קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

ללמד עם יצירות ולהיות יצירתי 31 קורין בן עטיה

ריאיון: המורים שמהם עשויה הצלחה 22 יעקב אופק

בית הספר התיכון הדרוזי למדעים ולמנהיגות דרכא – ירכא

18

שרון כץ

2 0 1 7 ת ש ע " ז

מ א י א י י ר - ס י ו ו ן

2 6 9 ג י ל י ו ן

תכנית דו-שנתית הנלמדת ביומ לימודימ אחד בשבוע התכנית כוללת לימודימ תיאורטיימ והתנ ות מעשית בשדה )פרקטיקומ( התכנית מיועדת לאקדמאימ המעוניינימ במקצוע חדש ומבוקש: מנתח התנהגות מו מכ ‹‡Š‡ Š— ‚‡ŒŠƒ ˜ƒ€‚Ž˜‚ ‡‡—• Šƒ’‡†ƒ…ƒ˜‡ŽŠ ˜‡ƒ…‡‡ ˜‡Ž‰˜ ˜ƒ‡ (ADD, ADHD „ƒ‰‡–ƒ —• ˜ƒ–’‚ •– Š ‹‡–€˜Œƒ ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…‚ ‚–ƒŒ˜Š „ƒ —…•’ƒ~Š ˜–‰ƒŒ ˜‡Ž‰˜‚ (BACB) התכנית מאושרת ומוכרת ע"י הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות BACB- התכנית מכשירה את הלומדימ לעמידה במבחני ה מכה בינלאומיימ של ה ˜ƒ€‚Ž˜‚…ƒ˜‡Ž ˜‡Œƒ~ŠŽ‡ ‚‰Œ‚ ‡ƒŒ‡Š ‚Š‡‚•ƒ ˆƒŽ‡…˜ƒ‰–Œ ˜ƒ…Œ˜‚ ‹ ˜ƒ€‚Ž˜‚…ƒ˜‡Ž Š– ˜‡ ˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚

ראש התכנית, ,Ph.D ,BCBA-D פרופ' עמו רולידר הינו מומחה בעל שמ עולמי לניתוח וטיפול התנהגותי ויו"ר ארגונ מנתחי ההתנהגות המו מכימ בישראל.

pdi@beitberl.ac.il | 5 ‚…ƒŠ— 9121 ‹‡†–’Š

מינהל מערכות חינוכ M.Ed. מ לול חדש עמ תזה פרופ' יצחק פרידמנ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד תואר שני חינוכ מיוחד M.Ed. פרופ‘ אלכ קוזולינ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד חינוכ מתמטי לבית ה פר הי ודי M.Ed. פרופ' שלמה וינר : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ ביומ ד תרבות עמ ישראל והוראתה M.Ed. פרופ' נעמה צבר בנ יהושע ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ג

ĕĚđČĘąěĕčĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĐČđĥĐ ĦČĤđĐĘ

משרד החינוכ

במ פר למדינת ישראל יע וק הכנ 70 לקראת שנת ה וגיות י וד ושאלת המפגש בינ הנושאימ המרכזיימ בזהות . ארצ ישראל, מדינה ושואה התלמידימ בישראל: האמ מה שמקשר שלושת נושאימ אלו הוא גורל? האמ הוא מציב ייעוד? מה התשובות השונות שניתנ לתת לשאלות אלו ומה הנ דורשות מאנשי החינוכ? פאנלימ ומפגשי מליאה במהלכ ימי הכנ יתקיימו: עמ אנשי שיח / בהשתתפות אנשי רוח, חינוכ ואקדמיה בהשתתפות יוצרימ וחוקרימ ממגוונ הרצאות ודיונימ / עדות בהנ יוצגו כלימ ישימימ בהתאמה דנאות חינוכיות / תחומימ יורימ ייחודיימ / מופעימ / הצגות / רטימ / לגילימ שונימ שעות. 18 השתתפות בשני ימי הכנ מקנה גמול של שעות עמ השתתפות בשיעורימ מקוונימ. 30 ניתנ להרחיב ל עלויות השתתפות: ₪ 125 - ליומ אחד ₪ 180 – יומיימ ₪ 160 – ( ח' באייר 4.5.17 יומיימ ברישומ מוקדמ )עד לשאלות וברורימ נו פימ kenes.morim@yadvashem.org.il למדינת ישראל שנה 70 בסימן השואה ותודעתה גורל בין לייעוד השביעי כנס המורים הארצי 3-4.7.2017 ט'-י' בתמוז תשע"ז

מורה ותלמיד, גטו לודז'. ארכיונ התצלומימ, יד ושמ

מו מכ בהוראה * M.Teach תואר שני חדש! תואר שני עמ תעודת הוראה ד"ר רוני ריינגולד : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ בימימ ב ו-ד € ŠŒ‚ –ƒ—‡~ ˜‡Ž˜ƒŒ –~ƒ˜‚ ˜•Ž‚

• מלגת מכללה על מצוינות בעשייה חינוכית • ש״ח לבעלי נתוני כני ה גבוהימ 3,000 מלגה ב כ

לפגישת ייעוצ והרשמה * 3622 new.achva.ac.il

02-6443614 דורית ראובנ – 02-6443647 גורנ עוזרי – www.yadvashem.org/he/education

יומ פתוח 18.5.17

הזדרזו להירשם! מספר המקומות מוגבל!

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ עכשיו. –…Œ

הכנ מתקיימ בתמיכת

ועידת התביעות

קרנ משפחת אדל ונ

ÔØÌÎ˙‡ ‰ÈÓÊÓ ‰ÂÂ˘Ó ˙¯ÙÒÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ˙ÈÎ˙· È˘ ¯‡Â˙Ï ÌÈ„ÂÓÈÏÏ Ì˘¯È‰Ï ®Ô¢‡¯ ¯‡Â˙ ÈÏÚ·© ˙¯ÙÒÏ ÌȯÂÓÏ ˙¯ÂÓÏ

˙ÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ®‰ÊÈ˙ ‡ÏÏ ÏÂÏÒÓ© ™‰˜ÏÁÓ· ˘¢˘ ±∏ „ÓÏÈÈ

Ư‡Â˙Ï ˙Â˘È¯„‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÙÒÂ ÌÈү˜ ÂÎ˙ÈÈ ™ ‰‡¯Â‰Ï ÏÈ·˜Ó· ‰Ê ÏÂÏÒÓ· „ÂÓÏÏ Ô˙È ÔÂ˙·˘ ˙˘ ˙¯‚ÒÓ· ‡ ˜Â„·Ï ÌÈÓÊÂÓ ˙¯ÙÒ· È˘ ¯‡Â˙ ÈÏÚ· ÌȯÂÓ ™ Ɖ˜ÏÁÓ· ˯ÂË˜Â„Ï Ì‰Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ÈÂ˙ ˙‡

¨ıÈ·ÂÏÙ˜ ¯Èȯ· ˙Ú ¯¢„ ∫ÌÈ˯ÙÏ ∞≥≠μ≥±∏≤∏± ßÏË $QDW .RSORZLW] %UHLHU#ELX DF LO

בית הספר להוראת תרבות ישראל

ההרשמה לתשע“ח בעיצומה!

הכרות עם ארון הספרים היהודי < שיחה על יהדות וישראליות < כלים פדגוגים להוראת תחום הדעת <

התכנית לחינוך יהודי חוויתי

הרחבת הסמכה בתרבות יהודית ישראלית תל אביב | כרמיאל | באר שבע | ירושלים

ימי רביעי, אחת לשבועיים בתל אביב < שעות 90 מפגשים המוכרים לגמול של עד 14 << הסעות מרחבי הארץ וארוחת בוקר וצהריים < ש“ח 600 : שכר לימוד ₪ בעלי תפקיד בתחומי החינוך החברתי: רכזים חברתיים, רכזי של“ח, רכזי טיולים ורכזי מעורבות חברתית וקהילה

שעות שנתיות( 180) יום לימודים בשבוע למשך שנתיים << ימי שני - באר שבע ותל אביב < ימי רביעי - כרמיאל וירושלים < תכנית מתקדמת בירושלים למורים בעלי רקע במדעי היהדות < התכנית מיועדת למורים המלמדים או מתעתדים ללמד תרבות יהודית ישראלית בבתי הספר העל יסודיים.

התכנית למנהלים

מיועדת למנהלי בתי ספר על יסודיים ואנשי צוות ניהול, מנהלי מסגרות חינוכיות במרחב העירוני והקהילתי

החזר שכר לימוד ₪ גמולי השתלמות

ארוחות והסעות

₪ 6,000 מלגה עד

ימי רביעי, אחת לשבועיים בירושלים < מפגשים המוכרים לגמול השתלמות 14 << על ידי אבני ראשה הסעות וארוחות בוקר וצהריים < ש“ח 600 : שכר לימוד ₪

אתי אריאל למידע נוסף והרשמה: beeri@shi.org.il | 02-5675350

משולחן ההנהלה

קשר משולחן ההנהלה

ĦĥĠđē ĦĒĒĐ ęĞ ,ĦĞė ĐĥĞĜĥ ĕđĜĕĥĐ . 8 ěđĎĤČ ĦĚėĝĐč ĐĥĞĜ ,ďēČ ęđĕč ĤĚđĞč Ď"Ę .ĐĥĠđēĐ ęđĕ ĘĞ ĤĦđđĘ ĕĘčĚđ ęĕĤđĚĐ ĘĘĎč ęĕĤđĚč ĐĤĢ ęĜĕĞ ĤĥČ ęĕĤđĐ ęĜĥĕ ęČ . 9 ģđĝĞĘđ ČđčĘ ęĦđČ ěĕĚĒĚ ĕĜČ ęĐĕĦđĥĠđē .ęĕďĕĚĘĦĐ ĖđĜĕēĘ ęđĤĦĘđ ĐČĤđĐč ,ęĕĤđĐĐ Ęĥ ĐĥĠđēĐ ĕĚĕ ĔđĞĕĚĘ ĤĥČč . 10 ĤĠĝĚ ĦĘďĎĐč ďģĚĦĐĘ ĖĕĤĢ ęĐĘĥ ģčČĚĐ ĕĚĕ ĤĠĝĚ ĦĜĔģĐč ČĘđ ,ęĐĘĥ ĐĥĠđēĐ ĕĚĕ ĦĘďĎĐ Ęĥ ,ĐĒė ģčČĚĘ .ęĕĤđĚĐ Ęĥ ĐĥĠđēĐ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ,ęĕĤđĐĐ Ęĥ ĐĥĠđēĐ ĕĚĕ ĤĠĝĚ .ğĦđĥ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ מו"מ - עדכון ĘĞ ĦĕĥĕĚē Ě"đĚ Ħčĕĥĕ ĐĚĕĕģĦĐ 25.4 ęđĕč đĜĕĘĞĐ ,ĕĦēđđĕď Ĥčėĥ ĕĠė .ĥďē Ĥėĥ ęėĝĐ ĤėĥĐ ĕčĕėĤ ĦĘĘėĐ :ęĕĕĒėĤĚ ęĕČĥđĜ 4 Ě"đĚĘ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĤėĥĦĠĝđĦ ;čĘđĥĚĐ Ĥėĥč ęĕčĤĐ ĤđĠĕĥđ ĐĤđĚĦĘ ĒđĞč ęĕĜđģĕĦ ;ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢĘ ;(ĖĥĚĐč đĔĤđĠĕ) ęĕčĤ ęĕČĥđĜč ĐďđčĞĐ ĕČĜĦ ĦđĚĤđĠĤĐ ĕĦĥ ěĕč ĦđĚČĦĐ ĦđĥĞĘ ěđĕĝĕĜđ ęĕĕĦĘĢĞč ĘĐĜĦĚ ĐĒ Ě"đĚ .ĕďđĝĕ ĘĞĐ ĖđĜĕēč ČđĐđ đĜĕĦđĞĕčĦĘ ĐĜĞĜ đĜĕČ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĕė ğČ ĐĜđĤēČĐ Đčĕĥĕč .ĦđčđĥĦ ĦĦĘĚ ĞĜĚĜ ĦČ ĘĢĜĚ ĤĢđČĐ ďĤĥĚ .ĦđĒčĚ ĦđĞĢĐ đĜĘčĕģ ďĞ ĕĦĕĕĥĞĦ ĔģĥĘ ęĕčĕđēĚ đĜČĥ ĐďčđĞĐ ĕėĤđĢĚ ęĘĞĦĐĘ đĚĢĞĘ ĐĥĤĚđ 31.8.2017 ,ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚĘ đĜĞďđĐ Ę"ĜĐ Đčĕĥĕč .ęĕĤđĚĐ ęČĥ ,ĕĚđģĚĐ ěđĔĘĥĐ ĒėĤĚĘđ ĤĢđČĐ ďĤĥĚĘ ģčČĕĜ ,Ě"đĚč ĦĕĦđĞĚĥĚ ĦđĚďģĦĐ ĐĕĐĦ ČĘ đĜČ .ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ ĦĘĕēĦč Ĥčė đĜēđė Ęėč ,đĜĞĔĕ ČĘ ęĐĥ ĕďė đĕĥėĞ Ĥčė Ėė ĘĞ ęĕĞĕďđĚ .Ėė ĘĞ đĞďĕ ČĘĥ ,ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ ĦēĕĦĠ čĤĞ ĞĚĦĥĚĐ Ęė ęĞ ĦđĕđĤĥĠČĐ ĘėĘ ęĕėĤĞĜ đĜČ .ĖėĚ הבהרה -č ĦĕĘĘėĐ ĦđĤďĦĝĐĐ ĕ"Ğ ęĦēĜĥ ęėĝĐĐ ĤĒĎĚč ęĕďčđĞĐ ĤđčĕĢĘ ĦĦĘ ĔĘēđĐ đčĥ , 2016

החופשות במערכת החינוך ,ęĕĜđĤēČĐ ęĕĚĕč ĦČĥ ĤĦĕčđ ,ęĞĠĘ ęĞĠĚ ČĥđĜĘ ĐĥĞĜ ęĕĤđĚĐ ĦđĥĠđē Ęĥ ČĥđĜĐ ĦĘĞĠĐ ĖđĦ đč ģĝđĞ ęĕĤđĐĐ ĤđčĕĢĥ ĤčđďĚ ,ĦđėĘĐĦĚ ĦđčĤ ĦđĞđĚĥ .ĦĤđĥģĦĐ ĕĞĢĚČ ,đĚĘđĞ ĦĠģĥĐĘ ęČĦĐč ČĔčĦĚ ďēČ Ęėđ ěđĎĤČđ ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ čđĤĕĞ ĖđĦ ,ĦđĒĤėĐ ĒĕĤėĚđ ěėĘ .ğđĝ ĐĒĘ ęĕĥĘ ěĚĒĐ ĞĕĎĐ .Ėėč ęĕĤđĚĐ ČĥđĜĘ ĞĎđĜč ĦđďđģĜ ĐĚė ĤĕČĐĘ ěđėĜĘ ĕĦČĢĚ ĤđģĚĚ ĦČĒđ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦďĚĞ ĦČ ĤĕĐčĐĘđ :ěĕĕĜĞ ĕĘĞčĚ ČĘđ ěđĥČĤ ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē ěĐ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ĦđĥĠđēĐ . 1 .ěĐĕĘĞ ĤĦđđĘ Đčĕĝ Ęė ěĕČđ ęĦďđčĞ ĕČĜĦĚ ĐĜĕďĚĐ ęđģ ęĞ Ĥčė đĞčģĜ đĘČ ĦđĥĠđē . 2 ĦđĥĠđēĐ ĘĘė .ĕđĜĕĥ ěĐč Ęē ČĘ ĒČĚđ Ęĥ ğČđ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ĐďđčĞĐ ĕĕē ĦČ ĦđĤĕďĝĚ .ęĕďĕĚĘĦĐ ,ěĕĕĜĞ ĕĘĞč ęĕĤđĐ ĦĢđčģ ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč . 3 Ĥđďĕĝ ĤēČ ęĕĤĦ ĤĥČ ęĕĜĔģ ęĕďĘĕĘ ęĕĤđĐ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ęĕČđĤđ ĦđĥĠđēč ęĐĕďĘĕĘ ĕďė ĥĞĤ ĐčĤĐđ ęĕĢĚČĚ ęĕĥđĞ ,ĐĕĕĠĔĤĚĥ ĕĚ ĐĕĐĕĥ ĕďė ,ęĕĤđĚĐ ĦđĥĠđē ĦČ ĤĢģĘ đėĤĔĢĕ ęĐĥ ĕĘčĚ ęĕďĘĕĐ ĦČ ęĐĘ "ģĕĒēĕ"ĥ .ĦđČĢđĐč ĦČĥĘ ęĕĤđĐč čĥēĦĐ ,ěđĤĕĠ ĕĥ ,ęďđģĐ ĖđĜĕēĐ Ĥĥ . 4 'č ,'Č ĦđĦĕėĘ ġĕģĐ Ęĥ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦČ ĤĢĕđ .'ď ,'Ď ĦđĦĕėĘ ĦČĒ čĕēĤĐĘ ĐĜđđė ĖđĦĚđ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĘĞ Ęē ęĜĕē Đčđē ĖđĜĕē ģđē . 5 ĖđĜĕēĘ ĎđČďĘ ĦđĕĤēČĐ ĐĜĕďĚĐ ĘĞ .ĐĜĥĐ Ęė ĤĠĝĐ ĕĦč ęČđ ,ġĕģč ęĎ ,ĐĜĥĐ Ęė ęĕďĘĕĐ đČ ęĕĤēČ ęĕĤďĝĐ ČđĢĚĘ ĐĜĕďĚĐ ĘĞ ,ĐĤĎĠč .ěđĤĕĠ ĕĥ Ęĥ ĘĞĠĚĐ ĦČ čĕēĤĐĘ ĖđĜĕēč ĦĚĕĕģ ĐĜĕČ ęĕĤđĐĐ Ęĥ đĒ ĐĕĞč . 6 ĕďđĝĕ ĘĞĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĘĕĎč ęĕďĘĕ .ĕďđĝĕ ĘĞĐ ęĕĤđĐĐĥė ĦđĥĠđēč ĐēĎĥĐĘ ęĕģđģĒ ęĜĕČ .ĐďđčĞč ĐĥĞĜ ĤĞĝ ěđĞďĎ ĖđĜĕēĐ Ĥĥ Ęĥ đĦĠđģĦč . 7 ,ĔĝđĎđČč 27 -č ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥĦČ ĘĕēĦĐĘ ěđĕĝĕĜ ďĤĥĚ ĤĕĒēĐ ęĕĕĦĜĥ ĤđčĞėđ ĘĥėĜ ěđĕĝĕĜĐ ĖČ .ĤčĚĔĠĝč 1 -Ę Ę"ĐĜĥ ĦēĕĦĠ ĦČ ĖđĜĕēĐ

