קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

đĚĕĕģĦĐ ĤČđĤčĠ ĥďđē ĖĘĐĚč ĘĕĤĠČđ ĝĤĚ ęĕĥďđēčđ ,ęĕďĞđ ĕĝĜė ĘėĘ ,ęĕĝĜė ďđĞ ęĕĕģĦĐĘ ęĕĕđĠĢ čđĥē .ġĤČĐ ĕčēĤč ěđĎĤČĐ ĕĠĕĜĝ ęĕĝĜėč ęĕďĞđđĐ ĦđĠĦĦĥĐ ĕė ěĕĕĢĘ ,ĦđĜėďĞĦĐ ĖĤđĢĘ ĤĦđĕč ĐĢđēĜ ĐĘČĐ ČĥđĜč ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦĘĐĜĐ ĕďĕ ĘĞ ĕĢđčĕģĐ ęėĝĐĐ ĦČĤģĘ ěĦĚđ ČĥĚĐ ĕČĥđĜč ,ęĕĕĘĜđĕĝĠđĤĠ ęĕČĥđĜč ,ČčĐ ęĕĤđĚĐ ĕĤďē đĘėđĕ Ėė .ďđĞđ ĐĕĝĜĠ .ęĕďĞđđĐ ĦĤĒĞč ěėďĞĦĐĘ

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב

03-7106786 טל' המערכת:

שלמה מויאל

03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה ועיטוף: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

Ęĥ ĥĠđĜĘ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕČĘĚĎ đČĢĕ ĤČđĜĕ ĥďđē ĖĘĐĚč ĐĞčĤČĘ đČĢĕ ĤČđĤčĠ ĥďđē ĖĘĐĚčđ ,ĦĘĕČč ęĕĚĕ ĐĞčĤČ .ĤĦđĕč ęĕĕčđĕē ęĕďĐ đĘčģĦĜđ ,ēĘĚĐ ęĕč ęĕĚĕ ĐĘČ ęĕĚĕč :ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēč ęĕďĚĘĚĐ ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčēĘ ĔģĕđĤĠč ĐĤĥĚĐ ĝĕĝč Ęĥ ĦđĕĞčĐ ĘĞ ĤčĎĦĐĘ ęĕĝĜĚ ĞđĢģĚč 30/70 ČĥđĜčđ ,ĦđĘĘėĚč ĦđĕđĚĘĦĥĐ ČĥđĜč ,č"đĔ .ĦđĜđĥĐ ĦđĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĚĎĚč č"ĕ ĦđĦĕėč ĦđēĚĦĐĐ Ęĥ čĤĐ ĥđģĕčĐ ĘĘĎčđ ,Ğďĕ ěĤģĘ ĐģĘēĚĐ ĦđčēĤĦĐ čģĞ ĦĘčģĘ ĐČĤđĐ ĦďđĞĦĘđ ęĕĕĚďģČ ęĕĤČĦĘ ęĕďĚđĘĐ ęĕĤđĚĐ đĜĘ čđĥē .ĐĜĞĚĐ ĦĘčģ ďĞ ęĕĜĘčĝ đĕĐĦĥ čđĥē ,ĦđĎĘĚ .đĜĕĘČ ĐĜđĠĐ ĐĤđĚ ĘėĘ ĤĥĠČĐ ĦďĕĚč ĤĕĐĚ ĐĜĞĚ ĦĦĘ ĦĕčĕĔģĤĔČ ĦĕĥĞĜ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ęĥ ĦđĕđĚĘĦĥĐĘ ĐģĘēĚĐ ęĕďĕģĠĦ ĕĘĞčĘ ęĕĝĤđģ Ęĥ ĞĢĕĐđ ĥđģĕč ĥĕ .ĤĦđĕđ ĤĦđĕ ĐĞĕĢĚ ğČ ĐģĘēĚĐ .ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦĕĕēĜĐĘ ęČĦĐč ,ĐĕĜĚđĤ ĦđďĐĕĘ ĤĜĕĚĝ ęĕĕģĦĚ ěė đĚė .ęĕčĥģđĦĚ ęĕĝĤđģ Ęĥ ĐĞĕĝĜĘ ęĕĚĘĦĥĚĐ đėĒĕ 27.6.17 ĖĕĤČĦč đĚđĕĝ ęĞđ ĦđďĐĕĘ ęĕĕĔĜđđĘĤĐ ĦđĚđģĚč ĤđģĕčĘ ,ĐĕĜĚđĤĘ ęĕĚĕ Ğđčĥ .ďĚĘĜĐ ČĥđĜĘđ đĜĕĘČ ēđĘĥĘ ęėĦČ ěĕĚĒĚđ ĤĒđē ĕĜČ ,ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ ĘėĘ .ęėĕĜĕĞč ęĕčđĥē ęĕČĤĜĐ ĐČĤđĐĐđ ĖđĜĕēĐ ęđēĦĚ ęĕĤĚČĚ .ēĚĥ ęĕĤđĠ Ďē ĦėĤčč ęĕĕĝČ

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

w w w . i g m . o r g . i l

תלאביביפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם- 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחםבגין

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

מורהלספרותמחפשתנתיב 21 - חדשבמאהה 28 דרעליזהוסרמן-שחיבר

זרקור: חטיבתביניים הראשוניםהודהשרון 22 שרון כץ

החינוך הוא הדרך. האדם - הוא המטרה. 18 מיכאלזלוטין

2017 תשע"ז

מרס אדר-ניסן

267 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online