קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

בית ה פר הבינ - לאומי להוראת השואה

מינהל מערכות חינוכ M.Ed. מ לול חדש עמ תזה פרופ' יצחק פרידמנ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד להיות מורימ שמחוברימ למחר תואר שני חינוכ מיוחד M.Ed. פרופ‘ אלכ קוזולינ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד חינוכ מתמטי לבית ה פר הי ודי M.Ed. פרופ' שלמה וינר : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ ביומ ד תרבות עמ ישראל והוראתה M.Ed. פרופ' נעמה צבר בנ יהושע ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ג

‹‡‡ŒŠ˜Š ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ƒƒ€Œ ‚~ƒ—‚ ~—ƒŽ

–’‚ ‡˜ ˜~ ‚Ž‡Œ„Œ ‹—ƒ ‡ ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…˜ƒ‰–‚ ˜•Š…Œ ˜‡Ž ˜ƒ‡ƒŠ‡’‚ ˜~ ‚~ƒ—‚ ~—ƒŽ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ƒƒ€Œ •Š…˜…•Š ˜~–ƒ‚Š ‡Œƒ~Š - ‡‚  ‚‡ ˜…ƒŠ— ‹‡Š—ƒ–‡ ‹—ƒ ‡ ‹‡‡•Š “–~‚ ‡…– –’‚ ‡˜ƒ ‡Š‚ƒƒ ˜‡ ‹‡‡˜€ ‚~ƒ—‚  †…ƒ ‡ƒ‡ ‡‡ŒŠ˜Š ˜ƒŠ‡’ •˜–Œƒ ‡ƒ…‡‡ —€’Œ ˜ƒ–‡”‚ ˜ƒ‰—‚ ‡‡ŒŠ˜Š ‹‡‡”Œ ƒŽ~ ˜ƒŒ~˜ƒŒ ˜ƒ‡Ž‰˜ ‚~ƒ—‚ ‡Ž’Š ‡ƒ‚‡‚ ‹Šƒ‚ ~—ƒŽ ‹ –ƒŽƒ ‹‡Š‡ ‹Šƒ‚ ˜ƒŒƒ~ ‡‡…ƒ ‚Š”‚‚ ˜ƒ‡€ƒ ˜ƒ•ƒ‚ ƒƒ ‚~ƒ—‚ ˜’ƒ•˜ ˜–•ƒŒ ‚’‡—…˜ƒ–—’~Œ‚ ˜ƒ‡Ž‰˜ ƒŽŽ ‹‡–‡”‚ ‹‡~Š‡€Š ˜‡‰ƒŽ‡…˜ƒŠ‡’ƒ ‹—ƒ ‡ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ Š— ‹‡Žƒ—‚ ‹‡Ž‰˜Š –’‚ ‡˜Š ‚‡€Œ‚ ˜‡‡Ž ‰ƒ ‚~ƒ— ‡Šƒ”‡Ž ‹ ‡—‡~ —€’Œ Š—Š ˜‡Ž  †…‡‡ŒŠ˜Š ‹—ƒ ‡ ‚~ƒ—‚ ˜ƒŠƒ˜Š ƒ~‡„ƒŒ –‡‡Š ‹—ƒ ‡ –˜~ ˜ƒŠ‡’‚ Š ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’Š www.yadvashem.org ˜ƒ‰–‚ƒ ƒ‡ ‡Œ‡ : ˜—•ƒ˜Œ ‚~–ƒ‚ƒ ˆƒŽ‡…1 ˜‡Žƒ—Š  ‡ ‡  †…‡‡ŒŠ˜Š ƒ‡ ‡Œ‡ –˜ƒ‡ƒ ‹‡‡Œƒ‡ ‡Ž ‹‡–Ž‡Œƒ ƒ‡ ‡Œ‡ ‡”Œ ‚Žƒ‡Š ‚‡†…–ƒŒ ˜ƒ~Ž Š—Š ˜‡Ž ƒŠ~ ‹‡Œ‡ ƒ‰‡˜‚ –’‚ ˜‡ ‡‡ŒŠ˜Š ˜ƒŠƒ˜Š ƒ~‡„ƒŒ –ƒ•‡ ˜ƒ ‡—Ž~ ‹ —€’Œ ˜ƒ‡~—ƒŽ ƒ~‡„ƒŒ‚ ˜ƒŠƒ€‚ ˜ƒŠ~—‚ –…‡Š~‡„ƒŒ‚ ŠƒŠ‰Œƒ ‚~ƒ—‚ ‰ ƒŒ‰ ˜Ž‰‚ ˜‡ƒ ˜ƒ’Š…˜Œ ˜ƒ‰ƒ–˜Š ˜‡ ˜ƒŽŒ~Š ‹‡–ƒ‡ƒ ˜ƒŽƒƒ€Œ ˜ƒ~”–‚…‡— ‡Š€Œ ˜ƒŠ—Œ ˜ƒ‡Ž‰˜‚ ‹—ƒ ‡ ƒ’Œ• ‹‡‡~—ƒŽ ˜‡ƒŒ‡Š‚ ˜‡Ž‰ƒ˜Š ‹‡~˜‚Š ˜‡Ž ‹‡–Ž‡Œ‚ƒ ƒ‡‚ ‡Œ‡ ˜~ ‚Œ~˜‚ ˜~„ ˜ƒ‡–’ ˜‡‚ ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜Š ˆƒŽ‡…‚ –—Œ Š— ‚”ƒ• Š‰ Š— ‹‡‡ƒ…‡‡‚ ‹‡Ž‡‡’~ŒŠ ‹—ƒ ‡ –˜~ ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…˜ƒ‰–‚ ˜•Š…Œ ˜ƒŠ‡’ Š ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’ 02-6443634 •’ 02-6443633 ƒ’Š† school.hadracha@yadvashem.org.il ‡Š‚ƒƒ ˜‡ ‹‡‡˜€ ‹—ƒ ‡ ˜…ƒŠ— ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…˜ƒ‰–‚ ˜•Š…Œ Š— ˜’ƒŽ ƒ–„ ‚Ž‡‚ ‹‡‡˜€ ‚…ƒŠ—‚  †…ƒ ‹‡‡ƒ‡‚ –’‚ ‡˜ ‡‡ŒŠ˜Š ˜ƒŠ‡’ ‹ƒ•Œ‰ ˜—Œ—Œƒ  —ƒ€ ‡…–Œƒ ‚ƒ–•‚ ‚‡‚Œ ˜ŠŠƒ‰‚ ˜‡~Š‡€ – ˜‡Ž‰˜ ˜ƒŽŠ –’‚ ‡˜Š ˜–—’~Œ ‚…ƒŠ—‚ ‹ƒ•Œ‰ ˜—Œ—Œ ‰ ƒŒ‰ƒ ‹‡‡˜€ƒ ‹‡Š—ƒ–‡ ˜Šƒ—Œ ˜ƒŠ‡’ ƒ”‡Š •ƒŒ‰ƒ  †…‚ ‡‡ŒŠ˜ –ƒ ‚Œ‡Š—Œ ˜‡‰ƒŽ‡…˜ƒŠ‡’Š ˆƒŽ‡…‚ –—Œ ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜Š ‹~˜‚ ‹‡Žƒ— ‹‡†•‡ƒ–’ ˜ƒŠ‡’ ‹‡–—’~Œ‚ ‚‡–’ƒ “‡ ‡˜ƒ–‡— ‚‡”Œ ‚…ƒŠ—‚ –’‚ ‡˜ Š— ˜ƒ‡Ž‰˜‚ ƒƒ€Œƒ ‹‡‡ŒŠ˜‚ ‡‰–”Š ˜Œ~˜ƒŒ ˜‡’ƒŠ…‚‰–‚ ˜–€Œ ‚…ƒŠ—‚ Š ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’ 1 03-5718197 ƒ’Š† givatayim.branch@yadvashem.org.il

מו מכ בהוראה * M.Teach תואר שני חדש! תואר שני עמ תעודת הוראה ד"ר רוני ריינגולד : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ בימימ ב ו-ד € ŠŒ‚ –ƒ—‡~ ˜‡Ž˜ƒŒ –~ƒ˜‚ ˜•Ž‚

• מלגת מכללה על מצוינות בעשייה חינוכית • ש״ח לבעלי נתוני כני ה גבוהימ 3,000 מלגה ב כ

לפגישת ייעוצ והרשמה * 3622

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ www. a ch v a . a c . i l

ƒ‡ ˜ƒŒ‡‡•˜Œ ˜ƒ‡ƒŠ‡’‚

ƒŠ~ ˜…’—Œ –•

˜ƒ‡˜‚ ˜‡ƒ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online