מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 5

(ע"ר): האוניברסיטה מכון חרוב 91905 העברית, הר הצופים, ירושלים Haruv Institute : The Hebrew University , Mount Scopus , Jerusalem 91905 w w w . h a r u v . o r g . i l

Made with FlippingBook Annual report