מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

ילדים עם מוגבלות בגיל הרך בסיכון, לפי מוגבלות אחוז מקבוצת הגיל המתאימה

37%

28%

כלל הילדים

ילדים בגיל הרך

16%

12% 10%

5%

5%

4% 6%

3%

3% 2%

2% 1%

פיזית

סך הכול

נפשית

זקוק לאבחון לקות למידה מוגבלות אחרת שכלית אך טרם אובחן

אחרים מתוכם טרם אובחנו. 12% . אחוז מהילדים בגיל הרך בסיכון ביישובי התוכנית יש מו בלויות ולקויות 28%- ל

ילדים בגיל הרך בסיכון לפי השתייכות מגזרית

4.4%

35%

יהודי יהודי חרדי ערבי אחר או אין מידע

45%

15%

כך בכל הגילים . אחוז הילדים בגיל הרך בסיכון במגזר החרדי  קרוב למחצית מהילדים בסיכון בגיל הרך ביישובי התוכנית הם ערבים נמוך יחסית לזה של כלל הילדים היהודים.

מאפייני משפחות של ילדים בגיל הרך בסיכון אחוז מכלל הילדים בסיכון

ילדים ויותר( 4) חיים במשפחות גדולות מוגבלויות ולקויות של הילד אין הורה מפרנס חיים במשפחות חד הוריות עולים

43%

28%

20%

13%

7%

נקודת מפגש I 10

Made with FlippingBook Learn more on our blog