קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

3

†~ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ‚€Ž ‹€ †‡–’ œŒ †‡–’ –ƒ~˜

‚Ž˜ƒ‰ 100% ƒœ€ ‹€ †‡–’ œŒ †‡–’ –ƒ~˜

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

499

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

379

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

269

16

209

10

519

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

399

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

289

17

219

11

699

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

529

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

369

18

299

12

729

180/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

549

180/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

389

19

309

13

889

160/200

‹‡•Š… 5 †

629

2*90/200

˜ŽŽƒƒ‰˜Œ ‹‡•Š… 5 †

439

20

359

14

689

160/200

‹‡•Š… 5 †

379

15

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

4

†~ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ‚ŒŽ ‹€ †‡–’ œŒ †‡–’ –ƒ~˜

†~ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜‡ŒŠƒ— ‹€ †‡–’ œŒ †‡–’ –ƒ~˜

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

499

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

519

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

269

27

269

21

519

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

539

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

289

28

289

22

699

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

729

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

369

29

369

23

729

180/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

749

180/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

389

30

389

24

889

160/200

‹‡•Š… 5 †

849

2*90/200

˜ŽŽƒƒ‰˜Œ ‹‡•Š… 5 †

439

31

419

25

919

160/200

‹‡•Š… 5 †

439

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online