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

7

ĕĤčē ĘĞ ęĎ Ęē ,7.5% Ęĥ Ĥėĥ ĦĠĝđĦ ĕĤđčĕĢĐ .ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĤĒĎĚĐ ĕďčđĞ ĤđčĕĢĚ ĥĤđď ęĎ ęėĝĐĐ .ęĕĜĥ 5 Ęĥ ĐĠđģĦĘ ĕĦĕĕĥĞĦ Ĕģĥ ĕĤđčĕĢĐ Ĕģĥ ĘĞ ęđĦē ĐĕĐ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČđ ĘĕČđĐ ČĘ ,( 2016 ğđĝ ďĞ) ęĕĜĥ 4 -Ę ģĤ ĕĦĕĕĥĞĦ ĦĠĝđĦ ěėĘđ ,ĦĠĝđĜ ĐĜĥĘ čĕĕēĦĐĘ đĜĚėĝĐ ěđĎĤČĘ ĐĜĦĕĜ ĕĤđčĕĢĐ ĤđĔģĝĘ ĐĜĦĕĜĥ ĤėĥĐ ĕĦĕĕĥĞĦĐ ĔģĥĐ) 20% Ęĥ ĐĦēĠĐč ęĕĤđĚĐ đĦđČ ĖĕĤČĐĘ đĜĕĢĤ ČĘ .ęĕĜĥ 4 -Ę ČđĐ đĜĘĥ Ęĥ ęĤėĥ ĦČ ęďģĘ ĘėđĜĥ ĕďė ĐĒĚ ĤĦđĕĘ ĒđĞč ęĕĢđēĜĥ ęĕĜđģĕĦ ,ęĦďđčĞ ĕČĜĦ ,ęĕĤđĚĐ .('ďėđ ĐĤđĚĦĘ ĦĕĢēĚč Ĥčė ĕĦĚĝĤĠđ ĕĦĤčĝĐ Ėė ĘĞ Ęĥ ĐĜđĥČĤĐ ĐĚĕĞĠĐđ 2016 Ęĥ ĐĜđĥČĤĐ ĘēĐ ĦĚĘđĥĚ ĦđĕĐĘ ĐĤđĚČ ĐĦĕĕĐ ĐĒ ęėĝĐ ĦđĤďĦĝĐĐ ęėĝĐ ĕ"ĠĞđ ĘĕČđĐ .1.9.16 -Ě ĦđĚĕĞĠĐĚ ģĘē ,đĜĦđČ ęĎ čĕĕēĥ ,ĦĕĘĘėĐ ĦČ čĥēĘ đĜĢĘČĜ ,ĦđĕĒđēČ ģĘēđ ĦđĕĘģĥ ěĐ ĐĕĘČ ĞĎđĜč ĐĚėĝĐĘ đĜĞĎĐđ ,ĦĕĘģĥĐ ĐĚĕĞĠĐ

ČđĐ ĤđĞĕĥĐ ĤĥČė , 2017 ĝĤĚč ģĤ ĤĢđČĐ ęĞ ğĔđĥč ęĕĤđĚĘ ęĘđĥĚ ĦđĕĐĘ ĤđĚČđ Ĭ108.74 . 2016 ĤčĚĔĠĝĚ ĦĕčĕĔģČđĤĔĤđ ĦĤďĝĐč ČĘČ ,ĥďē ęėĝĐč ĤčđďĚ ČĘ ,2016 ĝĤĚč ĔĘēđĐ ęĐĕĘĞĥ ęĕĚđĘĥĦĐ .đďĞđĚč ęĝĤđĠ ĤčďĐđ ęĎ đĜģđĦ ĦČĒĐ ĦĕĘģĥĐ ĦĠĝđĦĐ čģĞ ĕĠė ,ęĕďďđč ęĕĘģĥč ęĕĤēČ ęĕĚđĘĥĦ ěĕČ ,ĤđĚČė ,ěėĘ .ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĤĒđēč ęĝĤđĠĥ ěĠđČč ČĘČ ,ĥďē ĕĢđčĕģ ęėĝĐ ęđĥč ĤčđďĚ .20.3.16 -č đĜĚĒč ęĦēĜĥ ęėĝĐĐ Ęĥ ĞđĢĕčĐ ęėĝĐĘ ĞĎđĜč Ě"đĚ ĘĐĜĘ ęĕėĕĥĚĚ đĜēĜČ , 1.1.17 -Ě ĘēĐ ęĕĤđĚĘ ĞĕĎĚĥ ĥďēĐ ĕĢđčĕģĐ ęĕĜđĕďĐ ĦđēĦĠĦĐ ĘĞ ęĕĔĤĠ .đĚđĢĕĞč Ě"đĚĐđ .ęĝĤĠĘ ĐĚ ĐĕĐĕ ĤĥČė ,ĖĥĚĐč ģĠĝĜ ĤĒĎĚĐ Ęĥ 2016 Ęĥ ęėĝĐĐ ěĕč Ĥĥģ Ęė ěĕČ ĘĞ ĦĞė ęĕĘĐĜĚ đĜēĜČĥ Ě"đĚĐ ěĕčĘ ĕĤđčĕĢĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĕĤđĚĐ ĤđčĞ ĥďē ĕĢđčĕģ ęėĝĐ .ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ

קשר 8

תוכן העניינים

ריאיון עם ליאור הלוי לרגל הוצאת ספרו 22 יעקב אופק |

רן ארז | משולחן ההנהלה

7

נורית ולנסי | המחלקה הפרופסיונלית

10

הפסיכולוגיה של תאונות דרכים 26 ד"ר רמי רחמים | יוגה בחינוך 28 נאוה בן שלוש | ללמד עם יצירות ולהיות יצירתי 31 קורין בן עטיה |

נורית הס | המחלקה לפנסיה

11

משה אוחיון |

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש 12

אבי פסקל |

המחלקה למינהל, כוח אדם ורכש

זהבה שפר | המחלקה לכספים 15 המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי יעקב אופק |

ערכה של מילה 34 שאני אעשה ספורט? 38 שרון גול וגיל סגל |

אורית גמרמן |

המחלקה לקרנות השתלמות 16

חאלד דראושה |

מוטי מרוז | מינהלת אופק חדש זרקור: התיכון הדרוזי למדעים ולמנהיגות 18 שרון כץ | דרכא – ירכא

למורים שלנו - מדור פנאי ותרבות 40

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

ĖđĜĕēč ęĕďĚĘĚĐ ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčē ĘėĘ ĎđČďĘ ěĚĒĐ ĐĒ ,ęėĤĕėĒĐĘ :ĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĞĥĐ ĦėĤĞĚ ěđĜėĦč ĕė ģđďčĘđ ĦĜĥĘ ď"ĕ - Ď"ĕ ĦđĦĕėč ĦđĘĘėĚč ęĕĘđĚĎĐ Ęė ē"ĞĥĦ - Ē"ĞĥĦ ęėĘ ęĕĚĘđĥĚ ĦđĞĥčđ ęĕĒđēČč .ęĕĚėĝĐĐđ ęĕĘĐĜĐ ĕĠĘ ,ĕđČĤė

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב

03-7106786 טל' המערכת:

שלמה מויאל

03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה ועיטוף: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

ĦĜĥ ĦČĤģĘ ęĕėĤĞĜ ĤĠĝĐ ĕĦč Ęė .ĐčđĔĘ đĜĕĘĞ ĐČčĐ ęĕďđĚĕĘĐ ęđĥč ęđĢĚĢ ęđĥĘ ęĕėĝĐĘ ěĕČ .ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēč ďđēĕĕčđ ,ĞđĢģĚ ĦđĜĠĘ đĘėđĦ ,ĦđĕĞč ĐĜĤĤđĞĦĦ ęČ ěđĎĤČč ĕĎđĘđĜėĔ ĖđĜĕēĘ ĐģĘēĚĐ ĘČ đČ ęĕĠĕĜĝĐ ĕĤĕėĒĚ ĘČ .ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĕĤđĚĐ ĦđĕčĕĔģĕĠ ĦđĞĥč ęĕĤđĚ ĦģĝĞĐ ČĥđĜč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦďĚĞ ďĕĠģĐĘđ ĦđĕčĕĔģĕĠ ĦđĞĥĘ ďĎĜĦĐĘ ĥĕĥ ČĕĐđ ,ĐĜĕĞč ĦďĚđĞ .ęėĕĦđĕđėĒ ĘĞ ĤđĚĥĘ ĕďė ,ěģĦ ĦđĞĥč ģĤ ĐģđĝĞĦ ĘĞ ĖĕĥĚĚ ēĝĠ ĤēČĘ ,ĐďđčĞĘ ĕĕĤčē ,ęĕĤģĕĐ ěđĎĤČĐ ĕĤčē ĘėĘ ęĕĤčďĐ ęČ .ĥďē ĕĢđčĕģ ęėĝĐ ĘĞ ěĦĚđ ČĥĚč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ėđĝėĝ ĘĞ ĒĕĤėĐĘĚ ĝđĜĚ ĐĕĐĕ ČĘ ,ęđģĚ ęđĥĘ đĚďģĦĕ ČĘ .ĖėĚ ĞĚĦĥĚĐ Ęė ęĞ ĕĢĤČ ĐďđčĞ ēĕĘĢĐĘ ĘėđĜĥ ĕďė ,ęĕĞĚĥđĚĚđ ęĕďėđĘĚ ĦđĕĐĘ đĜĕĤčē Ęė ĘĞ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĤđĦĠĘ čđĥēĥ ĦđĕĞčĐ ĘėĘ ĦđĜđĤĦĠ ěĦĚč .đĜĦĜĕēčĚ ęĕĕĚďģČ ęĕĤĚČĚ đĜĕĘČ ēđĘĥĘ đėĕĥĚĐ ,ĖđĜĕēĐ ĕĥĜČ ĘėĘ ęĐč ĥĕĥ ęĕĜđđĎĚĐ ęĐĕĔčĕĐ ĘĞ ĐČĤđĐčđ ĖđĜĕēč ęĕģĝđĞĐ .ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ęĕĤđĚĐ ĘĘė ĦČ ĤĕĥĞĐĘ ĕďė ďđčėĘ ēĚĥ ĦđČĚĢĞ ęđĕ ĘČĤĥĕ ęĞ ĘėĘ ĘēČĘ ěĚĒĐ ĐĒ ĘēČĚ ĕĜČ ĐĚĕĥĜ ĐĦđČčđ .ĐĜĕďĚĐ Ęĥ 69 -Đ ĐĦďĘđĐ ęđĕ ęđĢ ĘēČĚ ĕĜČ ĕčĤĞĐ ĤĒĎĚč đĜĕĤčēĘđ .ēĚĥ ĦđĞđčĥ Ďē ęėĘ .Ęģ ěČďĚĤ יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

לגיליון הזה מצורפת חוברת "תמורה" של המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

w w w . i g m . o r g . i l

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

ללמדעםיצירותולהיות יצירתי 31 קורין בן עטיה

ריאיון: המוריםשמהםעשויה הצלחה 22 יעקבאופק

בית הספר התיכון הדרוזי למדעים ולמנהיגות דרכא – ירכא

18

שרון כץ

2017 תשע"ז

מאי אייר-סיוון

269 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

המחלקה הפרופסיונלית

ęĜđĢĤĚ ęĦďđčĞĚ ĤĔĠĦĐĘ ,ģĕĝĞĚĐ ĕĎĕĢĜ đČ Ęđėĕčė ,ěĕĤđĔĕĠ ĘĞ ĐĞďđĐ ĦĘčģ ĞđĜĚĘ ĕďė ĦđĥĞĘ ČĘĥ ęĕĤđĚĐĚ ęĕĥģčĚ đĜČ .ęĦčđĔĘ ĤĕėĒĚ ęĞ ěėĘ ęďđģ ġĞđđĕĐĘ ĕĘč ĒĕĒĠ ďĞĢ ęđĥ .ĦđĤĔĠĦĐĐ ĦđĞĚĥĚĘ ĤĥČč ğĕĜĝĐ ģđďčĘ ĕĘč ĤĔĠĦĐĘ ęĕĦĞĘ ęĕĔĕĘēĚ ęĕĤđĚ ,ďĞĢĐ ĦđėĘĥĐ ěĐĚđ ęĐĕĦđĕđėĒ ěĐĚ ĐĘĕēĦ ĦđĚĕĞĜ Ĥĝđē ĦČĠĚ đČ ĐĞĕďĕ ĤĝđēĚ ĦČĒđ ěđģĕĦ .ģĕĝĞĚĐ đČ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦĘĐĜĐ ĕĠĘė ęĕĚĞĠĘđ Đĥģ ĦĚĕđĝĚ ĐĠđģĦ ĕĤēČ ĦđĞĔĐ ĤĕėĒĚ ęĞ ĦđĢĞđđĕĐĐ ěėĘ .ĕĤĥĠČ ĕĦĘč ęĎ .ďđČĚ Đčđĥē ğĕĜĝĐ הפסקת עבודה ęĞ ĐĚėĝĐč đĦďđčĞ ĦČ ģĕĝĠĚĐ ĐĤđĚ čĤĞĘ ĕĘč ,ěĐĥĘė ĦđčĕĝĚ ,ĘĐĜĚĐ / ģĕĝĞĚĐ đĕĦđĕđėĒ ęČ ģđďčĘ ĥģčĦĚ ,ğĕĜĝĐ ĤĕėĒĚ ĦČ (ĦđĚĘĦĥĐ ,ĘĚĎ ,ĐĕĝĜĠ) ĦđĜđĥĐ ĦđĜĤģč ĤđĥĕČ ģĕĝĞĚĐĚ ĥģčĘ ĥĕ ěė đĚė .ěĕďė đĥėĤĜ ĦđĜĥĚ ĦēČ Ęėč ĐĤĥĚĐ ğģĕĐ ĔđĤĕĠđ ĐģĝĞĐ đĕĘĞ .ĐĘēĚĐ ĕĚĕ ĦĤĦĕ ēđď ěėđ ,đĘĢČ đĦďđčĞ ěđĕďĠ ĖĤđĢĘ đĘĘĐ ęĕĤđĥĕČĐ ĕĜĥ ĦČ ĤđĚĥĘ .ĐĤĕĤĎ đČ ĐĘēĚ ĕĚĕ היערכות לקראת שנה"ל תשע"ח - ועדת חריגים "עוז לתמורה" ĐČĤđĐč ęďČ ēė ĦđĕĎđĝ" ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĤĒđē "ē"ĞĥĦ À ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ ĦĞĚĔĐĘ ĦđėĤĞĕĐč ĤĦČčđ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĤĦČč ČĢĚĜ 29.3.17-Ě ČđĤģĘ Ęđėĕ ĐĤđĚ Ęė .ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ęĕĜđĕĤĔĕĤģĐđ ĦđĜđĥĐ ĦđĕēĜĐĐ ĦČ đč ĤđĔĠ ĦĘčģ đČ ĐĚĤđĠĤĘ ĦđĠĤĔĢĐĘ ĤĥČč ,ęĕēĚĦĚ ęĕĤđĚĘ ,ęĕĥďē ęĕĤđĚĘ ,ĐĚĤđĠĤĐĚ .č"Ģđĕėđ ęĕģĕĦđ ęĕĤđĚĘ ĦđĠĤĔĢĐĘ Ħđĥģčč ĐĜďĥ ęĕĎĕĤēĐ ĦďĞđ ĕĠĘ ĐģĝĞĐĚ ĤđĔĠ ĦĘčģĘ đČ ĐĚĤđĠĤĘ ĦČ ĐĘēĐ ĐČčĐ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥč ĐĚĤđĠĤĐ .ĐĦďđčĞ ĖĕĤČĦč ĘēĦ ęĕĎĕĤēĐ ĦďĞđđĘ ĦđĥģčĐ ĦĥĎĐ ĦĥĎĐĘ ěđĤēČĐ ďĞđĚč ęĕĕĦĝĦđ , 30.3.17 .30.5.17 ČđĐĥ Ħđĥģč ČđĐ ęĕĎĕĤēĐ ĦďĞđđč ĘđĠĕĔĐ ęđĕĝ ĖĕĤČĦ .15.7.17 đČ ĦđĠĤĔĢĐĘ ĐĥģčĐ ĦČ ĥĕĎĐĘ ĐĤđĚĐ ĘĞ

שימועים בגין קיצוץ בהיקפי משרה ופיטורין ĐĤđĚĘ ĞĕďđĐĘ ģĕĝĞĚĐ ĘĞ ĕČĚ ĥďđē ĖĘĐĚč /đ đĦĤĥĚ ğģĕĐč ĐĕđĠĢ ĐĞĕĎĠ Ęė ĘĞ ĥČĤĚ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥč (ěĕĤđĔĕĠ) đĦďđčĞ ĦģĝĠĐ đČ đĦĤĔĚĥ ĞđĚĕĥĘ đĜĚĒĘđ ,ē"ĞĥĦ À ĐČčĐ ďĎĜė ĦđĜĞĔđ ęĕģđĚĕĜ ĦđĘĞĐĘ ĐĤđĚĘ ĤĥĠČĘ đĦđČ ĞđĚĥĘđ ,đĦďđčĞ ĕČĜĦđ đĦĤĥĚč ĐĞĕĎĠĐ .čĘ ęđĦčđ ĐĢĠē ĥĠĜč ĔĤĠĕ đčĥ ,čĦėĚč ĐĤđĚĘ ěĦĜĕĕ ĞđĚĕĥĘ ěđĚĕĒĐ ĦđčĕĝĐ ,ĐĕđĠĢĐ ĐĞĕĎĠĐ ĕĠđČ ĦČ ģĕĝĞĚĐ ďĞđĚ ,ĐĤđĚĐ ĦĤĥĚč ĞđĎĠĘ Ęģđĥ ČđĐ ěĜĕĎčĥ .đč ęĕĠĦĦĥĚĐ ĦđĚĥđ ĞđĚĕĥĐ ďĞ ęĕĚĕ ĐĤĥĞ ĦđēĠĘ ĐĤđĚĘ ĤĝĚĕĕ ěđĚĕĒĐ ĕČĥĤ ĐĤđĚĐ .ĞđĚĕĥĐ ďĞđĚĘ ęďđģ Ğđčĥ .đĦĤĕēč ĕĠ ĘĞ đĚĞĔĚ ĐđđĘĚ ęĞ ĞđĚĕĥĘ ČđčĘ đĦđČ ĐđđĘĕ ğĕĜĝĐ ĤĕėĒĚ ĕė ěĕĕĜđĞĚĐ ĐĤđĚ ĤĕėĒĚ ĘČ ĦđĜĠĘ ĥģčĦĚ ĦđĘĞčĐ ĘđĚ ĖĕĘĐĦč ĥģčĘđ ,čĦėč ěđĚĕĒĐ ĦĘčģ ęĞ ďĕĚ ğĕĜĝĐ ĦČĒ ,ĞđĚĕĥĐ ďĞđĚ ĦČ đĚĞ ęČĦĘ ģĕĝĞĚĐĚ ĐĤđĚĐ ĦČ ĎĢĕĕĘ ğĕĜĝĐ ĤĕėĒĚĘ ĤĥĠČĘ ĕďė .ęĕĥĤďĜĐ ęĕėĘĐĚĐđ ęĕďĞĢĐ ĤĦĕčđ ĞđĚĕĥč đČ ěĕĤđĔĕĠ ĦĞďđĐč ĕď Ā ĕĚ ĘđĠĕĔ ĕČ ĕė ĥĎďđĕ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČĘ ĦĤēđČĚ ĐĕĕĜĠđ ĐĤĥĚ ęđĢĚĢ ĦđČĢđĦč ĞđĎĠĘ ęĕĘđĘĞ ĘđĠĕĔĘ Đĥģčč .ĐĤđĚčđ ĘđĠĕĔĐ ĕĜđĞĕĔ ĦĞĕĚĥ ĤēČĘ ,ģĕĝĞĚĐ ĦĞďđĐ ĦģĝĠĐĘ ĤĥČč đĦĔĘēĐ ĘĞ ,ĞđĚĕĥč ĐĤđĚĐ ĐĤđĚĘ ēĘĥĕĦ ĐĤĥĚĐ ęđĢĚĢ đČ/đ ĐďđčĞĐ .31.5.17 ďĞ Ĥĝđē Ęĥ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČ ĦđčĕĝĚ ĤĥČ ęĕĤđĚ ĦđĦĕė ęđĢĚĢ čģĞ) ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦđĞĥ ěģĦč Đčĕĝ ĘėĚ đČ ('ďėđ ęĕďĕĚĘĦĐ ĤĠĝĚč ĐďĕĤĕ đČ ,ĞđčģĐ ęĦĤĥĚ ğģĕĐč ġĢģĘ ęĕĢĘČĜ ĦĤēČ ĐĥĠđ ē ģĕĝĞĚĐĚ ĞđĚĕĥč đĥģčĕĥ ĐĞĕĢĚ ĕĜČ ĦČĒđ ,đĢĢđģĥ ĦđĞĥĐ ĘĞ (Ħ"Ęē) ęđĘĥ Ħ ČĘ Ę ,đĘČ ĦđĞĥ ĐĤĒēč ĘčģĘ ęĦđėĒ ĘĞ ĤđĚĥĘ ĕďė ĦČĒđ ,ĦđĞĥĐ ěģĦč ĤđĠĕĥ ďĕĦĞč Ęđēĕĥ Ęėė .ĤēČ ĥďē ĐĤđĚ Ęė ĕĜĠĘ מורה מתפטר בגין מפוטר ęĐčĥ ęĕĤģĚč ęĕĘģĦĜ đĜČ ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ĤĠĝĐ ĕĦč ĕĘĐĜĚ ĕďĕ ĘĞ ,ęĕĥģčĦĚ ęĕĤđĚĐ

