קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

מינהל מערכות חינוכ M.Ed. מ לול חדש עמ תזה פרופ' יצחק פרידמנ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד תואר שני חינוכ מיוחד M.Ed. פרופ‘ אלכ קוזולינ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד חינוכ מתמטי לבית ה פר הי ודי M.Ed. פרופ' שלמה וינר : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ ביומ ד תרבות עמ ישראל והוראתה M.Ed. פרופ' נעמה צבר בנ יהושע ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ג

ĕĚđČĘąěĕčĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĐČđĥĐ ĦČĤđĐĘ

משרד החינוכ

במ פר למדינת ישראל יע וק הכנ 70 לקראת שנת ה וגיות י וד ושאלת המפגש בינ הנושאימ המרכזיימ בזהות . ארצ ישראל, מדינה ושואה התלמידימ בישראל: האמ מה שמקשר שלושת נושאימ אלו הוא גורל? האמ הוא מציב ייעוד? מה התשובות השונות שניתנ לתת לשאלות אלו ומה הנ דורשות מאנשי החינוכ? פאנלימ ומפגשי מליאה במהלכ ימי הכנ יתקיימו: עמ אנשי שיח / בהשתתפות אנשי רוח, חינוכ ואקדמיה בהשתתפות יוצרימ וחוקרימ ממגוונ הרצאות ודיונימ / עדות בהנ יוצגו כלימ ישימימ בהתאמה דנאות חינוכיות / תחומימ יורימ ייחודיימ / מופעימ / הצגות / רטימ / לגילימ שונימ שעות. 18 השתתפות בשני ימי הכנ מקנה גמול של שעות עמ השתתפות בשיעורימ מקוונימ. 30 ניתנ להרחיב ל עלויות השתתפות: ₪ 125 - ליומ אחד ₪ 180 – יומיימ ₪ 160 – ( ח' באייר 4.5.17 יומיימ ברישומ מוקדמ )עד לשאלות וברורימ נו פימ kenes.morim@yadvashem.org.il למדינת ישראל שנה 70 בסימן השואה ותודעתה גורל בין לייעוד השביעי כנס המורים הארצי 3-4.7.2017 ט'-י' בתמוז תשע"ז

מורה ותלמיד, גטו לודז'. ארכיונ התצלומימ, יד ושמ

מו מכ בהוראה * M.Teach תואר שני חדש! תואר שני עמ תעודת הוראה ד"ר רוני ריינגולד : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ בימימ ב ו-ד € ŠŒ‚ –ƒ—‡~ ˜‡Ž˜ƒŒ –~ƒ˜‚ ˜•Ž‚

• מלגת מכללה על מצוינות בעשייה חינוכית • ש״ח לבעלי נתוני כני ה גבוהימ 3,000 מלגה ב כ

לפגישת ייעוצ והרשמה * 3622 new.achva.ac.il

02-6443614 דורית ראובנ – 02-6443647 גורנ עוזרי – www.yadvashem.org/he/education

יומ פתוח 18.5.17

הזדרזו להירשם! מספר המקומות מוגבל!

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ עכשיו. –…Œ

הכנ מתקיימ בתמיכת

ועידת התביעות

קרנ משפחת אדל ונ

Made with