קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

ד"ר אבי צפרוני

לשעבר מנהל המחלקה לחינוך ערכי ומנהל איכות באורט ישראל avi.zifr@gmail.com כתובת דוא"ל:

Š~–—‡ ˜•ƒŠ…Œ‚ ˜ƒ–˜ ‡ƒ‚‡‚ ‹‡–’‚ ƒ–~ ‡’ Š  r Œ j ° n ‡ ‹ p – p † j · – r  r ¹ ‡ n ° o Œ ‚ r  n Š j ‰» ̊ ~‡ n ‚ ˜ p Š p » n ~ (13 …‡ ‡Š—Œ

תרבות שיח ראויה בין שונים יש בה כוח להשכין שלום ואהבה בקרבם

ĕĠ ĘĞ ĔđđĜĦ ĦģđĘēĚĐĥ ďčĘčđ ,ĕčđĕē Ĥčďė ĦđďĎđĜĚđ ĦđĜđĥ ĦđĞď ěĕčĥ ĦģđĘēĚĐ ĦĝĕĠĦ ĦČ ĔĕĘčĚ ĕďđĐĕĐ ęĕĤĠĝĐ ěđĤČ .ĐĘČ ęĕėĤĞĚ ĦđĤĒĎĜĐ ĦđĕĦđĎĐĜĦĐ ĦđĚĤđĜ ĕĠ ĘĞ ĘĐĜĦĦđ ęĕĕĦĤčē ęĕėĤĞ :ĦģđĘēĚ Ęėč ďđĝĕ ĕĜčČ ĦđĕĐĘ ęĕėĕĤĢ ,ĘČĤĥĕ ĦĥĤđĚ ĕĠ ĘĞĥ ,ęĕĕĦĤčē ęĕėĤĞ ĐĥĕĚēč ďģĚĦĜ đĜĤĚČĚč

:ęĕĤĚđČ đĘĘĐ ,ĘĘĐ-Ħĕčđ ĕČĚĥ-Ħĕč đģĘēĜ ęĕĜĥ ĥđĘĥ" Ęđģ-Ħč ĐČĢĕ .đĜĦđĚė ĐėĘĐ :ęĕĤĚđČ đĘĘĐđ đĜĦđĚė ĐėĘĐ .ĘĘĐ-Ħĕčė ĐėĘĐđ ,ěĐ ęĕĕē ęĕĐđĘČ ĕĤčď đĘČđ đĘČ :ĐĤĚČđ đėĒ ĐĚ ĕĜĠĚ - ěĐ ęĕĕē ęĕĐđĘČ ĕĤčď đĘČđ đĘČĥ ĤēČĚ ĕėđ ?ěĦđĚė ĐėĘĐ ĞđčģĘ ĘĘĐ-Ħĕč ,ĕČĚĥ-Ħĕč ĕĤčďđ ęĐĕĤčď ěĕĜđĥđ ,đĕĐ ěĕčđĘĞđ ěĕēđĜĥ ĕĜĠĚ Ėď þ Ě ÿ ĘĘ ...ěĐĕĤčďĘ ĕČĚĥ-Ħĕč ĕĤčď ěĕĚďģĚĥ ČĘČ ďđĞ ČĘđ - đĚĢĞ ĐĕčĎĚĐ Ęėđ ,đĐĕčĎĚ Đ"čģĐ - đĚĢĞ ĘĕĠĥĚĐ Ęėĥ .('č ,Ď"ĕ ěĕčđĤĕĞ) "đĘĕĠĥĚ Đ"čģĐ -Ħĕč đĞĜĚĜ ČĘ ...ĘĘĐ-Ħĕčđ ĕČĚĥ-Ħĕč đģĘēĜĥ Ġ"ĞČ ..." ,ĕČĚĥ-ĦĕčĚ ĘĘĐ-Ħĕč ČĘđ ,ĘĘĐ-ĦĕčĚ ęĕĥĜ ČĥĕĘĚ ĕČĚĥ .('č ,ď"ĕ ,ĦđĚčĕ) "ĐĒč ĐĒ ęĕĎĐđĜ ĦđĞ ý Ĥđ Đčĕēĥ Ėď þ Ě ÿ ĘĘ Ħĕč ěĕč ĦđčĤĐ ĦđģđĘēĚĐĥ ČđĠČ ęĕČđĤ đĜČ ĕĝēĕ ĘĞ đčĕĞĐ ČĘ ĘĘĐ Ħĕč ěĕčđ ĕČĚĥ .ęĐĕĜĕč ĥđĜČĐ ĕďė ,ĘĘĐ Ħĕčė ĐėĘĐ ĐĘčģĦĐĥ ĦđĤĚĘ

ĐĤčēĐ ĦČ ĤĕĥĞĚĐ ęĤđĎė ĦģđĘēĚĐ :ěđĥČĤ ĖĤĞ ĦđĠģĥĐđ ĦđĞď ěđđĎĚč ģĘē ČĕĐ ĦģđĘēĚĐ .ĦđďĕēČ ĐĦđĞĚĥĚ ěĕČ - ĦđďēČ ďđĝĐ ĘĞ ĦďēđĕĚ ĐėĤč đĜĕģĦĐ ğČ đĜĕĚėē .ĘČĤĥĕ ĦđčĤĦĚ :ĐĤčēč ĦđĞď ĕđčĕĤ Ęĥ ĐČĘĠđĚĐ ĐĤĕĢĕč ĝđĚėĐ ęėē ĖđĤč' :ĖĤčĚ (ďđČĚ ĘđďĎ ĤđčĕĢ=) ěĕĝđĘėđČ ĐČđĤĐ" ĦđĚđď ěĐĕĦđĞď ěĕČđ ,đĒĘ đĒ ĦđĚđď ěĐĕĦđĠđĢĤĠ ěĕČĥ ,'ęĕĒĤ .('Đ ,'Ē ,ĦđėĤč ,ČĦĠĝđĦ) "đĒĘ đĒ ęĕĕĜĕĕĜĞ ęĐ ĦđĞďĐ ĕģđĘĕēĥ Ėėč ĐĜĦđĚ ĐĒ ĖĤĞ Ęĥ đĚđĕģ ęĕĞĕĜĚ ĕďĕ ĘĞ ęĕĞĜđĚ ęĜĕČđ ("ęĕĚĥ ęĥĘ ĦģđĘēĚ") đĚĥĘ ēđėĕđ ĘĐĜĘ ěđĢĤĐ đČ ĐĤĤĥđ ďđčė :đĚė ,ęĕĕĥĕČ :ĤĚČĜĥ ĕĠė ,("ęĕĚĥ ęĥĘ ĐĜĕČĥ" ĦģđĘēĚ) ĐĜĕČĥđ ;ęĕĕģĦĐĘ ĐĠđĝ ,ęĕĚĥ ęĥĘ ČĕĐĥ ĦģđĘēĚ Ęė" ČĕĐĥ ĦģđĘēĚ ČĕĐ đĒĕČ ,ęĕĕģĦĐĘ ĐĠđĝ ěĕČ ,ęĕĚĥ ęĥĘ ?ęĕĚĥ ęĥĘ ĐĜĕČĥđ ,ĕČĚĥđ ĘĘĐ ĦģđĘēĚ đĒ ?ęĕĚĥ ęĥĘ ğĕĞĝ ,'Đ ģĤĠ ,ĦđčČ ĦėĝĚ) "đĦďĞ Ęėđ ēĤģ ĦģđĘēĚ đĒ .(Č"ė

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online