קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

תכנית דו-שנתית הנלמדת ביומ לימודימ אחד בשבוע התכנית כוללת לימודימ תיאורטיימ והתנ ות מעשית בשדה )פרקטיקומ( התכנית מיועדת לאקדמאימ המעוניינימ במקצוע חדש ומבוקש: מנתח התנהגות מו מכ ‹‡Š‡ Š— ‚‡ŒŠƒ ˜ƒ€‚Ž˜‚ ‡‡—• Šƒ’‡†ƒ…ƒ˜‡ŽŠ ˜‡ƒ…‡‡ ˜‡Ž‰˜ ˜ƒ‡ (ADD, ADHD „ƒ‰‡–ƒ —• ˜ƒ–’‚ •– Š ‹‡–€˜Œƒ ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…‚ ‚–ƒŒ˜Š „ƒ —…•’ƒ~Š ˜–‰ƒŒ ˜‡Ž‰˜‚ (BACB) התכנית מאושרת ומוכרת ע"י הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות BACB- התכנית מכשירה את הלומדימ לעמידה במבחני ה מכה בינלאומיימ של ה ˜ƒ€‚Ž˜‚…ƒ˜‡Ž ˜‡Œƒ~ŠŽ‡ ‚‰Œ‚ ‡ƒŒ‡Š ‚Š‡‚•ƒ ˆƒŽ‡…˜ƒ‰–Œ ˜ƒ…Œ˜‚ ‹ ˜ƒ€‚Ž˜‚…ƒ˜‡Ž Š– ˜‡ ˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚

ראש התכנית, ,Ph.D ,BCBA-D פרופ' עמו רולידר הינו מומחה בעל שמ עולמי לניתוח וטיפול התנהגותי ויו"ר ארגונ מנתחי ההתנהגות המו מכימ בישראל.

pdi@beitberl.ac.il | 5 ‚…ƒŠ— 9121 ‹‡†–’Š

Made with