מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

יש לראות בכלל התלמידים בבית הספר גורם חשוב במתן סיוע לתלמידים במצוקה

הצוות החינוכי בבית הספר בעקבות מצוקה ואלימות בבית, ולזהות את הגורמים המקדמים פנייה לעזרה. פנייה לעזרה בעקבות אלימות או הזנחה בבית עשויה להיות מורכבת במיוחד, שכן יש בה היבטים פסיכולוגים וקוגניטיביים ייחודיים. לדוגמה, תלמידים, בגילים שונים, לא בהכרח מבינים מהי הזנחה או התעללות ופרשנותם למצב עשויה לא להיות מתאימה למצב בפועל. ילדים גם מתקשים לעתים להביע במילים את הנעשה. פנייה לעזרה בעקבות אלימות במשפחה מעלה קשיים רגשיים רבים. למשל, ילדים חוששים שלא יאמינו להם, הם מרגישים בושה נוכח המצב, הם חוששים מהשלכות פנייתם לעזרה, לגבי עצמם ולגבי הסובבים אותם, הם חוששים מסטיגמטיזציה ומאיבוד תמיכה חברתית, ובאופן כללי אין הם יודעים למי יפנו לעזרה וכיצד יעשו זאת. מממצאי המחקר עולה כי כמחצית ואכן מהתלמידים לא פונים לעזרה בעקבות אלימות ישירה כלפיהם או הזנחה, ורבים עוד יותר לא פונים לעזרה בעקבות . עם זאת חשיפה לאלימות בין ההורים מכלל מי שסובלים 15%- בממוצע כ ממצוקה בבית פונים לעזרת אחד מחברי

גורמים שונים במשרדי הממשלה מעריכים מכלל אוכלוסיית הילדים נתונה 15%- שכ במצבי סכנה, הזנחה והתעללות. למשל, מדיווחים על פניות לעובדים סוציאליים עולה כי מספר 2013 לחוק הנוער בשנת הנפגעים מהתעללות והזנחה קשה הוא 1,000 ילדים לכל 19.2- בשיעור של כ הן 48.0% , ילדים. מתוך כלל הפניות בשל פגיעה פיזית 37.3% , בשל הזנחה בשל פגיעה מינית. בשעה 18.4%- וכ שהנתונים האלה נוגעים לדיווחים ולטיפול בפועל, הרי שיש הסכמה בקרב העוסקים במחקר ובטיפול בילדים הנמצאים בסיכון כי יש פער שלילי גדול בין הדיווח לעובד סוציאלי לחוק הנוער על מספר הילדים הנמצאים במצוקה לבין אלה המוכרים לגורמי הטיפול וזוכים לעזרה. לאמתו של דבר שיעור הפנייה לעזרה הוא נמוך כל כך עד כי ילדים הסובלים מאלימות, ממצוקה או מהזנחה בבית עלולים לחיות במצב זה לאורך זמן רב בלי ששום מבוגר או איש צוות יגלה את מצבם או ידע עליו. מהם הגורמים העשויים לקדם פנייה לעזרה? כאמור, מטרת המחקר הייתה לבחון את מידת נכונותם של תלמידים לפנות לעזרת

הצוות בבית הספר, כשבראשם היועצת מהפונים, בהתאם 11%–5%( החינוכית פונים לחברים 19%- לסוג המצוקה), ו בבית הספר. שלוש מטרות עיקריות עוד נמצא כי עומדות בבסיס הפנייה לעזרה של התלמידים, והבולטת שבהם היא עזרה אינסטרומנטלית, דהיינו עזרה במטרה למצוא דרך לעצור את המתרחש בביתם ולסייע ביצירה או בשמירה על קשר עם גורמי הטיפול והאכיפה. שתי מטרות נוספות עיקריות הן תמיכה רגשית והשגת . נמצא כי יש קשר בין גורם העזרה מידע שהתלמידים בחרו לפנות אליו לבין מהות העזרה שהם רצו להשיג. לָרוב מטרת השגת עזרה אינסטרומנטלית (למשל הפסקת האלימות או עזרה ביצירת קשר עם גורמי טיפול) נמצאה קשורה לפנייה לגורמי עזרה מצוות בית הספר, ואילו השגת עזרה הקשורה לתמיכה רגשית נמצאה קשורה לפנייה לעזרת החברים. חיפוש עזרה שמטרתה השגת מידע נמצאה קשורה לפנייה לעזרה למקורות ברשת האינטרנט. באשר לגורמים המקַדמים פנייה לעזרה נמצא כי מבין כלל הגורמים, הקשר עם היועצת ותפיסת היכולת שלה לעזור, כמו

36

Made with FlippingBook flipbook maker