קשר הודעות הארגון 10

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית טל' המחלקה:

03-7106738 כתובת דוא"ל: rachelb@igm.org.il

h t t p : / / c m s . e d u c a t i o n . g o v . i l / ./EducationCMS/Applications/Mcr ĐĚĤđĠĤĐ ĕĠĘ ĐģĝĞĐĚ ĤđĔĠ Ęčģĕĥ ĐĤđĚ ¤ ĤĠĝĐ Ħĕčč ďĕģĠĦ Ęė ē"ĞĥĦč ČĘĚĘ Ęėđĕ ČĘ .ģĝĞđĚ ČđĐ đčĥ Ęđėĕ ěđđģĚĐ ĝĠđĔĐ ĕđĘĕĚč ĐĥģĦĚĥ ĐĤđĚ :ěđĠĘĔč ,ďģđĚč ĦĕĜėĔ ĐėĕĚĦĘ ĦđĜĠĘ ĒđĞ ďģđĚĘ ěėđĦ ĦđĘČĥč đČ 1-599-500-688 . 1-800-800-424 :ěđĠĘĔč ,ĐĤđĚĦĘ

ĝĠđĔ ĦđĞĢĚČč ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚĘ ĤđĔĠ ĦĘčģĘ À ďčĘč Ĥ"ĥđĞ ĦėĤĞĚč ČĢĚĜĐ ěđđģĚ https://edu.gov.il/sites/pohnet/TikOvh/ Pages/Zakauyot.aspx .čĦėč ĘĐĜĚĐ ĦĢĘĚĐ ĦČ ĐĥģčĘ ğĤĢĘ ěėđ ,čĘ đĚĕĥ ĦēČ ęĕďđĚĕĘ ĦĜĥĘ ğģĦ ĐďĞđđĐ ĤđĥĕČ ¤ .ďčĘč ĕďčđĞ) Ĥ"ĥđĞ ĦėĤĞĚč ĎĢđĦ ĐďĞđđĐ ĦĔĘēĐ :ĤđĥĕģĐ ěĘĐĘ .(ęĕĕĚĥĤ ęĜĕČĥ ĐČĤđĐ

קשר הודעות הארגון 11

המחלקה לפנסיה

ĦČ ĐėĜĚ ČđĐđ ĐĕĝĜĠĐ ęĘĥĚ - ģĕĝĞĚĐ ĕďĕ .ĥĤđĠĘ ĦĚĘđĥĚĐ ĐĕĝĜĠĐ ĖđĦĚ ēđĔĕčĐ ĕĚď ēđĔĕčĐ ĕĚď ĕĤđĞĕĥ ęĕĔĤđĠĚ ĐĔĚĘĥ ĐĘčĔč .ĦĚďģđĚ ĐĕĝĜĠ ĕĘčģĚĘ ĦđČĕĤčĐ ēđĔĕčđ ĕĚđČĘĐ :ĦĚďģđĚ ĐĕĝĜĠĚ ēđĔĕč ĕĚď ęđĘĥĦĚ ęĕĤđĔĠ À 62 ,ęĕĤčĎ 67 ) ĐĥĕĤĠ ĘĕĎĘ ĞĕĎĐĥ ēĔđčĚ ¤ .(ęĕĥĜ 64 ēĔđčĚ ĐĘĞčđ ĦďčđĞ ĐĜĕČĥ ĐČđĥĜ ĐĥĕČ ¤ ĕĚď ęđĘĥĦĚ ĐĤđĔĠđ Ħĕč ĦĤģĞė ĦčĥēĜ ĘĕĎĘ ĐĞĕĎĐ ČĘ ěĕĕďĞ ęČ ęĎ ĕĚđČĘ ēđĔĕč .ĐĥĕĤĠ ĕĚđČĘ ēđĔĕčĚ ďēđĕĚ ĤđĥĕČ Ęčĕģĥ ēĔđčĚ ¤ .ĕĚđČĘ ēđĔĕč ĤĦČč ęĕĔĤđĠĚĐ ęĕĤģĚč ĥĕ ĦĚďģđĚ ĐĕĝĜĠĚ đĦĝĜėĐĘ ğĝđĜĥ ēĔđčĚ ¤ ĐĘđĞĐ ĕČĚĢĞė đČ Ĥĕėĥė Ħĕĥďđē ĐĝĜėĐ đĘ .ĦĕčĤĚĐ ĐĝĜėĐĐ ęđėĝ ĘĞ ĦđĤđģĚ ĕĘĞč ęĐĥ ĦĚďģđĚ ĐĕĝĜĠ ĕĘčģĚĘ ēđĔĕčĐ ĕĚď ĤđĞĕĥ ĞčģĜ ęĕĠĝđĜ ĐĝĜėĐ ęčđĥĕē ěĠđČđ ĦđČĕĤčĐ ēđĔĕč ĕĚďđ ĕĚđČĘĐ ĘĞč ,ĕČĚĢĞ ,Ĥĕėĥ) ęĕģđĝĕĞĐ ĕĎđĝĘ ęČĦĐč ĦđĝĜėĐĐ ĐčđĎđ ('ďėđ ĐďđčĞĚ ČĘĥ ĦđĝĜėĐ .đĘČ ęĕģđĝĕĞĚ

כנסים למתעתדים לפרוש לפנסיה השנה ęĕĤđĚĘ ęĕĝĜė ĖđĤĞĜ ĕĜđĕ ĥďđē ğđĝ ĦČĤģĘ ęČ ęĎ) ĐĜĥĐ ĐĕĝĜĠĘ ĥđĤĠĘ ęĕďĦĞĦĚĐ ĦĕĕĝĜĠ ĦĤĎĝĚč ěĐ ,(ĤđĥĕČ đĘčĕģ ČĘ ěĕĕďĞ

נורית הס

.ĦĚďģđĚ ĐĕĝĜĠ ĦĤĎĝĚč ěĐ ĘĕĎ :ęĚđģĚđ ęĕĝĜėĐ ĕďĞđĚ ěĘĐĘ ĘĚĤė ěď 22.6.2017 :ĐĠĕē ĐĒČĘĠ ěđČĤģ 26.6.2017 :čĕčČ-ĘĦ ĐĒČĘĠ ěđČĤģ 28.6.2017 :ęĕĘĥđĤĕ

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

ęĐčđ , 15:00 -Ę 08:30 ĦđĞĥĐ ěĕč đėĤĞĕĕ ęĕĝĜėĐ ĕčĕĥēĦ ,ĐĕĝĜĠĐ ĕĎđĝ :ĐĘČĐ ęĕČĥđĜč ģđĝĞĜ ĕĚĕ ěđĕďĠ ,ĦđĕđėĒ ğđĤĕĢ ,ĦđĕđėĒ ğĢĤ ,ĐĕĝĜĠĐ ęđĥĕĤĘ .ďđĞđ ĕĚđČĘ ēđĔĕč ,ĕđĝĕĚ ,ĐĘēĚ ěđĎĤČč ęĕĠĕĜĝĐ ĦđďĕģĠ ĘČ ĦđĜĠĘ ĥĕ ęĕĝĜėĘ .15.6.2017 -č ęĕĕĦĝĦ ĐĚĥĤĐĐ .ęĕĤđĚĐ דמי ביטוח לאומי למקבלי פנסיה בפרישה מוקדמת ĦĚďģđĚ ĐĥĕĤĠ ĦĤĎĝĚč ĐĕĝĜĠ ĘčģĚĐ ĕČĘĚĎ ĕĚď ęđĘĥĦč čĕĕē (ĐĥĕĤĠ ĘĕĎĘ ĞĕĎĐ ČĘ ěĕĕďĞ) ĘĞ ĤčĞđĚ ęđĘĥĦĐ .ĐĕĝĜĠĐĚ ĕĚđČĘ ēđĔĕč

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למקבלי פנסיה מוקדמת באחוזים מהפנסיה

ĤėĥĐĚ 60% ĘĞĚĥ ĐĕĝĜĠĐ ģĘēĚ ĦčĕĕēĐ ĦĕčĤĚĐ ĐĝĜėĐĐ ďĞđ ĞĢđĚĚĐ ē"ĥ 43,240 - (ČĘĚ ĤđĞĕĥ) ēđĔĕč ĕĚďč

ĤėĥĐĚ 60% ďĞĥ ĐĕĝĜĠĐ ģĘēĚ ē"ĥ 5,804 - (ĦēĠđĚ ĤđĞĕĥ) ĞĢđĚĚĐ

6.79% 5.00%

0.39%

ĕĚđČĘ ēđĔĕč ĕĚď

ĦđČĕĤč ēđĔĕč ĕĚď 3.10%

11.79%

3.49 %

ĘđėĐ Ėĝ

(01.01.2017 -Ę ěėďđĞĚ)

המחלקה למינהל, כוח אדם ורכש

"ęĕĚĥč ČĘ"đ "ĐģĕĝđĚĐ Ęđģ" :ĘĕĘĎč ġĕģĐ ďđĝčĝĐ ē"Ğ) ĦĕĘČĤĥĕ ĦĕďđĐĕ ďđĚĕĘ ĦĎĕĎē - "ĐĤđĚĦ" ĦĤčđēč ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ .(ĕĦĜĥĐ .ĤĦČčđ ęĕĚĕĕģĚ đĜČ ,ĦĤđĝĚĐ čĔĕĚėđ ĐĜĥ Ęėčė Ď"ĕ ,ĕĥĕĥ ęđĕč "ěđĕďĚĕĚ"č ĐēĠĥĚĐ ęđĕ ĦČ ęĕĝĕĔĤėĐ ĦĥĕėĤ) 07.7.2017 ,Ē"ĞĥĦ ĒđĚĦč .(ĤĦČč ĦĤĕėĚ ĞĢčĚč ęĕČĢđĕ đĜČ ,ęĕĤģĕ ęĕĤčē Ęĥ ęĕĚĎď ĕĜĥ ,ĐĔđĕđĔ ęĎďĚ ĥďē čėĤ ĐčĔĐč ,ĕĜđėĝēĐđ ĤČđĠĚĐ ĕďĕĤčĕĐĐ čėĤĐ ěđďĞđĚ ĕĤčēĘđ ěđĎĤČĐ ĕĤčēĘ ĦďēđĕĚ ĐēĜĐčđ .ěđĎĤČĐ ĤĦČčđ ĦĤčđēč ęĕĔĤĠĐ Ęė ."ĐĤđĚĦ" .ĕĥ ĘėĕĚ :ĐĕĠĤĎđČĕĤđė ,ĦĕĚĘĥđĤĕ ĦĕďĤĠĝ ĐēĠĥĚ Ęĥ ĥĎĤĚĐ ĐĤđĠĕĝ .ĐėĘĐĚčđ ęĕĚĕĐ Ħĥĥ ĦĚēĘĚ ĕĜĠĘĥ ęĕĚĕč čĔĕĚ ęĞ ĞđĎĞĎđ ĐčĐČ ĘĞ ĦĤčďĚĐ ĐģĠĐ ĦčĤ ĦĕĘģĕĝđĚ ĐģĠĐ .ęĕčđĐČĐ đĜĕďČĘĐ ĕĤĕĥ Ęĥ ğēđĝ ĞđĢĕčč ,Đĕē ĦĤđĚĒĦ ĕđđĕĘč ęĕĠĦĦĥĚ ,ĕēĤĒĚ ĘČĎĕ ,ēĚĢ ĤĕĠđČ ,ĤģĜď ĕĘČ :ĕčĢ Ħĕč ĕĤĎđč Ĥēĥ ,ěĔĕčČ ęĤĕčČ ,ěĕĕĔĥĘĕĚ čČđĕ ,ĔĝĜĤČ ĘČĤĥĕ .ďđĞđ ďđĞđ ,ĘĥČ ěĢĕĜ ,ěđĦĕĒ ĐĘĕĐ ,ďčđĞ ĤđĚĕĘ ,ĕĥĕ ,đĜĘėČ đĘĥĚ ĤđĢ ,ĦĤđēĤēĥ :ęĕĤĕĥĐ ěĕčĚ đď Đď ĕđ ĐĘ ĐďĕĤģ đĕďČ ,ĘđēĘ ĥďđģ ěĕč ĘĕďčĚĐ .ęĕčĤ ďđĞđ - đĜĕčČ ęĤčČ ,Đĝ Đĝ đČ ,ĕģČĤ ĘČ ĤđĠ ĕĘĞđĥ ,ĐďđĐĕ ĕĤđĎ ,ěđĕĢ Ħčĕē :ĦĕĥĠđē ĐĕĜē ěč ,ĐĞčĎĐ ĘĢ ,ĘČĕĒđĞ ,ĘĎĘĎĐ ,Ę"ĘĚ ,ěđĥĚĥ .Đ"ČĤĐđ ěđĕĤđĎ :ĦĕĜėđĦč ĐĘģ čĤĞ ĦēđĤČ - 19:30 ĐĎĢĐĐ ĦĘĕēĦđ ĦđėĤč - 20:30 :ęėčĘ ĦĚđĥĦĘ ĤđďĚč ,ěđĎĤČĐ ĤĦČč ĦđĜģĘ ěĦĕĜ ęĕĝĕĔĤė .ęĕČĘĚĎĐ ĐĎĝĠ ĥĎĠĚ À ěČĠĢĕ ĕĘČđ Ĕĕčĥ ĕĠĕĢ :ĐĎĢĐĘ ęđĘĐĕ ěđĤĔČĦč 21:00 ĐĞĥč 9.7.2017 ĖĕĤČĦč ,ěđĎĤČĐ ĤĦČč ęĕĝĕĔĤė ĦđĜģĘ ěĦĕĜ Ď"Ĥč .ęĕČĘĚĎĐ ĤđďĚč

,ęĕĤģĕ ęĕĤđĚ ĕČĜĠ ,ĦđčĤĦĘ ĐģĘēĚĐ Ęĥ "ĐĤđĚĦ" ĦĤčđēč ĤĦČč ,ěčđĚėđ ,"ěĕĞ Ĥĥģ"Ę ĦĠĤđĢĚĐ ĥĠđĜđ ĎĕĢĐĘ ęĕēĚĥ đĜČ ,ĐģĘēĚĐ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ęĕĞĠđĚĐđ ĦđĎĢĐĐ ĤēčĚđ čĔĕĚ ĦČ ęėĕĜĠĘ .ġĤČĐ ĕčēĤ Ęėčđ ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ ĦđĕĢģĤĔČĐđ ĐčĤģĐ ġĕģĐ ĦĥĠđēđ ,Ę"ĐĜĥ ğđĝ ĦČĤģĘ ęĕĞĠđĚĐ ĦČ ĦĤčđēč ęĕĚĝĤĠĚ đĜČ ,ĐČčđ ĕčēĤč Ę"ĐĜĥ ğđĝ ĦđčĕĝĚ Ęĥ ęĕĕĒėĤĚĐ čĔĕĚ ĦČ ęėĤđčĞ đĜĤēč ĐĜĥĐ ęĎđ ,ġĤČĐ ĦĞĢčĦĚ ęĕĝĕĔĤėĐ ĦĥĕėĤ .ġĤČč ęĕĜĚČĐ ěĕĚĒĐĘđ ęĕďģĐĘ ęĕĢĕĘĚĚ đĜČđ ěđĎĤČĐ ĤĦČč .ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ ĕė ęĕĘĘđėĐ ,ęĕďĝčđĝĚ Ğđčĥ ĕĠđĝ đĜĠĝđĐ ěė đĚė ĕĥďđēĘ ęĕĜđĥĠđĜĐđ ęĕĥĠđĜĐ ĦČ ěėđ ,ęĕĜėĦ ĕĘčĕĔĝĠč ğĦĦĥĐĘ ěĦĕĜ Ėė ĘĞ ğĝđĜ .ġĕģĐ ęĕēĚĥ đĜČ ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕĤčē ,ęĕČĘĚĎĘ ĤģĕĞčđ ,ēđĚĥĘ ,ĥĎĤĦĐĘ ,ĤĕĥĘ ęėĜĕĚĒĐĘ ĎēĘđ ęĕĘĥđĤĕ ęđĕĘ ĕĎĕĎē ĞđĤĕČč đĜĦĕČ ĦđĜĐĕĘ ĕĘČĤĥĕ ĤĚĒēĚ - ĕĜČĜ Ęĥ ďģĥĐ ġĞ :ĦđĞđčĥĐ ĐĞĥč ,24.5.2017 ,ĕĞĕčĤ ęđĕč - ĝĝđĦđ ĥďē .ěĎ-ĦĚĤ 16 ěđĕĢ Ħčĕē ,ěĎ-ĦĚĤ ěđĤĔČĦč 19:30 ĕĞđĤ :ĐĤđČĠĦ ;ěĕđĘ ĕģĕčĢ :ĕđĚĕčđ ĐėĕĤĞ ,ĐčĕĦė ;ęĥĘ ĒĤ :ĦđĥđčĘĦ ;ĘĎĕĢ čĘđď :ĐĤđČĦ ;ĕĤđĔČđ לתשומת לב חברינו ęĐčĥ ęĕĤģĚč ęĕĘģĦĜ đĜČ ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ęĐĕĤčēĘ ęĕĤĥĠČĚ ěđĎĤČĐ ĕĤčē ęĕĤđĚ Ē"Ħ ĤĠĝĚ ěĦĚ ĖđĦ ,ęĚĥč ęĕĝĕĔĤė ĥđėĤĘ ĦđĕĢģĤĔČĘđ ęĕĞĠđĚĘ ,ĤĦČĘ ĐĚĝĕĝđ ęĐĘĥ Ėėčđ ,ĦđďĞĝĚĐ ĦĕĕĢģĕĘĠČĘ ĐĜĕĞĔč đČ ĦđĚė ĥđėĤĘđ ďđĝčĝĐ ěđĜģĦ ĦČ ğđģĞĘ ęĕĝĜĚ .ęĕďĝčđĝĚ ęĕĝĕĔĤė Ęĥ ĤĦđĕ ĐĘđďĎ Ęĥ ĦđĜĚĒĐĐ ĦėĤĞĚ ĦČ ĦđĜđĐĘ ĤđĚē ěđĕĝĕĜ đĐĒ ęĦĝĕĜė ĐĚĝēĜ đĝĠĦĜĥ ęĕĤđĚ .ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ęĕĤđĚē ęĕĤģĚ .ęĘđĚ ČĥđĜĐ ĤđĤĕčĘ ďĞ ĤĦČĘ .ěđĎĤČĐ Ęĥ ęĕĤčē ěĕď Ħĕč ĘđĠĕĔĘ đĤčĞđĕ ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčē ĘėĚ ęĕĥģčĚđ ęĕĤĒđē đĜČ ĦĤĦđĚĐ ĦđĚėĐ ĦČ ĘĢĜĘđ ęĕĘĐĜĐ ĕĠ ĘĞ ĎđĐĜĘ .ďčĘč ěđĎĤČĐ ĤčēĘ לגמלאים!

