קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

שנת לימודים פורייה

השביתות שלנו, ציבור המורים, אינן מסיבות נזקים כבדים, לא נדחים ניתוחים בגינן, לא נגרמים פקקים ארוכים בכבישי ישראל בגללן, ובכל זאת קיבלנו תיוג של שובתים כרוניים מטעמים מפוקפקים גיליון מיוחד: קולם של המורים וחשיבות השמעתו ברבים

2 0 1 7 ת ש ע " ז - ת ש ע " ח

ס פ ט מ ב ר א ל ו ל - ת ש ר י

2 7 2 ג י ל י ו ן

˜ƒ‚‡‚ ˜ƒƒ”•Œ ˜~–ƒ‚ ˜Šƒ—Œ ‚‰Œ‚ ˜…–‚ ˜‡Š~–—‡ ˜‡ƒ‚‡ ˜ƒ–˜ƒ ~–•Œ

˜‡Ž‰ƒ˜ ˜…˜’Ž ˜ƒ‚‡‚ ˜ƒƒ”•Œ ‹‡–ƒŒŠ ‚—‡– ˜ƒ• ‡Œ•~ –~ƒ˜ƒ ‚~–ƒ‚ ˜ƒ˜ ‡ŠŠ ˆƒŽ‡…‚ –—Œ Š— ˜‡ƒ…‡‡ Š€

Š€‚ ˜‡Ž‰˜

˜‡Ž‰˜‚ ‡†–’ ˜ƒƒ”•Œ‚ ‡Ž— ˜~–ƒ‚Š ‚‰Œ‚ ˜‡Š~–—‡ ˜‡ƒ‚‡ ˜ƒ–˜ƒ ~–•Œ ˜ƒ— 360 ‘•‡‚ ˜‡˜Ž— ƒ ˜‡Ž‰ƒ˜ ƒŒ‡Š ‡—‡Œ…ƒ ‡Ž— ‡Œ‡ ƒŒ‡‡•˜‡ ‹‡ƒŒ‡Š‚ . ƒ– –„…‚Š ‘ƒŽ ‚‡Ž ƒ‡ ˜€ŠŒ ˜ƒ‡Žƒ Š ‰— ‹€ƒ ˜ƒ€–Š ‹‡ŠƒŒ€Š –‰ƒŒ . ˜ƒ€–Š

ƒŒ‡Š‚ ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜Š ‹‡Ž‰˜‚ ˜Œ~˜‚ –’‚ ‡˜ ˜‡Š~–—‡ ˜‡ƒ‚‡‚ ˜ƒ‚„ •ƒ‡ ‹ƒ‡‚ ˜‡Š~–—‡‚ ‚–…‚ ‡ ƒ‡ƒ ‹‡Žƒƒ€Œ ‹‡†•† ˜~‡–• ˜ƒ‡ƒŽŒƒ‡Œ ‚—…‚ ˜‚ ƒ ~–•Œ‚Œ ‡‰– †Œƒ ‡Š~ƒ†•Š†Ž‡~ ƒ‡ ‹‡Žƒ—‚ ‹‡†•† ‚~–ƒ‚Šƒ ~˜ƒ–… ‚‡ŒŠŠ ‹‡Š‰ ˜‡˜ƒŒ—Œ

* 5033 ‚Œ—–‚‚ ‚…˜’Ž ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’Š ‡–„Šƒ‡ ˜Ž ‡Š–‡— – 

מינהל מערכות חינוכ M.Ed. פרופ' יצחק פרידמנ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד חינוכ מיוחד M.Ed. פרופ‘ אלכ קוזולינ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד חינוכ מתמטי לבית ה פר הי ודי M.Ed. פרופ' שלמה וינר : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ ביומ ד תרבות עמ ישראל והוראתה M.Ed. פרופ' נעמה צבר בנ יהושע ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ג מו מכ בהוראה * M.Teach תואר שני ד"ר רוני ריינגולד : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ בשנה א׳ בימימ ב ו-ד בשנה ב׳ ביומ ד € ŠŒ‚ –ƒ—‡~ ˜‡Ž˜ƒŒ –~ƒ˜‚ ˜•Ž‚ תואר שני • מלגת מכללה על מצוינות בעשייה חינוכית • ש״ח לבעלי נתוני כני ה גבוהימ 3,000 מלגה ב כ מ לול חדש עמ תזה תואר שני ותעודת הוראה בשנתיימ ותעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות למידה

¿±ÆµÅ¶Ÿ£¡¥ª ¤ 

לפגישת ייעוצ והרשמה * 3622 new.achva.ac.il 12.9.17 לנרשמימ ביומ זה פטור מדמי הרשמה

 œ´¡ ¥Ÿ¡®¨ © ¥¶¡£°µª ¥¬¡

ª¦®µ¢´¢ ª¦Ÿ¢¤ ¡¦³«¦ž §µ ¦³µ¢± After Effects MAYA ‚ ¯ºµº Æ¸Æ Æµ½¬¸Ã Ʊµ´½µ¸¬µÄ±´±À Ʊµº¯° Ƶ¯ºº Æ¸Æ °½À¯° ¸µµ±º± ųº¸ ¹µÃ³Åº ³±ÆµÀ± ±Âµ¾ »µµ¸ »±¬ Î ÆÅĽıà ¸ ± µÅ·¾ ± ÄÅÃÆ° www.animaya.co.il

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ –…Œ עכשיו.

‹‡–ƒŒ ‚„‚ Šƒ”Š”‚ ˜Œ~ ~ƒ‚ ‹‰Š‡—

˜Œ‡‡˜Œ ‘‰‡˜˜‡…‰ƒŽ‚ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž—Š ‚Œ—–‚‚ ‹‡ŠƒŠŒ ‡Ž— ‚‡Ž˜Ž ˜‡Œ•~ ‡Ž— –~ƒ˜ ‡ƒŒ‡ŠŠ ‹ƒ‡‚ ƒ ƒŒ—–‡‚ ˜‡Œ” ‚Œ—€‚ƒ ‚…‡Œ” Š— ‚Ž— ‹‰Œ”Š ƒ…‡†˜ƒ ‹‰˜–‡…Š ‹‡—•ƒŒ

(M . A . ‡Ž— –~ƒ˜ ˜–ƒ—•˜

(M . A . ‡Ž— –~ƒ˜ ˜‡”ƒ‡‡ ˜‡Žƒ€–~ ˜ƒ€‚Ž˜‚

‹ƒ‡ ‹‡ƒŒ‡Š ƒ—

D 39,800 ‹‡–ƒŒŠ Š ‚‰— D 49,500 ‹ƒ•Œ

Í ¦ ¶°¡¬ ž¨ª ©¥´¡ª «¡ž´œ ¥´£¨

netanya.ac.il | * 2443 ¶¡¬¶¥¬ ¦¡¬¥£ Ÿ´µª ¶¡ž¨ª ¶¡ž¨ª ¨°§ œ¨¨ ¥¬¶¬ ¶¥ªŸ³œ¨ ©¥´¡ª «¡ž´œ «¥ ¯¶¡µª ©§  ¥¨ ¬¨ ¯¡°§ ¬¥  ž¨ª  ¦¡¬¥£ Ÿ´µª ¥¨ ¬¨ ©œ¶  ´¡ª ¨§¨ ´µ³ œ¨¨

קוראים יקרים,

קשר עין

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

ĦďĞđĕĚ ĖėĘđ ,đĜĦďĚĞ đĒ .ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĦČđ ČĕĐ đĜĦĤĔĚ ."ěĕĞ Ĥĥģ" Ęĥ đĒ ĦďēđĕĚ ĐĤđďĐĚ ęĘđģ ĦČ ĞĕĚĥĐĘ ĐČĤđĐĐ ĕďčđĞ ĤđčĕĢĘ ĤĥĠČĘ ,ęĦđēĚĦĐĘ ęČĦĐčđ ęĐĘĥ ĕĞđĢģĚĐ ęđēĦč Ęĥ ĦėĤđčĚ ĦĤđĝĚ ĘĕēĦĦ Ėėčĥ ęĕđđģĚ đĜČđ ęĐĕĦĕĚĞ ĦČ ğĦĥĘ đĜĕĤčēĘ ĦđĤĥĠČ ěĦĚ .đĤčĢ ęĐĥ ěđĕĝĕĜč ęđēĦč ,ĤĦđĕč ęĕĜđđĎĚ ĦđĕĐĘ ęĕĘđėĕ ęĕČĥđĜĐ ęđēĦ ,ďĚĘĚ ĐĤđĚĐĥ ĞđĢģĚĐ ,ĐĕĎđĎďĠĐ ,ĦđĚĒđĕ ,ĦđĜđĕĞĤ ,ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ęĕĕĒĕĠĐ ęĕČĜĦĐ ,ěđĜėĦĐ čĘĥč ěĕĕďĞĥ ĐĘČđ đēĕĘĢĐĥ ĦđĕĜėđĦ .Ėėč ęĕĜĕĕĜđĞĚĐ ěĕč ĎđĘČĕď ēĦĠĦĕ Ėė ĕďĕ ĘĞđ "ěĕĞ Ĥĥģ" ĦđĤčđēĚ ĦēČ ČĕĐ đĒ ĦĤčđē ČĥđĜč ĦďģĚĦĚ ČĕĐ ,ĐĕĦđĚďđģėđ ,ĦđďēđĕĚĐ .ęĕĜđđĎĚ ęĕĔčĕĐĚ đģĚđĞĘ đĦđČ ĦĜēđčđ ďēČ ęĎ Ėėč čĕēĤĜ ,ĖĤđĢĐ ĐĘĎĦĕđ ĦđĜĞĕĐ ĐĕĐĦĥ Ęėė .ěđĎĤČĐ ĤĦČč đČ ĦđČčĐ ĦđĤčđēč

ęĐčĥ ęĕčĤ ĖđĜĕē ĕĝĜėč ĕĦĠĦĦĥĐ ęĕĜĥĐ ĖĤđČĘ đĜĦĜ ,ęĕĘĜČĠč ęĕĜđĥ ęĕĚđēĦĚ ęĕēĚđĚ đĠĦĦĥĐ ĦđĔĕĥčđ ĤēČ đČ ĐĒ ČĥđĜ ĘĞ ĦđėđĤČ ĦđČĢĤĐ .ďđĞđ TED ,ĦđĜđđĎĚ ČĘ ęĕĤđĚ ,ĖđĜĕēĐ ČĥđĜč đĕĐ ęĕĝĜėĐĥ ĦđĤĚĘ ğĦĥĘđ ĐĞď ĞĕčĐĘ ,ęĐč ĤčďĘ ęĕĜĚĒđĚĐ ěĕč đĕĐ ,ęĐĕĦđĞďč ,ęĜđĕĝĕĜč ĝĜėĐ ĕĠĦĦĥĚ ĤđčĕĢ ĦČ .ęĦďđčĞĘ ĞĎđĜĐ ĤēČ ČĥđĜ Ęėč đČ ęĐĕĦđĞĢĐč ĤēčĜ ČđĐ ęĎ ĕĤĐ ,ďĕēĕ ĐĤđĚ ĞĕĠđĐĥ ęĕĤģĚčđ ĦČ ĎĢĕĕ ČđĐ ęČ ģĤ - ĥČĤĚ ĝĜėĐ ĕĜĎĤČĚ ĕďĕ ĘĞ .ĝĜėĐ Ęĥ ĝđĒĜĢĜđģĐ ĦďĚĞ đĦĞď ĦČ ĞĕčĐĘ ĐĤđĚ Ęĥ đĦđėĒĥ ěĕĕĢĘ ĤĦđĚĘ ĦČ ğĦĥĘđ ęĐč ģĝđĞ ČđĐĥ ęĕĕĞđĢģĚĐ ęĕČĥđĜč đĕĦĕĚĞĚ ĞĜĚĕ ČđĐ Ėėč .đĜđĕĝĕĜč ĐďđčĞĘ đĕĦĕĚĞ ČđĐ ĕĘđČĥ "ĐĜĜčĐ ĐĦđČ ĘĞ ģĕĘēĐĘ" ĐďđčĞĘ .ĐĤđģ ČĘ ĐĒ ěė ĕĠ ĘĞ ğČđ .ĐĕĘĞ ģĕĘēĐ ĐďđčĞĘ đĕĦĕĚĞ ĦČ ĥĚĥĘ ĖĕĤĢ ĐĤđĚĐ Ęĥ đĜđĕĝĕĜ

7

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים 6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שרון כץ עורכת:

,ęĕĤđĚĐ ĕĕĤčē ġĕģĐ ĦĥĠđēĚ ęĕčĥ ęĦČĥ ĐđđģĚ ĕĜČ ęĕĢđēĜ ęĐ ģĠĝ ĕĘčĥ ,ęĕĜĜĞĤ Ħđēđėč ęėĚ ĦĥĤďĜĐ ĦĢĚđČĚĐ ĐĞģĥĐĘ ęėĘ .đĜĕďĘĕ ĖđĜĕē Ęĥ ĦĥďđģĚĐ ĐďđčĞč ,"ěĕĞ Ĥĥģ" Ęĥ ĐĒĐ ďēđĕĚĐ ěđĕĘĕĎĐ Ęĥ ČĥđĜĘ ĥďģđĚ ,ĤĠĝĚč ĕĥĕĚēĐ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĘđģ ĦĞĚĥĐč ĖĤđĢĐ ,ĤčďĐ Ęĥ ĦđčĕĥēĐđ ,ěĚĒ Ęėč - ęĚĢĞ ĖđĜĕēĐ Ęĥ ĐģđĚĞĐ đĦĞĠĥĐĚ ĦĞčđĜĐ .đĜĕĕē ĘĞ ĖĕĥĚĐ ,ġĕģĐ ĦĥĠđē ĖĘĐĚč ,ĐĜĥĐ ęĎ

שלמה מויאל

שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו ניהול מכירות ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה: אניה שפירא עיטוף:

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĐĕģĕĝĞĚ ĤĥČ ęĕĤčē ĦđĕĞčč ĘĠĔĘ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĘĞ ěĦĚđ ČĥĚč ěđĎĤČĐ ĘĠĕĔ ĘĕčģĚč .ęĐĕĦđĕđėĒĘ ęĕĎČđď ęĜĕČ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ .ĤėĥĐ ĕčĕėĤ Ęė ĦČ ĘĘđėĐ ,ĥďē ĕĢđčĕģ ęėĝĐ ěėđĚ ČđĐ ěė đĚė .Ĭ 8,000 ,ěđėĕĦč ĐĤđĚĘ ĕĦĘēĦĐ Ĥėĥ ĥĤđď ĕĒėĤĚĐ ěđĕĞĤĐĥ ,ęĕĤđĚ ĦėĤĞĐ Ęĥ ěđĜĎĜĚ ĤĠĝĐ ĕĦčč ĘĕĞĠĐĘ ģĤ ęĕĚďģĦĚ ęĕĤđĚĐ ęđĕė ĕė - ęĕĤđĚĘ ĦđĎĤď ĤđĢĕĘ ČđĐ đĘĥ .ĐėđĤČĐ ĦđĥĕĤďĐ ĦĚĕĥĤĚ ěĔģ ģĘē ĐĒđ .ģĦđđĐ ĕĠĘ đĜđďĕĜ ġĕģĐ ĦĥĠđē ĖĘĐĚč ,ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēč ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčēĘ ĞďĚĘ ĘĐĜĕĚĐ ĥČĤđ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ Ę"ėĜĚĝ ęĞ ĤĠĝĚ ęĕČĥđĜ ĐčđĦė ęĕĘđĚĎ ĦĕĜėđĦ ĦĜėĐ :ěđĚĕĤ ĤĠđĞ Ĥ"ď ,ĐĕĎđĘđĜėĔđ ĐĘđďĎ ĦđĞĥ ĦčĢģĐ ;(ęĕĤđĚ ĦđĕđėĒ) ď"ĕ - 'ĕ ĦđĦĕėč ęĕĤđĚĘ ;ĦđĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĚĎĚĐ Ęėč ęĕĔģĕđĤĠĘ ęĕĥĕĎĚĐ ęĕĤđĚĘ ĤĦđĕ ĦČĤģĘ ,ęĦĘčĕģ ĕČďđ đĕĘČ ĞĎđĜčĥ ,č"đĔ ĔģĕđĤĠ Ęĥ ČĥđĜĐ ĐĜđĚĚ ,ěĕēđĜĚ ğĝČ ĤĚĚ ĤďđĝĚ ĤĒđē ,ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ ĦĘĕēĦ .ĕĜđėĕĦ ĘĞ ĕĎđĘđĜėĔ ĖđĜĕē ĘĞ ĘČđĚĥ ĤĚ ,ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ Ę"ėĜĚ Ęĥ đĜđĢĤ ĘĞ ĤĥčĘ ēĚĥ ĕĜČ :ĦđĚĤ ĥđĘĥ ĕĠĘ ĤĠĝĐ ĕĦčĘ ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēĐ ĦČ ĤĕĒēĐĘ ,čČđčČ 7-đ ĦđĕĜđĕĞ Ħđďĕēĕ 7 ęĞ ĦđĞđĢģĚ 7 ;Ħđďĕēĕ 15 ęĞ ĐČĘĚ ĦđĤĎč ęĜĕČĥ ęĕďĕĚĘĦĘ ĦĕĎđĘđĜėĔ ĐėĚĝĐ ĦďđĞĦ ;ĦđĕĎđĘđĜėĔ Ħđďĕēĕ .đďĚĘĕ ęĐĥ ĞđĢģĚ Ęėč - ĦđĤĎčĐ ĦđĜĕēčĘ ęĕĥĎĕĜ ĐČĤđĐĐ ĕďčđĞ Ęė ,ęėĦČ ĖĤčĘ ČĘČ ,ęĕĤčē ,ĕĘ ĤĦđĜ ČĘ ČĘĘ ĦēĘĢđĚđ ĐĕĕĤđĠ ęĕďđĚĕĘ ĦĜĥ ĦėĤčč ,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĐĜĥ ęėĕĦđēĠĥĚ ĕĜčĘđ ęėĘ ĘēČĚ ĕĜČ ĐĚĕĥĜ ĐĦđČčđ .ĦđĘģĦ .ĦėĤđčĚđ ĐčđĔ

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

לגליון זה מצורפת חוברת של המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

משרדי ארגון המורים לרשותך - לכל פנייה ושאלה 04-6084316 ' טל | 17000 בניין בי סנטר, נצרת עילית 3 רח' מעלה יצחק נצרת עילית: 04-9119730 ' טל | 2165112 , מרכז ניצנים, כרמיאל 9 רחוב החרושת כרמיאל: דרך תל אביב והמרכז: 04-8141000 ' טל | 3525126 חיפה 157 רח' יפו חיפה: , ת"ד 4 רח' הלל ירושלים: 03-7106777 ' טל | 6618356 ת"א 23 מנחם בגין , ת"ד 25 רח' האורגים אשדוד: 02-6222305 ' טל | 9458104 , ירושלים 2007 , מגדל 10 רח' בן צבי באר שבע: 08-9577811 ' טל | 7760936 , אשדוד 15132 08-6252777 ' טל | 8489328 הרכבת, ב"ש

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

ƒ–ƒ€ ˜‡Œ•~ M . Ed . ‡Ž— –~ƒ˜Š ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜ƒ‡Ž‰˜

