קשר עין גליון 264 - ירחון ארגון המורים דצמבר 2016

הלוואות משתלמות

) ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ"ל הידועה במועד החתימה על בקשת ההלוואה (ריבית החשכ"ל – שיעור ריבית על הלוואות לעובדי המדינה המתפרסם מעת לעת 1( )הלוואות בניכוי שכר יוענקו בכפוף לקבלת הפניה חתומה ע"י המעביד ובכפוף לקיום 3( . ומעלה ₪4,000 )ההלוואה תינתן למעבירי משכורת בגובה 2( .) ע"י החשב הכללי במשרד האוצר הסכם התקשרות מול הבנק ובהעברת משכורת לבנק. ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים (לא עסקיים), ויוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. ההלוואות – "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק )P( . פריים www.fibi.co.il כפופות לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההלוואות או להפסיק להציען בכל עת. ההלוואות המוצעות למעבירי משכורת אינן מיועדות למחזור הלוואות קיימות. הבנק הבינלאומי בשיתוף עם ארגון המורים מציג: בלעדי! ממשיכים את השנה עם לוח חלק הלוואות בתנאים ייחודיים לחברי ארגון המורים! הלוואה בריבית קבועה בשיעור ריבית : )1( החשכ”ל ₪20,000 עד סכום ההלוואה: 36 עד תקופת ההחזר: תשלומים חודשיים )1( 0.85% ריבית החשכ"ל ריבית: בלבד! ללא התחייבות להעברת המשכורת! לשנה 0.74% שיעור הריבית 9.11.16 נכון ליום לשנה) 0.8531% (ריבית מתואמת הלוואה בריבית משתנה לכל מטרה : )2( למעבירי משכורת ₪100,000 עד סכום ההלוואה: שנים 5 עד תקופת ההחזר: לשנה P +0.5% ריבית: הלוואה לכל מטרה בניכוי מהשכר : )3( למעבירי משכורת ₪ 100,000 עד סכום ההלוואה: שנים 5 עד תקופת ההחזר: לשנה P +0.5% ריבית: לשנה 2.1% שיעור הריבית 9.11.16 נכון ליום לשנה) 0.8531% (ריבית מתואמת * 5595 Call קו ייעודי למורים במוקד הבינלאומי

Made with