קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

ĖđĜĕēč ęĕďĚĘĚĐ ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčē ĘėĘ ĎđČďĘ ěĚĒĐ ĐĒ ,ęėĤĕėĒĐĘ :ĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĞĥĐ ĦėĤĞĚ ěđĜėĦč ĕė ģđďčĘđ ĦĜĥĘ ď"ĕ - Ď"ĕ ĦđĦĕėč ĦđĘĘėĚč ęĕĘđĚĎĐ Ęė ē"ĞĥĦ - Ē"ĞĥĦ ęėĘ ęĕĚĘđĥĚ ĦđĞĥčđ ęĕĒđēČč .ęĕĚėĝĐĐđ ęĕĘĐĜĐ ĕĠĘ ,ĕđČĤė

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב

03-7106786 טל' המערכת:

שלמה מויאל

03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה ועיטוף: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

ĦĜĥ ĦČĤģĘ ęĕėĤĞĜ ĤĠĝĐ ĕĦč Ęė .ĐčđĔĘ đĜĕĘĞ ĐČčĐ ęĕďđĚĕĘĐ ęđĥč ęđĢĚĢ ęđĥĘ ęĕėĝĐĘ ěĕČ .ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēč ďđēĕĕčđ ,ĞđĢģĚ ĦđĜĠĘ đĘėđĦ ,ĦđĕĞč ĐĜĤĤđĞĦĦ ęČ ěđĎĤČč ĕĎđĘđĜėĔ ĖđĜĕēĘ ĐģĘēĚĐ ĘČ đČ ęĕĠĕĜĝĐ ĕĤĕėĒĚ ĘČ .ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĕĤđĚĐ ĦđĕčĕĔģĕĠ ĦđĞĥč ęĕĤđĚ ĦģĝĞĐ ČĥđĜč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦďĚĞ ďĕĠģĐĘđ ĦđĕčĕĔģĕĠ ĦđĞĥĘ ďĎĜĦĐĘ ĥĕĥ ČĕĐđ ,ĐĜĕĞč ĦďĚđĞ .ęėĕĦđĕđėĒ ĘĞ ĤđĚĥĘ ĕďė ,ěģĦ ĦđĞĥč ģĤ ĐģđĝĞĦ ĘĞ ĖĕĥĚĚ ēĝĠ ĤēČĘ ,ĐďđčĞĘ ĕĕĤčē ,ęĕĤģĕĐ ěđĎĤČĐ ĕĤčē ĘėĘ ęĕĤčďĐ ęČ .ĥďē ĕĢđčĕģ ęėĝĐ ĘĞ ěĦĚđ ČĥĚč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ėđĝėĝ ĘĞ ĒĕĤėĐĘĚ ĝđĜĚ ĐĕĐĕ ČĘ ,ęđģĚ ęđĥĘ đĚďģĦĕ ČĘ .ĖėĚ ĞĚĦĥĚĐ Ęė ęĞ ĕĢĤČ ĐďđčĞ ēĕĘĢĐĘ ĘėđĜĥ ĕďė ,ęĕĞĚĥđĚĚđ ęĕďėđĘĚ ĦđĕĐĘ đĜĕĤčē Ęė ĘĞ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĤđĦĠĘ čđĥēĥ ĦđĕĞčĐ ĘėĘ ĦđĜđĤĦĠ ěĦĚč .đĜĦĜĕēčĚ ęĕĕĚďģČ ęĕĤĚČĚ đĜĕĘČ ēđĘĥĘ đėĕĥĚĐ ,ĖđĜĕēĐ ĕĥĜČ ĘėĘ ęĐč ĥĕĥ ęĕĜđđĎĚĐ ęĐĕĔčĕĐ ĘĞ ĐČĤđĐčđ ĖđĜĕēč ęĕģĝđĞĐ .ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ęĕĤđĚĐ ĘĘė ĦČ ĤĕĥĞĐĘ ĕďė ďđčėĘ ēĚĥ ĦđČĚĢĞ ęđĕ ĘČĤĥĕ ęĞ ĘėĘ ĘēČĘ ěĚĒĐ ĐĒ ĘēČĚ ĕĜČ ĐĚĕĥĜ ĐĦđČčđ .ĐĜĕďĚĐ Ęĥ 69 -Đ ĐĦďĘđĐ ęđĕ ęđĢ ĘēČĚ ĕĜČ ĕčĤĞĐ ĤĒĎĚč đĜĕĤčēĘđ .ēĚĥ ĦđĞđčĥ Ďē ęėĘ .Ęģ ěČďĚĤ יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

לגיליון הזה מצורפת חוברת "תמורה" של המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

w w w . i g m . o r g . i l

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

ללמדעםיצירותולהיות יצירתי 31 קורין בן עטיה

ריאיון: המוריםשמהםעשויה הצלחה 22 יעקבאופק

בית הספר התיכון הדרוזי למדעים ולמנהיגות דרכא – ירכא

18

שרון כץ

2017 תשע"ז

מאי אייר-סיוון

269 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

Made with