ˆƒŽ‡…˜ƒ‰–Œ ƒ€–~ƒ Šƒ‚‡Ž ‚‰–‚ƒ ‚‡ŒŠ ‚~–ƒ‚ Š—Œ ˆƒŽ‡…

M.Teach. ‚~–ƒ‚ ˜ƒ˜ ƒŠ‡— ‡Ž— –~ƒ˜ ˜‡Š€Ž~ ‚•‡†Œ˜Œ ˜ƒ–’ ‹‡€ƒ…

‡ƒ”•Œ…ƒ˜‡’Š ˜ƒ•˜–Œ ˜ƒ‡Ž‰˜

‚ƒ˜ƒ ‚‰Œ‚ ˜ƒ‡Ž‰˜ ‹ ‡ƒ•‡– ‡‰‡–Œ

‹‡–ƒ‚ ˜ƒ”ƒ• ‡…ŽŒ ‹‡ƒƒŠŒƒ ‹‡‰Žƒ…‹‡–ƒŒ ‚‡ŒŠ ‡‡ƒ•Š Š— ˜ƒ…’—Œ ‚…ŽŒ ‡˜…’—Œƒ ‡€ƒ„ Šƒ’‡† ˜ƒ…Œ˜‚ƒ ‚‰Œ‚ –ƒŽƒ ‹‡Š‡Š ‹‡‡˜–…‹‡–ƒ—‡‰ ˜ƒ”ƒ• ‡…ŽŒ ˜ƒ— 30 ‡ƒ”•Œ…ƒ˜‡’ €‡‚ŽŒ‰ ‚–ƒŒ‚…ƒ’‡† ‹‡—…‚~–ƒ‚ ‡ƒŠ ˜ƒŒŠ˜—‚ ‹‡…‡ ˜ƒ‰–Œ ‚…‡Œ” : ‡Ž~‚ Š~ Œ ƒƒ•Œ –ƒ• ˜–Œƒ ‚Š‡’ ‚‡ŒŠ PBL ‚‡ŒŠ ˜ƒ‡ƒ•Š ‹ ‹‡Š‡ Š— ‹ŒŠƒŠ –‚ƒ” — 60 ˆƒŽ‡…‚ ˜‰–Œ ƒŒ‡~ ‡Š‰ ƒŠ‡— ( ˜ƒ€–Š ‹„ƒ‡ ‚–ƒŒ

˜ƒ€–Š ˜ƒ€–Š …ƒ– ‡‡•’˜Š

~‡– ‹‡‡……–ƒ~ ˜‡Ž‰˜ ‚~–ƒ‚ ƒ—•˜ ƒŠ‡— ‚ƒƒŠŒ ˆŽƒ…‚–ƒŒ ˜‡Ž‰˜ ‚’ƒ•Š “ƒ…Œ ‹‡—€’Œ

‚Š‡‚• ‚Œ„ƒ‡ ‹ƒ•Œ ‹‡—ƒ ‹‡Š‡ ‹ ˜‡˜‡ƒƒ…˜‡—€– ‚ƒ

‹ƒ—‡–ƒ ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’Š * 5033 www.gordon.ac.il

קוראים יקרים,

קשר עין

שרון כץ גיליון ה עורכת

ĦČ ĤĕčĎĐĘ ĥĕ ęĕĜĥĐ ĖĥĚč ĐĤđĚĐ ďĚĞĚč ęČĐ ?ęĕĜđĥĐ ĐĕďĚĐ ĕĢđĤĞč ęĕĤđĚĐ ĦđēėđĜ ęĦđĚď čđĢĕĞ ĘĞ ĞĕĠĥĐĘ ęĕĘđėĕ ęĚĢĞ ęĕĤđĚĐ ĦđĘđėĕ ĦđĕĦĤčēĐ ĦđĦĥĤĐ ďĢĕė ?ĦĤđĥģĦč ĕďė ĦđĥĞĘ ěĦĕĜ ĐĚđ ?đĒ ĐĚĕĥĚč ĤĒĞĘ ĦđĕĐĘ ēĤđČč ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĦđĚď ĦČ ĎĕĢĕĥ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĘ ĐĘČĐ ĦđĘČĥĐĚ ģĘēĘ ĦđčđĥĦ ?ĕčđĕēđ ěĜĞĤ ČĥđĜč ęĕďģĚĦĚĐ ,ęėĕĜĠĘĥ ęĕĤĚČĚč đČĢĚĦ Ĥ"ď Ęĥ ĐĤĚČĚ) ęĕĕĦĤđĥģĦĐ :ęĕĜđĥĐ đĕĔčĕĐĚ ěđĞďĎ Ĥ"ď Ęĥ đĤĚČĚ) ęĕĕĎđĘđėĕĝĠĐ ,(ěĕĤđĔ ĦĜĤČ (ĐĜđĕ ĕĝđĕ 'ĠđĤĠ Ęĥ đĤĚČĚ) ęĕĕĠđĝđĘĕĠĐ ,(ĐďĜĚ .(ĕĔĞđĤČ ĕĝđĕ Ęĥ đĤĚČĚ) ęĕĕĚđĝĤĠÀęĕĕģđđĕĥĐđ ĦĤđĥģĦ ĦČĤđĐĘ ĎđēĐ ĦĥČĤ ,ěĕĤđĔ ĦĜĤČ Ĥ"ď ĦĦĕĚĞđ ĐĠĕēÀěđďĤđĎ ĖđĜĕēĘ ĦĕĚďģČĐ ĐĘĘėĚč ,ģĦĤĚĐ ĐĤĚČĚč ,ĝĕĕďĜĤč ĐĝďĐ ěđėĚč ĤģēĚ ČĥđĜ đĕĐĕ ĤđčĕĢ ĕĝēĕđ ĦđĤčđďĥ ,ĘĥĚĘ ,ĐĢĕĘĚĚ ĕďđĚĕĘĚ ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘēđ ęĕĤđĚ ĦĤĥėĐč ďđĚĕĘ ĥĕ ,ĐĦĥĕĎĘ .ĦđČĔĕĝĤčĕĜđČčđ ĦđĘĘėĚč ĐČĤđĐĐ ęĕĥĞĚĐ ĦČ ęĕčĤč ĎĕĢĐĘ ĐČĤđĐ ĕĥĜČ ďĚĘĘ ĤĕčĎĐĘ ,ęĕĘđďĎ - ęĕĜĔģĐ ĦđĜđēĢĕĜĐđ ęĕĕđČĤĐ ĦĕėđĜĕēĐ ęĦďđčĞ ğģĕĐĘ ĐĠĕĥēĐđ ĦŅČĤĜĐ ĦČ ĦĕĦĕĚČđ ĐĤđĤč ĐĜđĚĦ ğģĥĘ ĥģĞĦĐĘđ ,ĐčĕĔđ ĦđĞĥĘ ĤčĞĚ ĦĎĤđēĥ ĦčėĤđĚ ĐĤĥĚ Ęĥ .ĦđĕĘĔĜđĤĠĐ ďđĚĕĘĐ ĦđĘđģ Ęĥ ĒėđĤĚ ĔģĘ ĐĒ ěđĕĘĕĎč đČĢĚĦ ďđĞ ęĞ ęĕĥďē ĦđĜđĕČĤ ěėđ ęĕčđĥē ęĕČĥđĜč ęĕĤđĚ .ġĤČĐ ĕčēĤĚ ęĕĤđĚ ęėĘ ĦĜĦĕĜ đĒ ĐĚč ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ ĦēĕĦĠ ĦČĤģĘ ęēĘĕĐĘ ęėĚ ęĕčĤ ďđĞ ďďđĞĘ ĕďė ,ĖđĜĕēĐ ĕĥĜČ ĦĕĚďĦĐ ĦČ čĔēĘđ ĖĕĥĚĐĘ ,ĠĕĔđČĤĔĝč ęĕĠĦđĥ ĦđĕĐĘđ ĦĤđĥģĦč ęĕĤđĚ Ęĥ ĦĕčđĕēĐ ĐĒĐ čđĥēĐ ĘđģĐ ĎđĢĕĕ Ęĥ ĤĦđĕ ĘđďĎ ĖĘĐĚĘ .čēĤ ĕđĔĕč ĘčģĚ ČĘĥ

ģĝđĞ "ěĕĞ Ĥĥģ" Ęĥ ĐĒĐ čēĤđĚĐđ ĕĎĕĎēĐ ěđĕĘĕĎĐ ČĥđĜč ČĘđ ĐĚĒđĕč ČĘ ,ĦĞď ęđēĦč ČĘ ęĞĠĐ ,ęĕĥĜČč ģĝđĞ ČđĐ .ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĦČ ěĕĕĠČĚĐ ĦČ ęĕĥđĞĥ ęĕĥĜČĐ ,ęĕėĜēĚĐđ ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢč ĦĞĚĥĐ Ęĥ ĐĜđĕĘĞĐ Ħđčĕĥēčđ ,ĘČĤĥĕč ĖđĜĕēĐ ĤđĤčđ ģĒē ĦđĕĐĘ čĕĕēĥ Ęđģ .ĤđčĕĢč ęĘđģ .ĕčģĞđ ğđėĦ ěĠđČč ĞĚĥĕĐĘđ ęČĥ ,ĐĥđēĦĐ ęĞĠ ČĘ ĦēđđĤ ĖđĜĕē ĕĥĜČ čĤģč ęĦĕĕĥĞ ĦČđ ęĦďĚĞ ĦČ ĦĤđĥģĦč đĎĕĢĕ ęĐ ĐčđĥēĐ ęĦėČĘĚĘ ,Ęđėĕčė ,đČĔēĕ ęĐ ,ĦĕėđĜĕēĐ .ĐĘ ĐĠĕ ĦđĞĕĜĢĐĥ ĦĕėĤĞĐđ Ęĥ ĦđĞďđ ĦđďĚĞ ,ĦđčĥēĚĘ ĐĚč ĦĦĘ ěđĢĤĐ ĦđėĒč Đďĕēĕ ĦđđČĎ ęčĤģč 'ģĒēĦĘ' ,ĖđĜĕē ĕĥĜČ ĖĕĤĠĐĘđ ,ĕėĤĞđ ĕĦđėĕČ ĕĥđĜČ ĤĚđē ęĦđĕĐ ęĐĕĘČ ĞĎđĜč ĐĤčēč đĥĤĦĥĐĥ ęĕĠĕĔđČĤĔĝ đĦďĘđĐĘ 2014 ĦĜĥč ĘĕčđĐ ,ĦđčĤ ęĕĜĥ ĖĥĚč ęĝĤĠĦĚĥ "?ĕĘđģ ĞĚĥĦĐ" ĞđčģĐ ĤđďĚĐ Ęĥ ĤĦČč ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ęĥ ģđčĝĕĕĠč ĦĞĘ ĦĞĚ ."ěĕĞ Ĥĥģ" ěđēĤĕčđ ĔĜĤĔĜĕČĐ čēĤĚ ĦĤĕĢĕ ĐĕĐ ĤđďĚĐ ĝĕĝčč ďĚĞĥ ěđĕĞĤĐ ęĕčĤ ęĕĤđĚĘ ĤĥĠČĕĥ ,ĤčđďĚđ čđĦė ,ğĦđĥĚ ęĕĤēČ ęĕĤđĚ Ęĥ ĦđĜčđĦ ĘĞ ČđĤģĘ ĤĥĠČĐ Ęėė ęĢĞđĦ ęĕĤđĚĐ ěĕč ĦĕďďĐĐ ĐĕĤĠĐĐ đĒ ĖĤďčđ ęđĝĤĠ .ĤĦđĕ ģĒē đĞĚĥĕĕđ đďĐďĐĕ ęĕĤđĚĐ ĦđĘđģđ ĐĘđďĎĐ ĐĤĔĚĐ ĦČ ęĎ ĦĤĕĥ ģđčĝĕĕĠč ĤđďĚĐ ĖĤďč ęĕĤđĚĐ ĦĤđĥč ĦĢĠĐ À ĐĜĚđĝĥ ĤĦđĕ .ę À Ę À đ À ėĘ ĞĕĎĦĥ ĕďė ěĦĕĜĐ Ęėė ĐčēĤ ęĞ ĦđĜđĕČĤ ęĕĚĝĤĠĦĚ "?ĕĘđģ ĞĚĥĦĐ" ĤđďĚč ĐČĤđĐ ĕĚđēĦĚđ ęĕĜđĥ ęĕĤĒĎĚĚ ęĕĜđĥ ęĕĤđĚ ĝĠĕĝĠ À ęĕĤĕĞĢđ ęĕģĕĦđ ,ęĕĥĜđ ęĕĤčĎ ,ęĕĜđđĎĚ .ĖđĜĕē ĕĥĜČ Ęĥ čĕĐĤĚ ĕĥđĜČ ęĕĤđĚ Ęĥ ĎđĢĕĕĘ ĞĎđĜč ĦđĘđĞ ĦđĘČĥ ĔĞĚ ČĘ ,ęĘđģ ĞĕĚĥĐĘ ęĐĘ ĦĜĦĕĜĐ ĐĚčĘđ ĦĤđĥģĦč ĦđēėđĜ ĐĕĐĦĥ čđĥē ,ĘĘėč ęČ ,ĞđďĚ :ěĐčđ Ęēĥ ęđĝĤėĐ Ęĥč ęČĐ ?ĦĤđĥģĦč ęĕĤđĚĘ

!ĐĕĕĤđĠ ęĕďđĚĕĘ ĦĜĥ

11

ראשת החוג לחינוך למדיה במכללה האקדמית גורדון, מרצה ומנחה סדנאות לחדרי מורים והשתלמויות מוסדיות. ספרה "ייצוגי מורים בתקשורת" יצא בהוצאת מופ"ת.

ד"ר ארנת טורין

ארבע שאלות על מורים בתקשורת הישראלית – וכמה תשובות אפשריות

יש ללמד מורים ומורות "להרים בכוח קולן": לדברר את המעשים הראויים והניצחונות הקטנים - גדולים, להגביר את הנראוּת והחשיפה להיקף עבודתן החינוכית וטיבה. מורים ומורות צריכים לתבוע את עלבונם מול תכנים פוגעניים, כמו פרסומות שמציגות אותם כמשעממים או חסרי רגישות

ęĕģĐĘĚ ĦĕĘČĤĥĕ ĐĕďĚđģč Đ Ā ĤđĚ ĖĕĤĢĥ ęĞĠ Ęėč ĐĚĘ .1 ?ďĕģĠĦĘ ĤčĎ ěģēĥ ĦĕĜđĕĒĕđđĘĔĐ ĐĚĤďč ĤĦđĕč ĦđĤđėĒĐ ĦđĤđĚĐ ĦđĕđĚďĚ ĐĚė ,ĕĤĔĜĢĝģČđ ęĒĎđĚ ěĠđČč ,ęĕĚĘĎĚĐ ęĕĤčĎ ěĐ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĕĜĠĞĒ ĐĎđĜĞė ĤčĤĎ ĕĝđĕ :ęĐĚ ĐĚė ĐĜĐ .ĦđĤđĚ ęĕĥĜ Ęĥ ĦđĕđĚď ĦĤĔĥĚĚĐ ĐĤđĚĐ ,ĐĤĕĠĢ ĤđĦč ěĚďĕĤĠ ĘĔ ,"ĎĜčĒ" ĐĤďĝč ěĦĕĜ ďĢĕė ."ēđČđ ĤđĎ"č ĐĜđĚĕĘė ďĘĠ ěĘĕČđ ,"ĦĤďĐĜ ġĤČ"č ĐĥĕČ ĕďĎčč ĤčĎ ĦđČĤĘ ģĕēĢĚ ĐĚĘđ ,đĒ ĐĞĠđĦ ĤĕčĝĐĘ ?ĐĤđĚė ĎĐĜĦĚ Čģđđď ĤđĚđĐĐ Ĥģē ĘčČ ,Đēĕďč ĤĕčĝĐĘ ĤĥĠČ ĕČĥ ęĕĤĚđČ ĐĚ ĦđĘČĥĘ ęĕĕĔĤđČĦ ęĕĤčĝĐ ĐĚėđ ĐĚė ģĠĝĘ ēĕĘĢĐ ĤĥČė :ĐĞĦĠĐĐ ĔĜĚĘČ ,ĘĥĚĘ ,ĥĕ .ęĕģēđĢ ĐĚĘđ ģĕēĢĚ ęĕĢĤđĠ ĦđģđĜĕĦ ,ĦĜĎĜĚ ĐĝĠđģ ĖđĦĚ ĞĕĦĠĚč ĐĢĢ Đčđč ĦđČĤĐĘ ęđģĚč ,ĦđĚď ĤĥČė ,"ĦŅĕĜėĚ" ČđĐ ğĝđĜ ĤčĝĐ .ģđēĢč ěĕĘĠ'Ģ ĕĘĤ'Ģ đĚė ,ĕĜėĚ ěĠđČč ĦĎĐđĜ ,ĐĞđĜĦč ĐĚČĦĐđ ĦđĥĕĚĎ .ęĕēĤĠ ĘĞ ĐĎĤčĐĐ ĦĞđĜĦč ĖĕĥĚĚĐ ,"ęĕĕĜĤďđĚ ęĕĜĚĒ"č ęĕďĚĚ ĕĜĥ ěĕč ďđĎĕĜ À ĐĚĕĘĐ ĕČ ČĕĐ ĦĠĝđĜ Đēĕėĥ ĐĕĤđČĦ ęĕĤĔĝđĠĐ ČĕĐ ĖėĘ ĐĚĎđď .ęĕĤčēĦĚ ęĜĕČĥ ĦđČĕĢĚĐ Ęĥ

ĎČĚ ďĕĘ ĤĎĕĝ ĦĜĥĞĚđ ĐĠĕĘē ĐĕđĔĞ ,ďĤĥĚč ĐĒĜĠĚĕĥĐ Ęĥ ĕĘĞč Ęĥ ęĦĕĕēĚ ĦđĚđģĚ ĕė ?ģĕēĢĚ ĐĒ ĐĚĘ .ĐĠģ Ęĥ ĘđďĎ ęĐ đĘČ - ĤďđĐĚ ďĤĥĚ Ęĥ čēĤĚĐ ęĞ ęĕčĥĕĕĦĚ ęĜĕČ ęĕĕē ĦĕĤĥĠČ ĕĦĘčĐ ęĦđďėĘĦĐ ĤĥČ ęĕĕēĐ Ęĥ ęĕĜđĥ ęĕďĚĚ ĕĜĥ .Ėđĕē ĦĤĢĕĕĚ ĕČďė ,ģĕēĢĚ ĐĒēĚ ęĐ ĦđĤđĚ ĕďĎčč ęĕĤčĎ ĐĚĘ ěĕčĐĘ ĕďė ęĜĕČ ęĕČĚĕčĐ .đĘČ ĦđĕđĚďĘ ęĕĠĦđĥĚĐ ęĕĜĕĕĠČĚĐ ĦČ ēĦĜĘ ęĕĤĕĦđĚ ęĐ ,ĖĠĐĘ ,ěģēĥĐ Ęĥ ěĕĚĐ ĦČ ĦđđĝĐĘ ęĕĘďĦĥĚ ĘĞ .ęĚđģĚ ĘĞ ,ěģĒđ ęĠĥ ĕĠĕĒđ ĐčĞ Ęđģ đĚė ,ĤďĎĚ ĕĜĚĕĝ đĚė ,ęĕĕĥĜ ęĕĜĚĕĝ ĞĠĥ ęĕĝĕĚĞĚ ģĐčđĚĐ ĕĤčĎĐ ĤďĎĚĐ ĕčĎ :ďēđĕĚ Ĥđčĕď ěđĜĎĝ đĘČ ĦđĕđĚďĘ .ĦđĘĚĥđ ęĕĔĕĥėĦ ,ĤđĠĕČ ęĕĦĕĞĘ .ĐĠ ĕĘđčĕĜđ ĦđĜēđė ďĢĘ ,ĦĚĒĎđĚ ĦĕĜģĦ ěđĥĘđ ĦđĢĕĘĚ ĐĐđčĎ ěđĥĘ Ęĥ ĖđĦĕĐ ĤĢđĜ ĒČđ ,ĕēĤĒĚ ČĔčĚ ĖėĘ ĐđđĘĜ ĦđĤđĚĐ ,ĦĕĞđĢģĚ ĐĜĕēčĚ .ĖĕĚĜĚđ ĕĚĚĞ ČĔčĚ Ęĥđ ĐĤđČėĘ .ĦĕĜđĢĕģ ĦŅĤŅŁ ĦđČĔčĚ ĖČ ,ĦĞď Ęĥ ęĘđĞ ĦđĎĢĕĕĚ ĦđĥĠđēĚĐ ěĦđČ ĕė ĐĦĘĞĐ đĘČ ĦđĕĜđĕĒĕđđĘĔ ĦđĕďĚđģč ĦĕĦĔĕĥ ĐĕĕĠĢ ĦČĒ ęđģĚč .ęĕĎĥđĚđ ęĕĤĚđē ďđČĚ ĔĞĚ ěĐč đėđđĕĦ ĦđĤđĚ ĦĞĚĥĚ ĦĔĘĥĐč ,ĐčĕčĝĐ ĘĞ ěĦĦĕē ĦĘĔĐč ĦđģđĝĞ đĕĐ ěĐ

