מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 17

9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, מיקוד מכון חרוב, www.haruv.org.il ׀ 077-5150304 ׀ פקס 077-5150300 ’ טל /https://www.facebook.com/haruvinstitute פייסבוק:

Made with FlippingBook HTML5