מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

מפרסומי המכון

:2010-2009 מפרסומי המכון

התעללות בילדים - ההכרה בתופעה, התפתחות החקיקה ופיתוח דרכי טיפול והגנה פקידת סעד ראשית לחוק הנוער בדימוס M . S . W מרים פבר,

2008 פניות לפקידי סעד והטיפול בהם: סיכום ממצאים פרופ' רמי בנבנישתי, מכון חרוב ואוניברסיטת בר-אילן

מלאכים בחדר הילדים: העברה בין דורית של השפעות הוריות מיטיבות Alicia f. Lieberman, Elena Padron, Patricia Van Horn, William W. Harris San Francisco general Hospital and University of California, San Francisco תורגם עבור מכון חרוב ע"י שירה ליפקין

סקר עמדות הציבור כלפי פגיעה בילדים והדיווח לרשויות פרופ' רמי בנבנישתי, פרופ' הלל שמיד

2009 פניות אל פקידי סעד והטיפול בהן: סיכום ממצאים לשנת פרופ' רמי בנבנישתי, מכון חרוב ואוניברסיטת בר-אילן

"חברה ורווחה", רבעון לעבודה סוציאלית ד"ר טובה ליכטנשטיין, גב' פרדה פיגלסון

w w w . h a r u v . o r g . i l

נקודת מפגש 38

Made with FlippingBook - Online catalogs