קשר הודעות הארגון 12

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, כוח אדם ורכש

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

משה אוחיון

יו"ר המחלקה לתרבות, פנאי ונופש טל' המחלקה: 03-7106791 כתובת דוא"ל: mosher@igm.org.il

ĐĜĐĚđ ęĕĞĜ ĕđĘĕč ĖĥĚĐ ęĘđėĘ ęĕĘēČĚ đĜČ .ĖĥĚĐč ĐēĘĢĐčđ

‚‡Ž˜Ž ˜‡Œ•~ M . A . ‡Ž— –~ƒ˜Š ƒŒ—–‡‚ –˜ƒ‡ ‹‡‡†ŽƒƒŠ–‚ ‹‡–ƒŒŠ ‹‰˜~ ƒ‰’‚‡— ‹‡‡—Œ ‹‡Š‰ ƒ—‰–˜ƒ

˜–ƒ—•˜ M.A.

˜‡Žƒ€–~ ˜ƒ€‚Ž˜‚ M.A.

רכישת ידע ופרקטיקות לניהול מיטבי של ההונ האנושי / כמנוע לצמיחה ועמידה ביעדי הארגונ תכנית המאפשרת שילוב בינ משרת הוראה / ללימודימ אקדמיימ לכל בוגר/ת תינתנ הכרה כמומחה בכיר לניהול / משאבי אנוש, מטעמ "העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש"** שישי + יומ לימודימ בשבוע או לימודי ערב /

בה מכה מלאה של המל"ג ומוכר ע"י משרד החינוכ / לצרכי קידומ והחזרי שכר לימוד תוכנית לימודימ – לימודימ פרונטאליימ על פני יומ / לימודימ בשבוע על פני שנה קלנדרית אחת / שידורי רדיו, הנחיית קבוצות, והופעה בפני קהל

תובנות פרקטיות וכלימ מרתקימ כמו הפקות רטימ,

‹‡–ƒŒŠ Š ‚‰— ˜‡˜ƒŒ—Œ ‚†‚

*שני מ לולימ: התנהגות ארגונית רב תחומית והתנהגות ארגונית ייעוצית )יעוצ ארגוני(. **ההכרה כמומחה בכיר הינה בכפופ לרשומ כחבר ”העמותה הישראלית לניהול פיתוח וחקר משאבי אנוש“.

* 2443 | netanya.ac.il

הפקולטה ללימודים מתקדמים לימודי תואר שני M . Ed .\ M . Teach בחינוך והוראה - הצטרפו אלינו לדיאלוג פורה המשלב חוויה לימודית ייחודית ומעשירה בתחומי התמחות, דעת ובשאלות השעה במערכת החינוך

יומ פתוח 8.6.17 16:00 - 19:00

• התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל )יום שני( בהתמחויות: מתמטיקה, יסודי ביולוגיה, פיזיקה, כימיה • עם אפשרות לתזה - התכנית לייעוץ חינוכי ימי שני ושלישי אחה"צ( ) • לבית הספר העל M. Teach - מוסמך בהוראה יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה שני אחה"צ( + )יום רביעי מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך. מוכר למלגות של ארגון המורים.

• )יום רביעי( התכנית לחינוך בגיל הרך • התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים )יום שני( לבית הספר היסודי • התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות עמ אפשרות לתזה בגישה רב-תחומית - מסלול אמן-מורה, עוד בתכנית: )יום רביעי( מוקד תל"י • התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה )יום שלישי( )בסיכון( • בהתמחויות: התכנית להוראת שפות עמ אפשרות אנגלית, עברית וערבית - )יום רביעי( לתזה • התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך )יום חמישי( בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך; פיתוח פדגוגי; מסלול ייחודי של מנהיגות חינוכית מרכז מידע והרשמה www.oranim.ac.il ࠮ 1-800-30-10-80

2017 שנת המס

.đč ęĥĤĕĐĘ ęĎ ĤĥĠČđ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ đĚĘĦĥĐĥ ęĕĤđĚĐ 40 -Ě ĤĦđĕ đĤĒē ĤčėĚ ČĘ ČĔĕĘč ęĕĕģĦĐĥ "ĥĕďĕĕĐ ĦđčĤĦ ĕĜĕĜĠ" ĤĜĕĚĝč .ĦđĥĎĤĦĐđ ĐČĜĐ Ħđĕđđē ĕČĘĚ ęĐĥė ěĕĘđĠčđ ,ĘČĤĥĕ ĦđĘĕĐģ ĦĤėĐĘ ĖĘĐĚ Ęĥ đĚđĢĕĞč đĜČ ,ĐĠĕēč ĦđĕđĚĘĦĥĐ đēĦĠĜ ęĕĜđĤēČĐ ęĕĚĕčđ ĕďđĐĕ ĦĘĕĐģ ěČĥđĜĥ čĕčČ-ĘĦčđ ďđďĥČč ęĕĚđĥĤ ĐĒ ĤĜĕĚĝĘ .ĐČđĥĐ ĦĠđģĦč ĐĕĜĚđĤ Ęĥ ĤđĕĝĘ đČĢ ý ĕ ęĐ đĚđĕĝčđ ,ęĕĤđĚ 100 -Ě ĤĦđĕ .27.6.17-č ,ġĕģč ĐĕĜĚđĤč Ğđčĥ ěđđĕ ĦđďĐĕ ĦĤėĐĘ ęĕĤĜĕĚĝ čđĤģč ěđĜėĦč ďĤĠĝ ĦđďĐĕ ęĎ ĐČčĐ ĐĜĥĐ ĦČĤģĘđ ,đģđĤĚđ Ĥđĕĝ ęĕĕģĦĕ ĐĒė ĤĜĕĚĝ Ęė ęđĕĝč .ĘĎđĔĤđĠđ .ĐĘČ ĦđĚđģĚč ,ęĥĤĕĐĘ ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ ĦČ ęĕĜĕĚĒĚ đĜČ ĦđĕđĚĘĦĥĐĘ ĦđĞĢĐ ĞĕĢĐĘ ,ěĕĕĜĞĦĐĘ .ęĕĤđĚė đĜĘ ĦđĚĕČĦĚĐ ĦđĜĕĕĜĞĚ ĦđĕđĚĘĦĥĐđ ēĘĢđĚ ĐĜĥ ęđĕĝ đĜĘđėĘ ĘēČĚ .ĦđĜĐĚđ ĦđĜĕĕĜĞĚ ,ęĐč ĦđēĚĦĐ ĦĥĤďĜĥ ģđĝĕĞ ĕĚđēĦč .Ď đČ) ĕđėĕĒĐ ĦďđģĜ ĦČ ĦđēďĘ ĕČĥĤ ďĕēĕĐ ĦĜĥ ĤēČĘĥ ĝĚĐ ĦĜĥĘ (ěĕĕĜĞĐ ĕĠĘ ,ĐĦĕĢēĚ .ĦđēĚĦĐĐ ęđĕĝ ĕĥĕĘĥ ĕĚďģČ ĤČđĦĘ ęĕďđĚĕĘ ęĕĕĝĥ ĕĚ .ď ĕČėĒ ĐĕĐĕ 2018 À 2014 ęĕĜĥč Ĥĕĥĕ ĘđĘĝĚč ĦĜĥ ĤēČĘĥ ĝĚĐ ĦĜĥč ,ĦēČ ĕđėĕĒ ĦďđģĜĘ ,ĐĕĤēČĘĥ ĝĚĐ ĦĜĥč đČ ěđĥČĤĐ ĤČđĦĐ ęđĕĝ ĦĜĥč ĕđėĕĒ ĦďđģĜ ĦĕĢēĚĘ ěėđ ,đĦĤĕēč ĕĠĘ đČ ĕĥĕĘĥĐ ĤČđĦĐ ęđĕĝ ĦĜĥ ĤēČĘĥ ĝĚĐ .đĦĤĕēč ĕĠĘ ,ĐĕĤēČĘĥ ĝĚĐ ĦĜĥč 2018 À 2014 ęĕĜĥč ĞđĢģĚ ĕďđĚĕĘ ęĕĕĝĥ ĕĚ .Đ ĦĕĢēĚĘ ĕČėĒ ĐĕĐĕ ,ĞđĢģĚ ĦďđĞĦĘ ĕČėĒ ČđĐđ ĕđėĕĒ ĦďđģĜ 3/4 đČ ( 2016 ĦĜĥ ďĞ) ĕđėĕĒ ĦďđģĜ ĦĜĥč , 2018 ĦĜĥč ĦēČ ĐďđģĜ đČ 2017 ĦĜĥč ĦĜĥč đČ ĞđĢģĚĐ ĕďđĚĕĘ ęđĕĝ ĤēČĘĥ ĝĚĐ .đĦĤĕēč ĕĠĘ ,ĐĕĤēČĘĥ ĝĚĐ

ĐČđĥĘ ěđĤėĕĒĐ ęđĕ Ęĥ ęĕčČđėĐ ęĕĥģĐ ęĕĚĕĐ ĘČĤĥĕ ĦđėĤĞĚ ĕĘĘēĘ ěđĤėĕĒĐ ęđĕđ ĐĤđčĎĘđ .ĐĜĥĐ ęđĕĝĘ ĖĤďč đĜēĜČ .đĤčĞ ěĜėĦĘ ěĚĒĐ ĐĒ ěđĦčĥĘ ĦČĢĘ ęĕĥģčĚĐ ĘėĘ ēđĦĕĠĐ ĕĘĐĜĚ ęĞ ġĞĕĕĦĐĘđ ęĐĕėĘĐĚ ĦČ ęĜĕČĥ ĕĚĘ ęĎ ęĕČĦĚ) ĐģĘēĚč ĕĞđĢģĚĐ .(ěđĎĤČĐ ĕĤčē :ěđĦčĥĘ ęĕČĢđĕĘ ęĕĝĜė ęĕėĤđĞ đĜČ ĐĜĥ ĕďĚė ğđĦĕĥč čĕčČ-ĘĦč ,23.5.17 'Ď ęđĕč ĐĠĕēč ęđĕč ęĕĘĥđĤĕčđ ,06.6.17 'Ď ęđĕč ęđĤďĐ ĕĤđĚ .07.6.17 'ď ĘĞđ ,ęĕĕĤĐĢĐ ĤēČ ĦđĞĥč đĚĕĕģĦĕ ęĕĝĜėĐ .ďĤĠĜč ĐĞďđĐ ĤĝĚĕĦ ģĕđďĚĐ ęĚđģĚ ĦđĕđĚĘĦĥĐĘęĥĤĕĐĘĦđĜĚďĒĐĐ đĒ ęĕĤđĚĐĘėĘ ĦđĚČĦđĚĐ ĦđčĤ ĥĕđ - ĦđēđĦĠ đĤĦđĜ ěĕĕďĞĥ ęĕĕģĐ ĝĚđĞĐ ğČ ĘĞ ĦČĒ ,ĦđĥĕĤďĘđ ęĕėĤĢĘ .ĐĜĥĐ ęđĕĝ ĦČĤģĘ ĦđĘĕēĦĚĥ ,ĦđĜđđģĚ ĦđĕđĚĘĦĥĐĘ ĐĜđđėĐ ĦđĞđčĥ Ęĥ ĦđĕđĚĘĦĥĐĘđ ,ĥĚĚ ĐĘČ ęĕĚĕč ĤĦČč ĦđČĤĘ ĤĥĠČ ęĕĔĤĠ .ġĕģč ęĕĒėđĤĚ נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע ďĞ ĐėĤČđĐ 2015 À 2014 ęĕĜĥĘ ĐĞĥĐ ĦČĤđĐ . 2018 ĝĚĐ ĦĜĥ ęđĦ ęĐĕďđĚĕĘ ĦČ đĚĕĕĝĕĥ ęĕĔĜďđĔĝ ěė ĘĞ ęČĦĐč ĕđėĕĒ ĦđďđģĜ ĘčģĘ đėĕĥĚĕ đĘČ ęĕĜĥč .ĐĞĥĐ ĦČĤđĐĘ 2015 ĝĚĐ ĦĜĥĚ ĘēĐ ,ĐĞĥĐ ĦČĤđĐ ĕĠ ĘĞ :ĐĘČĐ ęĕĘĘėĐ ĕĠ ĘĞ ĕđėĕĒ ĦđďđģĜ đĜĦĜĕĕ ěđĥČĤ ĕĚďģČ ĤČđĦĘ ęĕďđĚĕĘ ęĕĕĝĥ ĕĚ .Č ĕđėĕĒ ĦďđģĜĘ ĕČėĒ ĐĕĐĕ 2018 À 2014 ęĕĜĥč đČ ĤČđĦĐ ęđĕĝ ĦĜĥ ĤēČĘĥ ĝĚĐ ĦĜĥč ,ĦēČ .đĦĤĕēč ĕĠĘ ,ĐĕĤēČĘĥ ĝĚĐ ĦĜĥč ęĕĜĥč ĕĜĥ ĕĚďģČ ĤČđĦĘ ęĕďđĚĕĘ ęĕĕĝĥ ĕĚ .č ,ĕđėĕĒ ĦďđģĜ ĦĕĢēĚĘ ĕČėĒ ĐĕĐĕ 2018 À 2014 ĦĜĥč đČ ĤČđĦĐ ęđĕĝ ĦĜĥ ĤēČĘĥ ĝĚĐ ĦĜĥč .đĦĤĕēč ĕĠĘ ,ĐĕĤēČĘĥ ĝĚĐ

קשר הודעות הארגון 15

זהבה שפר

יו"ר המחלקה לכספים

המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות

יעקב אופק יו"ר המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות jacobo@igm.org.il

המחלקה לקרנות השתלמות

כנסים למורים היוצאים לשנת השתלמות תשע"ח

:čĕčČ-ĘĦ 06.6.17 Ē"ĞĥĦ ěđđĕĝč č"ĕ ,'Ď ęđĕ 16:30 ĐĞĥč čĕčČ-ĘĦ 121 ěđģĤĕĐ ,ĝĜĝĜĤ ěđĘĚč :ęĕĘĥđĤĕ 07.6.17 Ē"ĞĥĦ ěđđĕĝč Ď"ĕ ,'ď ęđĕ 16:30 ĐĞĥč

-ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĕĤđĚĘ ĦđĚĘĦĥĐĐ ěĤģ ęĕČĢđĕĐ ęĕĤđĚĘ ęĕĝĜė 3 ĦĚĕĕģĚ ęĕĕďđĝĕ .ē"ĞĥĦ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥč ěđĦčĥ ĦĜĥĘ đĕĦđčđēđ ĐĤđĚĐ ĦđĕđėĒ ĘĞ ĞďĕĚ ĤĝĚĕĕ ęĕĝĜėč ģĜčĐĥ ĦđčĔĐĐ ĘĞ ĞďĕĚ ,ěđĦčĥĐ ĦĜĥč ěėđ ,ěđĦčĥĐ ĦĜĥč ęĕĤđĚĐ ĦđĥĤĘ ďĕĚĞĚ .ĦđĕđĚĘĦĥĐđ ęĕďđĚĕĘ ĦđĕĜėĦ ĘĞ ĞďĕĚ :ĐĠĕē 23.5.17 Ē"ĞĥĦ ĤĕĕČč Ē"ė ,'Ď ęđĕ 16:30 ĐĞĥč ĐĠĕē 107 ČĕĥĜĐ 'ďĥ ,ĐĚĤđĜĠ ěď ěđĘĚč אופק חדש ęĦēĜĥ ęėĝĐĘ ęČĦĐč ,ęėĘ Ğđďĕė .Č 6 ĐĎĤďĚ ĤčĞĚč Ě"ĒĠĐ ĖĥĚ ĐĜđĥ ,ĐĜđĤēČĘ .ęĕĥďđē 48 -Ę ęĕĥďđē 37 -Ě , 9 -Ęđ 8 -Ę , 7 -Ę ęĕĤđĚ ĕė ĐĦĞ ĞčģĜ ,ĘĕĞĘ ĤđĚČĐ ĦđĤĚĘ đĚĕĘĥĐđ 1.9.13-Ě Ę"ĜĐ ĦđĎĤďč ęĕČĢĚĜĥ đĚďđģĕ ,30.9.16 ęđĕĘ ďĞ ęĕĥďđē 37 Ęĥ Ě"ĒĠ ĐĒ ďĞđĚĘ ďĞĥ ĕČĜĦč ĘđėĐđ 1.10.16-č ĐĎĤďč .ĕĞđĢģĚĐ ēđĦĕĠĐ Ħđčđē Ęė ĦČ đĚĕĘĥĐ ęĐ ęĦĎĤď ĦČ ĦđČĤĘ ęĕĤđĚČ Ę"Ĝė ęĕĤđĚ ĐĘđēĦč ĦČĒđ ĘĕĤĠČ ĦĤđėĥĚč Ĥčė ĦĜėďđĞĚĐ ęĕĕģ ĐĕĐĥ ĕČĜĦĐ ĕė ĥĕĎďĚđ čĥ ĕĜČ .1.10.16-Ě ĘĐĜĚ ĦėĤĞĐč ĖĤđĢĘ ĝēĕĕĦĐ ĤĥČđ ,ĤčĞč .ďđĞ ĕĔĜđđĘĤ đĜĕČ ,ĐĎĤďč ĐĕĕĘĞĘ ĕČĜĦė Ħĕčđĕē čĘđĥĚĐ ęĤėĥ ěĔģ ĐĒ ĕđĜĕĥĘ ĘĕčģĚč .č ĘĞ ĦČĒđ 9 À 7 ĦđĎĤďč ęĕČĢĚĜĐ ęĕĤđĚ Ęĥ ęĘĎĚ ĐĘČ ĦđĎĤďč ęđďĕģĐ ĕė ĐďčđĞĐ ĞģĤ ďĞ ĎđĐĜ ĐĕĐĥ 8.5% ęđģĚč 7.5% Ęĥ ĦĠĝđĦ čĘđĥĚĐ ęĤėĥĥ ,Ę"Ĝė ęĕĤđĚ ĦČĒ ęĞ .Đė ĦĚĕĦē čĤĞ čĘđĥĚĐ ęĤėĥĘ ĐČđđĥĐč ěĔģ čĕėĤ ĐčđĤģĐ ĦĤđėĥĚč đĘčģĕ ,ęėĝĐĐ ĤđĚČ ĐĒ čĕėĤ ."Ĥėĥ ĦĤĕĚĥ" :ČĤģĕĕĥ ĥďē ęĘđĥĥ ĐĒĚ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐďĕĚč ĐđčĎ ĦđĕĐĘ .ĦĚďđģĐ ĦĤđėĥĚč ēĤđČč ĦđĢĠĘ ĐĤđĚČ đĒ "Ĥėĥ ĦĤĕĚĥ" ĦĠĝđĦ ĦĠĝđĦĐ .čĘđĥĚĐ Ĥėĥč ĐďĕĤĕĐ ĘĞ ĕĦđĞĚĥĚ

קשר הודעות הארגון 16

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו"ר דירקטוריון החברה טל' המחלקה: 03-5162135 כתובת דוא"ל: m12@netvision.net.il

ĦđĜėĥĚč ĤČđČĜďČ ĥ"Ğ ęĕĝĜėĐ ĒėĤĚč ēđĤĐ ĦĜēĔĘ ĦēĦĚ ,ĐĥĚ ěĕĚĕ ĦĜđėĥ ,ęĕĜĜČĥ ĝĜėĘ ĐĞĝĐ ĐĕĐĦ ęđĤďĐđ Ğčĥ ĤČč ĕĤđĚĘ ¤ .06.6.17-č Č"Ħč ĖĤĞĕĕĥ ĐĜĚĒĐč đĜĕđĢĕ ęĕģĕđďĚ ęĕĜĚĒđ ęĕĝĜėĐ ĔđĤĕĠ ¤ .ĐĤđĚ ĘėĘ ĦĕĥĕČ

