נרחב במשנן פוגע בדיבור ובהיגוי ופוגם באסתטיקה באזור הפה – הפרעות שעלולות לפגוע בתקשורת של הילד עם העולם הסובב אותו. במצבים של הזנחה מתמשכת ייתכנו הפרעות בריכוז ובלימודים, וכן ירידה באיכות החיים. מחלת העששת בשיניים נשירות ("שיני חלב"), הגורמת לזיהומים בסב-חוד השורש, עלולה לגרום להפרעות בהתפתחות של השיניים הקבועות .)AAPD, 2017a; Bhatia et al., 2014; RCPCH, 2017( לא אחת קשה לרופא השיניים להבדיל בין עששת דנטלית .)Bhatia et al., 2014( להזנחה דנטלית הזנחה כזאת מוגדרת כאחד מסוגי ההתעללות, והיא מתאפיינת בכך שההורה או האפוטרופוס אינו פועל לאפשר לילד טיפול Severe Early Childhood שיניים או להשלימו. האבחנה יכולה להעיד על הזנחה כזאת, וסיבותיה יכולות להיות Caries בידוד משפחתי, מעמד חברתי-כלכלי נמוך, הורות אדישה וחוסר הערכה לחשיבות של בריאות הפה. ההזנחה הדנטלית תיחשב להתעללות אם ההורה הוזהר על-ידי איש מקצוע והוסברה לו המשמעות של חומרת המצב הדנטלי ודרך הטיפול, ובכל זאת ההורה נותר אדיש ואינו פועל לשנות את המצב .)AAPD, 2017a; Bhatia et al., 2014; RCPCH, 2017( חשוב לציין שבישראל, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות 16 ילדים עד גיל ובמימון המדינה, ולפיכך הגורם הכלכלי אינו מהווה מחסום. המאפיינים האוראליים בהזנחה דנטלית הם עששת מפושטת, עששת בקבוק או הנקה (נגרמת עקב האכלה תדירה או ממושכת בבקבוק או בהנקה, בעיקר בשעות הלילה), כאב דנטלי וסיכון להתפתחות זיהום. מחקרים הראו שבקרב ילדים שעברו התעללות נמצאה עששת בשיעור גבוה יותר מבקרב שאר בני גילם. עם זאת, בהשוואה לילדים שלא עברו התעללות, לא נמצאו הבדלים בשיעור החבלות או בפגמים התפתחותיים .)Bhatia et al., 2014; RCPCH, 2017( בזגוגית השיניים מאפייני הורים לילדים הסובלים מהתעללות או מהזנחה :)Mohamed & Naidoo, 2014; RCPCH, 2017( דנטלית . אי פנייה של ההורה לטיפול שיניים או עיכוב שלה יכול 1 להיות קשור לילד מסיבות שונות, ובכלל זה אלימות בבית. . חוסר שיתוף פעולה עם ההנחיות המקצועיות הדנטליות 2

מבוא טיפולים במרפאת השיניים מלווים בדרך כלל בחרדות ובפחדים בקרב כלל האוכלוסייה. הם עלולים לגרום לקושי בטיפול ולהימנעות של המטופלים מטיפול, והם מציבים לפני הרופאים והצוות המטפל אתגר של ממש. כאשר מדובר באוכלוסייה מיוחדת אשר עברה התעללות והזנחה לסוגיהן, מורכבותם של הקשיים והאתגרים הללו מועצמת עוד. בסקירה שלהלן נחדד את ייחודו של הטיפול באוכלוסייה זו. במאמר הבא מידע שיופץ בקרב מרפאות שיניים לילדים, לשימוש הרופאים והצוות. הגדרות של התעללות והזנחה בהקשר הדנטלי פגיעה גופנית חמורה או מתמשכת בילד, התעללות פיזית: מכוונת ולא עקב תאונה, באמצעות הפעלת כוח פיזי או מכשיר אוכל, הגורמים לחבלות שונות אצל הילד (אפרת-גוט ובן- ). פגיעות אלו Mohamed & Naidoo, 2014 ;2001 , אריה יופיעו כשברים, שטפי דם תת-עוריים, צלקות, סימני נשיכה או ). בכמחצית מהמקרים Mohamed & Naidoo, 2014( כווייה של ילדים שעברו התעללות פיזית נמצאו פגיעות באזור הראש והצוואר. פגיעה באזור הפה והשיניים יוצרת קושי משמעותי, שכן היא פוגעת ביכולות לתקשר (דיבור), לאכול וללעוס, .)AAPD, 2017a( ופוגעת גם באסתטיקה פגיעה בעלת אופי מיני בילד המתבצעת התעללות מינית: בדרך של פיתוי או ניצול סמכותו ומרותו של המבוגר. בדרך כלל מדובר בבוגר המוכר לילד (קרוב או חבר משפחה). בילדים טרם גיל התבגרותם, זיהום אוראלי או סביב הפה על- ידי וירוסים מסוימים, כגון זיבה (גונוריה), יכולים להעיד על .)AAPD, 2017a( התעללות מסוג זה הילד אינו מקבל תשומת לב מספקת או התעללות נפשית: שהוא חווה התעללות מילולית, ובכלל זה כל ניסיון להפחיד אותו או לאיים עליו. עוד סוגים של התעללות נפשית הם בידוד Mohamed & Naidoo,( סוציאלי, דחייה, התעלמות והשפלה ), והסימנים האוראליים עשויים להיות דומים לאלה 2014 המפורטים בסעיף הבא.

) הם מומחים ברפואת שיניים לילדים. DMD( ) וד"ר יואל כהן DMD( ), ד"ר אלינור הלפרסון DMD( ד"ר לאמה עסאף-ג'ברין 1 ), מומחה למחלות חניכיים ומנהל מרפאת השיניים בבית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים. DMD( ד"ר יצחק טייב 2

I נקודת מפגש 35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online