מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, מיקוד מכון חרוב, www.haruv.org.il • 077-5150304 • פקס 077-5150300 ’ טל /https://www.facebook.com/haruvinstitute פייסבוק:

Made with FlippingBook Learn more on our blog