מינהלת אופק חדש

מוטי מרוז

,ěĕĕĜĞđ Ĥčď ĘėĘ ĦĕĜđĕĝĜĠ ĦĠĝđĦ ČĕĐ ĦČĒĐ ģđĕďč "ĦĎĐĜĦĚ" ČĕĐ ĐČĤđĐ ĕďčđĞ ĦĜĕēčĚđ ."čĘđĥĚ Ĥėĥ" đĚė ęđėĝč ěđėďĞ Ęđēĕ Ę"ĜĐ ęĕĕđĜĕĥĐ ĘėĘ ğĝđĜ .Ď ČĕĐđ 1.3.17 ęđĕĚ ĘēĐ ĦĕĘģĥĐ ĦĠĝđĦĐ ĕďčđĞ ĘėĘ Ĭ 193.64 Ęĥ ęđėĝ ĘĞ ďđĚĞĦ .ĐĘĞĚđ 3 ĦđĎĤďč ĐČĤđĐĐ đĘčģĕ 2.5À 1 ĦđĎĤďč ĥďē ģĠđČč ĐČĤđĐ ĕďčđĞ .Ĭ 340 -Ę Ĭ 246 ěĕč ĞđĜĦĥ ,ĤĦđĕ ĐĘđďĎ ĦĠĝđĦ ĤėĥĘ ,ěčđĚė ,ęĕĝēĕĕĦĚ Ę"ĜĐ ęĕĚđėĝĐ Ęė .ĐČĘĚ ĐĤĥĚč גמול ליווי טיולים באופק חדש ęĕĤĕĤĥ ĤčĞč ĐĒ ČĥđĜč đĘēĥ ęĕĘĘėĐ Ęė ĐďčđĞĐ ĔĞĚĘ ,ĥďē ģĠđČ ęėĝĐč ęĎ ęĕĚĕĕģđ ĦĚĕĕĦĝĚĐ ĦĕĤĠĝ Ħĕč ġđē ĦđĘĕĞĠ ĕė ĞčģĜĥ .đĐĥĘė ĘđĚĎč ĐėĒĚ ĐĜĕČ 15:00 ĐĞĥč :ĘđĚĎĐ ĕĤđĞĕĥ ěĘĐĘ ĘđĚĎ Ħđďĕēĕ 0.5À 16:00 ĐĞĥĐ ďĞ ĦđĘĕĞĠ ĘđĚĎ Ħđďĕēĕ 1.5À 18:00 ĐĞĥĐ ďĞ ĦđĘĕĞĠ ĘđĚĎ Ħđďĕēĕ 3 À 21:00 ĐĞĥĐ ďĞ ĦđĘĕĞĠ ĘđĚĎ Ħđďĕēĕ 4.5À 24:00 ĐĞĥĐ ďĞ ĦđĘĕĞĠ .ĘđĚĎ Ħđďĕēĕ 6.5 À ĐĜĕĘ ęĞ ĦđĘĕĞĠ .ĤėĥĐĚ 0.7% Ęĥ ĦĠĝđĦč ĐėĒĚ ĘđĚĎ Ħďĕēĕ Ęė ęđĕč đĒ ĦđĘĕĞĠ ęĕĞĢčĚĥ ĐČĤđĐ ĕďčđĞ 4 Ęĥ ęđĘĥĦĘ ğĝđĜč ęĕČėĒ ęĐĘĥ ĕĥĠđēĐ .ęđģĚ ĕđĘĕĚ ĦđĞĥ

9:00 | 19.5.17

M.B.A.

M.A.

תואר שני בשלושה סמסטרים הטבות מיוחדות לאנשי חינוך!

תואר שני בשנתיים, יום אחד אחה“צ וימי שישי בבוקר

08:00-18:00

2017

המפגש ייערך כחלק מיום פתוח לתואר ראשון ושני בקמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל

2

צילומים: פיני חמו

שרון כץ

ס " ה י ב ל ה נ מ ה ל ש ל י מ כ

בית הספר התיכון הדרוזי למדעים ולמנהיגות דרכא – ירכא 2003 - 2002 , בית הספר הוקם בשנת הלימודים תשס"ב

?ĤĠĝĐ Ħĕčč ęĕĤđĚĐ / ęĕďĕĚĘĦĐ ĘĞ ĐčđĐČĐ ĐĜĕĠĐ ĤčđďĚĥ ěđđĕėĚ .Đčĕĥē ĕģēĥĚđ ĦđĜĚČđ ĔĤđĠĝ Ĥďē / ĒėĤĚ ĐĚĤč ĘđėĐđ ,Ğđčĥč ęĕĚĕ Đĥĕĥ đč ęĕďĚđĘĥ ĤĠĝ Ħĕčč đč ęđĥĜĘ ęđģĚ ĐĒĐ ĒėĤĚč ęĕČđĤ ęĕďĕĚĘĦĐ ,Ę"ēĕ 5 Ęĥ .ĤĤđđČĦĐĘđ ?ďĢĕė ,ĕėđĜĕēĐ ĦđđĢĐ ĦđďĕėĘ ĕĦĠėČ ,ĕĞđĢģĚ ĦđđĢ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ČđĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦđđĢ ęĕĤđĚĐ ĦĔĕĘģ .ęĐĕďĘĕĘ ęĕĎČđďĥ ęĕĤđĐ đĚė ĥĚĚ ,ĎČđďđ ČđĐĥ ĕĘč ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐĤđĚ ĔđĘģĘ ěĕČđ ,ĐďĕĠģč ĦĕĥĞĜ ,ĦđĤĔĚ ěĦđČ ĥĕ đĜĘđėĘĥ ěđđĕėĚ .ęĕďģĚ 'ĒČĔĝ đč ĤđčĞĕ ,ĐēĘĢĐĘ ĐčđĤĞ ČđĐ ĖĚđĦđ ďēđČĚ ĦđđĢĥ ęĕĜĕčĚ đĜĘđėđ ĥĚĚ ęĕĘĐĜĦĚ đĜČ .ďēĕ ĖđĜĕēĐ ĦėČĘĚ ĦČ ęĕĥđĞ đĜČ ęĕĕĚĞĠ ĔĞĚė .ęĕĕĦĤčēĐ ęĕĕēč ĘĘđė ,ĦēČ ĐēĠĥĚė ,ďēĕ ĥđčĕĎ ĕĚĕĘ ęĕČĢđĕ đĜČ .ďēĕ ęĕĘėđČ đĜēĜČ Ğđčĥč ,ĐĐđčĎ ĦđĠĕėĦč ĦđĕĞđĢģĚ ĦđđĢ Ħđčĕĥĕ ęĕĕģĘ ęĕďĕĠģĚ .ęĕĦčč ęĕĤđģĕč ęĕĚĕĕģĚ ğČ ęĕĦĞĘđ ?ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ęĦĕđđēĥ ĥĎĤĚ ĞđĤĕČ/ĕĥđĜČ ĤđĠĕĝ ĦĜđČĦč ďĕēĕ ěčđ ĕĤĔ ĤĎđč đĜďčĕČ đčĥ ĕĎĤĔ ĞđĤĕČ ,ĕĤĞĢĘ đĦēĕĦĠđ ,đĚĥ ĘĞ đĜĚģĐ ĔĤđĠĝĐ ĒėĤĚ ĦČ .ĦĕĜĘĔģ ęĕėĤď ĦČ đĜĚĒĐ .đĦĤĕĔĠ ęđĕ ĤēČĘ ĐĜĥ ,ĤčĚčđĜč 22 -č ĐĦĕĕĐ đĘĥ ĦđĤĎčĐ ĦďđĞĦ ĦČ ĐĘ đĜģĜĞĐđ ĤĠĝĐ ĦĕčĘ đĦēĠĥĚ .ĐĘčģĘ đĜĚĚ ĞĜĚ ĘĤđĎĐĥ ?ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ĤĦđĕč čđĥēĐ ĕčĕĔĤđĠĝĐ ĎĥĕĐĐ đĤđģĕč - ĎĥĕĐ ĔĘēĐč ĘčČ ,ĕĝĘģ ĕčĕĔĤđĠĝ ĎĥĕĐ ČĘ ęĜĚČ .ĤĠĝĐ Ħĕčč ,ĕ'ĢĚ'Ď ěđĤđď ,ĕĘČĤĥĕĐ ĘĝĤđďėĐ ĦďĎČ Ęĥ ģēĥĚĘ ĤĠĝĐ Ħĕč Ęė ĦČ ĕ'ĢĚ'Ď ěĕĚĒĐ ĤđģĕčĐ ĦđčģĞč .ěđĕĢĘ-ěđĥČĤĘ čĕčČ-ĘĦ ĕčėĚ ěĕč ĐĎĕĘ

?ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ģĐčđĚĐ ěĕĕĠČĚĐ ČėĤĕ À ČėĤď ĦđĎĕĐĜĚĘđ ęĕĞďĚĘ ĕĒđĤďĐ ěđėĕĦĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ęĕĕĦ ü ĚČ ęĕĎĕĐĜĚ ēĠĔĚĥ ĕĤđĒČ ĘĞ ĕďđēĕĕ ĤĠĝ Ħĕč ČđĐ .ęĕĕēĘ ęĦđČ ěĕėĚđ ?ĤĠĝĐ Ħĕč ěđĒē ĐĚĤč ęĕďđĚĕĘĘ đĕďĕĚĘĦ ĦČ ĤĕĥėĐĘ ğČđĥ ĤĠĝĐ Ħĕč ęĕĤđĥĕė ēđĦĕĠđ Ĥģē ,ĦđĕĦĤĕĢĕ ďďđĞĘđ ,ĐĐđčĎ ĦĕĚďģČ Ĥđď ēĠĔĘ ĐĤĔĚč ęĕďĕĚĘĦĐ čĤģč ęĕĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ĦĎĐĜĐč ĦĞĐ Čđčč đčĘĦĥĕ ĤĥČ ęĕĎĕĐĜĚ Ęĥ ĕďĕĦĞ Ęėč ,ĘĘėč ,ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĦĎĐĜĐčđ ,ĔĤĠč ,ĦĕĒđĤďĐ ĐďĞĐ Ħĕčė ĤĠĝĐ Ħĕč ĦđĐĒ ĘĞ ĐĤĕĚĥ ĖđĦĚ ĦČĒ Ęė .ęĕĚđēĦĐ ĐĦđČčđ ,ĦđĜĕđĢĚĘ ĐĠĕČĥ ,ĦĕĒđĤďĐ ĦĤđĝĚĐ ĘĞđ ĕėĤĞ ĤĠĝ ĕĚđĜđģČ đĕĢđĝ ĞģĤ ĕĘĞč ęĕďĕĚĘĦ ďđďĕĞđ ēđĠĕĔ - ĐĚĕĥĜ .ĖđĚĜ ?ĤĠĝĐ Ħĕč ĦđđČĎ ęĕĜđĥČĤĐĚ ĕĎĥĕĐ-ĕėĤĞ ĤĠĝ Ħĕč đĦđĕĐ ĘĞ ČĕĐ đĜĦđđČĎ ,ġĤČč ĤĠĝĐ ĕĦč Ęė ěĕčĚ ,ěđĥČĤĐ ęđģĚč ĎĤđď ČđĐ .ġĤČč ĤđĞĕĥ ęĕĜĥ ĞčĤČ ĐĒđ ,ĦđĤĎčč Ę"ėĜĚĐ ĕĜĕĕĔĢĚ ĒđēČč ĦđĜĕēčč ęĕĜđĕĢĐ .100% ĘĞ ďĚđĞ đč ĦđĤĎč ĦďđĞĦĘ ĦđČėĒĐ ĐģĕĔĚĦĚčđ ĦĕĘĎĜČč ĐĒ ĘĘėčđ ,ďđČĚ ęĕĐđčĎ ĦđĤĎčĐ ĐĐđčĎ ĕėĐ ĐĚĤč ĐĜĥĐ ĐėĒ ĤĠĝĐ Ħĕč .Ę"ēĕ 5 Ęĥ ĐĚĤč Ĥģēč ġĤČč ěđĥČĤ ęđģĚč ěėđ ĐģĕĔĚĦĚ Ę"ēĕ 5 -č ġĤČč Ħĕč ,ĘđėĐ ĘĞĚ ,ĤđĚČė ĖČ .Ę"ēĕ 5 Ęĥ ĐĚĤč ĤđĢĕĕĐ ĘđĐĕĜ ĘđĚĎĦč ĐėĒ ČđĐ :ĕĎĥĕĐđ ĕėĤĞ ĤĠĝ Ħĕč ČđĐ đĜĘĥ ĤĠĝĐ ĤĠĝ ĕĦč 4 ĖđĦĚ ďēČė ,ĦđĠĕĢĤč ęĕĜĥ 4 ĕĘČĕĢĜĤĠĕď ęĕĕĦĜĥč ĐėĒ ěėđ ,ĕďđĐĕ-ČĘĐ ĤĒĎĚĐĚ ďĕēĕĐđ ġĤČĐ ĘėĚ .čďĜĦĚ ĤĞđĜĘ ĖđĜĕēĐ Ĥĥ ĝĤĠč ğĢĤč ĦđĜđĤēČĐ

18

בית הספר שואף להכשיר את תלמידיו ללימודים ברמה אקדמית גבוהה, ולעודד יצירתיות, חקר ופיתוח כישורים אינטלקטואליים בקרב התלמידים במטרה לטפח דור עתידי של מנהיגים

ČđĐ ĕė ĤģĕĞč ,ęĕďĕĚĘĦĐ čĤģč ĥĚĚ Ęĥ ĐėĠĐĚ ĐĥđĞ ĦČ ,ĕĚĢĞĐ ěđēĔĕčĐ ĦČ ,ĕĚĢĞĐ ĕđĚĕďĐ ĦČ ĐĘĞĚđ ďģĚĦĚ .ĦđĠĥ ĥđĘĥč ĘđėĐđ - ęĕĕēĘ ĐĜėĐĐ ĦČđ ěđĕĝĕĜĐ -ęđĕĐ ĕĕēč ČĔčĦĚ ĤčďĐ ďĢĕė À ĦđĤĎčĦĐĐ ĘĕĎč ęĕďĕĚĘĦ ?ĤĠĝĐ Ħĕčč ęđĕ ęĞ ďēĕ ęĕďčđĞ đĜČ ,ĕĦĠėČđ ĕĞđĢģĚ ,ěĚđĕĚ ĦđđĢė ,ĦĕĚĢĞ ĦđĞďđĚ ,ĦđĕĤēČ ĦĘčģ ,ĦđČĚĢĞ ĘĞ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĝ Ęė À ďđĞđ Ğďĕ ĦĥĕėĤ ,ĕĚĢĞ ěđēĔĕč ,ĕĚĢĞ ĕđĚĕď ĖĥĚĐĘ ęĐč ďĕĕĔĢĕ ĤĎđčĥ čđĥēĥ ęĕĤđĥĕėĐđ ĦđĕđĜĚđĕĚĐ .ďĕĦĞč đėĤď ?...ČđĐ čđĔ ĐĤđĚ ęďČĜč .ĐĘĕĚĐ ěčđĚ ČđĘĚč ęďČĜč ĦđĕĐĘ đĕĘĞ Ęđė ęďđģ ,ĐďđčĞ ĤĝđĚđ ęĕėĤĞ ,ĔĐĘ ,ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ĥČ ĦĚĢđĞ ęĞ ĐČĤđĐĐ ęđēĦč Ğďĕđ ěđĕĝĕĜ ĘĞčđ ĕĔĚĒĕĤė ,ĕĦĠĚČ ,ĕĦĠėČ .ďĕĚĘĦđ ďĕĚĘĦ Ęė Ęĥ đčĘč đĚĦđē ĦČ ĤĕČĥĕĥ ,đĘĥ ?ęĕĤđĚ Ħģĕēĥ .đĜĤĠĝ Ħĕčč ĐĒė ĎĥđĚ ĘĞ ęĕĤčďĚ ČĘ ?ĤĠĝĐ Ħĕčč ęėĘĥ Ğđčģ ĎĐđĜ ęđĕĘ ĐčĤ ĐĕĕĠĕĢ .ĐĜĥĐ ĦĘĕēĦč ĤĠĝĐ Ħĕč ĘėĘ ĥđčĕĎ ęđĕ .ęĕĤđĚĐđ ęĕďĕĚĘĦĐ čĤģč ĦĤėĕĜ ĐĒĐ

?ĐĘČ ęĕĚĕč đĕĜĠĘ ďĚđĞ ĤĠĝĐ Ħĕčĥ ĘđďĎĐ ĤĎĦČĐ đĐĚ ,ĐĜĥ Ęėč .ęĕĤĠėĐ ĘĘėĚ ęĕďĕĚĘĦ ĦĔĕĘģđ ĐĚĥĤĐĐ ČĥđĜ ĦđĤēĦ ĦĘĐĜĦĚ ,ĤĠĝĐ ĦĕčĘ ĐĚĥĤĐĐ ĦĠđģĦč ĤģĕĞčđ ĤĠĝĐ ĕĦč ĤČĥ ěĕčĘ đĜĕĜĕč ĐĕđĘĎđ ĐĕđĚĝ "ĐĚēĘĚ" ğČđ ęĕĤēČĐ ĤĠĝĐ ĕĦč ĘėĘ ęĕēģđĘ đĜČĥ đĜĕĘĞ ęĕĤĚđČ .ĤĒĎĚč ĦČ ĖđĥĚĘ ēĕĘĢĐĘ ČđĐ ĤĎĦČĐ ."ĦĠĢģčĥ ęĕĜčďčđďĐ" ĦČ .ęĐĕĘĞ ĘĞĠđĚĐ ġēĘĐ ĦđĤĚĘ ęĕĜĕđĢĚ ęĕďĕĚĘĦ ęĦđČ ?ęĦĤĢĕĥ čđĔ ĦđčĤĦ ĞđĤĕČ ęĕČĕčĚ ęĕďĕĚĘĦĐ đčĥ Talent Show ęĕĥđĞ đĜČ ĐĜĥ Ęėč ěđđĎĚč ęĕĕĦĚĕčĐ ęĐĕĦđĜđĤĥĕė čĤĚđ čĔĕĚ ĦČ ĕđĔĕč ĕďĕĘ ĞđĤĕČ đĐĒ .ďđĞđ ĐĤĕĥ ,ĦđĎĢĐ ,ęĕďđģĕĤ ,ĐģĕĒđĚ :ęĕĚđēĦ .ĦēĜ ĐčĤĐ čĝĚĥ ęĕĝģĚ ,ĕĜđĎĝĝ ?ČĘ ,ěė ,ĤĠĝĐ Ħĕčč ęĕĤđĐ ęĕďďđĞĚ đĜČ .ďđČĚ čđĥē ģĘē đĜĤĠĝ Ħĕčč ęĕĤđĐĘ !ĕČďđ ,ěė .ĦđčĤĞĦĐ ČĘđ ĦđčĤđĞĚ ĕČďėđ ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĕĜėđĦč Ĥĝēĥ Ĥčď ?ĐĕĐĕĥ .ĐģĕĔđčđĤ ĦĞĥ đČ/đ Ĥĥđė ĦĞĥ ?ĤĠĝĐ Ħĕč ĖđĦč ĦđĕĦĤĕĢĕđ ĦđĜĥďēĘ ĐĚĎđď ČđĐđ ĐĜđĤēČĐ ĦĞč đĜĚģĐĥ ĤđĔĘđĚĕĝ À ĐĚĢĞĐ ĒėĤĚ

19

בית הספר מכין את התלמידים לחיים על ידי עצם הפעילות היומיומית הנעשית בתוכו. כל אחד מחברי צוות המוריםמשמש דוגמה אישית לתלמידים בהתנהגות שלו ובחינוך לערכים

