קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

ƒ–ƒ€ ˜‡Œ•~ M . Ed . ‡Ž— –~ƒ˜Š ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜ƒ‡Ž‰˜

ˆƒŽ‡…˜ƒ‰–Œ ƒ€–~ƒ Šƒ‚‡Ž ‚‰–‚ƒ ‚‡ŒŠ ‚~–ƒ‚ Š—Œ ˆƒŽ‡…

M.Teach. ‚~–ƒ‚ ˜ƒ˜ ƒŠ‡— ‡Ž— –~ƒ˜ ˜‡Š€Ž~ ‚•‡†Œ˜Œ ˜ƒ–’ ‹‡€ƒ…

‡ƒ”•Œ…ƒ˜‡’Š ˜ƒ•˜–Œ ˜ƒ‡Ž‰˜

‚ƒ˜ƒ ‚‰Œ‚ ˜ƒ‡Ž‰˜ ‹ ‡ƒ•‡– ‡‰‡–Œ

‹‡–ƒ‚ ˜ƒ”ƒ• ‡…ŽŒ ‹‡ƒƒŠŒƒ ‹‡‰Žƒ…‹‡–ƒŒ ‚‡ŒŠ ‡‡ƒ•Š Š— ˜ƒ…’—Œ ‚…ŽŒ ‡˜…’—Œƒ ‡€ƒ„ Šƒ’‡† ˜ƒ…Œ˜‚ƒ ‚‰Œ‚ –ƒŽƒ ‹‡Š‡Š ‹‡‡˜–…‹‡–ƒ—‡‰ ˜ƒ”ƒ• ‡…ŽŒ ˜ƒ— 30 ‡ƒ”•Œ…ƒ˜‡’ €‡‚ŽŒ‰ ‚–ƒŒ‚…ƒ’‡† ‹‡—…‚~–ƒ‚ ‡ƒŠ ˜ƒŒŠ˜—‚ ‹‡…‡ ˜ƒ‰–Œ ‚…‡Œ” : ‡Ž~‚ Š~ Œ ƒƒ•Œ –ƒ• ˜–Œƒ ‚Š‡’ ‚‡ŒŠ PBL ‚‡ŒŠ ˜ƒ‡ƒ•Š ‹ ‹‡Š‡ Š— ‹ŒŠƒŠ –‚ƒ” — 60 ˆƒŽ‡…‚ ˜‰–Œ ƒŒ‡~ ‡Š‰ ƒŠ‡— ( ˜ƒ€–Š ‹„ƒ‡ ‚–ƒŒ

˜ƒ€–Š ˜ƒ€–Š …ƒ– ‡‡•’˜Š

~‡– ‹‡‡……–ƒ~ ˜‡Ž‰˜ ‚~–ƒ‚ ƒ—•˜ ƒŠ‡— ‚ƒƒŠŒ ˆŽƒ…‚–ƒŒ ˜‡Ž‰˜ ‚’ƒ•Š “ƒ…Œ ‹‡—€’Œ

‚Š‡‚• ‚Œ„ƒ‡ ‹ƒ•Œ ‹‡—ƒ ‹‡Š‡ ‹ ˜‡˜‡ƒƒ…˜‡—€– ‚ƒ

‹ƒ—‡–ƒ ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’Š * 5033 www.gordon.ac.il

Made with FlippingBook Online newsletter