קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

המחלקה לפנסיה

אינו תורםכלל וכלל וכדאי להעביר אתהפקדות הכספים לקרן פנסיה אחרת/קופת גמל (בפרט למורים שכבר הגיעו לגיל פנסיית גיל). יש חשוב לא לקבל החלטות עצמאיות! לבדוק נושא זה באמצעות יועצי פנסיה. ניתן לפנות אל יועץ חיצוני באמצעות הפניה מהמחלקה לפנסיה של ארגון המורים בעלות (ההפרש ימומן ע"י הארגון). ₪ 400 - של כ השנה הצטרפו בתי ספר רבים ל"עוז לתמורה". לשכר יש השפעות 42% כידוע, לתוספת פנסיוניות. תוספת "עוז לתמורה" והשפעתה על הפנסיה התקציבית נכון להיום, הפורשים לפנסיה תקציבית מקבלים מקדמות על חשבון "עוז לתמורה". הנושא עדיין בדיונים בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. תוספת “עוז לתמורה״ והשפעתה על הפנסיה הצוברת החדשה ) תורמת 42%( ״ הגדלת השכר ב״עוז לתמורה באופן משמעותי להגדלת החיסכון הפנסיוני העתידי. כידוע, קרנות הפנסיה החדשות שייכות ר כסף רב ֵ ב ָ יצ ִ לעידן ה״קפיטליסטי״. ככל שי יותר בקרן, כך יגדל סכום החיסכון הפנסיוני החודשי העתידי. תוספת “עוז לתמורה״ והשפעתה על קרנות צוברות ותיקות המבוססות על צבירת מקפת הוותיקה ו קג״מ מנות חודשיות: ככל שמפקידים כסף רב יותר מדי חודש בחודשו, המנה החודשית גדלה וכך גם החיסכון הפנסיוני העתידי. - מורים השייכים לקרן מבטחים הוותיקה הפנסיה מבטחים הוותיקה והצטרפו ל״עוז לתמורה": כידוע, שיטת חישוב הפנסיה היא מורכבת ביותר, ומבוססת על תחשיבים מספר. השפעת ), כתוספת 42% “עוז לתמורה״ (תוספת של להפקדות במבטחים ולטווח ארוך, היא השפעת "עוז לתמורה" על החיסכון הפנסיוני

2017 פרישת גיל – אוגוסט

פנסיה תקציבית: משרד החינוך מורים 65-60 ומעלה (להזכירכם, בני 60 בני עובדי משרד החינוך יכולים לנסות להגיש בקשה לפנסיה מוקדמת, כולל מענקים) פנסיה צוברת: בעלויות ורשתות 62 : נשים עמיתים - מבטחים הוותיקה וקג"מ: 67 : , גברים 64 – 65 : , גברים 60 : נשים גלעד הוותיקה: המורים המעוניינים לפרוש פרישת גיל בסוף לפנות ישירות לקרנות או שנה זו, עליהם למחוזות במשרד החינוך, כארבעה חודשים לפני תום השנה, ולמלא טפסים. 2017 פרישה מוקדמת – אוגוסט עובדי משרד החינוך ומעלה עובדי משרד החינוך (הן 50 מורים בני בפנסיה תקציבית הן בפנסיה צוברת ותיקה וחדשה) המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת מתבקשים לפנות בהקדם במכתב בקשה (רצוי מנומק) לכוח אדם במחוז, לפיקוח ולמזכיר/ת הסניף בארגון המורים. עובדי בעלויות ורשתות ומעלה עובדי בעלויות או 50 מורים בני רשתות המעוניינים לפרוש, והם מבוטחים בפנסיה צוברת ותיקה או חדשה, יידרשו למלא טפסים (שיועלו לאתר האינטרנט של הארגון) באמצע חודש פברואר. .31.3.2017 את הטפסים יש למלא עד שנים ומעלה 35 צבירה של בקרנות הוותיקות תזכורת למורים החוסכים בקרנות ותיקות הנני חוזרת ומביאה לידיעתכם: חשוב שנות 35 מאוד שמורה, שצבר מעל עבודה ממשרה מלאה או חלקית בקרן (מבטחים, קג"מ, פנסיה ותיקה "עמיתים" מקפת) ו/או גלעד הוותיקה, יבדוק את כדאיות המשך ההפקדות לקרן הוותיקה. לעתים המשך הפקדות הכספים לקרן הוותיקה תורם לשיפור מה של הפנסיה, אך לעתים הוא

קשר הודעות הארגון 11

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

Made with FlippingBook - Online catalogs