איך נדבר עם ילדים על טראומה - מדריך למורות ומורים"

9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים מכון חרוב, 077-5150304 • פקס 077-5150300 ’ טל

haruvinstitute www.haruv.org.il

youtube

Made with FlippingBook Online newsletter creator