מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

דבר העורכים

נושא ההתעללות בילדים ובבני נוער והזנחתם איננו יורד מסדר היום הציבורי. מאז פרסום הגיליון הראשון של "נקודת מפגש" התרחשו מקרים מזעזעים של פגיעה בילדים ואף רצח. מקרים אלה מעלים שאלות נוקבות על היכולת של המערכות המופקדות על רווחת הילד למנוע מקרים כאלה ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בילדים. ב"דבר העורכים" בגיליון הראשון של כתב עת זה הבלטנו את הצורך בהגברת התיאום הבין-ארגוני ובחיזוק שיתוף הפעולה בהעברה מסודרת, שיטתית ומאורגנת של מידע חיוני לקבלת החלטות על גורלם של ילדים ומשפחותיהם. בצורך הזה מכיר גם הממסד הרשמי, וועדה בין-משרדית שישבה על המדוכה הגישה את המלצותיה לשר הרווחה והשירותים החברתיים ולמנכ"ל משרדו לפני חודשים אחדים. המלצות אלו, לצערנו, מיושמות באִטיות רבה הנובעת כנראה מקשיים חוקתיים, ביורוקרטיים ומִנהליים. ככל שתהליך החקיקה יסתיים בהצלחה ובמהירות רבה יותר, כך יגבר הסיכוי למיסוד תהליכי תיאום שיגבירו את שיתוף הפעולה בין המשרדים ויאפשרו להם התמודדות אפקטיבית יותר עם נגע ההתעללות. הקורא ימצא בגיליון זה כתבת מעקב בנושא, המלמדת כי טרם הוסרו הקשיים. אנו מקווים שהסוגיות העומדות לפתחם של מיישמי ההמלצות תובהרנה ונוהלי עבודה חדשים יונהגו בהקדם. תחום אחר שהעסיק את הממשלה והחברה בישראל בחודשים האחרונים הוא מדיניות הגירוש של ילדי עובדים זרים. הדיון הציבורי התמקד בעיקר בשאלת הגירוש או מתן האפשרות

לילדים אלה לחיות עמנו, שכן רבים מהם נולדו בישראל, מתחנכים במוסדותיה ומסתגלים לאורחות החיים של חבריהם הישראלים. עם זאת, לא ניתנה תשומת לב ראויה לנושא ההתעללות בילדים אלה והזנחתם, תופעה שלא פוסחת גם עליהם. לכן מצאנו לנכון להאיר תחום זה, הנסתר מעיני הציבור, וכתבה העוסקת בו מתפרסמת אף היא בגיליון זה. תחום חשוב אחר בטיפול בילדים נפגעי התעללות היא חקירתם על ידי אנשי מקצוע אשר הוסמכו לכך. ריבוי מקרי ההתעללות מחד גיסא ומחסור בתקני כוח אדם לחוקרי ילדים מאידך גיסא יוצרים קשיים רבים ביכולת להתחקות אחר מקרי הפגיעה בילדים, בהפקת המידע הדרוש ובהבאת הפוגעים למשפט. גם תוספת התקנים לחוקרי ילדים שהשיגה הנהלת משרד הרווחה אינה נותנת את המענה הראוי להתמודדות עם סוגיה זו. מצב זה יוצר מציאות שבה ילד נחקר זמן רב לאחר גילוי הסוד, על כל ההשלכות שיש לכך על הילד עצמו ועל תהליך החקירה. כתבה בנושא מציגה לפני הקורא את עבודת חוקר הילדים, את הקשיים והדילמות שהוא ניצב לפניהם, את התשתית המחקרית המתפתחת ואת תרומתה לידע המקצועי בתחום חקירות הילדים. לבסוף, אנו חוזרים פעם אחר פעם על הצורך בפיתוח תכניות מכוונות מניעה של תופעת ההתעללות. אנחנו מחזקים את מדיניות הממשלה והחלטותיה על הצורך בשינוי סדרי העדיפות בתקציב התכניות המיועדות לילדים בסיכון בכלל ולילדים נפגעי התעללות והזנחה בפרט. תקוותנו כי הרשויות המוסמכות, ובייחוד "התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון", יפעלו ליישום

נעמי גוטמן

פרופ' הלל שמיד

החלטות הממשלה, שכן בהשקעה במניעה יש לא רק תרומה לשלומם של הילדים ולביטחונם אלא גם פוטנציאל לצמצום עלויות כלכליות בעתיד. המאמץ לפיתוח תכניות מניעה משתלב גם בתכנית האסטרטגית של מכון חרוב . המכון רואה את 2014-2011 לשנים ייעודו בפיתוח ידע אמפירי, בסיסי ושימושי, המצייד את אנשי המקצוע בכלים מושחזים יותר בהתמודדותם היומיומית עם מניעה של תופעת ההתעללות. הדים לכך ימצא הקורא גם בגיליון זה, לצד נושאים חשובים אחרים שאנחנו מבקשים להעלות לסדר היום הציבורי בשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים וחוץ-ממשלתיים. אנו מקווים כי תמצאו עניין בכתבות ובדיווחים המבטאים את העשייה המבורכת של רבים שהדאגה לרווחת הילדים היא בראש מעיניהם. עם זאת, המלאכה עוד מרובה, האתגרים רבים, היכולות האנושיות קיימות אך אינן מספיקות. יש להמשיך במאמץ היומיומי מתוך שכלול הידע האישי והארגוני, כדי להשיג תוצאות טובות הרבה יותר במאבק הבלתי פוסק על שלומם וביטחונם של הילדים - הישראלים וה"זרים".

בברכה,

נעמי גוטמן

פרופ' הלל שמיד

עורכת ראשית

יו"ר המערכת

5

נקודת מפגש

Made with FlippingBook - Online catalogs