?ęĕĤđĚĐ Ĥďēč ĕĤĘđĠđĠĐ ĘėČĚĐ .ĝđĚđē ?ĐĤđĚĚ ęĦĘčĕģĥ ĐĞĕĦĠĚ ĐĚĒđĕ

ĦĥĎĤĚ /ĦĝĝđĦ /ĦģĦĤĚ /ĐčđĐČ ĕėĐ ĐĜĥĐ ĦĜđĞ ĕĐĚ ?ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĕēč ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ ,čĕĕĞđĥ ČĕčĜĐ Ďē ,čĕčČĐ ĦĥĠđē À čĕčČĐ .ęĕĕĦĜĥ ĦđĞĝĚđ ?ĤĠĝĐ Ħĕč ēĕĚĢĐĥ ęĝĤđĠĚ ĤĎđč .Ę"Ē ěđĚĤ ěĘĕČ ĦđČč ĐėĒĥ ,ĞĕĚĝ ĤĠėĚ čĕĔē ęČĝđē Ħĕč ěĕĕĔĢĚ .ĕĔĚĒĕĤėđ ěėĕĕē ,ĕĦĠėČ ,ĞđĜĢ ,ĥĠĜ ĘĕĢČ ĥĕČ ĐČđĠĤ À "ĦĤĚĢ" ĦĕĜėđĦč ďĚđĘđ ěĎĜĚ .ĦĕĦĤčē ĘĕĞĠ .ĕĤĠĝ .ČčĢĐ ęĞĔĚ ?ęĕĤđĚĐ Ĥďēč ĕđĜĕĥ ĥĤđď ĕėĐĥ ĤčďĐ ĤĕčĞĐĘ ğĕďĞĚ ĕĦĕĕĐ ,ĦĕĔĝĕĎđĘ .ĐĘđĞĚ čĢĚĐĥ ĕĘ ĐČĤĜ .ĤĦđĕ ģđēĤ ęđģĚĘ ęĕĤđĚĐ ĤďēĘ ďđĚĢĐ ĘĚĥēĐ ěđĤČ ĦČ

đĜĦđČ ĞĕĦĠĐ ęĕĤđĚĐ ďēČ ,ĘđĐĕĜĐ ďĕģĠĦ ĦČ ĕĦĘčĕģĥė !ēėĥĜ ĕĦĘč ęđĕ ĐĕĐ ĐĒ .ĤĠĝĐ Ħĕč ĤĢēč "ĥČĐ ĘĞ" ĐĥĞđ ?ĕđĔĕč ĕďĕĘ ĤčďĐ Čč ďĢĕė - ęĕĕēĘ ĤĠĝ Ħĕč Ħĕč .ĐĥĞĚĘ ĐėĘĐ ĦČĒ ęĕĚĥĕĕĚ đĜČ .ěđĒēč ĞĕĠđĚĥ đĚė ĦđĘĕĞĠĐ ęĢĞ ĕďĕ ĘĞ ęĕĕēĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ěĕėĚ ĤĠĝĐ ęĕĤđĚĐ ĦđđĢ ĕĤčēĚ ďēČ Ęė .đėđĦč ĦĕĥĞĜĐ ĦĕĚđĕĚđĕĐ ĖđĜĕēčđ đĘĥ ĦđĎĐĜĦĐč ęĕďĕĚĘĦĘ ĦĕĥĕČ ĐĚĎđď ĥĚĥĚ ČĕĐ ĦĕĤĠĝ-Ħĕč-ġđēĐđ ĦĕĤĠĝ-ĦĕčĐ ĦđĘĕĞĠĐ Ęė .ęĕėĤĞĘ ęđĕĝ ĤēČĘĥ ęĕĕēĘ ĦđĜėđĚ ęĕďĕĚĘĦĘ ĦđĜģĐĘ ěđĕĝĕĜ ďđĞ .ďđĞđ ĐĕĚďģČĘ ,ĕČčĢĐ ęĘđĞĘ ĐĠĕĥē - ęĕďđĚĕĘĐ

20

ĦđēĦĠĦĐĘ ĐČĕĤģ ęĕĤģĕ ĖđĜĕē ĕĥĜČđ ĦđĥĜ ,ęĕĤđĚđ ĦđĤđĚ .ĦđēĦĠĦĐĘ ęđģĚ ĥĕ čĢĚ Ęėčđ ĘĕĎ Ęėč ,ęĕĕēč čĘĥ Ęėč ĖĥĚĜ ĦĕĞđĢģĚĐđ ĦĕĥĕČĐ ĦđĐĒĐ ĥđčĕĎđ ĞďĕĐ ĦģĚĞĐ ,ĦĞďĐ ĦčēĤĐĘ ĞĝĚĐ .ęĕĕēĐ Ęė ĖĤđČĘ .đĜēĜČ ęĎ Ėėđ ,ĦĞĐ Ęė ĐĜĦĥĚ đĜčĕčĝĚĥ ęĘđĞĐ !ęėĘ ęĕėēĚ .ęĕģĦĤĚđ ęĕĕĤĎĦČ ĐďĕĚĘ ĦđĞĝĚĘ đĜĕĘČ đĠĤĔĢĐ

ęĕďĕēĕ ĦĕĕēĜĐ ĦđĢđčģđ ĦđĢđčģ ĦĕĕēĜĐ - ęĕĤđĐ ĦėĤďĐ ƒ ĦĕĜĔĤĠ ĐėĤďĐđ ĐČĤđĐ"č ĦđĤđĐĘ ęĕēĜĚ ƒ "ĦĜģĦĚ ĐĕĢĔĜĕĕĤđČč ĦđĢđčģ ĦĕĕēĜĐ ƒ ĐĜĦĥĚ ęĘđĞč ĦĕĚČĜĕď ĦđĞĢĚČč ĦđĢđčģ ĦĕĕēĜĐ ƒ ĦĤđĥģĦ À ĦĕĞđĜĘđģ ĐĕĥĞ ĦĚďģĚ ĦđĞĢĚČč ĐĞčĐĘ ĐĕēĜĐ ƒ ęĒĕĔđČ ęĞ ęĕĤĕĞĢĘ ĐďĘģĐ ęĞ ęĕĤĕĞĢĘ ĦđĤĕĥ ĕĚČĦĚ ƒ ęĒĕĔđČ ĦēĕĦĠĘ ěđĚĕČ+čĘđĥĚ ěđĚĕČ ƒ ģĝĞ

Ğđĕĝ ,ĘđĠĕĔ ĐĕĠĤĦđėĕĝĠđ ĕĘėė ěđĜĕĎ :ĐĜĕĒĚ ĐĚďČ ƒ ĕĘđĠĕĔ ĕĥĜČĘ ĕĘđĠĕĔ ĕĘėė Ęđĥĕč ƒ ĖđĜĕē ġđĞĕĕđ ĐĕĠĤĦđėĕĝĠ ƒ ĕĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČ ēĔĥĐ ĦđĞĢĚČč ĘđĠĕĔ ƒ ęĕĕē ĕĘĞč ĦĤĒĞč ĘđĠĕĔ ƒ

ĦĕĦđĜĚČ ĦđēĦĠĦĐ ĤđĒēĚđ ĦđĜĚČ ƒ ęđĥĕĤ ĦđģĕĜėĔ ƒ ĕĚĢĞĘ ĤĥĎė ĦđĜĚČ ƒ ĤđĕĢĐ ĦĠĥ ƒ ĦđĕđēĚĦĐđ ęĕďĕģĠĦ ĖđĜĕē ĦđėĤĞĚč ĐĤčēđ ĕĜđĎĤČ ĕĘėė ĐėĤĞĐ ƒ ĦđĎĐĜĦĐ Ęĥ ĕĚđĥĕĕ ēđĦĕĜ ƒ ĐĤĕĢĕđ ĦđĜĚČ ĦėĤďĐ ƒ ĦĕĘĎĜČ ĦČĤđĐč ęĕĤđĔđĕĔ ƒ ĖđĜĕēč ĦđĤĎč ĦđĚĎĚč ĐČĤđĐ ƒ ĕĜĠđĎĐ

ĦĕĘđĠĕĔ ĐčĕėĤ ƒ ĦĕČđĠĤ ĦđĜĢĕĘ ƒ

* 8085 ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ

www.smkb.ac.il | čĕčČ ĘĦ , 149 ĤĕĚĜ ĖĤď

יעקב אופק

"המורים שמהם עשויה הצלחה"

ריאיון עם איש החינוך בעקבות ספרו ליאור הלוי "להיות מורה - פרקים בחינוך מעורר השראה"

- ĦĤĜė ĦČĢđĐč) "ĐČĤĥĐ ĤĤđĞĚ ĖđĜĕēč ęĕģĤĠ - ĐĤđĚ ĦđĕĐĘ" ĕđĘĐ ĤđČĕĘ Ęĥ đĤĠĝ ĤđČĘ ČĢĕ ĤĠĝĚ ęĕĥďđē ĕĜĠĘ ĦĜĕĕĜĞĚ ĦĕĚĤđĜĠ ĐĕĕČĤ ĥģčĚđ ĖđĜĕēč ěĕĕĜĞĦĚđ ĖđĜĕēč ģĝđĞĥ ĕĚ ĘėĘ Đčđē ĤĠĝ đĐĒ" :čđĦė ĤĠĝĐ čĎ ĘĞ .(ěĦĕč ĐĤđĚĒ ĦČ ěĎĤČĚđ ĤďĝĚ ČđĐĥ Ėėč ČĔčĦĚ ĕĒėĤĚĐ đĥđďĕēĥ ,ĕĤđģĚ ,ģĦĤĚ ĤĠĝč ĤčđďĚ ,ěėČđ ,"ęĘđĞč čđĥēĐ ĞđĢģĚĐ ĘĞ .ĐĤđĚĐ ďĕģĠĦ ĦČ ĦĜĕĕĠČĚ ĤĥČ ĐčĤĐ ĦđčėĤđĚĐ ęđĕ Ęė ęĕĕĝĘđ ĐČĤđĐĐ ĞđĢģĚĚ ĦđĜĐĕĘ ěĦĕĜ ďĢĕė :ěđĎė ,ĖđĜĕē ĥĕČ Ęė ĦđģĕĝĞĚĐ ĦđĕĎđĝĐ ĦĕčĤĚ ęĞ ĤđČĕĘ ďďđĚĦĚ ĤĠĝč Ħĕčđĕē ĐĔĕĘĥ ęĕĎĕĥĚ ďĢĕė ?ĕđĜĕĥ Đč ęĕĘĘđēĚđ ĐĦĕė ęĕĘĕčđĚĐ ęĕĕĎđĎďĠ ęĕĎĕĐĜĚĘ ĦđĕĐĘ ĤĥĠČ ďĢĕė ?ęĕģĠđĝĚđ ęĕĜĜĞĤ čĤģč ĐďĕĚĘĘ ĐĕĢčĕĔđĚĐ ĦČ ęĕĤĕčĎĚ ďĢĕė ?ĦĕčĕĔģĠČđ ĦĕčĔĕĚ ĦĞĚĥĚĘ ęĕĞĕĎĚ ďĢĕė ?ĕĦĦĕėĐ čēĤĚč ĦĕĜđĚĤĐđ ĦđĜĚđĕĚč ěĐĕĘĞ čĕĥĚ ĤčēĚĐĥ ĦđĜđđĎĚđ ĦđčĤ ĦđĘČĥ ďđĞđ ?ęĕďĕĚĘĦĐ čĤģč ĐČĤĥĐ ęĕĤĤđĞĚ ďĢĕė ?ęĕďĚđĘĐ ĦĤđčē .ĐčĤ ĦđĤĕĐččđ

,ęĐĕĕēč ĦđĜđĥ ĦđĕĢČđĔĕĝ ęĞ ĦđďďđĚĦĐĐđ ĦđĘėĦĝĐĐ .ěĐč ĘĠĔĚ ĤĠĝĐĥ

ģĤ ďĞđĕĚ ČđĐ ęČĐ ,ĤĠĝĐ Ęĥ ďĞĕĐ ĘĐģ đĐĕĚ ,ĤđČĕĘ ?ĐČĤđĐč ęĕģĝđĞĘ ĕĥĜČđ ęĕĘĐĜĚ ,ęĕĤđĚĘ ĤĠĝ ĐĜđĥČĤđ ĥČĤč ČđĐ ĤĠĝĐ ģĕĚĞĐĘđ ęĐĘĥ ĦđĕđĜĚđĕĚĐ ĦČ ďďēĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚĥ ĖđĜĕē ,ęĕĤđĐĥ ĦđĕĐ ,ĦČĒ ęĞ .ĐČĤđĐĐ ĞđĢģĚ ĘĞ ęĦđĘėĦĝĐ ĦČ ęĐ ęĎ ,ęĕĤđĚ ęĎ ęĐ ęĕĜđĥ ęĕĚđēĦĚ ęĕĘĐĜĚđ ęĕėĕĤďĚ ĦđčđĎĦ ĘčģĚ ĕĜČ .ĤĠĝĐ Ęĥ đĜėđĦč ěĕĕĜĞ ĦđĘĎĘ ęĕĘđėĕ ĐČĕĤģĐĥ ,ĖđĜĕēč ęĕģĝđĞ ęĜĕČ ĤĥČ ,ęĕĜđĥ ęĕĥĜČĚ ĦđčĤ ĕėĤď ĦČ ęĐč ĐĤĠĕĥđ ĐčĥēĚĘ ęĦđČ ĐĤĤđĞ ĤĠĝč

?ĤĠĝĐ ĦčĕĦė Ęĥ ěđĕĞĤĐ ďĘđĜ ďĢĕė ĦčĕĔē ĘĐĜĚ ĕĦĥĚĕĥ Đčĥ ĐĠđģĦĐ ĦČĤĥĐč ďĘđĜ ěđĕĞĤĐ ĐĜđđėĐĘđ ĐĤĒĞĘ đģģďĒĐĥ ęĕĤđĚč ĕĦĘģĦĜ ęĞĠ ČĘ .ęĕĕĜĕč ĤđĠĕĥč đČ ĦĞĚĥĚ ĦđĕĞčč ĘđĠĕĔč ĞđĕĝĘ ,ĐĦĕė ĘđĐĕĜč .ďđĞđ ĦĜĕĕĜĞĚđ ĦĕčĕĔģĠČ ĐČĤđĐ ĤčĞĘ ĐĜđđėĐč ,ęĕĘģČĐ đĠĕĢĐ ęĦđČĥ ĦđĕĞčĐđ ęĕĤĎĦČĐ ĦĕčĤĚ ĦČ ĕĜĚđĕč ĕĦĚĥĤ

22

ęĐĘ ČđĢĚĘ ĕĦĕĝĕĜđ ęĦđČ ĕĦĕĠĕĚ .ĘĐĜĚĐ Ĥďēč ęĕĤđĚ .ęđĥĕĕĘ ęĕĕĤĥĠČđ ęĕĘĕĞĕ ĦđĜđĤĦĠ

ěĦĕĜĥ ęĕĘĐĜĚĘđ ęĕĤđĚĘ ęĕĕĥĞĚ ęĕĘė ĤĠĝč ĥĕ ęČĐ ?ĤēĚ Ĥčė ĐĦĕėč ęĚĥĕĕĘ Ęĥ ĦĕĞđĢģĚĐ đĦđĕĥĕČč ęĕďďĢ ĐčĤĐ ğĕģĚ ĤĠĝĐ ,ĔĘēĐč ĦđĕĔģĤĠđ ĦđĕĥđĚĕĥ ĦđĢĞ ďĢĘ .ĦĕėđĜĕēĐ đĦďđčĞčđ ĐĤđĚĐ ĥĕ ĐĚ ,ĦđēĠ ĐĚđ ĤĦđĕ ĐĦĕėč ďčđĞ ĐĚ ēĦĜĘ ĕĦĘďĦĥĐ ĦŅĜđĥ ĥĕ ĕė ĔđĥĠ ČĘ ĤčďĐ .ĞĜĚĕĐĘ ğĕďĞ ĐĚĚđ ġĚČĘ ĐĕĐ ĘđďĎĐ ĤĎĦČĐđ ,ĦđĦĕėĐ ěĕč ęĎđ ĤĠĝĐ ĕĦč ěĕč ĐčĤ ġĘēĘđ ĐĦđČ ěĎĤČĘ ,ĦČĒĐ ĐĘđďĎĐ ĦđčėĤđĚĐ ĦČ Ğ ý Ěĥ ÿ ĚĘ .ČđĐ ĤĥČč ĐĤđĚ ĘėĘ ĔĞĚė ęĕĜđėĜ đĕĐĕĥ ĦđĜđĤģĞ ęĕĥĚĦĥĚ ęĕĤđĚđ ęĕĘĐĜĚ ĐčĤĐĥ ĞĚđĥ ĕĜČ ,ĕĦēĚĥĘ ěđĕďĘ ĝĕĝčė ,ģĤĠ Ęė ğđĝč ĥĕĥ ĦđĘČĥč ĤģĕĞčđ ,ĤĠĝč .ęĕĕĎđĎďĠ ęĕĥĎĠĚčđ ĦđĕđĚĘĦĥĐč ,ěđĕĞ ĕĚĕč ĐģĚĞĐĘđ ěĕč ,ČĕĐ ĤĠĝĐ ĦĤĔĚ ĕė ďđČĚ ĕĦđČ ēĚĥĚ ĤĠĝč ĥđĚĕĥĐ ĕĐĚ ĘĞ ĦđĘČĥč ĐģĚĞĐĘđ ěđĕďĘ ,ĐčĕĥēĘ ěĕĚĒĐĘ ,ĤĦĕĐ .ĕĦđĞĚĥĚđ čđĔ ĐĤđĚ đĐĕĚđ ĐčđĔ ĐČĤđĐ

קניית מומחיות היא אינטרס מובהק של המורה. הדבר עושה את עבודתו לקלה ונעימה הרבה יותר. זו השקעה שמשתלמת.

.ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĐĚĕĞĜđ ĐĘģĘ đĦďđčĞ ĦČ ĐĥđĞ ĤčďĐ ;ĐĤđĚĐ .ĦĚĘĦĥĚĥ ĐĞģĥĐ đĒ

,"ĕĦđėĕČ ĘđĎĤĦ" ĘđĚ ĘđĎĤĦ ĘĞ ĐčĤĐ ĤčďĚ ĐĦČ ĤĠĝč ?ĕĦđėĕČ ĘđĎĤĦ đĐĚ ĘĝĤđďė ěģēĥĘ ĐĥĞĜ ČđĐ ďĢĕė ęĞĠ ĘČĥĜ ěďĤđ'Ď ĘģĕĕĚ ęĕģĤđĒ ęĕĤēČ ęĕĜģēĥ ďđĞčĥ čĕĥĐ ČđĐđ ,Ėė Ęė čđĔ ĐģĕĜėĔĐ ĘĞ ďĕĠģĚ ČđĐ ,ĐČĜĐĐ Ęĕčĥč ĘĝĘ ĤđďėĐ ĦČ ĐĒĕČč ,ģĠĤĚĐ ĦČ ččđĝĚ ČđĐ ĖĕČ :ĤĚđĘė ,ĐģĕĤĒĐ Ęĥ ęĕĜččđē Ęĥ ęĕĜđĚĕČ .ĐĚđďėđ ďĕĐ ğė ĦČ čĒđĞ ĤđďėĐ ěĠđČ ĦđėĕČč - ęĕĜĞđĢģĚ Ęĥ ĐĘČđ ,ěĕĕĜĞčĥ ĐČĜĐč ęĕĒėĤĦĚ ęĎ ěđėĜ ĤčďĐĥ čĥđē ĕĜČ .ĤĦđĕ ĐčĤĐ Đĥģ ĐĒđ ,ĞđĢĕčĐ ęĕďĚĘĚ ,ĐĦĕėĘ ęĕĝĜėĜ ĦđčĤ ęĕĜĥĥ ęĕĤđĚ ĥĕ .ĐČĤđĐĘ ďđČĚ ěėĦĕĕ .ĥĚĚ Ęĥ ęĕĕĥģ ęĕđđē ěĕĕďĞđ ĞđĢģĚ đĦđČ ĦČ ĤĠĥĚĥ ĕĦđėĕČ ĘđĎĤĦ đĞĢĕč ČĘ ęĐĥ ĖėĚ ĞčđĜ ĕĥđģĐĥ ĐĕĢģĘĠĤđ ĤĕģēĦ ĞĢčĘ ĥĕ ,ęĕĞđĢĕč ĤĠĥĘ ĕďė .ĞđĢĕč čđĔ ĦđĥĞĘ ěĦĕĜ ĖĕČđ ,ĐĚĘđ ďčĞ ČĘ ĐĚđ ďčĞ ĐĚ ęĕģďđčĐ Ęĥ ģĐčđĚ ĝĤĔĜĕČ ČĕĐ ĦđĕēĚđĚ ĦĕĕĜģ .ĐČčĐ ęĞĠč ĤĦđĕ

ĦđĔđďģĜČđ ĦđČĚĎđďč ĥđĚĕĥĐ ČđĐ ĤĠĝĐ ĦČ ďēĕĕĚĥ ĐĚ :ěđĎė ,ĖđĜĕēĘ ęĕĤđĥģ ęĜĕČ ĐĤđČėĘĥ ,ęĕĘĕčģĚ ĦđĚĘđĞĚ ĕĤđĠĕĝ Ęĥ ęďĕģĠĦ ĐĚ ;ĐČđĠĤ ,ČčĢ ,ĐĠđĞĦ ,ĘđĐĕĜ ?ĤĠĝč ęĕĤđĒĥĐ ęĕčĤĐ ĐēĘĢĐĐ ĐĕĐĕ ČĤđģĘĥ ,ĐČĕĤģč ĐĚĕĤĒđ ěĕĕĜĞ ĤđĢĕĘ ĕĦĕĢĤ ,ĦĕĥČĤ Ħĕč ĖđĦĚ ĦđČĚĎđďĐđ ĦđĕĜđĢĕēĐ ĦđĔđďģĜČĐ Ęė .ěĕĕĜĞĚ ĘėĘ ĤĠĝč ĤđĒĥĐ ĕĔĜĜĕĚđď ĎĤČĚ ĦĤĕĢĕĘ ĦđčĘĦĥĚ ĤĠĝĐ ĕĜČĥ ĐďčđĞĘ ĞďđĚ ĕĜČ .ěĞđĢģĚĐ ĐĤđĚĐ :ČđĐđ ,đėĤđČ ĕĕĜĕĞč ĖČ ,ĞđĢĕč Ęĥ ďđČĚ ĐđčĎ ğĤ ĐĤđĚĐ ĕĜĠĘ čĕĢĚ ĘČė ĐĤđĚĐ ĘČ ĦđĝēĕĕĦĐĐđ ĐĒĐ ğĤĐ ĦčĢĐč .ĕĥĞĚ ČđĐ ĦČ ĤģĕĕĚ ĐĥĞĚĘ ĕĜČ ĞđĢĕčč ĦđĚĘĥĘ ğČđĥĐ ěĞđĢģĚ ĦđĞđĢģĚ ęĞ ĦēČ ĐĤđĥč đĦđČ ďĕĚĞĚđ ĐĤđĚĐ ďĕģĠĦ

23

čđĔ ěģēĥ :ĤĚČ ČđĐ ĐĢĘĐč ?ęĘĥđĚ ěģēĥ ĐĒ ĐĚ ,ěďđđ ĘēđĚ ,ęĕďĜđČčĕĤ ēģđĘ ,ĤĚđĥ ,ĖĕĤĢĥė ĤĝđĚ ,ĖĕĤĢĥė ĞĘđģ ęĎ ĘčČ ,ěĚČĚĘ čĕĥģĚ ,ĦđģĕĤĒ ĘĞ ĥģĞĦĚ ,đďđčė ĘĞ ĦČ đĒ ĦđĤĦđĝ ęĕĦĞĘĥ ĦđčĤ ĦđĕđėĕČ ďđĞđ ,đĜĚĚ ęĘĞĦĚ Đĥģ ĘčČ ěđėĦĚ ĥĕĥ ČđĐ ĤĚđĘ ĐĝĕĜ ČđĐĥ ĐĚ ,ĤĚđĘė .đĒ ďđČĚ Đĥģĥ Ėė .ďēČ ęďČ ěčč ęĘĎĦĚ ĐĒ Ęė ĦČ ĦđČĤĘ ďĢĕė ďđĚĘĘđ ĘĎĤĦĘ ěĦĕĜ ěė ĘčČ ,ĦĚĘĥđĚ ĐĎĕĒĚĘ ĞĕĎĐĘ ĕĘđČđ ,ĦđĥĞĘ ěĦĕĜ ĐĚ ďđĚĘĘ ,ĐĘđĞĚ ĐĤđĚĘ ĦđĥĞĕĐĘ .ĦđĥĞĘ ČĘ ĐĚ - ĖėĚ čđĥē ĦēĕĦĠč :ĤĠĝĐ Ęĥ ěđĥČĤĐ ģĤĠč Čģđđď ęĕĕĝĘ ĐĢđĤ ĕĜČ ĘėđĦ ęČĐ ,ĤĎĦČđ ďđĞĕĕė ĐČĤđĐ ĘĞ ĤčďĚ ĐĦČ ĤĠĝĐ ?ěĕĕĜĞč čĕēĤĐĘ čēĤĚč ĔđĘĥĘ ēĕĘĢĐĘ .ďđČĚ ĤĎĦČĚ ĞđĢģĚ ČĕĐ ĐČĤđĐ ,ĐďĕĚĘ Ħđđďēđ ĦđĜĤģĝ ĦĤĕĢĕ ,ĐĚĕĤĒđ ěĕĕĜĞ ĖđĦ ĕĦĦĕėĐ ,ďđČĚ ĦčėĤđĚ ĐėČĘĚ đĒ - Ħđēđė ęĞ ęđĕĐ ĦČ ęĕĕĝĘ ěĕĕďĞđ .ĦđĘģč ĦēĝđĚ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ęĦĞď ĤĥČė ,ęđĕĐ ďđēĕĕč ęĕĤđĚ ęĦđČ ,ďđĞĕĕ ĐČĤđĐč ęĕČđĤĥ ęĕĤđĚĐ ,ęđģĚ ĘėĚ ęĞ ďĘĕĐ ĦČ ęĕĥĕĎĠĚđ ęĕĥĎĠĜ ,ďĕĦĞĐ ĘČ ęĕĠđĢĐ ęĕčĎĥĜ ĐđđĐĐ ĕĕĥģč ęĕĝĝđčĦĚ ģĤ ČĘđ ,đč ěđĚĔĐ ēđėĐ ęĞ ,đďĕĦĞ ĐĕĐĦ ęĦėČĘĚđ ęĕĤĎĦČč ďđĚĞĘ ĤĦđĕ đēĕĘĢĕ ĐĘČ ęĕĤđĚ À .ďđĞĕĕ ČĕĐ ,ĦđēĕĘĥ ČĕĐ ĕĤĐ ĐČĤđĐ .ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĦĕĦđĞĚĥĚ .ęĘđĞč čđĥēĐ ĞđĢģĚĐ ČĕĐ - ĞđĢģĚ ďđĞ ČĘ ČĕĐ

ĞđďĚ .ĐĕĘČĚ ĦĜčđĚ ĦčĥēĜ ĦđĜĞđĢģĚĐ ęĐčĥ ęĕĤēČ ęĕĤĎĦČĘđ ęĕĕĥģĘ ĞďđĚ ĕĜČ !?ĐČĤđĐč ęĎ Ėė ĐĕĐĕ ČĘĥ ĖČ ,ĘĘėč ĖđĜĕēĐ ęĘđĞčđ ,ĔĤĠč ,ĐĦĕėč ĥĕĥ ęĕčĤĐ Ħĕĝĕĝč ĐĥĕĤď ČĕĐ ĦđĞĢģĚĦĐĘđ ĦđĜĞđĢģĚĘ ĐĥĕĤďĐ .ĦđČĕĢĚĐ ĦčĕđēĚ ĔčĕĐĐĚ ģĤ ČĕĐ ĐĕĘĞ ĤčďĚ ĐĦČĥ ĦđĜĞđĢģĚ ĐĦđČ ęČĐ ęĕĕėđĜĕē Ħđďĥ ďđĞ đĘĕČč ?ĦĕčĕĔģĠČđ ĐĜđėĜ ĐČĤđĐ Ęĥ ?ĕđĔĕč ĕďĕĘ ĐČč ĦđĜĞđĢģĚĐ ěĞđĢģĚ ĐĤđĚ .ĘđĘėĚė ĦđĕĞđĢģĚđ ĦđĜĞđĢģĚ ĘĞ ĤčďĚ ĕĜČ ,đĘĥ ĕĤĜĕĘĠĕĢĝĕďĐ Đďĥč čĔĕĐ ĔĘđĥĥ ĐĤđĚ ģĤ ČĘ ČđĐ ,ęĕĚĕĘĥĚ Ħđďĥč ęĎ ĐčĤ ĦđĕĞđĢģĚ ĐĘĎĚĥ ĐĤđĚ ČĘČ .ďĕĚĘĦ ĕĠĘė ĕĥĕČĐ ĝēĕčđ đĘĥ ĦđďĕĚč ,ęĕėĤĞč :ĐĚĎđďĘ ,đĘĥ ĦđģĒđēč ĤĕėĚ ,ďēđĕĚ ĥĕĎĤĐĘ ďĕĚĘĦĘ ęĤđĎ ČđĐ ,ěČė ęĎ .đĦđČ ďčėĚđ ĖĤĞ ĘĞč ĕďđēĕĕ ęďČ ĘČė đĕĘČ ĝēĕĕĦĚ .ďĕĚĦĚ ĤđĠĕĥĘđ ĦđēĦĠĦĐĘ ,ĦđĕĞđĢģĚĘ ęđģĚ ĥĕ ,ěčđĚė ĐĤđĚ" Ęĥ ĘďđĚ ĖĕĜĕĞč ęĕĕģ ęČĐ ĤĠĝĐ ĦčĕĦė ĤēČĘ ?"ęĘĥđĚ ĐĤđĚ ĥĕ ĘčČ ,ęĘĥđĚ ĐĤđĚ ,ĐĒė Ĥčď ĥĕĥ čĥđē ČĘ ĕĜČ ēĢēĢĚđ ģĕĤčĚ ČđĐ ,ĦđĚĘĥ ĕďĕĘ đĘĥ ĦđģĒđēĐ ĦČ ČĕčĚĥ ĕďėĘ ęĦđČ ČĕčĚđ đĘĥ ĦđĕĥĕČč ęĕģĕĤčĚđ ęĕģĐđč ęĕďďĢ ěđ'Ď ĕďĎČĐ ĘĝĤđďėĐ ěĚČĚ ĦČ ęĞĠ đĘČĥ .ĦđĜĚđČ ĐĥĞĚ

אוניברסיטת חיפה המרכז ללימודי גרמניה ואירופה מורים בשנת שבתון ובהשתלמויות, הנכם מוזמנים ליטול חלק בתוכנית בינלאומית לתואר שני בלימודי גרמניה ואירופה המודרנית

התוכנית כוללת קורסים במגוון נושאים: היסטוריה, ספרות ותרבות, סוציולוגיה, מדעי המדינה, משפט, כלכלה וכן לימוד השפה הגרמנית הפותח פתח לקשרים מגוונים )השכלתיים, תרבותיים ועסקיים( עם גרמניה. קורסי התכנית ניתנים בשפה האנגלית בהנחיית סגל מעולה ומרצים אורחים.

Berlin

סיור לימודי לגרמניה, כחלק מתכנית הלימודים חוויה

למועמדים מתאימים מלגות

משך הלימודים מסלולי לימוד בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים

Haifa

amoshkatel@univ.haifa.ac.il | 04-8240124 לפרטים והרשמה: http://hcges.haifa.ac.il

˜‡ƒ”•Œ…˜’˜‚Š ˜‡—‡~…ƒŒ”Š

‚‡‡–’ƒ ‡Œ †•† ‚’— ˜ƒ‡–’ ‡Š‚ŽŒƒ ‹‡Ž‡Œ ‹‡Ž–’ ˜–—‰‚ z ˜‡– ƒ—Š ˜‰‡– z English Editing z ‹‡Š‡ ‡–ƒ’‡ ˜‡˜‰Š ‚Ž z ‚–„ ‚’— •– ~Š —‡‡‡ z ˜–ƒŒ ˜‡– z ‚ƒ ‡Š‰‰ ˜ƒ‡˜–…˜ƒ˜—–ƒ †Ž–†Ž‡~ z ˜ƒ—‡– ˜ŒŠ—‚Š ‹‡–ƒ• ƒƒ€Œ z ‡Ž— –~ƒ˜ ˜~–•Š ‚‡€ƒŠƒ‰‡’‚ ‡Œƒ…˜ Šƒ’‡†‚ ˜ƒƒ”•Œ ˜ƒŽŒ~ ˜ƒ— ˜ŒŠ—‚Š “‡• ˜ƒŽ‡‰Œ z ‚‡’–˜ƒ‡Š‡ƒ ‡…˜ŽŒŠ ‡ ˜ŒŠ—‚Š ƒƒ•Œ –ƒ• z ‡Œƒ~ŠŽ‚ ƒ€‡~‚ …Œ ˜~–•Š ˜ƒ€‚Ž˜‚ ‚ŒŠ—‚ ‡–ƒ•

‚~–ƒ‚ƒ …ƒ‡Œ ˆƒŽ‡…ˆƒŽ‡… ‘–ƒŠƒ ˜—‡€ ˆƒŽ‡…ƒ ‚‡’ƒƒ’ƒ–˜Ž~ z ˜Œ~˜ƒŒ ˜Ž•˜Œ ‚~–ƒ‚ z ‹‡Š‡‚ € ‹‡‰Ž…Œƒ ˜ƒ‰Ž…Œ z Professional English Tutoring z ‹‡Œƒ ‚•‡„‡’ ‚~–ƒ‚ ˜ƒ˜ ˜…–‚ z ˜‡Š€Ž~‚ ˜~–ƒ‚Š ‹‡Šƒ ‹‡–ƒŒ ˜‚ z ‹‡Š’†ŒŠ ‚~–ƒ‚Š ‚Œ~˜‚ ˜‡Ž‰˜ z ˜ƒ~‡–‚ ˜ƒƒ”•Œ ‚Š‡‚•ƒ ‚‰–‚ ƒŒ‡~ ˜†‡— ‚‡…Ž‚Š ˆƒŽ‡…‡—Ž~ ˜–—‰‚ z ˜Š€Œ ˜ƒ–ƒ‚ ‚‰‡‡~ ˜ƒ‡ƒ…Œ˜‚ ƒƒ€Œ ‹‡ŽŒ~Œ ˜–—‰‚ z ‹‡‡……–ƒ~ƒ ‚Žƒ„˜ ‚…’—Œƒ ˜ƒ–ƒ‚ „ƒ‰‡–ƒ —• ‡‡—•ƒ ‚‡ŒŠ ˜ƒ‡ƒ•Š ~‡– ˜ƒ‡Šƒ’‡† ˜ƒ‰–Œ ˜ƒ”ƒ• ˜‡‡…Ž‚ z ‹‡†‡‚ ƒŠ‡— ˜ƒ‡˜Š‡‚•ƒ ˜ƒ‡‰ƒŽ‡… ‹‡‡˜ƒŽ˜ Šƒ’‡†‚ ˜ƒŒŠƒ ‡Œƒ—‡‡ ˜ƒ€‚Ž˜‚…ƒ˜‡Ž z ‡‡Œ ‡Š‰‰ ƒŽ‡€‚ ˜–—’~Œ‚ ‚Ž‡€‚ z Šƒ’‡†ƒ ˆƒŽ‡… ‡˜Š‡‚•ƒ ‡Šƒ’‡† ‡‰ƒŽ‡…‡Š‰‰ ˜ƒŽ”‡Š z ( Case Managers Šƒ’‡† ‡Š‚ŽŒ ˜–—‰‚ z ‚ƒ€ ƒ•’˜ ˜–ƒ—•˜ ‡‡ƒ•ŠŠ ƒƒ –€–’~ ASD ‹˜‰–‚ƒ ‹‡–ƒ‚ ‹ ‚ƒ z ‚Œƒ~–† Šƒ’‡†Š ~ƒŒ z ˆƒŽ‡… ‡‡Œ ‡Š‰‰ ‚‡’–˜ƒ‡Š‡ ƒŠ‡— z

‚~–ƒ‚ ‡ƒŠ ‡ƒ”•Œ…ƒ˜‡’ —…•’ƒ~ ˜–€Œ ‚–ƒŒ˜Š „ƒƒ

‹‡–ƒŒŠ ˜ƒ‡ƒŒŠ˜—‚ ƒƒ€Œ ‚Žƒ—~–‚ ‹˜ƒ ˜Ž— ˆ–‚ ˜Š‡…˜ ƒŒ‡~ A ˜‡‰ƒŽ‡…˜ƒ€‡‚ŽŒƒ € Šƒ‚‡Ž A ˜‡–ƒ ˜‡– ‚˜‡‰ Šƒ‚‡Ž A ‚˜‡‰ ‚Š‡‡ ˜–ƒ—•˜ A ‹‡‡ŒŠ˜ ‹ ‚ƒ ‹‡–€˜~ A ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡‰–” ‡Š ˜‡– ˜–€˜~Œ ‚‡ ˜ƒ~”Œ˜‚ A

‹‡–ƒŒŠ ˜ƒ‡ƒŒŠ˜—‚ ƒƒ€Œ (9-7 ˜ƒ‚ƒ€‚ ˜ƒ€–

‹‡ƒƒŠŒƒ ‹‡‰Žƒ…‹‡–ƒŒ ˜–—‰‚

‹‡Š‚ŽŒ ‡Ž€ ‚~–ƒ‚ ‡ƒŠ ƒ—•˜‚ ˜ƒƒ”•Œ ˆƒŽ‡… ‚‡Œƒ ‚‰–‚ ‡„‰– ˜–—‰‚ ƒ”•Œ ‡„‰– ‚‰— ‡„‰– ‚–ƒŒ˜Š „ƒ ‚˜‡‰ ‡‰Ž…Œ ˜ƒŽ…‡‚ƒ ˜ƒŒ~˜‚ ‡„‰– ‚–ƒŒ˜Š „ƒ

ד ר רמי רחמים

פסיכולוג ומרצה לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית לחינוך אחווה

הפסיכולוגיה של תאונות דרכים לקח ותובנות

עלינו, המחנכים, להתמקד בסיבות ובגורמים לתאונות הדרכים במסגרת החינוך התעבורתי המתקיים בבתי הספר

