דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

התפלגות גיל תחילת הפגיעה תרשים ד:

10 12 14 16

אחוז%

0 2 4 6 8

0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

מהפגיעות 25% ,) מהפגיעות היה הפוגע אדם שהיה מוכר לילד (שלא מהמשפחה 41%- באשר לזהות הפוגע – בכ בידי אדם או אנשים מהמשפחה המורחבת. בתרשים ה 25%- נעשו בידי אדם או אנשים מהמשפחה הגרעינית ו ובתרשים ו מוצגות התפלגות זהות הפוגע.

קרבה לפוגע תרשים ה:

משפחה

מכר

זר

9%

50%

41%

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

22

Made with FlippingBook Learn more on our blog