מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

עניין של זוויות I מפגש משפטי

שהמתחם משמש גם למגורים לאחר מכן כדי למנוע את הצבת המצלמות בשעות הפעילות. עמדה זו משאירה בפועל פעוטות רבים מדי מחוץ להגנות שחוק המצלמות מעניק. זאת ועוד: 16 דרישת חוק המצלמות שהתיעוד ייעשה בווידיאו, בלא קול, גם פוגעת ביכולתו להגן באופן מספק על פעוטות. לא אחת אירעו מקרים של התעללות נפשית קיצונית שהתבטאה בשיח אלים ומשפיל כלפי פעוטות. קשה לחשוף התעללות נפשית כאמור, וקשה פי כמה וכמה להוכיחה. במקרים כאלה, אלמלא הייתה הקלטה של קול ייתכן שעד היום היו אותם פעוטות חיים באימה ובסיוט מתמשך, שעה שצילום לבדו לא היה יכול לחשוף את ההתעללות הנפשית שאינה משאירה סימן כחול או חבורה, אלא צלקת בנפשו של הילד. כמו כן, ובלי להפחית בחשיבותו של חוק המצלמות, חוק הפיקוח אשר נחקק לצידו הוא האמצעי העיקרי (גם) למניעת לאנשי הכשרות התעללות ולהגנה על פעוטות. החוק קובע שתבטיח תקינה במעון, תנאי שהייה בטוחים צוות המעון, סטנדרטים יחס הולם בין מספר המטפלות למספר הילדים, קריטיים להבטחת שלומם הפיזי והנפשי של הפעוטות ותנאים חשובים נוספים שהם אמצעים חיוניים להגנה על פעוטות מפני פגיעה. סוגיות אלו אינן סוגיות בשוליים, אלא בלב ליבה של העשייה במעונות, וכל אחת מהן והדרך שבה תמומש היא הרת גורל לפעוטות השוהים במסגרות השונות. על אף חשיבותו של חוק הפיקוח, יש עוד כברת דרך לעבור עד ליישומו המלא, וכך ההגנה שהוא מעניק נותרת מחוררת. חשוב להכיר בכך שחוק המצלמות הוא חוק המאזן בין זכותם של פעוטות לפרטיות ובין זכותם להגנה מפני פגיעה, ובימים שבהם ההגנה שהיה אמור לספק חוק הפיקוח נותרת מחוררת, ניצבת החובה להתקנת מצלמות בחזית ההגנה על ילדינו.

אף שמדובר בתופעה קיימת, במדינות שנבדקו עלה כי התקנת מצלמות במסגרות לגיל הרך אינה מחויבת, וממילא אף לא הוסדרה באופן ייעודי בחקיקה. ואולם נראה כי מפעילי מסגרות לפעוטות בוחרים להתקין מצלמות כדי לעודד הרשמה למסגרת האמורה – מתוך הנחה שהורים יעדיפו מסגרת שמותקנות בה מצלמות – וכן להגביר את האמון והביטחון של הורים בצוות החינוכי. ככלל, על הצבת המצלמות והשימוש בחומרים המצולמים חלים ההסדרים הכלליים הנוגעים לחוקי הגנת הפרטיות והגנת המידע בכל מדינה ומדינה. למשל, האיסוף, השימוש במידע או מסירתו נעשים למטרות סבירות הנוגעות לפעילות המסגרת ו/או העסק הנדון (לדוגמה, הצילום נעשה לצורך הבטחת מוגנות הפעוטות ולא לצרכים אחרים); מתוך פגיעה מועטה בפרטיות (למשל, איסור על צילום בחדרי רחצה או שירותים); חובת יידוע וקבלת הסכמה לאיסוף, לשימוש או למסירת המידע מהגורמים הרלוונטיים, ובפרט יידוע הורים ועובדים (לדוגמה, באמצעות טופס הסכמה ייעודי); אבטחת המידע (לדוגמה, מתן גישה להורים לחומר המצולם באמצעות סיסמה אישית, פיתוח טכנולוגי המונע צילומי מסך, וכדומה); הגנת המידע מפני שימוש לא מורשה או העתקה (לדוגמה, החתמת הורים על התחייבות שלא להעתיק או לפרסם את הצילומים), משאלו פני הדברים, ההסדר הישראלי יוצר נקודת 14 ועוד. איזון מיוחדת בין הזכות להגנה – המחייבת הצבת מצלמות במעונות יום לפעוטות, ובין הזכות לפרטיות – הקובעת תנאים לשמירת פרטיות הפעוטות והעובדים, וכן אוסרת על מתן גישה מקוונת לחומר המצולם לגורמים שונים, לרבות הורים, ורק במקרה של חשד להתעללות ייפתחו המצלמות על ידי גורמים מורשים. התמונה המלאה? על מגבלות חוק המצלמות חוק המצלמות הוא כלי חשוב להגנה על פעוטות במעונות היום, מתוך שמירה על איזון מתאים וייחודי בין זכותם להגנה לזכותם לפרטיות, אך הוא אינו מעניק הגנה מספקת. חוק המצלמות מחריג מעונות יום הפועלים במקום המשמש גם מהחובה להתקנת מצלמות, לכאורה – 15 למגורים (משפחתונים) מטעמי פרטיות. בעניין זה אנו סבורות כי כאשר פעוטות שוהים במקום הרי שמדובר במעון יום לכל דבר ועניין, ואין בעובדה

ראו: 12 V. Jørgensen, The Apple of the Eye: Parents' Use of Webcams in a Danish Day Nursery, p. 447, Surveillance & society, CCTV Special 2(2/3), (2004) (,להלן Jørgensen, 2004). ראו למשל: 13 Jørgensen (2004), 447 ' , עמ 10 ;ה''ש Canada PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) Commissioner, Report of Findings #2011-008: Daycare Centre modified Webcam Monitoring to Increase Privacy Protection (2011) ( ,להלן PIPEDA, 2011).

.11 ,ה''ש PIPEDA )2011( : ראו 14 (א) לחוק המצלמות. 11 סעיף 15 (א) לחוק המצלמות. 11 סעיף 16

I נקודת מפגש 59

Made with FlippingBook Learn more on our blog