מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

החיים אחרי הפנימייה I מפגש מחקרי

של המדינה במילוי תפקידה כהורה לילדים במסגרות השמה, ומורים על חובתה להמשיך את הליווי לצעירים הללו באופן דומה לזה של הורים ביולוגיים. והיטיבה לתאר זאת אחת המרואיינות: "אני מקווה מקווה מקווה שבעתיד לא ינטשו אף אחד כי , היא 18 . כאילו להגיד אוקיי היא בת 18 הוא עבר את גיל כבר תחת חסותה, וזהו? פשוט לסובב את הגב וללכת? ? בפנים 18 ובן 17 כי מה, מה ההבדל היום הזה שאתה בן אתה נשאר אותו בנאדם, מחפש את עצמך, מחפש עזרה". מחקר האורך על בוגרי פנימיות נערך בהובלתם של פרופ' ISF- ענת זעירא ופרופ' רמי בנבנישתי ובמימון ה .)Israel Science Foundation( מקורות ). צעירים בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות – סקירת 5102( ' בנבנבנישתי, ר ספרות תקופתית. ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים. ). הערכת התוכנית "גשר לבוגרי השמה חוץ 2008( ' בנבנישתי, ר' ומגנוס, א .84-45 ,28 , מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית ביתית חסרי עורף משפחתי". תקופת ה"בגרות בהתהוות" בקרב בוגרי פנימיות בישראל: .)2015( ' רפאלי, ת המשאבים האישיים והסביבתיים המנבאים תפקוד מסתגל ורווחה נפשית של בוגרי פנימיות כארבע שנים לאחר סיום השהות. חיבור לשם קבלת התואר אוניברסיטת בר-אילן: רמת גן. דוקטור לפילוסופיה. צעירים בישראל – בעיות, צרכים ושירותים – תמונת מצב  .)2009( ' קטן, י   נדלה מאתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומבט לעתיד. http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicyDocuments/ YOUNGSPROBLEMKATAN2009.pdf Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist , 55(5), 469-480. doi: http://www.jeffreyarnett.com/articles/ARNETT_ Emerging_Adulthood_theory.pdf Courtney, M. E. (2009). The difficult transition to adulthood for foster youth in the US: Implications for the state as corporate parent (Social Policy Report). Society for Research in Child Development , Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED509761 Courtney, M. E., Charles, P., Okpych, N. J., & Halsted, K. (2014). California Youth Transitions to Adulthood Study (CalYOUTH): Early findings from the Child Welfare Worker Survey. Chicago: Chapin Hall at the University of Chicago. Flynn, R. J., Miller, M. L., & Vincent, C. C. (2012). Levels of developmental assets and educational outcomes in young people in transitional living in Canada. Diskurs Kindheits-und Jugendforschung , 7(3). ‏ Retrieved from http://www.ssoar.info/ ssoar/handle/document/39059

Masten, A. S. (1994). Resilience in individual development: Successful adaptation despite risk and adversity. In M. Wang, & E. Gordon (Eds.), Risk and resilience in inner city America: Challenges and prospects (pp. 3-25). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Masten, A. S. (2004). Regulatory processes, risk, and resilience in adolescent development. Annals of the New York Academy of Sciences , 1021(1), 310-319. ‏ Masten, A. S. (2006). Promoting resilience in development: A general framework for systems of care. In R. J. Flynn, P. M. Dudding, & J. G. Barber (Eds.), Promoting resilience in child welfare (pp. 3-18). Ottawa, Ontario: University of Ottawa Press. Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry , 57(3), 316–331. doi: 10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x Stein, M. (2012). Young people leaving care: Supporting pathways to adulthood . London: Jessica Kingsley. Werner, E. (1990). Protective factors and individual resilience. In S. Meisels, & J. Shonkoff (Eds.), Handbook of early childhood interventions (pp. 97-116). New York, N.Y.: Cambridge University Press. לקריאה נוספת: Refaeli, T. (2017). Narratives of care leavers: What promotes resilience in transitions to independent lives? Children and Youth Services Review , 79, 1-9, doi: 10.1016/j.childyouth.2017.05.023 Stein, M. (2008). Resilience and young people leaving care. ChildCare inPractice , 14(1), 35–44. doi:10.1080/13575270701733682

I נקודת מפגש 57

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online