קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

11

dream a little dream of me

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

ƒŽ‡œ”ƒ’• ‚‚‰ –ƒ’~ œ„ŽŠŒ –ƒ’~ Šƒ€ Ž‡œ€ Šƒ…‰ ˜ŽŒ— ‹ƒ~ Š Šƒ€

†‡–’

œŒ †‡–’

159

90/202

‚Ž˜ƒ‰ 100% ƒ ‡–œ€ ‡

79

116

8

7

6

5

4

3

2

1

169

120/200

‚Ž˜ƒ‰ 100% ƒ ‡–œ€ ‡

117

89

8

7

6

5

4

3

2

1

189

160/200

‚Ž˜ƒ‰ 100% ƒ ‡–œ€ ‡

118

99

8

7

6

5

4

3

2

1

199

180/200

‚Ž˜ƒ‰ 100% ƒ ‡–œ€ ‡

119

109

8

7

6

5

4

3

2

1

229

200/200

‚Ž˜ƒ‰ 100% ƒ ‡–œ€ ‡

120

119

8

7

6

5

4

3

2

1

64

50/70

‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜ƒ ˜‡’‡”

121

29

8

7

6

5

4

3

2

1

˜’ƒŒ ‡‡–€ €…Š ˜‡€‡€…‚’Œ ‡˜ƒ‰‡~ –~†~‡Šƒ’ ‡Œ

–~• € Š‡‡ €…Š ˜‡€‡€…‚’Œ ‡˜ƒ‰‡~ –~†~‡Šƒ’ ‡Œ

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

Šƒ€

”

œŒ †‡–’

160 x 250 169 160 x 250 169 160 x 300 199 160 x 300 199 160 x 350 229 160 x 350 229 160 x 400 259 160 x 400 259

Š

69

104.1

–‡‚ ‚„

69

104.2

Š

79

105.1

–‡‚ ‚„

79

105.2

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

Šƒ€

”

œŒ †‡–’

Š

99

106.1

110 x 110

–‡‚ ‚„

80

’ƒŒ

99

106.2

39

108

130 x 180 139 160 x 250 189

Š

’ƒŒ

109

107.1

69

109

–‡‚ ‚„

’ƒŒ

109

107.2

99

110

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

12

–‡’ …†Œ ˜ƒ€Œ ‹‡” ˜ƒ‡…‡ 5 „–~Œ Š–ƒ•ƒ ‹ƒ~ Šƒ…‰ †‡Ž–€ –ƒ’~ ˜ŽŒ— ‚Ž˜ƒ‰ 100%

ƒ€ƒŠ ˜ƒ€Œ ‚Ž˜ƒ‰ 100% * –ŒŠ œ–€ 530

‰–” –‡…Œ ”Œ –‡…Œ

Šƒ€

†‡–’ œŒ

129

40/70

69

115

Š‡Ž— †Œ~…‡†— ‚•Š…‚ ŽƒŒ ‡

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

Šƒ€

œŒ †‡–’

69

50/100

39

113

129

75/150

59

114

‰–” –‡…Œ ”Œ –‡…Œ

Šƒ€

†‡–’ œŒ

3 Š†’ ‹ƒ~ œ„

˜ŽŒ—

2 Š ‡‡‡ ƒ–ƒ ‚‚‰ –ƒ’~

‚‡•ƒ’

4

1 5

94

50/70

49

124

~— •ƒ–‡

7

6

–ƒ…—

–ƒ’~

˜Š‰˜

3

2

1

6 ˜ŽŒ— Šƒ…‰ ƒ‡

‚•ƒŒ

4

5

8

„‡•–ƒ†

9

3 ˜ƒ‡’‡” ‹‡ŠŠƒ‰ ‹‡‡€ƒ„‚ ‹‡†‚ Š 3 …Š† Š ‚—…Œ‚Š ˜ƒŽƒŒ˜‚ 3 ‹‡†‡–’ 9,000 ‹ƒŒ‡Ž‡Œ ‡~ŠŒ

3 ‚ƒ ‡Œ‡ 16  ‚•’~ 3 ‚  ‘•ƒ˜ ”Œ‚ ‡~ŠŒ‚ –Œ€  3

˜ŽŽƒ‰˜Œ ‚†‡ŒŠ ‡€ƒ„ ‹‡”Œ † ŠŠƒ‰ ‹‡•Š… 5) 90/200 ‡…‡ ˜†‡ŒŠ ‡Œƒ€ ‹ ‹‡Ž‡ 2 Œ  200/220 ˜‡€ƒ„ ‚‰‡Œ—Š ‚’‡” 1 Œ  50/70 ˜ƒ‡–‰Š ˜ƒ‡’‡” 2 ŠŠƒ‰ ‹‡•Š… 3 ‡…‡ ‹‡”Œ † Œ  90/200 ‡Œƒ€ ‹ ‡ 1 Œ  150/200 ‡…‡ ˜‰‡Œ—Š ‚’‡” 1 Œ  50/70 ˜‡–‰Š ˜‡’‡” 1

˜ƒ’‡” ‹ Šƒ’‰ ‡€ƒ„ ‹‡”Œ † ŠŠƒ‰ ‹‡•Š… 5 ˜ƒ–’Ž 160/200 ˜‡€ƒ„ ‚†‡ŒŠ ‡Œƒ€ ‹ ‡ 1 Œ  150/200 ‡…‡ ˜ƒ‰‡Œ—Š ˜ƒ’‡” 2 Œ  50/70 ˜ƒ‡–‰Š ˜ƒ‡’‡” 2 ŠŠƒ‰ ‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ ‹‡”Œ † Œ  120/200 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ ‡Œƒ€ ‹ ‡ 1 Œ  150/200 ‡…‡ ˜‰‡Œ—Š ‚’‡” 1 Œ  50/70 ˜‡–‰Š ˜‡’‡” 1

ƒ~

•ƒŽ‡˜ † ‡ Šƒ€ 63/140 Œ  150/100 ‚’‡”

‡‰–‚ ‹‡†‚

‹‡–ƒ–‡Š ƒ’Š† ˜‡‰ 03-5117227 ‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 ‹Ž‡……ƒŠ—Œ‚ D 199 ŠŒ ‚—‡‰– 3 ˜ƒŠ˜ ~ŠŠ D…ƒŠ‡—ƒ Šƒ’‡† ‡Œ ‹‡†‡–’‚ ˜ƒŒ‰ 3 ‚Œ”‚ƒ ˜‡‡– ~ŠŠ ‹‡ŒƒŠ—˜ 4 3 ~ŠŠ ‹‡ŒƒŠ—˜ 8 D 649 ŠŒ ‚‡Ž• ‚Œ”‚ƒ ‹‡‡–

˜‡€ƒ„ ‚†‡ŒŠ ‹‡”Œ † ŠŠƒ‰ ‹‡•Š… 4) ˜‡€ƒ„ ‚†‡ŒŠ ‡Œƒ€ ‹ ‡ 1 Œ  200/220 ˜‡€ƒ„ ‚‰‡Œ—Š ‚’‡” 1 Œ  50/70 ˜ƒ‡–‰Š ˜ƒ‡’‡” 2

ŒŒ ‹‡’ƒŽ ƒ‡…‚ ‚…Ž‚ 10%

˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–— 03-5117227

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ www.kitan.co.il

ĐĎĤĞ đĕďđĔĝ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online