דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

רקע כללי על מי שבחרו לפנות לוועדה 2.2

עדויות שנמסרו בכתב ובעל פה מנפגעים 505 ) נאספו 2021 –ספטמבר 2020 חודשים (ספטמבר 12 במשך 4- באנגלית ו 8 ; עדויות נמסרו בערבית 20 .18 ונפגעות שעברו פגיעה מינית בילדות, חיים בישראל וגילם מעל . ממוצע הגילים היה – 83–18 ברוסית – השאר בעברית. טווח הגילים של הנפגעים והנפגעות שמסרו עדות היה בעת העדות. בתרשים א אפשר לראות את התפלגות 27 . רבע מהפונים והפונות היו מתחת לגיל 34 והחציון 36 הגילים.

בשנים התפלגות גיל פונים ופונות לוועדה תרשים א:

25

20

15

שכיחות

10

5

0

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 66 69 72 74

היו גברים. באשר לדת, בפונים 11%- מהנפגעים והנפגעות שמסרו עדות במסגרת הוועדה היו נשים וכ 87% אינם משתייכים לשום דת. בתרשים ב 5.5%- מהדת המוסלמית ו 6.1% , מהדת היהודית 88.4% והפונות לוועדה מהפונים והפונות לוועדה חילונים וחילונית 57%- אפשר לראות את התפלגות ההשתייכות הדתית באחוזים. כ חרדים וחרדיות. 13.5- כ

% השתייכות דתית תרשים ב:

0 20 40 60 80

אחוז%

חילוני

מסורתי

דתי לאומי

חרדי

ללא

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

20

Made with FlippingBook Learn more on our blog