מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

מפגש ספרותי

קידום שיתוף הפעולה והתיאום בין שירותים בתחום הגנת הילד רחל סבו-לאל, ד"ר טל ארזי

. חשיבות השיתוף 2 במידע, התיאום ושיתוף הפעולה בין שירותים Daro חוקרים ואנשי מקצוע רבים ( Provan , ;2002 , & Donnelly Walsh , ;2002 , Milward , & Isett ;1999 , Brebeck , & Howard , Zellman & Fair ;2009 , Wulczyn ) הכירו בחשיבות שיתוף הפעולה 2002 והתיאום בין הגורמים הבאים במגע עם ילדים ובני משפחותיהם. הם הצביעו על כך שהשיתוף במידע ותיאום הטיפול בין אנשי מקצוע – הרואים לעתים רק מקצת ההיבטים בחייו של הילד ומשפחתו – הם גורמים חשובים באיתור מוקדם, במניעת “נפילה בין הכיסאות", במניעת התערבויות סותרות אצל הילד או המשפחה, וכן במניעת הישנותה והסלמתה של הפגיעה בילד ובילדים אחרים במשפחה. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות ובחנו את השפעת שיתוף הפעולה בין שירותים התקשו, בשל מגבלות מתודולוגיות ואחרות, לאשש אמפירית את הטענה שהשיתוף והתיאום אכן השיגו תוצאות טובות יותר לילדים 2009 ,. O ' Brien et al ולמשפחות ( ). עם זאת, 2006 , Brown & White ; חקירת מקרים חמורים של פגיעה בילדים ורצח ילדים בארצות שונות, כגון אנגליה, סקוטלנד וארצות הברית, מצביעה בין השאר על כשלים בשיתוף

. מבוא 1 בעקבות מקרי רצח של ילדים במשפחה ועדה מקצועית בין- 2009- הוקמה ב משרדית שעסקה בנושא של איתור ילדים בסכנה ובחנה את הדרכים לקדם שיתוף פעולה בין גורמי מקצוע בתחום הגנת הילד. הוועדה הסתמכה במסקנותיה, בין השאר, על הידע הקיים בעולם על אסטרטגיות לקידום שיתוף הפעולה והתיאום הבין-מקצועי והבין-ארגוני. בסקירה זו יוצגו עיקרי הידע שהוועדה השתמשה בהם. שיתוף פעולה מתואר על-ידי חוקרים בדרכים שונות. יש הרואים את שיתוף הפעולה בין ארגונים על רצף של מידת האינטנסיביות והפורמליות במערכת ;2001 , Cigler היחסים שבין הארגונים ( Mattessich , ;1996 , Himmelman ;2001 , Murray - Close , & Monsey ). הרצף 2008 , Sandfort & Milward ) cooperation נע בין שיתוף פעולה ( – שהוא לא פורמלי ומבוסס על יחסים בין-אישיים, לבין אינטגרציה – מצב שבו שני ארגונים או יותר עובדים יחד כארגון אחד ומספקים שירותים חדשים ללקוחותיהם המשותפים. בין שני הקצוות אפשר למצוא תיאום ) – ארגונים המתאמים coordination ( את פעולותיהם למרות היותם – ) collaboration עצמאיים, ושיתוף ( ארגונים החולקים משאבים, סמכויות ותגמולים.

פעולה ובהעברת מידע בין שירותים המטפלים בילדים, ומספקת תמיכה בגישה הרווחת הרואה חשיבות בשיתוף Dubowitz הפעולה בין השירותים ( ;2005 , Fox ;2005 , & Gutterman , Reder & Duncan ;2009 , Laming .)1999 . חסמים בשיתוף 3 פעולה בין אנשי מקצוע הספרות המקצועית העוסקת בניתוח שיתוף פעולה בין שירותים המטפלים בילדים מצביעה על ארבעה סוגים עיקריים של קשיים בקידום שיתוף הפעולה: קשיים הקשורים לתרבות המקצועית לאנשי מקצוע ולתרבות הארגונית. שונים יש מערכות שונות של ערכים, טרמינולוגיה מקצועית ועקרונות עבודה, ושונוּת זו מקשה עליהם את ;2006 , Brown & White השיתוף ( , Burt , Resnick , & Matheson Rayth - ;2005 , Munro ;1992 Walsh et ;2005 , Farley & Stevens .)1999 ,. al קשיים הקשורים לחוסר ידע ומידע. אנשי המקצוע אינם בקיאים די הצורך בזיהוי סימנים להיותו של הילד חשוף לפגיעה או נתון במצוקה קשה, ולרבים מהם חסר מידע חיוני על מערכות השירותים הקיימות, על בעלי התפקידים וסמכויותיהם, על דרכי

נקודת מפגש 43

Made with FlippingBook - Online magazine maker