דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

רשימת מקורות

אלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל: בין שכיחות לדיווח.: אוניברסיטת חיפה. .)2016( .' לב ויזל, ר' ואיזיקוביץ, צ טראומה והחלמה. עם עובד. .)1992( .' לואיס־הרמן, ג .2018 נתוני פגיעה מינית לשנת .)2019( איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית https://www.1202.org.il/centers-union/info/statistics/union-data Adorno, T. W. (1998). The meaning of working through the past. In L. D. Kritzman (Ed.), European perspectives. A series in social thought and cultural criticism. Translated and with a Preface by Henry W. Pickford, 89–103. Columbia University Press. Allnock, D., & Barns, R. (2011). Researching sexual abuse: methodological issues. (editorial). Child Abuse Review, 20 (2011), 153–157. Benedini, K. M., Fagan, A. A., & Gibson, C. L. (2016). The cycle of victimization: The relationship between childhood maltreatment and adolescent peer victimization. Child abuse & neglect, 59, 111–121. Berliner, L. (2011). Child sexual abuse: Definitions, prevalence and consequences. In J. E. B. Myers (Ed.), The APSAC handbook on child maltreatment (3rd ed.), 215–232. Sage Publications. Bloom, S. L. (2007). Loss, hurt and hope—The complex issues of bereavement and trauma in children. Cambridge Scholars Publishing. Bloom, S. L. (2000a). The grief that dare not speak its name. Part I: Dealing with the ravages of childhood abuse. Psychotherapy Review, 2(9), 1–5. Bloom, S. L. (2000b). The grief that dare not speak its name. Part II: Dealing with the ravages of childhood abuse. Psychotherapy Review, 2(10), 469–472 Brits, B., Walker-Williams, H., & Fouche, A. (2021). Experiences of women survivors of childhood sexual abuse in relation to nonsupportive significant adults: a scoping review. Trauma, Violence, & Abuse, 1524838020985550. Bronfenbrenner U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. Am Psychol; 32:513-531. 10.1037/0003-066X.32.7.513. Choudhary, V., Satapathy, S., & Sagar, R. (2019). Qualitative study on the impact of child sexual abuse: Perspectives of children, caregivers, and professionals in Indian context. Journal of Child Sexual Abuse, 28(4), 489–510. https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1563262

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

80

Made with FlippingBook Learn more on our blog