12

ĘČ ęĕĜđĠ ęĕďĕĚĘĦĐ ,ĕĤĢđĜĐ ęĤĒĐ ěĚ ĤĠĝ ĕĦčč ,ĕĤĕĞ ,ĐĠĕēč ĐĕĕČĤč .ęĕďĘĕĘ ęČđ ĐČđĥĜ ČĕĐ ęČ ęĎ Ms - ĝĕĚ ĕđĜĕėč ĐĤđĚĐ ČĕĐ ĦđĚĤďčđ ĦđĕďĚđģč ĦđĤđĚ Ęĥ ĦđĕĜĕĚĐ ĦģĕēĚ ,ĦĕĤđĔĝĕĐ ĦĠđģĦč ģĤ ĦđĤđĐĘ đĘėĕ ęĕĥĜ Đčĥ ĐĠđģĦ ĐĦđČ Ęĥ Ĥĕĕĥ Ęĥ ĠĕĔđČĤĔĝĐ ĘĕėĚ ęđĕĐ ďĞ ĕė ěĕĕĢĘ ěĕĕĜĞĚ ĖČ .ěĦđģđđĤ .ĦđĕĜĔĕĤđĠđ ĦđĜĠĕĔĚ ,ĦđĜĥčđĕ ,ęđĚĞĥ ěđĎė ĦđĜđėĦ Đ Ā ĤđĚĐ Đĕ Ā ĜčĐč ĔčĕĐ Ęė ,ęĕĥĜ ęĞ ĐĐđĒĚ ĐČĤđĐč ģđĝĕĞĐĥ ĦđĕĐ ,ęđĕė .ĤďĎĚ ĕĠĘė ĦđďĚĞ Ęĥ ĕđĔĕč ,ęĕĤčďĐ ĞčĔĚ ,ČđĐ ĦđĕđĚďĐ Ęĥ ĦĕĦđčĤĦĐ ĦđēđĜĐ ĕČ ĦČ ČđĠČ ĦđČĔčĚ ĦđĥĠđēĚĐ ĦđĤđĚĐ đĒđ ,ĖėĘ ĤčĝĐ ĞĕĢĐĘ ĤĥĠČ .ęĕĕĤďĎĚĐ ĦđĘđčĎĐ ĥđĔĥĔĚ ĦĕĤďĎĚ ĐĜĕēčĚ .ĦĕĔĤđČĦ ĦđĜĥĤĠ ČĘČ ,ĦēėđĚ ĐďčđĞ ČĘ čĕėĤĐ ģđĝĕĞč ęĕĕģ :ĝĜĜđĝĕď ĘĕėĚ ĐČĤđĐč ĕĥĜĐ ģđĝĕĞĐ đč ĥĕ ĖČ ,ęēđĠĕĔđ ęĕďĘĕč ĘđĠĕĔ ,đĜĕĕĐď ,ęĕĥĜĘ "ĞčĔĐ" ďĞĕĕĥ ĐČĤđĐĘ ĦđĕĥĜ ěĕč ĐĤĕĦĝĐ .ĦĕĦĕč-ġđēĐ ĐĤĕĒč ĦđĞĢģĚĦĐ ęĎ ęĎ ĦĚĕĕģĦĚ ČĕĐ ,ĦđĕĘĜđĕĝĠđĤĠĐ Ęĥ ĦđĐĚč ģĤ ČĘ ĦČĢĚĜ ĦĤčĞĐ ęĢĞč .ęĕĥĜĘ ĦđėĚĝđ ĐĚĢđĞ Ęĥ ďĕģĠĦ ĦģĜĞĐ ęĢĞč ĐĤčēĐ ĐģĕĜĞĐ ĦđĕĥĜ ęĕĕďĕĘ ĐĘđė ĔĞĚė đČ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ Ęė ĤđčĕĢ ĘĞ ēģĠĘ ēđėđ ĦđėĚĝ .đĦđčĕĥēč čēĤĜ ďĕģĠĦ ęĕĥĜĘ

đĕĐ ęĕĕĜđĕďčĐ ęĕĕĥĕČĐ ęĐĕĕēčđ .ęĕĕĦđĤĕĤĥ ęĕĥĜđĞ ĦĘĔĐčđ ĦđĘėĝđĦĚđ ĦđĜģĒ ĦđģđđĤ ,ĐĤĕĠĢđ ĐĜđĚĕĘ ,ĐĎđĜĞ ,đĘĘĐ ĦđĕđĚďĐ ĦđĚēĘĜđ ěĐĕďĕĚĘĦč ĦđĤĚĞĦĐĘ ěĘđėĝĦ ĦđģĕĦĞĚĐ ĦĕĜĕĚ .ęčĤģč ĦđĕĜĕĚđ ĐģĕĔĜĚđĤ ĕđĘĕĎ Ęėč ČĔčĚč ĦđĢĕĘĚ ,ĦŅĤŅč ęĞ ĦĞď Ęĥ ęĘđĞ ,ĐĥČĘ ĤčĎ ěĕč ďđĎĕĜĐ ĖČ ,ĦđĞĥĞĥĚ ĦđĚĕĘĐ-ĕČĘ ęĕčĤ ęĕĤĚđē ģĠĕĝ ĐĒ Ęė À ĖĕĚĜĚ ĐĚĚ ĦđĜđĥ ...ěĐ ,ěĤčė ěėđĦ ěĕČ ...ĦđĤđĚĐĥ ĤĝĚĐ ĦČ ĤĕčĞĐ ęĎ ĠĕĔđČĤĔĝĘ ĕĤĥĠČ ĤčĝĐ ĞĕĢĐĘ ĐĢđĤ ĕĜČ ...đĘ ęĕĠĢĚ đĜēĜČĥ ěĕĕĞĘ ĥĕ đĦđČ ěĕčĐĘ Ęĕčĥčđ ,ĦĕĤčĎĐ ĐĤđĚĐ Ęĥ ĐĒĐ ěĕĕĜĞĚĐ .ĐČĤđĐĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦĕĥČĤč ĦĕĦĠĤĢč :Đĕ Ā ČĤĘ .ĕĤčĎ ĞđĢģĚ ĐČĤđĐĐ ĐĦĕĕĐ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđģĚč ęĕĥĜ ĕĜĥĐ čĘĥč .ďčĘč ĦĕĤėĒ ĐĘĕĚ ČĕĐ ĐĤđĚ ĎĥđĚĐ ĦĕĕĔĐ ĐĕĐ ,ĐČĤđĐč đčĘĦĥĐ ĤĥČėđ ,ęĕĕĔĤĠ ęĕĦčč ĦŖĜ ø ĚŖČė đďĚĕĘ ĐĕĢĚĕĔĕĎĘĐ .ĕďđĝĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕč đČ ěĎĐ ĘĕĎč ęĕďĘĕ ĘđĚ ĐĒ ĐĝĠĦĜ ČĕĐ ĕė ĐĘčģĦĐ ĐČĤđĐĐ ęđēĦĘ ęĕĥĜ Ęĥ ĐĢĕĤĠĘ ĐĦĕĕĐ ĖĤďĐ ĦĘĕēĦč .ĦŅĐĚĕČĐ Ęĥ ĕĥĜĐ ďĕģĠĦĐ Ęĥ ĐėĤČĐė ĦđČđĥĜ ęĕĥĜ .ĐĜĚĘČė đČ ĐģđđĤė ģĤ ďĚĘĘ ĦđĤĥĠČ ĐĥĕČĘ ęđĕĐ ďĞ .ěĦđČ ĝĜĤĠĘ ęĕĤđĚČ đĕĐ ěĐĕĘĞč ĕė ĦđĤđĐĘ đĘďē

13

לעיתים רחוקות מאוד הדיווח על מורים בחדשות נוגע להישגים חיוביים בתחום ההוראה והלמידה ולעיתים קרובות יותר מתרכז בהטרדה מינית, מעילה או אלימות.

Ęĥ ęĢĚđĢĚ-ĕďĐ ĘĎĞĚĐĚ ġđē ,Ĥďĝč ĐĒ ?ęĕĞĦĠđĚ ?Ėė ĘĞ ĘĞ ĞĚĥ ČĘ ĥĕČ ,ĐČĤđĐĘ ĦđĘĘėĚč ęĕĔĜďđĔĝĐ ,ęĕĤđĚĐ ĕĤđĚ ĦĤđĥģĦđ ĖđĜĕē ĕčĦė Ėėč ěĕĕĜĞĘ đĜĕĝĕĜ ČĘĥ ČĘ ČĕĐ ĐčĕĝĐ .Ėė !ęĦđČ ěĕĕĜĞĘ đĜēĘĢĐ ČĘ ĔđĥĠĥ ČĘČ À ĞĎđĜč Ĥđģĕĝ ĘĞ đėĤĞĜĥ ęĕĕĜĦđėĕČđ ęĕĕĦđĚė ěėđĦ ĕēđĦĕĜ ďēČĐ :ęĕĤĒđē ęĕČĢĚĚ ĕĜĥ ęĕĘĞĚ Ħđĥďēč ĖđĜĕēĘđ ęĕĤđĚĘ ĞĎđĜ ĤēČĐđ ,ĖđĜĕēđ ęĕĤđĚ ĕĜĕĕĜĞč ēđđĕď Ęĥ ĔĞđĚĐ ĤđĞĕĥĘ ĞĎđĜ ĔĞđĚ ĖđĜĕēĐ Ĥđģĕĝ ,ĦĕĦđĚė ĐĜĕēčĚ .ĎđĢĕĕĐ Ęĥ ĕĘĕĘĥĐ ĕĠđČĘ ,ĐģĕĔĕĘđĠ đĚė ,ęĕĤēČ ęĕČĥđĜĘ ĐČđđĥĐč ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĦČĢģĐĘ ďđĎĕĜč ďĚđĞ ĘďĐ ĤđģĕĝĐ .ĐĘėĘėđ ĞĥĠ ,ěđēĔĕč Ĥďĝč ĐđčĎĐ đĚđģĕĚĘ ,ĖđĜĕēĐ ęđēĦĘ ĐĘđďĎĐ ęĕčČĥĚĐ ĝĠđĦĥ ĘđďĎĐ ēĦĜĘ ěėđ ,ĤđčĕĢĐ ĦĝĕĠĦ ĕĠĘ ĕĦĤčēĐ ĦđĕđĠĕďĞĐ .ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤ ý ĠĝĘ ęđēĦĐ Ęĥ ĦđģĕĒĘđ ĐďđčĞĐ ģđĥč ĞđĢģĚĐ ęĕĎĥĕĐĘ ĞĎđĜ Ħđĥďēč ęĕĤđĚ ĘĞ ēđđĕďĐ ďđČĚ ĦđģđēĤ ęĕĦĕĞĘ ČđĐ ĤĦđĕ ĦđčđĤģ ęĕĦĕĞĘđ ,ĐďĕĚĘĐđ ĐČĤđĐĐ ęđēĦč ęĕĕčđĕē .ĦđĚĕĘČ đČ ĐĘĕĞĚ ,ĦĕĜĕĚ ĐďĤĔĐč ĒėĤĦĚ ĐĠđģĦ ,ęĕĤđĚ Ęĥ ęĕĕĞđĢģĚĐ ęĐĕĕēč ĤĕďĜ ĞĎĤ ěĐ ĦđĦĕčĥ ĝĕĝč ĘĞ ęĐĕĘČ ĐĜĠđĚ ĦĕĤđčĕĢĐ čĘĐ ĦĚđĥĦ ĤđģĤĒ Đčĥ ĦČ đČ ?ęĕĤđĚ ĦđĦĕčĥ ĘĞ ēđđĕďĐ ĦČ ěĕĕĠČĚ ĐĚ ĖČ .ĕĚđĕĚđĕ ĦđĦĕčĥ ĤđĎĝĚ Ęĥ ěėđĦ ĕēđĦĕĜ ?ĘĘėč ĦđĦĕčĥ ĘĞ ēđđĕďĐ .ęĕĤĒđē ęĕČĢĚĚ ĐĞčĤČ đĘĞĐ Ħđĥďēč ĦĤđĥģĦč ĦđĦĕčĥ Ĥđģĕĝ ,ĕĞčĔĐ ĤďĝĐ ĦĤĠĐė ĦđĎĢđĚ ĦĤđĥģĦč ĦđĦĕčĥ ,ĦĕĥČĤ čđĔ ěđĢĤ ĦĢģ ęĞ đĜĚĚ ĞĜĚĕĐĘ ĐĕĐ ěĦĕĜĥ ĦđĥĕĎĤ Ĥĝē ĔģČ .(ęĕģĕĝĞĚĐ ďĢĚ ČĘ ĖČ ,ěčđĚė - ęĕĦčđĥĐ ďĢĚ) ĦđĕĦĠėČđ ěĕČđ ,ĦđĕĒĕĤĠģđ ĦđĕĜĔēĝė ,ęĕĤģĚĐ čđĤč ,ĦđĎĢđĚ ĦđĦĕčĥ

ĘĞ ĤčĞđĚĐ ĤĝĚĐ .ĦĞĚĥĚđ ĦđĤĚ ĘĕĔĐĘ ,ęĕďĕĚĘĦ Ęĥ ĘđďĎ ĐĥĕČ ęČĥ ČđĐ ĦđĥĠđēĚĐ ĦđĤđĚĐ ĦđĞĢĚČč ĦĕĥĜ ĦđĐĒ ĦďčČĚ ğČđ ĐĦđĕĥĜĚ ĦĞĤđĎ ČĕĐ ĕĤčĎ ďĕģĠĦ ĐĚĢĞ ĘĞ ĦĘĔđĜ ĦđĜĕďĞ ,ěē Ęĥ ęĕėĤĞđĚĐ ęĕĜĕĕĠČĚĐ ĦČ ĦďčČĚ ČĕĐ .ĐĦđČ ęĕĝėĜ ďčČĘ "ĐĜđďĕĜ" ĐČĤđĐĐ ĞđĢģĚč ĐĤēčĥ ĕĚ .ĦđĥĕĎĤđ .ĐĘČ Ęĥ ĥďđĎ ğģĥĚ ĦĕĜđĕĒĕđđĘĔĐ ĐĕďĚđģč ĐĤđĚĐ ĦđĚďč ěđĕĞĐ ĦđĜđĦĕĞĐ Đďĥč ĤĥČĚ ĤĦđĕ ěĢģđĚđ ĝđēď ČđĐĥ ęĕĠĕĔđČĤĔĝ ,ęĕĠĕĔđČĤĔĝč ĥđĚĕĥ ĦđĥĞĘ ĐčĤĚ ĐĕďĚđģĐ .ĞđĜĘđģĐđ ęĐ ĕė ęĕĕĜđĕĒĕđđĘĔĐ ěĚĒĐ ĦđĘčĎĚĘ ďēđĕĚč ęĕĚĕČĦĚ ĐĘČđ ęĐč ĥđĚĕĥĐ .ĦĕĜđėĝē ĖĤďč čĤ ĞďĕĚ ĤĕčĞĐĘ ęĕĤĥĠČĚ ĘČ ĐĕĕĜĠĐđ ,ęĕĠđĢĐ Ęĥ ęďđģ ĕčĕĔģĘđģ Ğďĕ ĘĞ ĖĚĦĝĚ ĦČĒ ęĞ .ęĐĘĥ ĐČĜĐĐđ ĦđĐďĒĐĐ ĦČ ĐĤĕčĎĚ ĤėđĚĐđ ĞđďĕĐ ĦđĤđĚ Ęĥ ěĕđĚĕď ĦČ ĦđĞčģĚĥ ĦđėĘĥĐ ęĎ ĥĕ đĒ ĐģĕĔģĤĠĘ Ęĥ ĐĤđĥ ĝĕĝč ĘĞ ĦđĤĢđĜ ĦđĕĜđĕĒĕđđĘĔĐ ĦđĕđĚďĐ .ĐĤčēč ,ĞĥđĤĚ ģđēĢ ,ĦĕĔĝĕĜđĤėĜČ ĐĘĚĥ :ĦđĕĠĤĎđĜđģĕČ ĦđĚėĝđĚ ČđĐ ĘđĢĘĢĐ"đ "čĎč ęĕĕĜĕĞ ĕĘ ĥĕ" ěđĎė ,ęĕĕĦČĥĕĘģ ęĕĔĠĥĚ ęĕģĘē čĤģč ęĕĝĠĦĜ ęĐĥ ĤĥĠČ ,đĘĘĐ ęĕĜĚĝĚĐ ."ĕĘĕčĥč .ĐĦĕĚČĘ ĦĚČė ČĘČ ĕđĚĕďė ČĘ ĕĘČĤĥĕĐ ĤđčĕĢĐ ěĚ ęĕĘđďĎ ĎđĢĕĕ ,ĐĤđĚ Ęĥ ĐĤģ ÿ ĘđĚĕĝ ČĕĐ ĦđĥĠđēĚĐ ĦđĤđĚĐ Ęĥ ĦđĚďĐ .đĦđČ ğĕĘēĚđ ĤđģĚĐĚ ģĦĜĦĐĥ ĕđĚĕď ĤĢđĕĥ ĕģĝĔđĤĎđ ěĢģđĚ . למה שביתות המורים הן תמיד "על גב הילדים"? 2 ĦđĘĘėĚĐ Ęėč ,ęĕĢĤĚĐ đĜČ ĥďđē ĐĒ :ĤĢģ ĤđĠĕĝč ęĕďģČ ĦđėĤĞĐ ęĕĤĕčĞĚ đĜĜĕČ .ęĕĚđĢĕĞč ęĕČĢĚĜ ,ęĕĤđĚ ĦĤĥėĐĘ ĐĜĥĐ ěđĜėĦčđ ĐďđčĞ Ħđčĕĥĕč ģĘē ĦēģĘĚ ęĕĞĜĚĜ đĜČ .ęĕĜđĕĢđ ęĦĞĚĥ ?Ėė ĘĞ ęĦĞďĕ .ęĕĎđēĐ ĕĦđđĢč đČ ĐĘĐĜĐĐ ęĞ ĐČčĐ

