קשר עין גליון 266 - ירחון ארגון המורים פברואר 2017

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

הסבה להוראה כהמשך ישיר לשירות במשטרה 30 מוקי זמברג

זרקור: תיכון מקיף יהוד 22 קרן שקד

תרבות הפנאי – "חבל על הזמן". למה?

32

ד״ר רמי רחמים

2 0 1 7 ת ש ע " ז

פ ב ר ו א ר ש ב ט - א ד ר

2 6 6 ג י ל י ו ן

Made with