דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

ממצאי הוועדה 2 תהליך ניתוח הממצאים 2.1 מכל העדויות נאספו נתונים דמוגרפיים ונתונים תיאוריים של הפונים והפונות לוועדה ושל הפגיעה שעברו. צוות המחקר של הוועדה ניתח את הנתונים בשיטה של ניתוח תמטי איכותני: בניתוח האיכותני גובשו התמות המשותפות לנפגעות ונפגעים. בשלב הראשון, ניתוח רוחב, זוהו הנושאים המרכזיים שעלו מכל העדויות; ובשלב השני לכל נושא מרכזי שזוהה נעשה ניתוח עומק בכל העדויות שהייתה בהן התייחסות אליו. בניתוחי העומק והרוחב של העדויות התבקשו החוקרות לקרוא את העדויות כמה פעמים כדי להכיר אותן ולהתחבר אליהן. החוקרות בחנו את הנרטיבים בקפידה, זיהו יחידות משמעות וקטלגו אותן לפי התוכן שלהן ולפי הרלוונטיות לתמות שנבחנו. בד בבד עם עבודת הניתוח קיים צוות המחקר, שעבד באופן צמוד עם פרופסור כץ, מפגשים משותפים. במפגשים דנו החוקרות בניתוח הנתונים והגיעו להסכמה על הממצאים. ארבעה עקרונות חשובים הנחו את צוות המחקר: רגישות תיאורטית, פתיחות לנתונים, ייצוגיות, ורפלקטיביות. החוקרות בצוות המחקר הביאו לניתוח ידע בתחום המחקר וניסיון מקצועי שהעשירו את הניתוח. הידע והניסיון הםהבסיס לרגישותהתיאורטית. בתהליך המחקר פעלו החוקרות ברגישות ובמודעות להנחות הערכיות שבבסיס של הפרספקטיבות המחקריות שלהן ולהשלכותיהן על ניתוח הנתונים ופרשנותם. הרגישות התיאורטית הייתה במוקד העבודה של צוות המחקר, ואפשרה לו לאתגר את הידע שהוא מחזיק באמצעות הלמידה מהעדויות. לרגישות תיאורטית מתלווה הדרישה לפתיחות לנתונים שהיא העיקרון השני. העיקרון השלישי הוא הייצוגיות של הממצאים, והוא יושם בכך שהחוקרות התבקשו לחזור שוב ושוב לעדויות, לבחון אותן ולוודא שהממצאים מייצגים את התפיסות ואת החוויות של הנפגעים והנפגעות. עיקרון הרפלקטיביות ליווה את החוקרות בכל שלבי המחקר בכך שהן היו מודעות לפרספקטיבות שהגיעו איתן לתהליך ניתוח העדויות.

הפרספקטיבות נדונו במהלך הניתוח ואותגרו בתהליך אינטנסיבי וסיסטמטי של שיח עמיתות. חשוב לציין שבתהליך ניתוח העדויות הקפיד צוות המחקר על סטנדרטים אתיים מן המעלה הראשונה. הסטנדרטים נקבעו לפי הנחיות ועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב, וועדת האתיקה נתנה את אישורה למהלכי הוועדה הציבורית ולתהליך ניתוח העדויות. עוד חשוב לציין שבמסגרת מתן העדויות קיבלו הנפגעים והנפגעות הסבר מפורט על הוועדה ועל תהליך ניתוח העדויות; הם גם הוזמנו למלא טופס הסכמה מדעת. הוסבר למשתתפים שהשתתפותם, אם יבחרו להשתתף, היא אנונימית, שאין שאלה שהיא חובה ושהם יכולים להפסיק את מתן העדויות בכל שלב או בכל נקודת זמן בלי השלכות. הסודיות נשמרה לאורך כל שלבי עבודת הוועדה וגם בכתיבת הדוח. כדי להבטיח את הסודיות אובטח הטופס המקוון באמצעות פרוטוקולי אבטחה מתאימים ובאמצעות תוכנות מתאימות העדויות היו זמינות לצוות המחקר של הוועדה בלבד. המשתתפים קיבלו את כתובת הדואר האלקטרוני של הוועדה ליצירת קשר עם חברי הוועדה ורשימת שירותים ומענים בקהילה לשימושם. בהמשך פרק הממצאים ממצאי הוועדה יוצגו כך: ) שער 2( ; ) רקע כללי על מי שבחרו לפנות לוועדה 1( ) שער החברה. 3( ; המערכות

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

19

Made with FlippingBook Learn more on our blog