ĦđĜđČĦĘ ęĕĚĤđĎčđ Ħđčĕĝč ďģĚĦĐĘ ,ęĕėĜēĚĐ ,đĜĕĘĞ .ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĕĕģĦĚĐ ĕĦĤđčĞĦĐ ĖđĜĕēĐ ĦĤĎĝĚč ęĕėĤďĐ ĦĤėĐ ĕČ ,ĐĕđģĘ ĐĔĕĘĥ ,ĐĎĕĐĜč ěđĕĝĕĜ Ĥĝđē ,ĐĎĕĐĜč ěđĒĠĕē .ĎĐĜĐ ĕĤėđĞč ęĐĕĤĐ À ĐĞĕĝĜĐ ĕģđēč ĦđĤđč ,ĐčĕčĝĐ ,ĤđĚČė ,ČđĐ ęĕėĤďč ĦđĜđČĦĘ ęĕĤđĚēĐ ęĕĚĤđĎĐ ďēČ ,Ęđėĕčė ,ÂđĚĢĞ ĦČ ēĕėđĐĘà ĎĐĜĐ Ęĥ đĦĠĕČĥ ,ĦđĜĤĚđĕĐ .čÂđĕėđ ÂĘđėĕ Ęđėà ,ÂĤčĎà ČđĐĥ đĦĘđĒĘđ đĚĢĞĘ ČďđđĘ ęĐĕĚĎĠ ĒđĒĕģĘ ĦĕĜđėĚĘ ęĕģģĒĜ ĦđĦĕēĜ ĕĥĎĤ ĕėđĚ ęĕĎĐĜ ,ĦđĜđĕĘĞ ,ēđė Ęĥ ĐĥĎĤĐ ĐģĕĜĞĚ ĦĕĜđėĚĐ .ęĐĕĦđĥĘđēđ .ĦđĒĕĤĒđ ĐēĘĢĐ ,ěđĔĘĥ ĘĞ ğĕģĥĐĘ ěĦĕĜ .ĦđĜđČĦ ęđĤĎĘ ĎĐĜĐ ĦČ ĦĠēđď ĦđĜĠģđĦĐ ęĕĥĕčėĐ .ęĕĘđėĝĦ Ęĥ ĖĥđĚĚ ğĢĤ ĘĞė ĐĎĕĐĜ ĘĞđ ĐĞĕĝĜ ęĥĎĐ ,ĖčĝĚ ,ĐĞĔĚ ,ĖĕčĚ ĔđĘĕĥĐ ,ęĕĜĕģĦ ĕĦĘč ,ęĕĤĢ ĤĤđĞĘ ęĕĘđėĕ ęĕĘđėĝĦĐ .čÂđĕėđ ĐĕĕČĤĐ Đďĥ ĦČ ĥĔĥĔĚ .ĦđĜĠģđĦ Ęĥ ĐĕđĢĤ ČĘ ĐčđĎĦ ĎĐĜč ĐďĤēĘ ĕđĠĕēė ĦđĜĠģđĦĐđ ÂĐĕđĘĦ ĕĦĘčà ĐĜđėĦė ĦđĜĠģđĦĐ ,ěčđĚė ,ěĐ ěĕČđ ,ęĕėĤďč ĦđĜđČĦĘ ĦđĕĤģĕĞĐ ĦđčĕĝĐĚ ěĐ .ĐĤđčēĦĐ ĦđĜđĝČĘ ĦđďĕēĕĐ ĦđĘĕĞĐ

ĕĚĕč ĐĚēĘĚà ěĕĞĚ ĐĜĕďĚč ęĕėĤďĐ ĦđĜđČĦč ĦđČĤĘ ěĦĕĜ Ęėč ,ĥĕčė Ęėč ,ęđģĚ Ęėč čĕđČĐ ČĢĚĜ đĒ ĐĚēĘĚč .ÂęđĘĥ ,ĝĤđĐ ,ĞĎđĠ ČđĐ ,ĕĘĜđĕĢĤ đĜĕČ čĕđČĐ .Ħĕč Ęė ďĕĘ ,čđēĤ ĦĜĕĠ ,ĐĘĕĘđ ęĚđĕ ĘĞđĠ ČđĐđ ,ĕĐĚ ĦđĠĕĕĞ Ğďđĕ đĜĕČ ČđĐ ,ĘĔđģ ęĎ ČĘČ ,ĦđĕĤēČ ĕĤĝē ęĕĎĐĜč ģĤ ČĘ ĞĎđĠ ČđĐ .ęđģĚ Ęėč ĦđĥĘđē ĦČ ĘĢĜĚ ČđĐ .ĥđėĤ ĝĤđĐ ČđĐđ ,ęĕďĘĕ ,ęĕĥĕĥģč đĦđĒĕĒĠ ,đĕĥđē ĕĚĎĠ ,ĎĐĜĐ Ęĥ đĦđĜĤĚđĕ ,ěĐĕĜĕĚĘ ęĕēĤĒČĐ ĦđĞĥ đĘ Ĥēđč ČđĐ .ĘĎĤĐ ĕėĘđĐ Ęĥ ęĦđĕĤēČ Ĥĝđē ,đĦđĤđčđ .ęĕĜėđĝĚ ęĕčđčĕĝ ,ęĕģĘģĘē ęĕĥĕčė ,ĦđĜėđĝĚ ęĕĚđďĚď :đčĘč ĤĚđČĥ ĕĚ Ęėđ .ĕĜĘĔģ đģĥĜđ ğĤĐ ĕĘč ęēĘĜ čĕđČĐ Ęĥ đĤĒđĞđ ďĎđč ČđĐ ,ěďēĠ À ĤĐĒĜĥ ĕĚ :đČ ,ĐĤģĕ ČĘ ĐĒ ĕĘ .čĕđČĐ

26

נהג מנוסה ונבון יידע למנוע תאונות גם בתנאים מיוחדים, המקשים עליו בנהיגתו, ברוב המכריע של המקרים

ęĕĎĐĜ ĕė ęĕČĤĚ ęĕĎĐĜ Ęĥ ęĦđĕĥĕČč ęĕĤģēĚĐ čđĤ ĕėĤď Ęėč ęĕĕĜĠģđĦ ĘĘė ĖĤďč ęĐ ĦđĜđČĦĘ ęĕďĞđĚĐ ,ęĚĢĞ Ħđēđėč ĕĕďĚ ĤĦđĕ ęĕēĔđč ,ĦđĚĕĘČĘ ęĕĔđĜ ,ęĐĕĕē ęĕčĤĚ ,ĦđĜđĥ ĦđėĚĝ ĦđĕđĥĤ ęĞ ďĕĚĦĚ Ėđĝėĝč ęĕĕđĤĥ ěĚĒč ÂęĕĤēĦĚà ,ęĕĤēČ ęĕĎĐĜ ęĞđ ęĕĞĝđĜ ęĞ ĔĔđģĦĐĘ .ĤĕēĚ Ęėč ęĐĕĤčē ĦČ ęĕďģĐĘ ęĕĢĚČĦĚđ ĐĞĕĝĜĐ ,ÂĦđĕĦĥĦÂč ęĕĚĎĠ ěđĎė ,ęĕĎĐĜč ęĕĕđĘĦ ęĜĕČĥ ęĕĚĤđĎ ĥĕ ĎĒĚ ,ĐĕđģĘ ĐĤđČĦ ,ĐĞĔĚ ĔđĘĕĥ ,ęĕĞđĤĎ ęĕĥĕčė ,đĜĕĕĐ .ĦĕĜđėĚĐ Ęĥ ęĕĕđĠĢ ĕĦĘč ęĕĕđģĕĘ ,ĥĞĤ ,ēđĜ ČĘ ĤĕđđČ ,ęĕďēđĕĚ ęĕČĜĦč ęĎ ĦđĜđČĦ ĞđĜĚĘ Ğďĕĕ ěđčĜđ ĐĝđĜĚ ĎĐĜ .ęĕĤģĚĐ Ęĥ ĞĕĤėĚĐ čđĤč ,đĦĎĕĐĜč đĕĘĞ ęĕĥģĚĐ ĕđĢĤ đĜĕČĥ ęđģĚĘ ĞĝđĜ ČđĐĥė ĐĜđČĦč ĎĐĜ ĞĎĠĜ ęĕĚĞĠ ČđĜĥ ďĕģĠĦ ĕđĘĕĚĘ ,ĐĚđĕģč ěĕĕĜđĞĚ đĜĕČ ČđĐĥ ĐĥĕĎĠĘ ,đĘ ĦđĚ ĘĞ ĘčČ ČđĐĥ ĐĞĥč ĐĜđČĦč ęďČ ĞĎĠĜ ęĕĚĞĠ .đĕĘĞ ęđĕč ,ČĘĠĐ ĐčĤĚĘ ,ęďČ ĞĎĠĜ ęĕĚĞĠ ,đĘ Ĥģĕ ĐĕĐĥ ęďČ ĤĢĕà ĦČ ČĔčĘ ęďČĘ ĦĞĕĕĝĚ ĦĕĜđėĚĐ .Čģđđď đĕČđĥĕĜ ĕĠĘė ęČ ěĕčđ đĚĢĞ ĕĠĘė ĐĜđĠ ČđĐ ęČ ěĕč ,đčĥ ÂĝĤĐĐ .đĦĘđĒ ĦđĤĕģēč đĐđĒĥ ĦđĜđČĦĘ ęĕĚĤđĎ Ęĥ ĦĠĝđĜ ĐĚĕĥĤ ĕĤĐđ ęĕĚĞĠ ,ęĕČĜĦĐ ĦėĤĞĐč ĐĞđĔ ĎĐĜĐĥ ĥĕ .ęĘđĞĐ ĕčēĤč đĕĦđčĥēĚč ďĤĔđĚ ČđĐ ĕė ĦĕĜđėĚĐĚ đĦĞď ĦČ ĎĐĜĐ ēĕĝĚ ęĝĐ ęĕĤēĦĚ ěđĤēČĐ ĤđĥĞč .đĕđđĘĚ ęĞ ēēđĥĚ đČ .ęĕėĤďč ĦđĜđČĦĘ ęĕĚĤđĎė ĘđĐđėĘČĐđ ğČđĥ ČđĐđ ÂĘđėĕ Ęđėà ČđĐ đĘĕČė ĥĕĎĤĚ ęĚđĝĚĐ ĎĐĜĐ ęČ đĚĢĞ ĘĞ ĐĎĕĐĜĐ ĦČ ĤđĝČĘ ĎĐĜĐ ĘĞ .đĦĕĜđėĚč ÂĝđĔĘà ĦČ ĥčĥĚ đĐĥĘė ĥđēĕĚĥ ĐĞĥč đČ ęĕĜĕģĦ ęĜĕČ đĕĥđē .đĦĎĕĐĜ Ĥĥđė ĥģčĘ đĕĘĞđ ĦđĕĥĎĤĐ đĕĦđĕĞčĘ ĞďđĚ ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ĎĐĜĐ Ęĥ ĐģđĢĚč ĕđĤĥ ČđĐĥ ĥĕĎĤĚ ČđĐĥė ĎđĘđėĕĝĠ Ęĥ ĐĤĒĞ .ĕĚĕĜĠ ĕĥĎĤ Ėđĝėĝ

.ĦđēĕĔčĐ ĦČ ĐĤĕčĎĚ ęĕėĤďč ęĕĤĔđĥ ĦđēėđĜ ĕė ģĠĝ ěĕČ ęēđėč ĥĕ À ĥĕčėč ěđėĜĐ ęđģĚč ÂęĕĘĦĥĜÂĥ ęĕĤĔđĥ .ĦđēĕĔčĐ ĦČ ĤĕčĎĐĘ ČĘĚĚđ ,ĦđĤčĞĐ ĤĠĝĚ ĦČ ĦĕēĠĐĘ ĕčēĤč ĤĦđĕč ĦđĘĕĞĕ ěĐ ĦđēĕĔčĐ ĦđĤđĎēĥ ēėđĐ ěė đĚė .ęĘđĞĐ ĞĜĚĕĕđ ĥĠđĜ ĦģĝĠĐč đĚĢĞ ĦČ ĐėĒĕ ĎĐĜ Ęėĥ ĕđČĤĐ ěĚ ÂęĕĔĜĠĐĚÂĐ ęĕĥĕčė ĖĤđČĘ ,ĦđėĥđĚĚ ĦđĕĜđĎďē ĦđĞĕĝĜĚ ęĐĕĦđĤđČč ,ęĐčĥ ęĕĜčĘĐ ęĕĝĠč đČ ęĦđĕĤđĤĠČč ČđĐ ĦĕĜđėĚĐ Ęĥ ĕĘĕĘĢ-ďēĐ ĥĞĤĐĥė ,ęĕčĐčĐĚĐ đďčĘ Ğĝĕĕ ČĘĥ čĔđĚđ ,ĦĚĚĞĥĚ ĐĞĕĝĜĘ ÂĞģĤ ĦģĕĒđĚà .ĐĘČ ęĕďĕčėĚ ęĕČĜĦč .ęĕėĤďĐ ĦđĜđČĦĘ ęĕĚĤđĎčđ Ħđčĕĝč ĤđģēĘ ęĕčĤĚ ęđĕė ęĕĥģĦĚ ęĕĤģđēĐđ ,đĐĜĥĚ ĦČ ďēČ ČĢĚĚ ĤĦđĝ ęĕĚĞĠ ĦēČ ĐĜđėĦ ĘĞ ĖđĚĝĘ ČĘ čĔđĚđ ,ÂĦđĕĠđĝà ĦđĜģĝĚ ģĕĝĐĘ .ĖėĘ Ħđčĕĝ Ęĥ ĦėĤĞĚ ğĕďĞĐĘ ĥĕđ ,ďēČ ĐČĤĦČ ěĚĕĝ đČ čĔđĚ ěėĘ .čđĥē ĘĘė ČđĐ ÂęėĕĦđĥĠĜĘ ďđČĚ ęĦĤĚĥĜđà .ĞĎĤč ęĕĕēĐ ĦČ ĤĥČĚ ęĕĕēč ĞĎĤ ďčČĘ .ĐēđĔčđ ĐčđĔ ĐĞĕĝĜ ęėĘ ĘēČĚ ĕĜČ

27

נאוה בן שלוש

מורה לספרות בתיכון ע ש גלילי בכפר-סבא ומורה מוסמכת ליוגה

יוגה בחינוך

כאשר המיינד, האינטלקט והאגו של האדם נמצאים בשליטה, משוחררים מרצון וחוסר מנוחה, כך שהם נחים ברוח שבתוכו, הוא חש שמחה נצחית, שהיא מעבר לתחום החושים ששכלו מסוגל לתפוס... הוא מצא את האוצר הגדול מכולם... הוא, שהשיג זאת, לא יושפע אף מן הצער העמוק ביותר... )מתוך "אור על היוגה", ב.ק.ס איינגר(

,ğđĎč ĦģĝđĞ ěėČ ČĕĐ .ĦđĘĚĞĦĐ đČ ĔĤđĠĝ ĐĜĕČ ĐĎđĕ ,ğđĎĘ ěđĚĕČ ,ęĕĕē ĖĤď ČĕĐ ĐĎđĕ .ĖėĘ ĤčĞĚ ĐčĤĐ ČĕĐ ĖČ ,ĦĕĔĝĕĘđĐ ęĘđĞ ĦĝĕĠĦ ,ĐĕĠđĝđĘĕĠ ČĕĐ .ĐčĥēĚĘđ ĥĠĜĘ ,ĐĜĥ 5000 -ė ĕĜĠĘ ĕďđĐĐ ęĒĕČđďĜĕĐĐ ĖđĦĚ ĐēĚĢĥ ĕďĕ ĘĞ ĤčĔĢĐĥ ĤĦđĕč ģđĚĞĐ ĞďĕĐ ěđĎĤČĘ ĦčĥēĜ ČĕĐđ ,ĕĘČĕĢĜĔđĠĐ ,ĕĥđĜČĐ ĞčĔĐ ĦđďđČ ĘĞ (ęĕĚėē) "ęĕĥĕĤ"Đ ęĕĕē ĦđĕēĘđ ĘčĝĚ ĤĤēĦĥĐĘ ĕďė đč ĥđĚĕĥĐ ĦĘđėĕđ ęďČĐ ĝĠđĦ đčĥ ěĠđČĐ ĦČ ĦČĔčĚ "Ęčĝ" ĐĘĕĚĐ) .ęĕČĘĚ (.đĤđčĞ ĦĘčĝĜ ĕĦĘčė Đč ĕē ČđĐĥ ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ęĕĥđďģ ęĕĔĝģĔč ęĕĜĥ ĖĥĚč ěĎĤđČ ĐĒ ģĕĦĞ Ğďĕ ĦĔģĥĐĘ ęĕĕčĕĔĔĕďĚ ęĕĘĕĎĤĦĚ ,ĦĕĜēđĤđ ĦĕĒĕĠ ĦĘđĎĤĦė ğđĎ ĕēĜĚ Ęĥ ĦđĕĒĕĠ ĦđģĕĜėĔ ďĞđ ĐĦđĘĕĘĢđ ĐĤėĐĐ ĖĤď ĦđĕĐĘ ĐĎđĕĐ ĦėĠđĐ Ėė .ĐĕĢĔĕďĚđ ĐĚĕĥĜ ,(ĦđĜČĝČ) ĦđĜģĐĘđ ,ĥĠĜĐđ ğđĎĐ ĦČ ěĒČĘ ĐĦĤĔĚĥ ,ĦĕĜēđĤ ęĕĕē ęĕĕēĘ - ęĕĕĤĝđĚđ ęĕĕĥĞĚ - ęĕēĜĚ ęĕđđģ Ęĥ ĦėĤĞĚ đĜĘ .ĤĦđĕ ęĕČĕĤčđ ęĕĕĜđĚĤĐ ,ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ Ęĥ 30 -Đ ĦđĜĥč ĐĎđĕĐ ĐĞĕĎĐ čĤĞĚĘ ĘčĝĐ" Ęĥ ĦđďĕĤĔĚĐ đĕĦđĞĠĥĐĘ ĐĜĞĚ ĦĦĘ ěđĕĝĕĜč ĐĞďđĦĐ ĦČ ğĕĢĚĐ ,ĝđēďđ ēđĦĚ ęĕĕē ēĤđČ :"ĕĜĤďđĚĐ

ĤčĞč .đĜĕĦđĒđēĚč ĐĤĒđĚ ĐĘĕĚ ĐĜĕČ ĐĎđĕ čĤ ěĚĒ Ĥčė ,čđĔĐ ĐĤģĚč ,đėđĕĥ ĐĕĐ "ĔĝĕĎđĕ"Ę ěđĥČĤĐ ĤĥģĐĐ ĕĤĐ .ĔĞĚ ĕĦĚ ęĕģĝđĞ Đčĥ ,ĦĕĔĔĝĐ ĐĕĢĔĕďĚĐ ĦēđĜĦĘ ęĕĘĎĤ ÿ ĦĚđ ĐĎđĕĘ ęĕĠĥēĜ ĤĦđĕđ ĤĦđĕ ęĕčĤ ęĕĥĜČ đĜĕĚĕč ĦČđ ĐģĚđĞ ĦČ ęĕĜĕčĚđ ,ĦđĜđĥĐ ĐĕĦđĔĕĥ ĘĞ ,ĐĦđČ .ęďČĐ Ęĥ ĦĕĥĠĜĐđ ĦĕĒĕĠĐ đĦđČĕĤčĘ ĐĦĚđĤĦ ĕĘĞč ęĕĤĕĞĢ ,čĥēĚ ĘđĚ ĖĥđĚĚ ěĚĒ ęĕďčđĞĐ ęĕĥĜČ ,ĐĚĕĥĜ ĦđĞĤĠĐĚ ęĕĘčđĝĐ ęĕĥĜČ ,ĒđėĕĤđ čĥģ ĦđĞĤĠĐ ,ĐďĕĘ ĕĤēČđ ĕĜĠĘ ęĕĥĜ ,ĦđĜđđĎĚ ĦđĕĜđĤė ĦđĕĞč ęĞ ęĕĤĎđčĚ À ęĕĤđĠĝ ęĕĥďđē ĕĜč ĦđģđĜĕĦ đĘĕĠČđ ĤčĞĚĐ ĘĕĎč ęĕĥĜČ .đĦĞĠĥĐđ ĐĎđĕĐ ĘđĎĤĦ ĦđČĘĠĜ ĦČ đđē Ĥčė ęĘđė ?ĐĎđĕ ĕĐĚ ěđđĎĚ ęĞ ĐĘđė ĐĤđĦĐ ĦČ ĘĕėĐĘĚ ĐĞĕĤĕĐ ĐĤĢģ đĐĥĚ ęėĕĘČ ČĕčĐĘ ĐĝĜČ ĦČĒ Ęėčđ ,ĐĘĥ ĦđĕđĞĚĥĚĐ ČĕĐ ĐģĕĦĞĐ ĔĕĤģĝĜĝĐ ĦĠĥč ĐĘĕĚĐ ĦđĞĚĥĚ ...ĐĜĚĚ ĐĎđĕĐĥ ĤĚđĘ ĘėđĜ ĐčēĤđ ĦĕĘĘė ĐĤĕĚČėđ ,"Ĥđčĕē" ,"ďđēĕČ" ĥĠĜĐ ,ğđĎĐ ěĕč ęĘĥđĚĐ ĤđčĕēĐ ĦČ đĜĤđčĞ ĤđĢĕĘ ĦĥģčĚ .ĐĞďđĦĐđ

28

Made with