מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 16

ילדים להורים גרושים - שותפים או שקופים?

Shutterstock

1 יואה שורק

גרושים אל שיתוף משמעותי ברוח האמנה הבין-לאומית – עדיין חסומה. ילדים להורים גרושים בתהליך קבלת ההחלטות על חייהם באמנה הבין-לאומית 12 בשנים האחרונות, בעקבות סעיף ניכרת בארץ ובעולם מגמה גוברת 2 בדבר זכויות הילד, של שיתוף ילדים להורים גרושים בתהליכי קבלת החלטות 2010 , בגישור הורי ובבתי משפט למשפחה (שורק וריבקין מחקרים שליוו Cashmore, 2003 .(Birnbaum& Saini, 2012 את הניסיונות לשתף ילדים להורים גרושים בהליכים משפטיים מראים כי ילדים מעוניינים בשיתוף כזה ומעוניינים שיביאו ,)Cashmore, 2003( בחשבון את דעותיהם ואת נקודת מבטם Campbell,( אך הם אינם רוצים להיות אחראים לקבלת החלטה ). רובם המכריע של 2008; Smart, Neale, & Wade, 2001 הילדים שהשתתפו בהליכים השונים מביעים שביעות רצון רבה מן ההזדמנות שניתנה להם לבטא את מחשבותיהם, את Morag, ;2010 , רגשותיהם ואת עמדותיהם (שורק וריבקין ). עוד עולה ממחקרים כי ילדים Rivkin, & Sorek, 2012 מוסיפים נקודת ראות ייחודית, שונה מזו של הוריהם, על .)Neugebauer, 1989 ;2010 , תהליך הגירושין (שורק וריבקין

למרות האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד, המשקפת שינוי בתפיסת מעמדם החברתי של ילדים – מאובייקטים הזקוקים להגנה לסובייקטים נושאי זכויות ובעלי יכולת ,)Powell & Smith, 2009( מסוימת של שליטה על חייהם נראה כי שיח ההגנה על ילדים, בעיקר על ילדים להורים גרושים, והמוטיבציה "להשאיר אותם מחוץ לסכסוך" עדיין רווחים. אמנם ניכרת מגמה גוברת של שילובם בתהליכי קבלת החלטות על חייהם, במדיניות הציבורית ובמחקר התומך בה, אולם בפועל נראה כי הגישה של מרבית הילדים להורים

ד"ר יואה שורק היא חוקרת בכירה וראשת צוות במרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 1 , אחד מסעיפי היסוד באמנה, ילדים זכאים לכך שקולם יישמע ושדעתם תובא בחשבון בעניינים הנוגעים לחייהם. 12 לפי סעיף 2

נקודת מפגש I 24

Made with FlippingBook Learn more on our blog