14

:ĦđĤĦđėĘ ĦđČĚĎđď 15) 'Č ,ĤĎĜĕĘĒ .Ę"đēĘ đĞĝĜđ ĤčĚĔĠĝĚ ĐĦĕčĥ đĒĕĤėĐ ęĕĤđĚĐ .5 ,čĕĤĞĚ .(2003 ,ĕĘđĕč ĤĕĒēĐĘ ĕďė ęĕĕĥďē Ęĥ ĐĦĕčĥ ęĕĎēĐ ĕĤēČ :ęĕĚĕĕČĚ ęĕĤđĚĐ .1 ,ġĤČĐ .(2003 ,ĤčĚĔĠĝč 11) 'Ĥ ,ĤĞĝ .đĜďđčė ěđĤėĕĒ ĕĝģĔ ĤĥĠČĘ čĤĝĚ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ĥ"đĕ :ęĕėĜēĚ Ėė 'Č ,ěĚģĕĘĎđ 'Ħ ,ďďē ĕĝĘčĤĔ .ĐĦĕčĥĐ ĘĘĎč ęĕĕĜđėĕĦč ěĕčĤĘ .10 ,ĦđĜđĤēČ ĦđĞĕďĕ .(2007 ,ĤčđĔģđČč 23) ĤĦđĕ ,ĕĦĤčēđ ĕĔĕĘđĠ ēđė Ęĥ ěĎĠĚ ČĕĐ ĐĦĕčĥĐĥ ĐĝĕĠĦĐ ĘĞ ĐĤĒē ,ĐģĝĞĐđ Ĥėĥ ĕČĜĦ ĘĞ ĦĦĘđ ĦČĥĘ ĐČč ČĕĐĥĚ ĦĕđđĒ .ĦĕĘČĤĥĕĐ ĦđĜđĦĕĞč ĦđčĤ ęĕĤđĚ ĦđĦĕčĥ Ĥđģĕĝč ĐĚĢĞ ĔĕĘčĐĘđ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĐĕĦđĞĕčĦĚ ĥĎďĐ ĦČ ĔĕĝĐĘ ĐĤĥĠČ đĒ ,Ğđčģ ěĠđČč .ęĐĕĎĕĢĜčđ ęĕĤđĚč ĦđĕĘĕĘĥ ĦđĜđėĦ Ęĥ ĐĤđĥ ĤđČĕĦĘ čēĤĜ ęđģĚ ĦđĜđĦĕĞĐ ĐĥĕďģĚ ,ęĕĚđĢĕĞđ ĐĦĕčĥ Ęėč ĐĚĎđď ģĤ ĐĜĐ .ęĕĜđĎĤČĐ ĕĥČĤđ ęĕďđĎĕČĐ Ęĥ "ĦđĦĕēĥ"Đ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĤĦđĕč ĐėđĤČĐ ĐĦĕčĥĐ ,2007 ĦĦĕčĥĚ ĦēČ ĦČ ĒĤČ ěĤĘ ĥĕďģĐ "ĦđĜđĤēČ ĦđĞĕďĕ" ěđĦĕĞ .ęĕĤđĚĐ ĦđĦĕčĥ .ęĕĕĔĝĕĥĠ ęĕĎĕĐĜĚ ĤĕėĒĚĐ ęđĘĕĢč ĤĞĥĐ ďđĚĞ .ĞčĢđ ĥĎĤ ĒĞ ĘđēėĚč ęĕĤđĚĐ ĦđĦĕčĥ ĦČ ĦĤĕĕĢĚ ĦđĜđĦĕĞĐ đĘĕČđ ,ęĕĕēĐ ĦĤĎĥ ĦČ ĤĠĐ ĤĥČ ĘĕĞĠĐ ďĢė ęĕĤČđĦĚ ęĕĤđĚĐ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ,ĐĜĕďĚĐ .ęĐĕĦđĜčĤđģė - ęĕĤđĐĐđ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ĕĤđčĕĢĐ ĝĤĔĜĕČĐ ĕĤčđďė ĕĦĤđĝĚ ēĤđČč ęĕĎĢđĚ ĤĢđČĐđ .ęĘđĘĝĚĘ ęĕĕēĐ ĦĤĒēĐ čđĥēĐ ĤčďĐ ,ĤđĠĕĝ đĦđČ ĦČ ĤĠĝĘ ĦđčĤ ęĕėĤď ěĜĥĕĥ ěđđĕėĚ ĖđĚĜĐ Ĥėĥč ěđĕď ĦĚĕĕģĚ ĦđĜđĦĕĞĐ .ĔĚĥđĐ ĐĚđ ĘĘėĜ ĐĚ ČđĐ ĘĞ ďĕĚ "ĦđĜĒđČĚ" ēđĠĕģ ĘĞ ĦđĤĕĚČ ĖČ ,ęĕĤđĚĘ ěĦĕĜĥ Ħĕĝēĕ ĖđĚĜ Ĥėĥč ĦŖČ Ā ďŖĐ .ĞđĢģĚč ęĕĚđĘĎĐ "ĦđĜđĤĦĕ"Đ ĤđėĒČ ĕďĕ

ěĦĚđ ČĥĚĐ Ęĥ ,ęĕĜĥ ęĕĦĕĞĘ ,ęĕėđĤČĐ ęĕĥďđēĐ Ęĥ Ĥđģĕĝ .ěĐĘ ęďģĥ ĤđČĕĦ ĘĞ ĥĎď ęĕĥĘ ĐĔđĜ Ħđĥďēč ĦđĦĕčĥĐ Ĥđģĕĝ ,ĦĕĜĥ ĦđĜđĚĦ .ĐĘ ęĕĚĤđĎĐ ĘĞ ĦđēĠđ ĐĕĦđėĘĥĐđ ĐĦĕčĥĐ ĦđČĢđĦ ĦĦčĥĐ ěĕĎč ęĕĥĕčėč ęĕģģĠ Ęĥ ,ęĕĚĤĞĜĐ ĘčĒĐ ĕĤĤĐ Ęĥ - ęĕĜđėĤď ČĘĘ ĐĠđĞĦ ĕĘĚĜč ęĕĞđģĦ ęĕĘČĤĥĕ Ęĥ ,ĦđčėĤĐ ęČ - ęĕĦčđĥĘ ČĘ ĖČ ,ĐĘėĘėĘđ ĤđčĕĢĘ ģĒĜč ĦģĝđĞ ĦđĜđĦĕĞĐ .ĦđčĥĘ đĘďēĕ ,ęĕĚđĢĕĞđ ĦđĦĕčĥ ĦĞč ,ĥďģđĚ ĤĦđĕč čēĤĜ Ĥđģĕĝ :ďđĞđ ğđĎč ęĕĚĕđĝĚ ęĕĤĕėĥĘ ĦđĐđčĎ ĦđĤđėĥĚđ ęĕďđĎĕČč ĦđĦĕēĥĘ ĥĕ ĤĥČė ,ĤđčĕĢĐ čĤģč ęĕĦčđĥč ĐėĕĚĦĐ đĘĕČđ ,ĦčđĥĐ .ęĕĞĜĢđĚ ĐĘČ À ĦđĕĤďĕĘđĝĐ ĕĕđĔĕčđ ,ĐėĕĚĦ ,ĐĘĐĜĐĐđ ,ęĕĕĘĜđĕĢĤ ČĘđ ęĕĕėđĜČė ęĕĎĢđĚ ęĕĦčđĥĐ ,ğđĝčĘ ğđĎė ĦĎĢđĚ ĐĜĕďĚĐ đĘĕČđ .ĦĕĜĤĥĠđ ĐĘđģĥ ČĕĐ ,ęĦĚđĞĘ .đĜė ĘĞ ĤďĝĐ ĦČ čĕĥĐĘ đĦĤĔĚĥ ĕĘĤĔĕĜ ęĕĤđĚĐ ĦđĦĕčĥ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĕĕđĚĕďĐ ,ěėČ ?đĜĘĥ ĦđĦĕčĥĐ ĦČ ęėĘ ĤĕėĒĚ ĕėĤď Ęĥ ęĕĤđČĕĦĘ ĐčĤ ĐďĕĚč ęĕĚđď ĦĤđĥģĦč ęĕĦčđĥĐ .ĦĕĤģēĚĐ ĦđĤĠĝč ęĕČĢđĚ đĜČĥ ęĕĦčđĥđ ĦđĦĕčĥ Ĥđģĕĝ ĦđĕĤēČ ĦĤĝē ĐĘđĞĠė ĦĎĢđĚ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĦĦčĥĐ ģĒĜĘ ěĦĕĜ čēĤĜ Ĥđģĕĝ .ĐĤĤĥ ĕčČĦđ đĎČ ĕĘĞč ęĕĎĕĐĜĚ Ęĥ "ģĥĚ"Ęđ ęĕĤđĐĘ ,č"ĕ ĦđĦĕė ĕďĕĚĘĦĘ ęđĤĎĘ ĐĘđĘĞ ĐĦĕčĥĐĥ .ęĕĚđĢĕĞĚ đĘďēĕ ęČ ęĕĤđĚĘ ČĘ ĖČ - ĐĜčĚč ĦĜĎĤđČĚ ęĕĤđĚĐ ĦđĦĕčĥč ĦģĝđĞĐ ĦĕČĜđĦĕĞĐ ĐčĕĦėĐ ĦđĤĦđėč ďđēĕĕč ,ĕĜĎĘĎĘđ ĕĜĕĢ ěđĔ ĦđčđĤģ ęĕĦĕĞĘ ĦČĥđĜđ ĕĤđĠĕĝ .ĐđčĎ ĐĠĕĥē ğģĕĐ ĝēđĕĚ ěĐĘ ĤĥČ ĦđĥďēĐ ĕĔĕĤĠ Ęĥ

15

שביתות הן תמיד על גב של מישהו, והן לעיתים רחוקות מאוד פוגעות בקובעי המדיניות. כאשר העובדים הסוציאליים שובתים, אין מקבלי הקצבאות "אשמים"

ěĘčģĐ ĕďčđĞđ ęĕĕĥĕČĐ ęĕĒđēĐ Ęĥ ğģĕĐč ĐĕĕĘĞĐđ ĦĜĎĤđČĚĐ ĦđėĒč ĐĤėĐč ęđĝĤėĘ ĐĎČďĐ ĦĤčđĎđ ĐĘđĞ ,ģĥĚĐ Ęėč Ĥĥģ ĐĘĞĚ ĘČĤĥĕč ĦđĦĕčĥĐ Ĥģē .ēĤĒČ ĦđėĒė ĐĦĕčĥĐ ęĕĦčđĥ ęĕĤđĚ ĕė ğČđ ,Ĥėĥč ĦĕĘČĕĤ ĐĕĕĘĞĘ ĦđĦĕčĥ ěĕč ĕčđĕē ,ĕĤđčĕĢĐ ĤĒĎĚč ęĕĤēČ ęĕďčđĞĘ ĝēĕč ,ĦđčđĤģ ęĕĦĕĞĘ ĐďđčĞĚ ĐģĕēĥĐ ĦČ ĤđĢĞĘ ěēđėč ěĕČđ ĦđĜđĦĚ ěĐ ęĤėĥč ĦđĕĘĞĐ ĦČ ĤĚĥĘ ēĕĘĢĐ ,ĐĜĕďĚĐ ĐĒ ĐĤģĚč ,ģĕĝĞĚĐ .ĦėĥĚĦĚĐ .ęĕčĤĐ ĤėĥĐ ĕģčČĚ ğĤē ěĚĒ ĖĤđČĘ ĕĜđĜĕčĐ ęĤėĥ ČĘ ,ęĕďčė ęĕģĒĜ ĦđčĕĝĚ ěĜĕČ ,ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ ,đĜĘĥ ĦđĦĕčĥĐ ĘČĤĥĕ ĕĥĕčėč ęĕėđĤČ ęĕģģĠ ęĕĚĤĎĜ ČĘ ,ěĜĕĎč ęĕēđĦĕĜ ęĕēďĜ ęĕĚĞĔĚ ęĕĕĜđĤė ęĕĦčđĥ Ęĥ ĎđĕĦ đĜĘčĕģ ĦČĒ Ęėčđ ,ěĘĘĎč .ęĕģĠģđĠĚ ěĤģ ČĘ - ęĕĤđĚĐ Ęĥ ĎĥĕĐ ęđĥ Đė ďĞ ĕė ,đĞďĦĥ ČđĠČ ĕđČĤ ,ĦđĥĠđēč ĤėĥĐ ČĘ ,ęČĐ ĦĤĥĚ ČĘ ,ĦėĤđčĚĐ ĦđĚĘĦĥĐĐ ĘđĚĎ ČĘ ,ĖđĜĕē ĘđĚĎ ČĘ ,ĘđĐĕĜ ĘđĚĎ ČĘ ,ĦđĥĠđēĐ ęĢĞ ČĘ ğČ ...ęĕĘđĕĔ ĕđđĕĘ ĘĞ Ĥėĥ ĦĠĝđĦ ČĘ ,ĦđĦĕė ěĕč ĐČĤđĐ ĘđĢĕĠ ģčČĚ ĕĤēČ ģĤ ČĘČ ,"ęĜĕē" ĘčģĦĐ ČĘ đĘČ ęĕĎĥĕĐĚ ďēČ .ĦđĦčĥĐđ ęĕĚđĢĕĞ đč ęĕčĤđĞĚ đĕĐĥ đĘėĥ ĕĤēČ ģĤđ ĖČ ęĕĦčđĥ ęĕĤđĚĐ đĜČ ĕė ,ĥĕĎďĐĘ ĕČďė ďđĞđ .đĘĕĞđĐ ČĘ ęĕČĤēČĐ ęĞ ěĦĚđ-ČĥĚĐ ĦđĜđĕĝĕĜđ ěĕĢĕģĐ Ęė ĕĚėĝĐĥ ĐĕĐ ĕđČĤ ĦĜģđĦĚ ĐĤčēč !ěė đĜĤĞĢĘ ?ďčđĞ ĐĒ ęČĐ .ĐĦĕčĥ Ęĥ ęđĕČ čĤē ĦēĦ ČĘđ Ĥĕďĝđ Ğđčģ ěĠđČč đĘĐĜĦĕ Ĥėĥ .ęĚĢĞ ęĕĤđĚĐ ĐĜĕČ ĖėĘ ĦčđĦėĐ ĘčČ . מורים בקולנוע הישראלי - היש מקום לאופטימיות? 3 .ĐĠĕēč ģČč đČĕĘ ěđėĕĦč ĐĤđĚ ĕĦĕĕĐ ęĕĕĠĘČĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤč .ęĐč ĕĦĕĠĢĥ ęĕĔĤĝ ĐĚėč ĦđĤđĚ Ęĥ ěĦđĚďĚ ďđČĚ ĦďĤĔđĚ ĦđĤđģĐ ĦČ ĤČĦĚ (2003 ,ĘČĤĥĕ) "ĦđĤđčĥ ęĕĕĠĜė" ĔĤĝĐ

ĕčĤĞĚĐ ęĘđĞč ęĕĤđĚĘ ĝēĕč ěČė ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ ēđĠĕģčđ ĦđģďĢĐ ĕďĕ ĘĞ ěĐčĥ ĦĕĦĤčēĐ ĦĤđģĕčĐ ěĚ ĦđĤģđĞĚ ĐĞđĞĤĐ ĦđėĕČĐđ ĐďđčĞĐ ęđĕ Ęĥ đėĥĚ ,ĦđĥĠđēĘ ĦđĞĎđĜĐ ĤďĞĜ ĞđĢģĚĐ Ęĥ ĕĤďĎĚĐ ĕĠđČĐ .ĐČĤđĐĘ ęĕĤĥėĦĚĐ Ęĥ ĕČĜđĦĕĞĐ Ĥđģĕĝč ěĕČ .ęĕĦčđĥ ęĕĤđĚ ĘĞ ĕĚđĕĚđĕĐ ēđđĕďĐ ěĚ Ėėč ěđĕď ěĕČ .ę ĕ ĥ Ĝ Ě đčđĤč čėĤđĚė ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ ĘĞ ĐčĕĦė ĘđďĎ ĤđčĕĢč ĐĞĕĎĠ ěĐ ĐďđčĞĐ ĕČĜĦč ĐĞĕĎĠđ Ĥėĥ Ħģĕēĥĥ čĕčĝ ěĎĤđČĚĐ ĕĦĤčēĐ ĤďĝĘ ĦđĥēėĦĐ ĥĕ .ĦđďčđĞ ęĕĥĜ Ęĥ .ĞđĢģĚĐ Ęĥ ĕĤďĎĚĐ čėĤĐĐ ?ĐčđĤĞ ĕĜč ęĐ ęĕďĘĕĐ ďĕĚĦ ,ĦČĒ Ęėč ĒČ ďđČĚ ĦđģđēĤ ęĕĦĕĞĘ ěĐđ ,đĐĥĕĚ Ęĥ čĎ ĘĞ ďĕĚĦ ěĐ ĦđĦĕčĥ ĦčĥđĚ ĤĥČė .ĦđĕĜĕďĚĐ ĕčĢĞĚčđ ĦđĕĜĕďĚĐ ĕĞčđģč ĦđĞĎđĠ ęĜĕČ ĖėĚ ęĕĘčđĝĐ ,ĦđČĢđĕ ĦđĝĕĔĘ ěđĕĤđĎ-ěč ĐĠđĞĦĐ ĘĚĜ ĤĥČė .ĦđďđđĒĚĐ ĕĘčĝ Ęĥ ĐďđčĞĐ ĕČĜĦĘ ĦđĤĕĥĕ ęĕČĤēČĐ "ęĕĚĥČ" ĦđČčĢģĐ ĕĘčģĚ ěĕČ ,ęĕĦčđĥ ęĕĕĘČĕĢđĝĐ ęĕďčđĞĐ ĔĘēĐč ęĐ ĘčČ ,ĐēđđĤĐ ĦėĥĘ ĕďčđĞ Ęĥ ĤėĥĐ ĕČĜĦč ĐĘĥĚĚĐ ĕĎĕĢĜč ěĕĤĥĕĚč ĞđĎĠĘ ĦđĜđĕĝĕĜ .ĤĕēĚĐ ĦČ ęĕĚĘĥĚ ,ęĦĕč ĘđĚ ěĕĎĠĐĘ ĘĥĚĘ ,ĐĞĕĎĠĐ ĦČ ĦđĚĤđĎ ęĐĕĦđĔĘēĐ ĤĥČ đĥČĤč ĐĜĕčĥ ĕĚ Ęė Ęĥ ďĕģĠĦĐ .ĔĠĥĚĐ Ħĕč ĤđĝĕČč đĘģĦĜ ĦČ ĦđĜĠĐĘđ ęĕĦčđĥĐ ĕĠĘė ĦđĕĤďĕĘđĝ ĤďĥĘ ČđĐ đĐĒēč čĘđ .ęĕĕĦĕĚČĐ ęĕČĤēČĘ ęĞĒĐ ĕĢĕē ĦđĤĥĠČĐ ĐĦĢđĚĥ ĤēČĘ ,ĐĚĕĘČ-ČĘĐ ,ĐďĕēĕĐ ĐĠđĘēĐ ĦĞĎđĠ ĤĥČ ĐĦĕčĥĐ .ĦđčĥĘ ČĕĐ ,ĤĢđČĐ ęĞ ěĦĚđ ČĥĚĘ ĦđĕĜĕďĚĐ ĕčĢĞĚ ĘĞ Ĥĕĥĕ ġēĘ ĦĤĢĕĕĚ ęĐĕĤđĐđ ęĕďĕĚĘĦč ģĘēė ĦĤďĎđĚ ĐĦĕčĥĐ ĦđėĒ .ĐďđčĞĐ Ėđĝėĝ ęđĕĝĘ ĐČĕčĚđ ,ĦđĤēČ ĦđĕđėĒĘ ĐĚđďčđ ,ĐĕĔĤģđĚďč ĦđĕĦĤčēĐ ęďČĐ ĦđĕđėĒĚ ĦđĕđėĒ ěĕč ĦđĥĎĜĦĐ ĤđĢĕĘ ĐĥđĚĕĚ ĘđĘĞ ,ĕđĔĕčĐ ĥĠđē ěđĎė ĐďđčĞĐ Ęĥ ĐĠģĕĐ ĦďĕĤĕ ęĞ .čēĤ ĤđčĕĢ Ęĥ ĦđĕđėĒĘ ĔđĞĕĚĐ

16

מוזיאונ ארצ-ישראל, תל אביב © . צלמ: פאול גולדמנ. או פ גולדמנ 1957 ב פטמבר 20 . דוד בנ גוריונ בחופ מלונ השרונ, הרצליה

