המועצה האזורית עמק חפר - ספר תוכנית העבודה לשנת 2018

תוכן עניינים 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דבר ראש המועצה 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דבר סגן ראש המועצה 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דבר מנכ”לית המועצה 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 דגשי ראש המועצה לשנת 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רכיבי תוכנית העבודה

9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לשכת מנכ”ל

35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אגף משאבי אנוש

51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המנהל הכספי 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גזברות 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחלקת הנהלת חשבונות 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחלקת הכנסות 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אגף תפעול 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחלקת איכות סביבה, קיימות ותברואה 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחלקת פיקוח ורישוי עסקים 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחלקת הרכש וההתקשרויות 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחלקת וטרינריה 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 מוקד

מ.א. עמק חפר 2018 תוכניות עבודה |

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online