המועצה האזורית עמק חפר - ספר תוכנית העבודה לשנת 2018

מנהלת העסקים

עסקים בחלק הוותיק של הפארק 3- הוצאת היתר בניה לתוספת בינוי ל 6.2 יעד

מדדי הצלחה

תקופת ביצוע

יעדי תשומות תפוקות רצויות

2018 במהלך

הוצאת היתר בניה לתוספת עסקים בחלק 3- בינוי ל הוותיק של הפארק

מתן ביטחון אישי לכל העסקים פארק התעשיות 7

צמצום עבירות הרכוש 7.1 יעד

פיקוח בטחוני על העובדים באתרי הבנייה 7.2 יעד

399 | מ.א. עמק חפר 2018 תוכניות עבודה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online