ĦēėđĚ ĦĕĘđĐĕĜ ĦĘđėĕ ,ĤėđĚ ďĝđĚĚ ĕĜĥ ĤČđĦ À ğĝ ĕČĜĦ Q 2016 ĤčĚĔĠĝč 4 ,ĪČ ęđĕ À ĐĚĥĤĐ ĦēĕĦĠ Q 2016 ĤčĚčđĜč 15 ,ĪĎ ęđĕ À ĐĚĥĤĐ ĦĤĕĎĝ Q ĦĕĜėĦĘ ęĕĘčģĦĚĘ - ęđĕģ ĦĎĘĚ Q ĦđĤĥĚ ęĕĥĕĕČĚ ĦĕėđĜĕē ĦđĎĕĐĜĚĘ ĘďĜĚ ĤĠĝ Ħĕč ĕĤĎđč ,ęĕĕėđĜĕē ęĕĜđĎĤČčđ ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĥĤč ,ĐĘĥĚĚ ĕďĤĥĚč ĦđĤĕėč ĦđĕėđĜĕē ĦđĚĒđĕĘ ęĕČĤēČ ęĐĚ ęĕčĤ .ęĕĘĕčđĚ ĤĠĝ ĕĦč ęĕĘĐĜĚđ .ĘČĤĥĕč ĦĕĦĤčēĐđ ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĕĥĞĐ ĦČ ĦđĚďģĚĐ ĦđĕĦĤĕĢĕ őŘŃŗŌ ŋńŇŌ ľŃł ŘŇʼnŃŎŇŅ ŘŃŀŇłŎŌŊ ŊŁŎŌ ŖŒŏ ŘŇĿ ŘŇŘŎŗ ŃŁ ŘŇŎʼnŘ ŐŇŔŌł ňŃŎŇŅł ŁŖŗŌŃ ŊŁŎŌ ōŖŕ Ŋŗ łŊĿŃłŊŃ łŐŎłŊ ōŃńŅ ŘŇŅŎŃŌ ŘŇʼnŃŎŇŅ ŘŃŀŇłŎŌ ŅŒņŊ łŘŖņŌŗ .ŊľŖŗŇĿ ňŃŎŇŅł ŋŃŁŇŕ ōŐŌŊ ŋŇʼnŇŊłŘ Ŋŗ ŘŃŖŗŌ ŋŇŗŇŇľŌ ŘŇʼnŃŎŇŅ ŘŃŀŇłŎŌŊ ŊŁŎŌ ŖŒŏ ŘŇĿ ŇŖŀŃĿ ŋŇŎŃŀŖľĿŃ ŘŃŇŌŃŕŌ ŘŃŇŃŗŖĿ łŊŗŌŌ ŇŁŖŗŌĿ ŘŃŖŇʼnĿ ŋŇľŖŅľ ŋłŌ ŋŇĿŖ .ŋŇŊŇĿŃŌ ŖŒŏ ŇŘĿ ŋŇŊłŎŌŃ ŋŇŇʼnŃŎŇŅ ŘŇʼnŃŎŇŅł łŇŇŗŐł Řľ ŘŃŌŁŕŌł ŘŃŇŘŖŇŔŇ ŘŃŇʼnŃŎŇŅ ŘŃŌńŃŇŊ .ŊľŖŗŇĿ ŘŇŘŖĿŅłŃ ŘŅʼnŃŌ ŘŇŊŃłŇŎ ŘŊŃʼnŇ ŖʼnŃŌ ŁŏŃŌŌ ŇŎŗ ŖľŃŘ ų őŏ ŇľŎŘ 2017 ŖĿŌņŒŏĿ 1 řŃ ŋŃŇ ų łŌŗŖł ŘŅŇŘŒ 2017 ŖĿŌĿŃŎĿ 15 řŁ ŋŃŇ ų łŌŗŖł ŘŖŇŀŏ ŘŇŎʼnŘŊ ŋŇŊĿŕŘŌŊ ŋŃŇŕ ŘŀŊŌ ń ʼn ŖŃńŅŌŊ łŌŗŖłł łŊŅł ŘŇʼnŃŎŇŅ ŘŃŀŇłŎŌŊ ŊŁŎŌ ŖŒŏ ŘŇĿ Ŋŗ 2020 ņŏŃŀŃľ ų 2018 ŖĿŌņŒŏ Œ ŗŘ ų ņ ŐŗŘ ęĒĕĚ ČđĐ ĦĕėđĜĕē ĦđĎĕĐĜĚĘ ĘďĜĚ ĤĠĝ Ħĕč ĦĕĦĜĥ-đď ĦĕĜėĦ ĞĕĢĚĐ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚđ ĘďĜĚ ěĤģ Ęĥ ğĦđĥĚ ĐĘčđĐĘđ ĐĞĜĐĘ ěđĒē ĦĕēĜđĚ ĦĕėđĜĕē ĦđĎĕĐĜĚ ēĠĔĘ ĐĦĤĔĚĥ .ĘČĤĥĕč ĖđĜĕēĐ ęđďĕģ ěĞĚĘ ęĕėĕĘĐĦ Ęĥ đ''ė ĤđĒēĚĘ ĐĚĥĤĐĐ ĐĘēĐ ĦĕėđĜĕē ĦđĎĕĐĜĚĘ ĘďĜĚ ĤĠĝ Ħĕč Ęĥ 2019 ĔĝđĎđČ À 2017 ĤčĚĔĠĝ ,Ĕ''ĞĥĦ À ē''ĞĥĦ

ĦĕĜėĦĐ ęĞ ĦđĤėĕĐ ĕĥĎĠĚ 2016 ĤčĚčđĜ ĦĘĕēĦč đėĤĞĕĕ :ĐĚĥĤĐĘđ ęĕĔĤĠĘ apply.mandelfoundation.org.il Miyun-MSEL@mandel.org.il ŘŇŎʼnŘł ŋŐ ŘŃŖʼnŇł ŇŗŀŒŌ 2 7 ŖĿŌĿŃŎ ŘŊŇŅŘĿ ŃʼnŖŐŇŇ łŌŗŖłŊŃ ŋŇņŖŒŊ ĂƉƉůLJ͘ŵĂŶĚĞůĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐ͘ŝů DŝLJƵŶͲD^ >ΛŵĂŶĚĞů͘ŽƌŐ͘ŝů

ĦđĜĥ ğđĝ ďĞđ ,1932 ĦĜĥč ,"ďďđĜĐ ďďđĞ" ĔĤĝĐ ěĚĘ .Ėė Ęė ĐĤđĚĐ ĦđĚď ĐĤĕđĢ ,ęĕĜĥ 30 Ęĥ ĐĠđģĦ ĖĤđČĘ ,ęĕĥĕĥĐ čđĤĘ ĐĤČđĦ ĦđĚďĐ .ĦđčđĔ ĦđďĕĚ ĘĕĘėė ĕĘČĤĥĕĐ ĞđĜĘđģč ĕďė ďĞ đĕďĕĚĘĦĘ ĤđĝĚ ,ĦđĕĔĚĒĕĤė ĦđĘđėĕ ĘĞč ĎĕĐĜĚ ,ĤčĎė ĦĕĥĜĐ ĞĘĢė đĞĕĠđĐ ĦđĤđĚ ęĕĥĜ .ĤđČĜđ ĘĕėĥĚ ,đĕĕē ĦčĤģĐ đĕĐ ,ěĘđģ ĞĚĥĜ ĤĥČė ,ěĐ ęĎ ĖČ .ĤčĎĘ ĦĕĜĥĚĐđ ĦĕĐĚĕČĐ .ěĦčĕčĝ ĕĜĕĞč ĦđėĤĞđĚđ ĦđďčđėĚ ĦđĕđĚď ,ĦĕĎđĎďĠ ĦđėĚĝ ęĕĚĕĎďĚ "Ħđďĥč ĖĘĐ ČđĐ" đĚėđ "ĐĕďĞĝđ ěď" đĚė ęĕĔĤĝ .đĒ ĦĘĢČĜ ĦđĚď Ęĥ ĦđĕĦĠđĚĐ ĦđĕđĚďč ęĕĞĕģč đČĤĜ ęĕĥĕĥĐ ĦđĜĥ ĞĢĚČč ģĤ .đĕďĕĚĘĦĘ ģĕĒĚđ đĥĠĜč ĖĝėđĝĚ ĐĤđĚ ĝđĠĕĔ ĦčđĔĘ ęĕĤđĚĐ ĘČėĕĚ"č ěĜđĎ ĐĜēđ "ďĘĕđ ęĕĚĕ ĐĥđĘĥ"č ĐģĕĔĚĦĚĘ ĐĤđĚĐ ĦđĕĚĕĜĠĐ ĦđĕđĥēĤĦĐĐĥ ĖđĜĕē ĕĥĜČĘ ĦđČĚĎđď ęĐ "ĕĘĥ ĕĔĤĝ .ĕĚđĕĚđĕĐ ęďđģĠĦčđ ęĦĞď Ęđģĕĥč ĦđĞĎđĠ ęĥĠĜč ĦĕďĝĚĚ ĦđĚď Ęė ĦēĦ ęĕĤĦđē ęĕĞčĥĐ ĦđĜĥč ĝģĤđčĐ ĦČ ĐČĘĚĚ ĐĤđĚĐ ĦđĚď Ħ ÿ ė Ā ēĎ ÿ Đ .ęĕĤđĚĐ ĦđĕđĚď ęĎ ěėđĦčđ đĠđĘ"č ĐĤđĚĐ ĦđĚďč ĤėĒĕĜ .ēđėĐ ĕĝēĕ ĖđĠĕĐ Ęĥ ĐĕĢģĜđĠĐ :ĕĦđĚĘČĐ ĔđĔĕĢĐ ęĞ ,"ĐčĐČ ĐĘđē ĝėĘČ"č đČ "ģĤđĕ đĕĜč ĔģĕĕčđČ ,ęĕėēđĎĚ ęĕĤđĚ Ęĥ ĐĤđĥ ,"ĐĤĘđė ĐĒ ęĕĚđĤĞ ĦđĤđēč" .ĐĘĦĐĚđ ĎĞĘĘ ĐĚĎđď ČđĐ (1979) "ĦđĕĘđē ĐčđĤ" čđĥēĐđ ěĕĕĜĞĚĐ ĔĤĝĐ ĔĤĝč .ęĕĞĥĦĐđ ęĕĜđĚĥĐ ĦđĜĥ Ęĥ ĕĔĕĘđĠĐ ĞđĜĘđģĘ ĐĕđČĤ ěĕč ĦĘĐĜĦĚ ĐĚēĘĚđ ęĕĥĕĚēĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤ ęĐ ęĕĚĕĐ ĐĒ ěĕč ĦđĚĕĘČĐ .ĕďđĝĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕčč ęĕďĕĚĘĦ Ęĥ ĦđĤđčē ĕĦĥ ĤĞĠĐ ĘČ ęĕĞďđđĦĚ ęĕĠđĢĐ đĜČ .ĐĚĕĘĝĚđ ĦėĘđĐ ęĕďĕĚĘĦĐ ĕĦĥ ěĕč ęđĘĥđ ĝđĕĠĘ ęĕėĜēĚĐ ĦđđĢ Ęĥ ĦđČĕĤģĐ ěĕč ģđĚĞĐ ęĕĤĝĚĐ .ĞĕĢĚ ĤĠĝĐ Ħĕčĥ ĕĔĝĕĤĔĕĘĕĚĐ ĖđĜĕēĐ ěĕčĘ ĦđĤđčēĐ

ĐĥģĦĚ ĐēĠĥĚĐ ęČ .čČĐ ĦđĚ ĤēČĘ ĦĕČĠĕē ĐēĠĥĚč ĐĞčĤČ ĘđďĕĎčĥ ęĕĕĠĝėĐđ ęĕĕĔĝĕĎđĘĐ ęĕĕĥģĐ ęĞ ďďđĚĦĐĘ čČĐ ěďčđČ ĦČ ęĕđđē ęĕďĘĕĐ .(ĕČĜč-ġĥĤčĘĕĒ ĕĘĤđČ) ęĕďĘĕ ĐĘĎĚ đĜĕČ ĤĠĝĐ Ħĕč ĖČ ,Đĥģ ĖĤďč ĦĕĘėĘėĐ ĐĝĕĤģĐ ĦČđ ĐĞĕďđĚ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦĢĞđĕ .ęčĢĚĘ ĐĜčĐ đČ ęĐĕĠĘė ĐďĐČ Ęė ĘĕčģĚč Ęčģĕ ČđĐ ęČ ģĤ ęĕďđĚĕĘĘ ĤĒēđĕ ĘđďĎĐ ěčĐ ĕė ęČĘ ĦčĐ Ęĥ ĦėĜēĚĐ .ĐēĠĥĚĐ ĝĕĕĎĦ đĦđČĥ ĕĎđĘđėĕĝĠ ĘđĠĕĔ đČ ĦĤēČĚ đĒ ĤĥČė ĦđĕĔĝģĤĝ ĦđĤĞĐ ĐĕĠĘė ĐĤĕĞĚ ĐĘđďĎĐ - ĐĤđĚĐ ĕĠĘė đĜĚĞĒ ĦČ ĦđďďēĚ đĘČ ĦđĤĞĐ .ĐĦĕėč ĦĚďĤĜ ĦđĠĕĕĞĐđ ĤđēĕČĐĥ ĖėĘ ęĕĞďđĚ ,Ęđė ĕĞďđĕ ęĕĠđĢė ,đĜČĥ ĕĜĠĚ ĐĚ ü Č ĦČ ğĕĘēĐĘ (ěđĤĚ ĐĕČĚ) ĦčĐ Ęĥ ġĚČĚĐĚ ęĕĞčđĜ .ęĕĜĔģĐ ĐĕēČ ĘĞ ĐēĎĥĐčđ ĘđĠĕĔč Ħĕč ĦĢĞđĕ ĦĜĚĒĚ (2003 ,ĘČĤĥĕ) "ĐĜĕĜ Ęĥ ĦđĜđĝČĐ" ĔĤĝč ďĕĚĘĦ ,čďĜ Ęĥ đĕčČ ĦČ ,ĦĕėđĜĕē ĦđčĤĞĦĐ Ęĥ ĐđđĝĚč ,ĤĠĝĐ ĦĠĝđĜ ĐĤđĚ ĦđēėđĜčđ ĐĤďēč .(ġčģĘČ čĕčČ) ęĕĕĜĕčĐ ĦčĕĔē Ęĥ ĕĔđĤČĐđ ĕĥĕČĐ đĜĚđĕĚ ęĕģĤĠ čČĐ ĕĜĒđČč ĦĢĞđĕĐ ĐČĕĤģĚ ĖČ ĕĜĢĕĢĚ ĔģČ ĘĞ ĦēđđďĚ ĦĢĞđĕĐ .ĐĕďĕĘ ĘĠĜ ĤĥČ ďĘĕĐ ĦĜĚĝĚĐ Đĥģ ĤđĞ ĦĘēĚč ęĕĞđĎĜ ĐĕĜĠ ,ĐĚĢĞč đč ĦČĔđē ĤĕĕĔĢĐ ęĕĠĝđĜ ęĕĕĘČĤĥĕ ęĕĔĤĝč ęĎ .ĕĚĕĜĠđ ĕĜđĢĕē ĦđđĕĞ ĖđĚĦĘ ęĕĘĎđĝĚ đČ/đ ęĕĢđĤ ęĜĕČ đĕēĕĘĥĥ ďĝđĚė ĤĠĝĐ Ħĕč ,"ĐĕčČ Ęĥ ġĕģĐ" đČ "ĐĥđďģĐ ĐĤĘģ" đĚė ęĕĔĤĝč .đĕďĕĚĘĦč ĕėđĜĕēĐ ĘĎĝĐ ĤČđĦ ,"ĦĞĎđĥĚ ĐĚďČ"đ "ĘđďĎĐ ĥĠđēĘ ĒđĘč" ěĕĕĜĞĚ .ĦĜđđėĚ ĦđĤĚĞĦĐ ďĞ ĦđĚĕĔČđ ĦđĥĕďČĚ ĞĜĥ ďĞĜĚč ĦđĕđĚďĚ ĐĚė ďĕĚĞĐ ĕČģĕĤĚČĐ ĞđĜĘđģĐĥ ďđĞč ĕė ,ěĕĕĢĘ ĕĘČĤĥĕĐ ĞđĜĘđģĐ ,đĜĜđĤėĕĒčĥ ĦđĘđĞĚĐđ ĦđĕĔĚĒĕĤėĐ ęĕĤđĚĐ .ęĐĘĥ ĘĕĘĥĦ ĦđĜđĚĦ ĤģĕĞč ĎĕĢĐ ĕĘĕĘĥ ĕĘČĤĥĕĐ ĞđĜĘđģč ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĎđĢĕĕ ĐĕĐ ďĕĚĦ ČĘ ĖČ

18

ניתוחי תוכן כמותיים ואיכותניים שנערכו על סיקור בנוגע למורים ולחינוך בחדשות מעלים שני ממצאים חוזרים: האחד נוגע לשיעור המועט של דיווח בענייני מורים וחינוך, והאחר נוגע לאופי השלילי של הייצוג

ĒĚĤđ ĐĕĜĢĕĜ đĕĐ ęĥ .2011 Ęĥ ĦĕĦĤčēĐ ĐČēĚč ĐĤĤĥĥ ěđĦĚ ěĠđČč ĦđĜĦĥĐĘ ĐĘēĐ ĞđĜĘđģč ĐĤđĚĐ ĦđĚď ęĎ .ĦđČčĘ .ĐďđĐČđ ĦčėĤđĚ ,ĦĤēČ ĦđĚďĘ ĦėĜēĚĐ ĐĢĤĦ ĦČĢđĕ "ęĕč ĘĕēĦĚ ĘėĐ"č :ĦđČĚĎđď ĐĚė ĐĜĐ ęĕĘĠđĜ ęĕďĕĚĘĦ ĕĜĥ ,ěđĘģĥČč ęĕĐ ğđēĘ ęĕďĕĚĘĦ ĦĢđčģ ęĞ ,ēđĤ Ĥđģ ĘĞ ĦĤĚđĥ ČĕĐ ĐĦčĕčĝĘ ďđĎĕĜč ,čĤ ĐčđĎč ģđĢĚ ĤģčĘ ěė ĕĤēČ ĐĞĕĎĚđ ĝĜĘđčĚČ ĐĜĕĚĒĚ ,ĐĜđĥČĤ ĐĤĒĞ ĐĥĕĎĚ ĐĤđĚĐ ĦĤĠĝĚ ,ĕĦĘĐčĜ ĖĕČ .ęĕĘđēĐ Ħĕčč đĕĤđĐđ ĕďđČ ĦČ ČĘ ĐĒ ,čČđė ěđĤėĕĒč ęĕĘĕĚ ĘĞ ĦĤĒđē ,ĕĦĘĐčĜ ĖĕČ ,ĦđĜėč .ĤĞĜĐ Ęĥ đĕĤđĐ ęĕĞĕĎĤĚ ,ĐčđĔ ĐĤđĚ ĦČđ ĖĦĚĥČ ĦčēĤ ĐĕĦč ĐĤđĚĐ (2006) "ĐģĕĤĚČĘ ęĕčĦėĚ" ĔĤĝč .ģĕĘĕē ĘČ ĦĜėđĤ ,(ĕģĝĜďĕčĝ ĕĦĝČ Ęĥ ĐĚđĘĕĎč) ęĕģĠđČĐ ĐĢĤĞĐĐ ĕČĥđĚ ĘĞ đĦĠĥč đĚĕĞ ĦēēđĥĚ ,ĥďēĐ ďĕĚĘĦĐ đĜĚĚ ģĕĠĐĘđ ĘĕėĐĘ ĐēĕĘĢĚđ ,ęĕĤđĔČĕďĘĎđ ĝđģĔĤĠĝ ,đĘĥ ěĚĝģđ ĦĜĞ ĦĚĘĎĚ (2007 ,ĕĚēĜĚ) "ĘďđĜ" ĔĤĝč .čĔĕĚĐ ĦČ ĕĘĕĚ) ĦĘĕĕďĐ ĐĤđčĕĎĐ Ęĥ ĐĤđĚĐ ĦđēČĐ ,ěđĥĥ ĐĘĕĎ ĦČ ęĕďĎčč ĐĥđčĘ ,ĦĕĜĚĎđďė ĦĕČĤĜ ĦĘĕĕďĐĥ ďđĞč .(ĘĔĕčČ ĕďĎčđ ĦđĕĜđĚĕČ ĦĥčđĘ ĐĤđĚĐ ,ęĕčģĞ ĕĘĞĜ ĦĘĞđĜđ ęĕĕĦĜĠđČ ĐĦđēČ đĘĕČđ ,ġĤČĘ ġđēčđ ĤĕđđČč Đĕē ĐĤđčĕĎĐ .ęĕčēĤ ĤĔđĠ ĦČĥ čđĥēĘ ĤĥĠČ" .ĐĘĕĐģĘđ ęđģĚĘ ĦĤčđēĚđ ĐĤđĥģ ČĘ ĕĘđČ" .ĦĤĐđĒĐ ĦđēČĐ Đč ĐēĕĔĚ "...ĦĚĘĥđĚĐ ČĚĕČĐ ĤđčĕďĐ čĘĥĚ .ĐĤđĚĐ ĐĜđĞ "!ČĚĕČ ĦđēĠĘ ĘčČ ,ĦĚĘĥđĚ ďđČĚ ģđēĤ ,ĕĚĚĞđ Ĥĕĥĕ ČđĐ ĐĕčĤđģĚđ ĐĕďĕĚĘĦ ĘČ ĐĘĥ "ĦĕĤĎđď" ČĕĐ ĐĘĕĎ .ĤčĞč ĦđĕĞđĜĘđģ ĦđĤđĚ Ęĥ ěĕģĦĐ čĘĥĚĐĚ đĒ .ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĕđđĐĐ ĘČ ĐĦđČ ĦđĤčēĚĥ ĦđĜđėĦ ,ĦĝĠĝđēĚđ ĦĕĔģďĕďĐ ĦđĜĠĕĔĚĐ ěĚ ĤđČ ĦđĜĥ ģēĤĚ ĐģđēĤĥ ĐĤđĚ ĦđĚď .ĕēėđĜĐ ĤđĥĞĐ ĦĘĕēĦč đĘĕĠČ ,ęĕĤđĚ ĐĜĕĕĠČĥ

,ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ ĦėĝĚč ,ĤČĥĐ ěĕč ,ęĕĤčĞđĚ ęĕĕĔĝĕĤĔĕĘĕĚĐ ęĕďĘĕĐ .ĔĤĝĐ ĖĤđČ ĘėĘ ĞĔđģĚč ĦđĞĕĠđĚ ĐĦČĤģĘ ĦđĤĒēĐĥ ęĕČĕĤģĚđ ,ĦđĕĝģĔđ ĘĘĚ ĕčĤ ĐČĕĤģ ĕĞĔģ ęĐĕďĕĘ ęĕĘčģĚ

.ęĕĔđĚģĐ ęĕĠďĐ ěĚ ĦđĕĜđĔđĜđĚčđ ĘđĥĕĤč ęĐĘ ďĚĞ ČĘ ęĕĜĎĜĚĐ Ęĥ ęēđė :ďĕĚĘĦ !ęĕĜĕĎĚĐ Ęĥ ęēđė :ĦĜģĦĚ ĐĤđĚĐ

,ęĐĘĥ ęĐĕĠ ČĢđĚĘ ęĕčđĥģ ęĜĕČđ ęĕĜĕčĚ ęĜĕČ ęĕďĕĚĘĦĐ ĤđėĕĜč ,ĦđĕđĎĥ ĦđĕĢĜđĔĜĕČč ęĕČĕĤģĚđ ĘđĥĕĤč ęĕĠďč ęĕĒēđČ ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ ĦėĝĚĥ ĤčĦĝĚ .ęĕĤčďĐ ĦđĞĚĥĚĚ ģēĤĚčđ đĢĤĠ ĤĐĚĜđ ĤĚ ęđĕ đĦđČčđ .ęĕČĚđĤč ęĕďđĐĕĐ ĦĚēĘĚč ĦģĝđĞ ęģĘēč ĤĥČ ęĕďĕĚĘĦĐ . ĥČ đč đēĘĥđ ĥďģĚĐ ĦĕčĘ ęĕČĚđĤĐ ,ęđĚĞĥčđ ēđĤ ĤĢđģč ęĚđģĚ ĘĞ ęĕĞĜ ĐČĕĤģĐ ĕĞĔģ đĘĠĜ ĘČ ęĕĝĜėĜĐ "ęĕČĚđĤ"Đ ęĐ ęĐĕĜĕĞč ěĕĕĜĞ Ęĥ ģĕĒĥ ęĕďĕēĕĐđ .ęĐĕďĕč ęĕĜđďĕėđ ĐĚčĐ ęĕĝĠ ĦđĚĕĘĎč ęĕĥđčĘĐ "ęĕĕĤčĞ"Đ ĦČ ęĕĤģđď "ęĕČĚđĤ"Đ ęĕĜđďĕėč ĥđĚĕĥĐđ đĦđĕĜđĕďčĚ ĎĤđē ěđĤĔČĕĦĐ .ĞčĢ ĦđĤđėĞ ęĕĘĥđĤĕ ĦđčđēĤč ĤĎĕĜĐ ęďĐ ĦČ ĘĚĝĘ ĕďėđ .ĕďĚ ęĒĎđĚ ĔĞĚ ęĕĠĠđĜĚđ ęđďČ ĠĤģ ĤĕĕĜ ĕĔĤĝ "ęĕĕĤčĞ"Đ ęĕĠĘđĥ ĦĕĜđĚďģĐ .ěđďĕė ĦĢĕĞĜ Ęĥ ĐĞđĜĦ ĐĚĕĎďĚ !!ēđėč ĤĦđĕ ,ěė :ĐĤđĚĐ .ęĐč ĐĤđĚĐ ĦđčĐĘĦĐ !ĕĠđĕ ..đČ ,ěđĢĤ ĦđĞĕčĥ ĐĕĜĠ ĘĞ .º!ěė .ěė ĤĦđĜĥ Ęėđ ,ĖĤĞđĚĐđ ĕđĢĤĐ Ĥčďč ĕđĚĝ ĤĝĚ ČĕĐ ęďĐ ĕĞĎĤĚ .ĐĚēĘĚĐ ĦđđČĦ ČđĐ ĘĘđĐĚĐ ęđďģĐ ĤčĞĐ ěĚ !ěė Čģđđď ?ĦđĕĚĕĔĠđČĘ ęđģĚ ,đĜĘĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĐėđĤČĐ ęĕĤđĚĐ ĦĦĕčĥ ĐĚĕĕģĦĐ 2007-č ĐĦĕčĥĐ ĦČ ĎĕĢĐ ĤđģĕĝĐ .đĜĦĥĐ ęĕĤđĚ Ęĥ ĤđĎĝĚĐ ĕėĤďđ Đĥģđ Đčđĥē ěĦďđčĞĥ ĕĜđĜĕčĐ ďĚĞĚĐ ěĚ ęĕĥĜ Ęĥ ĐĘđĞĠė đĒ đĚė ĐđđēČ ,ĤĕđđČč ĦđĕĤďĕĘđĝ ĐĦĕĕĐ ęđČĦĠ .ĐĒčĚ ěĤėĥđ

19

השביתות שלנו, ציבור המורים, אינן מסיבות נזקים כבדים, לא נדחים ניתוחים בגינן, לא נגרמים פקקים ארוכים בכבישי ישראל בגללן, ובכל זאת קיבלנו תיוג של שובתים כרוניים מטעמים מפוקפקים

עד היום מכיל הסטראוטיפ של ה תכונות כגון שעמום, ָ המור יובשנות, מטיפנות ופוריטניות

ĕĜđĎĤČ đĥĞĕ čđĔĥ ěČėĚ .ĤđčĕĢĐ ďĢĚ ěđĚČ ĕČđ ĦđĜďĥēĚ ęĕĘčđĝ ĞĕĚĥĐĘ ĐĤđĥĐ ěĚ ĦđĤđĚĘ ĦđĜĚďĒĐ ĦĦĘ đĘĕėĥĕ ęČ ęĕĤđĚĐ .ĦđĥďēĐ ĕĘđĥč ĦĕĥĕČ ĐĚĕĥĤ ĦĤĎĝĚč ČĘđ .ěĐĕĤčď ĦČ ,ĦĤđĥģĦĐ ęĞ ęĕĤĥģ ĦĤĕĢĕč ĞĕģĥĐĘ ęĕėĕĤĢ ęĕĤđĚĐ ĕĜđĎĤČ ĘĞ ĦĤĝđČĥ ĐĕēĜĐĐ ĘđĔĕčĘ ģčČĕĐĘđ ęčĤģĚ ęĕĤčđď ēĠĔĘ .ĐĜĕďĚ ĕďčđĞ ęĦđĕĐ Ęĥč ěĕĕČĤĦĐĘ ęĕĤđĚ ďđĚĕĘ ČĥđĜ ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ĤđčĕĢ ĕĝēĕđ ĦđĤčđď Ęĥ ČĥđĜĐ ĦđĘĘėĚč ĐČĤđĐĐ ĕďđĚĕĘĚ ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē ,ęĕĤđĚ ĦĤĥėĐč ĤĤčďĘ :"ěĘđģ ēđėč ęĕĤĐĘ" ĦđĤđĚ ďĚĘĘ ĥĕ .ĦđČĔĕĝĤčĕĜđČčđ ĦČ ĤĕčĎĐĘ ,ęĕĘđďĎ - ęĕĜĔģĐ ĦđĜđēĢĕĜĐđ ęĕĕđČĤĐ ęĕĥĞĚĐ ĦČ ĥģĞĦĐĘđ ,ĐčĕĔđ ĦĕėđĜĕēĐ ěĦďđčĞ ğģĕĐĘ ĐĠĕĥēĐđ ĦŅČĤĜĐ ĦĎĤđēĥ ĦčėĤđĚ ĐĤĥĚ Ęĥ ĦĕĦĕĚČđ ĐĤđĤč ĐĜđĚĦ ğģĥĘ ęĕėĕĤĢ ĦđĤđĚđ ęĕĤđĚ .ĦđĕĘĔĜđĤĠĐ ďđĚĕĘĐ ĦđĞĥĘ ĤčĞĚ đĚė ,ęĕĕĜĞĎđĠ ęĕĕĦĤđĥģĦ ęĕĜėĦ ĘđĚ ęĜđčĘĞ ĦČ ĞđčĦĘ .ĦđĥĕĎĤ ĕĤĝē đČ ęĕĚĚĞĥĚė ęĦđČ ĦđĎĕĢĚĥ ĦđĚđĝĤĠ ,ĦĕčĕĔĜĤĔĘČ ĐĤĕĢĕ ďđďĕĞč ęĕĠĦđĥ ĦđĕĐĘ ęĕĤđĚĐ ĕĜđĎĤČ ĘĞ ĕĦčč ęĚđĕ ęēĘčđ ęĕĤđĚč đģĝĞĕĥ ĦđĕĜđĕĒĕđđĘĔ ĦđĚĤď ěđĎė ,ěĕď ĕėĤđĞ ĦđĤďĝ đĜģĐĥ ĦđĘčđģĚ ĐĦđČĘ ęĕģđģĒ đĜČ .ĤĠĝĐ ĦĚĘđĐ ĐĤĕĢĕ ĦĥģčĦĚ .ĐĘČ ďĕ ĕēĘĥĚĘ ĐĤĔĥĚđ ĦđĜđĦĕĞ .ĦĕďđēĕĕĐ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĕđđĐč ĐĞđĔĜ ĐĕĐĦĥ ĘĘđēĘ ĕď ěĐč ěĕČđ ,ĐĕďĚĐ ĦĤĕĒĘ ĦđĘčĎđĚ ĐĘđĞĠĘ đĘČ ĦđĢĘĚĐ ĐĤđĚĐ ďĚĞĚ Ĥģē ĘĞ Ħđēđď .ęĕĤđĚ Ęĥ ęĐĕĕē ĦđČĕĢĚč ĕđĜĕĥ ĦČĘĞĐ :ēđĤč ĤĥČĚ ĤĦđĕ ĤĚđēč ěĜĕĕĜĞĥ ĦđĢĘĚĐč ęĕĚĕĕĦĝĚ .ďđĞđ ęĕĤčĎ ęĕĤđĚ ĝđĕĎ ,ęđďĕģ ĦđĕđĤĥĠČ ĦĤĕĢĕ ,ęĕĤđĚĐ Ĥėĥ ,ęĕĤđĚ ĦĤĥėĐĘ ěĕĕĔĢĚ ęďČ ēđė ĦėĕĥĚ ,ĕĦČ ďđģ ĥđčĕĎ ĦĘčģč ęĕĤđĚĐ ĦđčĤđĞĚ ĦĤčĎĐ ,ęĕĕĒĕĠĐ ĐďđčĞĐ ĕČĜĦ ĤđĠĕĥ ęĕĔģĕđĤĠč ęĕĤđĚ ĦđčĤđĞĚ ĘĞ ĘđĚĎĦ ,ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚč ĦđĔĘēĐ .ĤĠĦĥĐĘđ ĦđčĤĦĐĘ ęĕėĕĤĢ ďđĞđ đĘČ Ęė - ęĕĕĦĘĕĐģ

ĎĕĢĚĐ ,"ĐĕĕĘĞč ģđĜĕĒ" ĔĤĝĐ ĦđĤĠĦĥĐĐ ĘĞ ĐĤĕģĝĐ ĦČ ĤĎđĝ ĦĞďĐ ęđēĦ ĕĠĘė ĦđĕĦČĢĚĐđ ĐģđĥĦ ĦČĘĚ ĦĕčĤĞĘ ĐĤđĚ ,ĦđčĐđČ ,ĦđĤčďĚ ĦđČĤĜĥ ,ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦđĠĝđĜ ĦđĕđĚďđ ,ĐĘĥ .ĕĜĞĎđĠ ďĝĚĚĘ ĦđĕĤđĎĘČ đĚė ČĘđ ęďČ ĕĜč đĚė ĦđĝĕĕĠĦĚđ ĦđčĤ ęĜĚČ ,ĐčđĔĘ ĕđĜĕĥ ěĚĦĝĚ ęĕĕĠĘČ ĦĜĥ Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ ĦĕĢēĚč Ęĥ ęĦđĚď ĦČ ĎĕĢĚĐ ĕđĜĕĥ ĘčČ ,ěĕĞĐ ěĚ ĕđĚĝ ęĕĚĞĠĘđ ěđĦĚ .ěĚĒ ĘėčĚ ĤĦđĕ ĕčđĕēđ ČĘĚ ,čėĤđĚ ēĤđČč ęĕĤđĚĐ ęĕĔĤĝ Ęĥ ĐĤđĥ ęĕĠĤĔĢĚ đĒ ĐĞĕčģĘ ,ĦđĕĚĕĔĠđČĘ ęđģĚ ĥĕ ĦđĜĚďĒĐĐ ĤĠĝĐ Ħĕč" ,"ĐĜĤĕČ ĐĤđĚĐ" đĚė ,ęĕĕĤĔĜĚđģđď ęĕĤđĚĐ ĕĕē ĦČ ęĕĠĥđē ĤĥČ ęĕĔĤĝ ."ĘđĢĘĢĐ ĕĤēČ"đ "ĐĜđĤēČĐ ĦđĤčē Ęĥ ĤđĒČė ęĕĤđĚĐ Ĥďē ĦČ ęĕĎĕĢĚ ,ęĕĞĘģĐ ĕĤđēČĚ ĦđčĤđĞĚĐ ĦČđ ęĕďĕĚĘĦĘ ĦđĤĕĝĚĐ ĦČ ęĕĚĕĎďĚ .ĐėĕĚĦđ ĔčĚĐ ĦĕĕĜĠĐ ęĢĞč Ħĕčđĕē ĦđēĦĠĦĐ ĥĕ .ĐĚđĢĞĐ ĦĕĥĎĤĐ .ĐČĤđĐč ęĕģĝđĞĐ Ęĥ ĦđĕĥđĜČĘđ ĐďđčĞĐ ĦđčėĤđĚĘ . מה לעשות? המלצות לפעולה 4 ĤđčĕĢ Ęĥ ĕĤďĎĚĐ ĕĠđČĐ ĦČ ĥĕĎďĐĘđ ğđĥēĘ ĥĕ ,ĦĕĥČĤ ĘđĚ ĦČĒ ĦđĥĞĘ ĥĕ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč .ĘČĤĥĕč ĦđĤđĚĐ .ģčČĚĘ ęĕĕĘČĕĢĜĔđĠ ĦĕĤč ĕĘĞč ęĐĥ ,ęĕĕĔĝĕĜĕĚĠĐ ęĕĜđĎĤČĐ ġčģĚĥ ģđĝĕĞė ĐČĤđĐč ĤĕėĐĘ ęĕčĕĕē ġĤČč ęĕĥĜĐ ĕĜđĎĤČ Ęĥ ęĕĝėĜĐĥ ĦđďĎđČĚ ęĕĥĜ ğĘČ ęĕĥđĘĥđ ĐČĚ đĕĠĜė ĦēĦ ĐĜėĝč ęĕČĢĚĜ ,ęĕĒĞđĜ ęĕģčČĚč đĎĥđĐ ĤĥČ ,ěĦďđčĞ ĕČĜĦ .ĦďĚĦĚ Đģĕēĥčđ ěģđĝĕĞ Ęĥ ĕĤďĎĚĐ ĕĠđČĘ ĦđĤđĚĐ ĦđĞďđĚ ĦČ ĦđĘĞĐĘ ĥĕ ęĕēĜđĚč .Ĥėĥđ ĐďđčĞ ĕČĜĦ ,ĤďĎĚ ěĕč ĤĥģĐ ĦČ ĤĕĐĜĐĘđ .ĦĕďĚĞĚ ĐĞďđĦ ĦđĤđĚĐ čĤģč ēĠĔĘ ĥĕ ,ęĕĕĔĝĕĝģĤĚ ĐĚčĐ ĦĕĒēĘ ĦđĤđĚ Ęĥ ěĦČčĐ ęĕĚđĢĕĞđ ĦđĦĕčĥ ěĚĒč ĕė ěĚĦĝĚ ęĕďđĎĕČĐ ĕĥČĤ Čģđđď .ěĐĘĥ ĤėĥĐ ĕģčČĚĘ ĐďĐČ ĦĤĤđĞĚ

20

ד"ר לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי, וראש התוכנית לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי בסמינר הקיבוצים

ד"ר גדעון מנדה

קיום מחקרים, פרסום תוצאותיהם ומסקנותיהם והפניית משאבים להעמדת מרחבי שיח ועיבוד סוגיות מהעשייה היומיומית של המורים הם דרך נוספת לאפשר למורים להשמיע קולם ברבים, לחלוק בתחושות ובתובנות וללמוד מניסיונם כאנשי מקצוע על חינוך והוראה צריך לדבר גם על זה צריך לדבר

