קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

Sale! ‹‡”Œ

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

7

‡–œ€ ~ŠŒ † ‚Ž˜ƒ‰ 100% –~† ‹€

†~ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ‚Š„‡~ ‹€

90/200 ‹‡•Š… 3 ‡…‡ † D 499 D 179 ‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200 D 519 D 199 160/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 699 D 279 180/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 729 D 299 160/200 ‹‡•Š… 5 ‡€ƒ„ † D 889 D 349 160/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 699 D 279 180/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 729 D 299 160/200 ‹‡•Š… 5 ‡€ƒ„ † D 889 D 349 90/200 ‹‡•Š… 3 ‡…‡ † D 499 D 179 ‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200 D 519 D 199

64

65

~ŠŒ † ‡–œ€

66

67

68

†~ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ‚Š~• ‹€

64

65

66

67

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † * 34 160/200 D 619 D 319

‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † * 33 120/200 * ‹‡•Š… 3 D 459 D 239

‹‡•Š… 3 ‡…‡ † * 32 90/200 D 449 D 229

68

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

8

RS ‚”…– •ƒŠ… œ–€ 300 Š•—Œ

RS ˜ƒ€Œ ‚Ž˜ƒ‰ 100% * –ŒŠ œ–€ 650

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

Šƒ€

œŒ †‡–’

RS ‚•œ”Ž–’ ‹€ †‡–’ œŒ

89

50/100

49

111

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

†‡–’ –ƒ~˜

169

75/150

87

112

849

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

339

74

L/XL * 123

S/M * 122

1199

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

499

75

ƒ€‡Ž‡~ Šƒ…‰

Š

–ƒ’~

Š‡”…

Š

2

1

5 3

2

1 4

1299

180/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

499

76

‡‡‡Ž Šƒ…‰

œ„

D 399 ‹ƒ•Œ D 199

˜ŽŽƒƒ‰˜Œ ‹‡•Š… 5 †

1399

2*90/200

77

599

–ƒ…—

˜ŽŒ—

7

6

1499

160/200

‹‡•Š… 5 †

599

78

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online