קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

‚‡Ž˜Ž ˜‡Œ•~ M . A . ‡Ž— –~ƒ˜Š ƒŒ—–‡‚ –˜ƒ‡ ‹‡‡†ŽƒƒŠ–‚ ‹‡–ƒŒŠ ‹‰˜~ ƒ‰’‚‡— ‹‡‡—Œ ‹‡Š‰ ƒ—‰–˜ƒ

˜–ƒ—•˜ M.A.

˜‡Žƒ€–~ ˜ƒ€‚Ž˜‚ M.A.

רכישת ידע ופרקטיקות לניהול מיטבי של ההונ האנושי / כמנוע לצמיחה ועמידה ביעדי הארגונ תכנית המאפשרת שילוב בינ משרת הוראה / ללימודימ אקדמיימ לכל בוגר/ת תינתנ הכרה כמומחה בכיר לניהול / משאבי אנוש, מטעמ "העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש"** שישי + יומ לימודימ בשבוע או לימודי ערב /

בה מכה מלאה של המל"ג ומוכר ע"י משרד החינוכ / לצרכי קידומ והחזרי שכר לימוד תוכנית לימודימ – לימודימ פרונטאליימ על פני יומ / לימודימ בשבוע על פני שנה קלנדרית אחת / שידורי רדיו, הנחיית קבוצות, והופעה בפני קהל

תובנות פרקטיות וכלימ מרתקימ כמו הפקות רטימ,

‹‡–ƒŒŠ Š ‚‰— ˜‡˜ƒŒ—Œ ‚†‚

*שני מ לולימ: התנהגות ארגונית רב תחומית והתנהגות ארגונית ייעוצית )יעוצ ארגוני(. **ההכרה כמומחה בכיר הינה בכפופ לרשומ כחבר ”העמותה הישראלית לניהול פיתוח וחקר משאבי אנוש“.

* 2443 | netanya.ac.il

Made with