ğđĝčĘđ ,ĖĕĥĚĐĘ ĐĘđėĕ ĐĜĕČĥ Đĥē ĕė ďĞ ,ĐĦđČ ĐĞĕĤėĐ .ĐĦďđčĞĚ ĐĥĤĠ đďčĞ ĤĥČ ĦđĤđĚ Ęĥ ĐĢđčģ ĖđĦĚ ĦēČ ,ĤčĞĥĘ ĐĤđĚ ČĕĐ Đđē ĦĞĠđĦĦČ ěēč ĤĥČĤģēĚč ğĦĦĥĐĘ đĚĕėĝĐđ ĖđĜĕēĐĦėĤĞĚč .ĦĕĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČ ĔčĚ ĦďđģĜĚ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐģĕēĥĐ ĐĕđđēĘ ěĕĒČĐĘ ĥģĕč ,2014 ĦĜĥč ęĝĤđĠ ĤĥČ ,ĐĒ ĤģēĚ ěĜĕČ ěĐ ĕė ĐĜčĐ ĘĘėĘ đĞĕĎĐ ĤĥČ ĦđĤđĚ Ęĥ ĦĕčĕĔģĕĕčđĝĐ .ĐČĤđĐĐ ĞđĢģĚč ďđĞ ĤČĥĕĐĘ ĦđĘđėĕ ĦČ ğģĦĘđ ěĘđģ ĦČ ĞĕĚĥĐĘ ěĐĘ ĤĥĠČĘ ĥģĕč ĤģēĚĐ .ěĦđČ ĞĚĥĕ đĐĥĕĚĥ đĢĤ ěĐ .ĤčďĘ đĢĤ ,ěďĕĢĚ ,ěĐđ - ěĐĕĦđĕđđē ďĞ Ħđĥģ Đė đĕĐ ěĐĚ ĦđčĤ ĤĥČ ,ěĐĘĥ Ħđĕđđēč Ĥĕėĕĥ .ěĕčĕĥ .ěĐĕĜĕĞč ĦđĞĚď ĐĦĘĞĐ ěĐč ĦđĤėĒĕĐĐ ęĢĞ ĕė ĐĤģēĜ ČĕĐ .Đĥďē ĐĞĠđĦ ĐĜĕČ ĐďđčĞč ĐģĕēĥĐ ĦĞĠđĦ

ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĐĦĕė ĦėĜēĚ Đđē ĐĦĕĕĐ ĦđďēČ ęĕĜĥ ĖĥĚč ,ďđĞ ĦČĒ ĦČĥĘ ĐĘđėĕ ĐĜĕČ ČĕĐĥ ĐĜĕčĐĥ ďĞ ,ĦĕĦėĘĚĚĐ ĞĢĚČč Ĥčė ĥđĤĠĘ ĐĦĢĤ ČĕĐ .ĦėĤĞĚĐ ěĚ ĥđĤĠĘ ĐĔĕĘēĐđ ĐĤČĥĜ ČĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦĘĐĜĚ Ęĥ ĐĦĥģčĘ ĖČ ,ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ .ĐďĕģĠĦĘ Đčĥ ČĘ ĒČĚđ ,ĐĜĥĐ ğđĝ ďĞ .ĐĕĢčĕĔđĚ ĦĤđďē ČĕĐĥė ĐĘĕēĦĐ ČĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐĦďđčĞ ĦČ ĐĜĕĚČĐ ,ĦđďĕĚĘĦĐđ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ęčĕĘĘ ĞĕĎĐĘ ĐĚĘē ČĕĐ ĦđĜčđĦ ęĎ ČĘČ ,ĕĔĤđČĦ ģĤ ČĘ ,Ğďĕ ęĐĘ ĤĕčĞĐĘ ĘėđĦĥ ęĕčđĤģ ęĕĤĥģ ĤđĢĕĘ ēĕĘĢĦĥ ĦĞĜėđĥĚ ĐĦĕĕĐ ČĕĐ .ęĕĕēĘ .ĐĦďđčĞč ĦđĞĚĥĚ ČĢĚĦĥđ .ĕĜĚĒ ĐĒĥ ĐĜĕĚČĐ ,ĐĜĕĕĚďĥ đĒĚ ĐĜđĥ ĦđČĕĢĚĐĥ ĐĦČĤĥė đČĤĕĕ ęĕĤčďĐĥ ĐĦĢĤđ Ħčĥģ ěĒđČ ČĢĚĦĥ ĐĦđđĕģ ěĕĕďĞ ČĕĐ ĦĕĚđĕ-ęđĕĐ ĦđČĕĢĚĐ ĖČ ,Ħđēđė ĝĕĕĎĘ ĐĦĝĕĜ ČĕĐ .ĦĤēČ

21

צריך ĥĕĥ Ėėč ĐĤėĐĐ ěĚ ĞčđĜĐ ęĕĜđČĐ Ĥĝđē ęĞ đĜĦđČ ĐĥĕĎĠĚ .ęĦđČ ĦđĜĥĘ ĘėđĜ ČĘĥ ęĕĜđĦĜ đĜčĕčĝ

ęĕĤģēĚĐ Ęėč ,đĒĚ ĐĤĦĕ .ęĕĜĥ ĦđĤĥĞ ĖĥĚč ĐčēđĤĘđ ĐėĤđČĘ ĐĢđčģĐ ęĐ ęĕĤđĚ ĕė ĐĚďĜ ,ĐďđčĞĐ ęđģĚč Đģĕēĥč ęĕģĝđĞĐ .ĐĒ ČĥđĜč ĤĦđĕč ĦĤģēĜĐ ,ĦĕĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČ ĔčĚ ĦďđģĜĚ ,ęĕĤđĚ Ħģĕēĥ ĘĞ ĤģēĚ ĥĕĥ ,ĤĠĝĐ Ħĕč Ħčĕčĝ đčĥ ěĠđČĐ ĘĞ ĤđČ ĖđĠĥĘ ĥģĕč ,ĦđĤđĚĐđ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĚđĕ ĦĤĎĥ ĖđĦč Ėė Ęė ďčėĜ ģĘē ĐĘ ęĕĦĕĞĘ ,ĖđĜĕē ĦđĥĜđ ĕĥĜČ ęĕĥĎđĠ Đčĥ ĐĤĕĒ ĐĥĞĚĘ ĦĥĚĥĚ ĦđĘĘđė ĐĘČ ęđĕģ ĦđĘčĎĚ .ĕĥđĜČĐ ęđĕģĐ ĦđĘčĎĚ ĦČ ,ęđĕ ĕďĚ ěĐđ ,ĕĜēđĤđ ĕĎđĘđėĕĝĠ ,ĕĦĤčē ,ĕĒĕĠ :ęĕĕĚđĕģ ęĕďĚĚ ĐĞčĤČ .ĦđĕĚđĕģ ĦđďĤē Ęĥ ěĦēĕĚĢĘ ĐĕĕĤđĠ ĞģĤģ ĦđĥĚĥĚ ęĐčĥ ęĕĕĒėĤĚĐ ęĕĎĥđĚĐ ěĚ ďēČ ČđĐ "ĦĕĚđĕģ ĐďĤē" ĎĥđĚĐ ĤČĦĚ ČđĐ .ĘđĠĕĔč ĦĕĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČĐ ĐĥĕĎĐ ĦģĝđĞ ĦđĤĤđĞĦĚĐ ēĦĚĐđ ĐĤĞĝĐ ,ĐĎČďĐ ,ĦđēđĜĐ ĕČ ĦđĥđēĦ ĦČ .ĕĥđĜČĐ ęđĕģĐ ĦđĘčĎĚ ĦČ ęĕĥĎđĠ ęĐĥ ĐĞĥč ęĕĥĜČč ęĕĎđĐ ĕďĕ ĘĞ ĦđĎĢđĚĐ ,ĦđĕĚđĕģ ĦđĎČď ĞčĤČ ,ĕĦĤđĝĚ ěĠđČč ĦČ ĤĦđĕč ĦđďĕĤĔĚĐ ĦđĎČďĘ ĦđčĥēĜ ,ęĕĕĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČ ;ęđĕģĐ Ęĥ ĕĒĕĠĐ ďĚĚĘ ĦėĕĕĦĥĚĐ - ęĕĕēĐ ĦđĕĠđĝ :ęďČĐ ĕĜč ĐĤĕēč ĥĠđē ;ęđĕģĐ Ęĥ ĕĦĤčēĐ ďĚĚĘ ĦėĕĕĦĥĚĐ - Ħđďĕďč ĦđĞĚĥĚ ĤďĞĐđ ;ęđĕģĐ Ęĥ ĕĎđĘđėĕĝĠĐ ďĚĚĐ ěĚ ģĘē ČđĐĥ À .ęđĕģĐ Ęĥ ĕĜēđĤĐ ďĚĚč ĦĕĤģĕĞĐ ĐĎČďĐ ĦČ ĐđđĐĚĐ À ĦĞčđĜ ĐďĤē ĐĕĠĘ ĤĥČ ,ĦĕĔĕĘĜČđėĕĝĠĐ ĐĥĕĎĐ ěĚ ĐĜđĥč ĐĥĕĎĐ ěĚđ ,ĦđĕĥĕČĐ ĕģĘē ěĕč ęĕĕĚĕĜĠ ęĕĔģĕĘĠĜđģĚ ĦĞčđĜĐ ,(ĐĕčđĠ) ĦĕĦđČĕĢĚ ĐďĤē ĘĞ ĦĤčďĚĐ ,ĦĕĦđĎĐĜĦĐĐ ,đĐĥĘė ĤďĎđĚ ĕĜđĢĕē ĔģĕĕčđČ ěĕčĘ ęďČ ěĕč ĔģĕĘĠĜđģĚ ČĕĐĥ ĦĕĚđĕģ ĐďĤē ĘĞ ĦĕĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČĐ ĐĥĕĎĐ ĦĤčďĚ ČĕĐ .čĕčĝĚĥ ęĘđĞĐ ěĕčĘ đĜĕĜĕč ĔģĕĘĠĜđģ Ęĥ ĐČĢđĦ ĐĥĞĚĘ

ĦđĕĚđĕģ ĦđďĤē đĕĐ ĤģēĚĐ ĦđĠĦĦĥĚ ĦđĤđĚĐ Ęĥ ěĤđČĕĦč ĔĘč ĐĞčĤČĐ ěĕčĚ .ĕĥđĜČĐ ęđĕģĐ ĕďĚĚ ĦĞčĤČĚ ďēČ Ęėč .ĦđďĕďčĐ ĦĕĕĎđĝ đĚĞđ ĕĦĤčēĐ ďĚĚĐ ďēđĕĚč ĦđĤđĚ ĐĘĘė ĤģēĚĐ ĦĕĕĝđĘėđČ) ĤģēĚĐ ĦđĠĦĦĥĚĚ ĦđčĤ ĐďčđĞ .ĤĠĝĐ Ħĕč Ħčĕčĝč Ħđďĕďč ĦĥđēĦ đĞĕčĐ (ďčĘč Đčĕčĝ ČĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕč Ħčĕčĝ ěėĥ ,ĐČĕĘĠ ĤĤđĞĘ ĐĘđĘĞ đĒ ęĕĘĎĞĚ ĤĠĝĚč ĦđĤđĚĐ ĦđĠģđĚ ěĦďđčĞčđ ,ęĕĥĜČč ĐĤĕĥĞ ĕĘĐĜĚ ,ĤĠĝĐ Ħĕč ĕďĕĚĘĦ ,ĐČĤđĐĘ ěĐĕĦĕĚĞ ęĘĘėčđ ,ęĕĕĦĤčē .ęĕďĕĚĘĦĐ ĕĤđĐđ ĤĠĝĐ Ħĕč ĤĠĝĐ Ħĕč Ħčĕčĝ ĕė ĐďčđĞĐ Ęĥč Čģđđď ĕė ,ĐČĤĜ ĦČĒ ęĞ ĐĦĕĕĐ ĦđďĕďčĐ ĦĥđēĦ ,ęĕĥĜČ Ęĥ Ėė Ęė čĤ ĞĠĥ ĦĘĘđė ĤčĞĚ ĐčĤĐ ěĐ Ħđďĕďčđ ďđďĕč Ęĥ ĦđĥđēĦ .ĤĦđĕ ĐĘđďĎ ěĐ đĘČ .ęĕĥĜČ Ęĥ ęĦĤčēč ęďČ Ęĥ đĦđČĢĚĕĐ ĦďčđĞĘ ĥĕĥ ğČ ĕė ĐďčđĞĐ ĦČ ĦđĤČĦĚĐ ĦđģđĚĞ ĦđĕĚĕĜĠ ĦđĥđēĦ đĐĥĕĚĥ ĥē đĜĕČ ČđĐ ,ęďČ Ęĥ đĦčĕčĝč ęĕčĤ ęĕĥĜČ ďđĞ ĐďĤēĐ ĦČ ęĞĠ ČĘ ĦĤĤđĞĚ đĒ ĐĜčĐ .đĦđČ ěĕčĐĘ ĦĚČč Ęđėĕ .ĦđďĕďčĐ ĦďĤē :ęđĕģĐ Ęĥ ĕĦĤčēĐ ďĚĚĐ ĦČ ĦĜĕĕĠČĚĐ ĤģēĚĐ ĦđĠĦĦĥĚ ĦđĤđĚĐ Ęĥ ěĤđČĕĦč ĕĜĥĐ ĔĘđčĐ ďĚĚĐ Ħčĕčĝ Ęĥ ĤĥģĐč ,ĐĒ ďĚĚ .ęđĕģĐ Ęĥ ĕĒĕĠĐ ďĚĚĐ ĐĕĐ ěđēĔĕčĐ ĦĥđēĦčđ ĐĚĢĞ ĐďđčĞĐ Ħčĕčĝč ģĝđĞ ,ĤĠĝĐ Ħĕč ĐďĕĚč ęĕēđĜ ĐďđčĞ ĕČĜĦ Ęĥ ęĤďĞĐ .ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦđČďđđĐđ ĐďđčĞč ěđēĔĕč Ĥĝđē ĦĥđēĦđ ģĠĝĚ đĜĕČĥ ĘđĚĎĦ ,ĦģĠĝĚ ĐďĤēĘ ĦĤĥģĜĐ ĦēĜ ĕČ ĤģēĚĐ ĦđĠĦĦĥĚ čĤģč đďĕĘđĐ ĐďĤē .ďĕĦĞčĥ ĦđČďđđĐ Ĥĝđē ĕĜĠĚ ĐďĤē ČĕĐđ ĦĠĝđĜ ĦĕĚđĕģ

22

לדבר .ČđčĘ ďĕĦĞĘ ĤĥČč ĦđČďđ Ęė ěĕČ ĕė ĐĥđēĦ ĖđĦĚ ĦĤĤđĞĦĚ đĒ ĦĘČĥ ęĎ ĕĤĐ ,đĤėĒđĐĥ ĦđĕĚđĕģĐ ĦđďĤēĐ ĕĦĥč ĕď ČĘ ęČđ ĐĦĘĞĐ ,ęđĕģĐ Ęĥ ĕĜēđĤĐ ďĚĚĐ ěĚ ģĘē ČĕĐĥ ,ĦđĞĚĥĚĐ .ĤģēĚĐ ĦđĠĦĦĥĚ čĤģč ĐďĤē

.ĤčđďĚ-ČĘĐ ĦČ ČĔčĘ ęĕĤđĚĐđ ĦđĤđĚĐ đĘėđĕ đčĥ čēĤĚ ġđēĜ đčĥ ěĠđČĐ ĦČ ,ĦđĜėčđ ĦđēĕĦĠč ,ČĔčĘ ĤĥĠČ ĐĕĐĕ đčĥ ęđģĚ ,ĦđďĕďčĐ ĦČ .ĤĠĝĐ Ħĕč Ħčĕčĝč ĦđĕĚđĕģĐ ĦđĎČďĐ ĦđđēĜ ĐĚĢĞč ďďđĚĦĐĘ ĐĤđĚ ĘĞĥė ,ĐĚĕĜĠ ĦĘēďĒĚ ęĕĦĕĞĘĥ Ĥĝđē ĦĥđēĦ ĦČ ;ęĕĝĞđė ęĕĤđĐ ęĞ đČ Đĥģ ďĕĚĘĦ ęĞ ĦČ ĦĘČđĥ ĐĤđĚ ĤĥČė ,ęĕĦĕĞĘ ĥČĤ ĐĚĕĤĚĐ ,ĦđĞĚĥĚĐ ĦĥđēĦ ĦČ ;'ĐĞĕģĥĚ ĕĜČĥ ĐĞģĥĐĐ Ęėč ęĞĔĐ ĐĚ' ĐĚĢĞ ĐēđĔč ĐĜĕČ ČĕĐĥė ęĕĦĕĞĘ Đđđē ĐĤđĚ ĤĥČ ,ĦđČďđđĐ Ĥĝđē ĦđĚĕĥĚĐ Ęėč ēĕĘĢĦđ ģĕĠĝĦ ęČĐđ ,đēĦĠĦĕ ęĕĤčďĐ ĖĕČ ĕđĔĕč ĕďĕĘ ĦđČčĐ ,Ėė Ęė ĦđĕĥđĜČ ,ĦđĥđēĦ ěĦđČ Ęė ĦČ ;ĐĘĥ .ĤĠĝĐ Ħĕč Ħčĕčĝč ěĐ ęĎ ĦĥĤďĜ ,ĐĘČ Ęėč ěđĕďĘ ēđĔčđ ēđĦĠ čēĤĚ ěĦĜĕĕĥ Ęĕčĥč ĖČ -ĦĕčĐ ĐďđčĞĐ Ħčĕčĝ ĕė ĐďčđĞč ĐĤėĐ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĤđčĞ ĦđĔđĥĠ ČĘ ĦđĕĚđĕģ Ħđĕđđē ęĞ ĥĎĠĚĘ Ĥė ČĕĐ ĦĕĤĠĝ .ĘČĤĥĕč ęĕĤđĚĐđ ĦđĤđĚĐ ĦđĤēČ ĦđĠĦĦĥĚ đĚė ,ĤĚČĚĐ Ęĥ đĦĕĥČĤč ĐĎĢđĐ ĤĥČ ,Đđē ČĕĐ ěėĥ ,ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐĦďđčĞ ĦČ ęĕĕĝĘ ĐĤēč Ĥčė ,ĤģēĚč ĖČ .ďđĞ ěĦđČ ĦČĥĘ ĐĘėĕ ČĘđ ,ĐĕĦđĥđēĦ ęĞ Ħđďĕďč Đĥē ,ĘČĤĥĕč ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ęĕĕđĢĚ ěĕĕďĞ ęĕĤđĚđ ĦđĤđĚ ĕĠĘČ .ĐĘČ ĦđĕĎđĝ ďđčĕĞĘđ ēĕĥĘ ęĕčČĥĚ ĦĕĕĜĠĐĚ ęĤĦĕĐĘ ęĕĘđėĕđ ,ĦėĤĞĚĐ ěĐ ĦđďĕĚĘĦĐđ ęĕďĕĚĘĦĐ ěĐ ,ęĕĤđĚĐđ ĦđĤđĚĐ ěĐ

