מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

גם זמינות היועצת והמורים, הם הגורמים המרכזיים המסבירים את נכונותם של . כאמור תלמידים תלמידים לפנות לעזרה פונים לעזרת הצוות החינוכי בעיקר על מנת לקבל סיוע אינסטרומנטלי. מטרה זו נמצאת לעתים קרובות בקונפליקט עם שמירה על סודיות, שנמצא שהיא רכיב חשוב נוסף בנכונות התלמידים לפנות לעזרה. סוגיה זו מעלה שאלות חשובות לדיון, הנוגעות בחובת הצוות החינוכי לדווח, ובהשלכות שיש להן על מתן סיוע אינסטרומנטלי וסיוע כללי. נוסף על המשתנים המקדמים פנייה אחת לעזרה (שתוארו לעיל), נמצא כי האסטרטגיות החשובות לקידום פנייה לעזרה מצד התלמידים היא אקטיביות הצוות החינוכי. הכוונה היא ליצירת קשר יזום מצד הצוות החינוכי ומתן סיוע אקטיבי לתלמידים על מנת שיוכלו . אלה דורשים להתמודד עם מצבם היערכות מיוחדת של בתי הספר, ונראה כי למחנכי הכיתות צריך להיות תפקיד מרכזי יותר. זאת לצד הצורך לחזק את מקומם של היועצים החינוכיים במתן סיוע פרטני לתלמידים. העובדה שכחמישית מהתלמידים הסובלים ממצוקה פונים לחבריהם היא מקור חשוב נוסף להתערבות ומניעה. כאמור מממצאי המחקר עולה כי מטרת הפנייה לחברים קשורה בדרך כלל ברצון לתמיכה רגשית. לא ארחיב כאן על החשיבות שיש לחברים על הרווחה הנפשית של תלמיד בגיל בית הספר ועל ההשלכות החיוביות שיש לה על פיתוח חוסן נפשי והתמודדות עם המצב. אין ספק כי לחברים תפקיד חשוב בקידום חוסנו של הפרט וביכולתו להתמודד עם מצוקות קשות במהלך חייו. עם זאת לא ברור מהם הצעדים שנוקטים חברים, אם בכלל, וכיצד הם מתורגמים לסיוע אקטיבי לתלמיד ולעצירת האלימות. לכן אחת ממסקנות המחקר היא כי יש לראות בכלל התלמידים בבית הספר גורם חשוב במתן סיוע לתלמידים במצוקה ולקדם תכניות התערבות ומניעה שבהן תתאפשר העברת המידע מהחברים לצוות בית הספר באופן שיוביל למתן סיוע מקצועי . נוסף על התמיכה החברתית

shutterstock צילום אילוסטרציה:

אחת האסטרטגיות החשובות לקידום פנייה לעזרה מצד התלמידים היא אקטיביות הצוות החינוכי

יש להוסיף כי צריך לתת יחס מיוחד לקבוצות תלמידים בעלי מאפיינים שונים. למשל, בנים נמצאים בסיכון רב יותר, שכן הם ממעטים לפנות לעזרה לעומת בנות. גם תלמידים הנחשפים לאלימות בין הוריהם ממעטים לפנות לצוות, בהשוואה לתלמידים שנפלו קורבן להזנחה או לאלימות ישירה, וגם הם דורשים אפוא יחס מיוחד. באופן כללי נראה כי יש תשתית ארגונית ומקצועית של מערכת החינוך לטיפול

בתלמידים נפגעי התעללות. כאמור מהמחקר עולה כי רוב התלמידים הנמצאים במצוקה לא נעזרים כלל בצוות החינוכי, ויש פער ניכר בין הצורך בקבלת עזרה לבין קבלת עזרה בפועל. זיהוי הגורמים המקדמים פנייה לעזרה והתאמת המודל הייעוצי עשויים לקדם את שיעור התלמידים הזוכים לעזרה ולקידום רווחתם כבר בשלבים מוקדמים של שהותם בבית הספר.

37

Made with FlippingBook flipbook maker