דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

שער המערכות 3

מבוא 3.1

בשער זה יובאו הסוגיות המרכזיות שעלו מתוך העדויות שאספה הוועדה הציבורית על המפגש של נפגעות ונפגעים עם המערכות השונות במהלך ילדותם לאחר הפגיעה המינית ולאורך חייהם. כחלק ממתן העדות נתבקשו נפגעות ונפגעים שפנו לוועדה לתאר את חוויותיהם האישיות במסגרת המפגשים שהיו להם עם המערכות השונות, וכן לתת מסרים הנוגעים לשיפור ולשינוי המדיניות בגופים השונים מתוך תפיסותיהם האישיות. בפרקים בשער זה יידונו מערכות הבריאות, החינוך, הרווחה, האכיפה וחוק ומשפט, וכן מערכות להבטחת הכנסה. טרם העמקה בכל אחת מהמערכות, תוכלו לראות מידע שיש בו את הפוטנציאל לספק מבט על נושא חשיפת הפגיעה וקבלת הסיוע כפי שעולה מכלל העדויות שנמסרו לוועדה. חשיפת הפגיעה וקבלת סיוע 3.1.1 מהמקרים שהובאו לפני הוועדה 41%- מתוך העדויות עולה כי ברוב המקרים, הפגיעה בילדות לא נחשפה. בכ הציבורית הייתה חשיפה של הפגיעה מצד הילד או מצד גורמים בסביבתו שנחשפו לקיומה של הפגיעה. ברוב המקרים, החשיפה הייתה מצד הילד כלפי דמות קרובה כגון חבר או חברה, דמות חינוך או קרוב משפחה.

חשיפת הפגיעה בילדות תרשים ז:

הפגיעה נחשפה 41% בילדות,

הפגיעה לא נחשפה 59% בילדות,

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

24

Made with FlippingBook Learn more on our blog