ęėĤďĥ ęĕĕĘČĕĢĜĔđĠĐ ĦđĤđģĚĐ ěĚ ďēČ ČđĐ ĐďđčĞĐ ęđģĚ ĤģēĚĐ ĦđĠĦĦĥĚ .ęĐĕĕēč ĦđĞĚĥĚ ČđĢĚĘ ęĕĥĜČ ęĕĥģčĚ ČđĢĚĘ ēĕĘĢĐĘ ,ďĕģĠĦĘ ěĦĝĕĜė ęĤĔ ,ěĚđĘē ĦČ đĤČĕĦ ČĘ ģĘēĥ ČĘČ .ĦĕėđĜĕēĐ ěĦĕĕĥĞ ĦđĞĢĚČč ěĐĕĕēč ĦđĞĚĥĚ ĖėĚ ĦĞčđĜĐ Đĥģ ĐĥđēĦ đĤČĕĦ ĤģēĚĐ ĦđĠĦĦĥĚĚ ĘĔđčĚ Ħĕčč ĐĕĕĥĞĐ ĦđĞĢĚČč ĦđĞĚĥĚ ČđĢĚĘ đđĕģ ěĐĥ ĕĠ ĘĞ ğČĥ đČ ,đĜĜđėĦĐ ęĐĘ ČĘĥ ęĕĤčďč ĦđģĝđĞ ěĚĢĞ đČĢĚ ěĐ ,ĤĠĝĐ .ěĦđČ đĥĕĦĐĥ ęĕĜĚđĕđ Ħđēđď ĕđĘĕĚč ęĞđ ,ěĦďđčĞč ĦđĞĚĥĚ ĦČĕĢĚĘ ěĦđđģĦ ĐďčČ ,ĔČ ĔČ ,Ėė ĦČ ĦĜĕĕĠČĚĐ ĦĕĚđĕģ ĐďĤē ěėđĦč ĐĦĘĞ đĒ ĐĐĕĚė Ęĥ ĐĜďčđČ ĦđĞĚĥĚĐ Ĥĝđē ĕĜĠĚ ĐďĤēĐ ČĕĐđ ,ęđĕģĐ Ęĥ ĕĜēđĤĐ ďĚĚĐ .ęđĕģĐ Ęĥ ,ĐĒ ĤĚČĚč đĎĢđĐ ěĦĢģĚ ģĤ ĤĥČ ,đĕĦđĜģĝĚđ ĤģēĚĐ ĦđČĢđĦ ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĕĥĞč ęĕĜđĚĔĐ ęĕčĤĐ ęĕĤĎĦČĐ ĘĞ ĦđčĤ ĦđďĚĘĚ Ħčĕčĝ ďĢĕė ĦđČĤĚ ěĐ .ĘČĤĥĕč ĦđĤđĚđ ęĕĤđĚ Ęĥ ęĦďđčĞčđ ĐĜģĝĚ ĖČ .ĦđčĤ ĦđĕĚđĕģ ĦđĕĎđĝ ĦđđēĜ ĐčĥĐĤĕĒ ČĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕč .ĦđēĠ ČĘ ĕĘđČ Đčđĥē ČĕĐ ,ĐĒ ĤģēĚ ĕĘđĥĚ ĦĤĒĎĜĐ ,ĦĠĝđĜ ,ĕĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČ-ĕĎđĘđĜĚđĜĠ ĤģēĚ ĐĒ ĤģēĚ Ęĥ đĦđĕĐč ĥČĤč čĤģĦĐĘ Ĥ ý ĥĠ ü Čđ ęĢĚđĢĚ ĦđĠĦĦĥĚ ĤĠĝĚ ĘĘė ČđĐ ĦđĤđĚĐ ěĚ ĦēČ Ęė Ęĥ ĦĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĐĕđđēĐ ĘČ ĐĜđĥČĤčđ ĐĚ ĦČ ĦđėĕĤČč ĤČĦĘ ěĐĘ ĤĥĠ ü Č ČđĐ .ĤģēĚĐ ĦđĠĦĦĥĚ .Ħčĥģ ěĒđČ ěĐĘ ĞĕĢĐđ đĥē ěĐĥ

.ĖėĚ ęĕĤėĥĜ ĦČĢĘ đĘėđĕ ęĘđė :ĔĤđĔģđďĐ ĤģēĚ ĘĞ ĝĝđčĚ ĤĚČĚĐ -

Menda, Gideon (2014).Teachers on Fire: Existential- Phenomenological Analysis of Teachers' Burnout in Israel; London: Middlesex University. .ĐĦđĕĔĤĠ ĘĞ ĤđĚĥĘ ĕďė ĐĜđĥ ĤģēĚč ĦĤČđĦĚĐ ĐĤđĚĐ Ęĥ ĕĦĕĚČĐ ĐĚĥ -

23

פרסומאי ומרצה לפרסום

יוסי ארועטי

מורה - המקצוע הכי חשוב בישראל

)או: למה חשוב למתג את מקצוע ההוראה(

תפקיד הטמעת הרעיון שההוראה היא המקצוע הכי חשוב בישראל נתון גם בידיהם של העוסקים בו – המורים עצמם

ęđēĦ ĦČ ĤĕďČĐĘđ ĤĕčĝĐĘ ,ĤĕĐčĐĘ ,ĤĕďĎĐĘ ďĞđĜ ĎđĦĕĚĐ ęĞ ,ĤĦđĕ ģĒē ĐĕĐĕ ģđĝĕĞĐ ęđēĦ Ęĥ čđĢĕĚĐĥ Ęėė .ģđĝĕĞĐ ĐĕĐĕ ĞđĢģĚč ģĝđĞĐ ďĕēĕĐ ęďČĘ Ėė ,ęĕĤđĤč ęĕĕčđĕē ęĕėĤĞ ĐėđĒĐ ,ĝĕĔĐ ĞđĢģĚ ĦČ ĐĚĎđďĘ đēģ .đĚĢĞ ĦČ ĎĦĚĘ ĤĦđĕ Ęģ ģĝđĞĘ .ĕĦĤģđĕ čđĢĕĚđ đĕĘČ ęĕđđĘĜĐ ęĕėĤĞ Ĕĝ ęĞ ĤđĤč ĕđĚĕďĘ .ĕĥĕČ ĎĦđĚ đĚĢĞĘ ĦđĜčĘ đČđčč Ħĕĝēĕ ęĕĘģ ęĕĕē ĐĒ ĞđĢģĚč ĖĥĚč ĖđĚĜ ĕđĚĕďĚ Ęčĝĥ ,ĦđČčėĐ ĞđĢģĚ ,ĕĜĥĐ ĤčĞĐ ěĚ ĦČ ĤĠĕĥ ,đĕĦđĤđĥĘ ęĕĕĦđėĕČ Ħđēđė ĖđĥĚĘ ĐĥģĦĐđ ęĕĜĥ ĐĤđčĎ ĕĥĞĚđ ĦđĜđĝČĚ ĐČĢđĦė - đĜĤĞĢĘ ,ĤČĥĐ ěĕč ,đĦĕĚďĦ .īĥČĐ ĕĚēđĘīė đč ęĕģĝđĞĐ čđĢĕĚĚ ęĎ ĖČ đĦđČ čĢĚĘđ ĎĦĚĘ ēĕĘĢĜĥ Ęėė .ĖđĜĕēĐđ ĐČĤđĐĐ ĞđĢģĚ ęĎ Ėė

.ĦČĒ čĐČĜ ČĘĥ ěĕčđ čĐČĜĥ ěĕč ,ĎĦđĚ ČđĐ ęďČ Ęė ęđĕė ĦČ ęĕĘĕėĚĐ ,ęďČ ĕĎĦđĚ ĦđĤĢđĕ ĦđĕĦĤčēĐ ĦđĦĥĤĐđ ĐĕďĚĐ ĦČĒ ęĕČđĤ đĜČ .ĐģĥĚ đČ čėĤ ĐĕĐ ĘĥĚ ,ĎĦđĚĐ ĕčĕėĤĚ Ęė ĎĦđĚė čĥēĜ ęďČ .ęĐĕĚđďđ ęĤĎĔĝĜĕČč ,ĤĔĕđđĔč ,ģđčĝĕĕĠč ĘĞĚ .đďĕ ēĘĥĚđ đĕĤčē ,đĕĦđčĥēĚ ,đĕčĕčēĦ ,đĕģđĝĕĞ ĘĘĥ ĘĞ ĦďĘ ęďČ ĖĕĕĥĚĐ ,ĕĦĢđčģĐ ĎđĦĕĚĐ ČĢĚĜ ĕĥĕČĐ ĎđĦĕĚĐ .ĞđĢģĚĘ ĤģĕĞčđ ęĕĤđĎĚ ęđģĚĘ ,ĘĎĤđďė ĦĢđčģĘ ,ĦĚĕđĝĚ ęďČ Ęĥ đģđĝĕĞ ĐĥĞĜ ,ěėĘ ęďđģ ďđĞ ĕĘđČđ ,ĐĜđĤēČĐ ĐČĚč .ĞĚĥĚ ĕĦĤĦ ,đĦēĠĥĚ ęĥĘ - ĐĥĞĚĘ ,đĘĥ ĕĥČĤĐ ĤĕďĎĚĘ ,ĤĎĜ :ĞđĢģĚĐĚ ęĕĞčđĜĐ ĐēĠĥĚ ĦđĚĥ ĐĚė ĐĜĐ ,ĐĚĎđďĘ ºďĚĘĚ ěčđĚėđ ,ĤĠđĝ ,čĢģ

25

ככל שנצליח למתג ולמצב את מקצוע ההוראה והחינוך במקום גבוה יותר, חשוב יותר, חיוני יותר, כך נעלה את גאוות המקצוע ונצליח לשפר את תנאי העבודה הפיזיים והכלכליים של העוסקים בו ואת מעמדו בקרב הציבור

ĤģĕĞč ,ĕđČĤ đĜĕČĥ Ĥėĥ ěđĎė ,ĦđĜđĥĐ ĦđĕĎđĝĘ ĥĤďĕĜ ěėĚ ĤēČĘ ěđĦĜ - OECD -Đ ĦđĜĕďĚĘ ĐČđđĥĐ ĖđĦĚ ,ĘĕēĦĚ ĐĤđĚ Ĥėĥ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĦďđčĞ Ħđčĕĥē ěĕč ĤĞĠĐ ĦČ ĥĕēĚĚ ĤĥČ .đĘ ęĕėđĒ ęĐĥ ĘđĚĎĦĐ ěĕčĘ ęĕėĜēĚĐđ ĕďčđĞ ďĎĜ ĦđĚĕĘČĐ ČđĐ ,ĦČĥ ĤĦĕč čđĤģč ĐĘĞĕĥ ,ğĝđĜ ČĥđĜ đĕĤēčĜđ ĤđčĕĢĐ .ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĐģĒēĦĐĥ ĐĞĠđĦ ,ĐČĤđĐ .Đģĕģēč ĐčđĎĕĥ ĦđĚĕĘČĘ ĦđĜĘčđĝ ĝĠČ Ęĥ ĖĘĐĚč đėĚĦĕ ĦēĠĦ ĤĠĦĥĕ đčđĢĕĚđ ĤĦđĕ ĐđčĎ ĐĕĐĕ ĐĤđĚĐ ďĚĞĚĥ Ęėė .ĐĜčĐč ĘčģĦĦ ĐďĎĜ ĐĠĕĤēĐ ĐčđĎĦĐđ ĐĞĠđĦĐ Ęĥ čđĘĕĥ ĕďĕ ĘĞ ĐĥĞĕĕ ĐĤđĚĐ ĕĠĘė ďđčėĐ ĦČĤĕ ĖĤĞ ģđĒĕē ,ęĕĤđĚĐ ,ęėďĕģĠĦ đĐĒ .ĐĤđĚ ĎĦđĚĐ ĦĚĢĞĐđ đĕĠĘė ĐėĤĞĐ čđĥē ĕėĐ ĞđĢģĚč ęĕģĝđĞ ęĦČ ĕė ĐĤĕĚČĐ ĦČ ĞĕĚĔĐĘ .ĘđėĐ ĤĒĎĕĕ ĖėĚđ ĘČĤĥĕč

ĦđđČĎ ĦČ ĐĘĞĜ Ėė ,ĤĦđĕ ĕĜđĕē ,ĤĦđĕ čđĥē ,ĤĦđĕ ĐđčĎ ęđģĚč ęĕĕĘėĘėĐđ ęĕĕĒĕĠĐ ĐďđčĞĐ ĕČĜĦ ĦČ ĤĠĥĘ ēĕĘĢĜ Ėėđ ĞđĢģĚĐ .čēĤĐ ĤđčĕĢĐ čĤģč đďĚĞĚ ĦČđ đč ęĕģĝđĞĐ Ęĥ ěĕĕĠĚģč ,ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ęĒĕĥ ĐĒ đĚė ĖĘĐĚĘ ĐČĤđĐĐ ĕė ĐĒĤėĐ ČđĐ ěđĥČĤĐ .ĤĠĝĚ ęĕčĘĥ ,đĘĥ ĕĚđĝĤĠĐ ĦĝĝđčĚ ČĕĐĥ ĐĤĕĚČ ,ĘČĤĥĕč čđĥē ĕėĐ ĞđĢģĚĐ ČĕĐ ĘĞĚ) ĤđčĕĢĐ ĕė ĐēĜĐĐ ĦČ ĐĥĥĕČ ĤĥČđ ĦĕĤģēĚ ĐĜĕēčĚ ĐČđĠĤĐ ĦđĞđĢģĚĘ ĐĚđďč ĞđĢģĚĐ Ħđčĕĥēč ĤĕėĚ (70% .ěđēĔĕčĐ Ħđēđėđ ,ęĐĕĦđēĠĥĚ ĕĜčđ ĐČĤđĐĐ ĕďčđĞ ĘėĘ ,ĐĚĕĜĠ ěđđė ĖĘĐĚĐ ěėđ ,ĦČĒ ĞĚĥĕĥ ĦĚĕČ Ęė đĥČĤč ěĐĜĐĕĥ ,čēĤĐ ĤđčĕĢĘ ęĎđ ĦĕĤđčĕĢĐ ĐėĕĚĦĐ ĦČ đČĤĕ ĤĥČ ĦđĔĘēĐĐ ĕĘčģĚ ĘėĘ ĐĜĠđĐ .ĐĘ ęĕėđĒ ęĕĤđĚĐĥ ĐĤĕďČĐ

לימודי תעודה והשתלמויות לעובדי הוראה בפועל ובשבתונ

לימודי תעודה

ƒ הוראה מתקנת קריאה, כתיבה וחשבונ ƒ א טרטגיות למידה ƒ כלימ להבנה ולהתמודדות עמ תלמידימ בעלי הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה ƒ טיפול באומנויות כאמצעי הוראה ƒ ביבליותראפיה ƒ פיתוח כישורימ חברתיימ בקרב ילדימ השתלמויות בתחומימ שונימ

ƒ הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי ƒ קור הכשרה למנחי קבוצות ƒ הוראה מתקנת באנגלית

ƒ עקרונות השילוב לילדימ

ƒ תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית בית פרית ƒ עריכה לשונית ƒ מורה מומחה בהערכה וטיפול בתלמידימ עמ לקויות למידה

דיפרנציאליימ אשר מאובחנימ בתפקוד גבוה

ƒ גיל ההזדמנות: להיות מחנכ משמעותי ƒ מעצבימ את החינוכ- העיצוב החזותי ככלי שימושי

מבחר גדול של קור ימ בלמידה מרחוק ƒ תזונה, מזונ ומה שביניהמ ƒ פ יכופתולוגיה ƒ מבוא לליקויי למידה והתנהגות

ƒ פ יכולוגיה חיובית ƒ דיאלוגימ, נאומימ וקונפליקטימ ƒ ביבליותרפיה וטיפוח רגשי ועוד

לימודי פנאי/לימודי רשות ƒ ציור בצבע על ב י מודל אקדמי

ƒ פ יכולוגיה התפתחותית ƒ התפתחות שפה ותקשורת

לפרטימ על לימודי תעודה והשתלמויות: 08-8588132/151/068/029/060 new.achva.ac.il

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ –…Œ עכשיו.

ח"כ )המחנה הציוני(, פרופסור לפילוסופיה של החינוך

יוסי יונה

החובה של המורים להשמיע קולם

יש לחזק פלטפורמות ופורומים קיימים, של מורות ומורים, שיעודדו דיונים ציבוריים, תוססים ופוריים, שמטרתם להביא את קולם הערכי של המורים לידיעת הציבור ולהשפיע על תהליכי התגבשותו של האתוס הערכי של החברה שלנו

ęĦđčĕĥēĥģđĝĕĞ ĕĚđēĦ ĘĞ čđĥēĘ Đĥģ ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤėĐĘ ĞđđĥĚ Đė ďđĎĕĜč ĦďĚđĞ ĕĤĚđēĐ ĘđĚĎĦĘđ ,ęĐč ęĕģĝđĞĐ Ęĥ Ęĥ ĐĤģĚč ĐĘĎĦĚ ĤčďĐĥ ĕĠė ,ęĐĘ ěĦĕĜĐ

ĦđČĔĕĝĤčĕĜđČč ęĕĢĤĚĘ ĕĦČ ďđģ ĥčĎĘ ěđĕĝĕĜĐ ĐĤģĚ ģĠĝĚ ,ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ĐĥĞĜĥ ,ĦđĘĘėĚčđ ĘĞ ,ĦĕĥČĤ ,ěĞĥĜĥ ,ĐĒ ěđĕĝĕĜ .ęĕĕĜĕĞ ĤĕČĚ ěēđč ,ĦĕĜĥđ ,"ĕĔĕĘđĠ"Ę "ĕĚďģČ"Đ ěĕč ĦėĤĠđĚ ĐĜēčĐ ĕĚďģČĐ ęđēĦ"Ę ęģđĝĕĞ ĦČ ĘĕčĎĐĘ ČĤģ ęĕĢĤĚĐ Ęĥ ęĦĘđėĕ ĦČ ĝĤĝĘ ďĞđĜ ,"ĤđĐĔĐ ĦđČĢĚĜĐ ĦđĕėĤĞ ĦđĕĎđĝč ęĘđģ ĦČ ĞĕĚĥĐĘ ĥĕ ěČė ęĎ .ĘČĤĥĕč ĕĤđčĕĢĐ ēĕĥĐ Ęĥ đĒėĤĚč ĦČ ĞĕĚĥĐĘ ęĕĢĤĚĐ Ęĥ ęĦđėĒ ģĤ đĒ ěĕČ ĕė ĤĚđĘ !ęĦčđē ęĎ ĕĐđĒ À đĘČ ĦđĕĎđĝč ęĘđģ ĐĕĢģČĤĔĜĕČ Ęėĥ ,ĦĕĝĕĝčĐ ĐĜčđĦĐ ĦČ ģĠĕĝĥ ČđĐ ěđĔĘĠČ ĐĞĠĥĐ ,ĤĚđĘė ,ĦĕėđĜĕē ĐĞĠĥĐ Đčđēč ĦČĥđĜ ĦĕĥđĜČ ģĘē Đč ęĕĘĔđĜĐ Ęĥ ęĦđĚď ĦčĢĞĦĚ ĐĦđĞĢĚČčĥ ĤđĦĕđđĐ Ęĥ ĐČĢđĦĐ ,ĖėĕĠĘ .ĦđĕėĤĞĐ ęĐĕĦđďĚĞ ĦđĥčĎĦĚđ ďĘĕĐ Ęĥ đĦĠĕĥē ČĕĐ ěĚĢĞĘ ĦđĞďđĚĐ ĦđĕėđĜĕē ĦđĘđĞĠ ĘĞ .đĕėĤĞđ đĦđĐĒ čđĢĕĞ ĘĞ ęĕĞĕĠĥĚĐ ęĕĕĤģĚ ęĕĚĤđĎĘđ ĦđēđėĘ ĦĘčģĚ Ŗŕ ø ď ÿ ĘŖĚąğŖĜ Ħĕ ü Ĝ ø č ăÿ Ħ Č ăĀ Ę þ Č ŖĜĕ ý Č ę Ā ď Ā Č Ā Đ ĐĤĚ ü ČĐ ĐĒ ĐĤģĚč ęĕėĠđĐ "ğđĜ" Ęėđ "ĦĕĜčĦ" Ęė ĒČ ěėĥ ,ĦĕģĝĔđĤĎ ĦđĞĚĥĚ ęĦđĕĐ ĦďĕĚĘ Ĥĥģ ČĘĘ ,ĦĕėĤĞĐ ęĦđčĕĥēč ęĕđđĥ ĦđĕĐĘ .ęĕďđĤĕđ ęĕĘģđĘģ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęďĕģĠĦ ĦĤďĎĐ ěĕč (ĦĕĘĚĤđĠ ĕĦĘč) ĐģĕĒ ČđĠČ ĥĕ ;ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĘĦđėĘ ġđēĚ ęďĕģĠĦ ěĕčĘ ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĘĦđė ěĕč Ęčģĕ ĤĠĝĐ Ħĕč ĖđĦč ęďĕģĠĦ ĦĤďĎĐč ĕėĤĞĐ ďĚĚĐĥ Ęėė ĦČ ĞĕĚĥĐĘ ęĐĘĥ ĐĕĢĚĕĔĕĎĘĐ ĤčĎĦ Ėė ,ĦĤčđĎ ĐĕĢĚĕĔĕĎĘ

ČĘ ĐĜĕďĚĐ ĕĔĕĜĤčģ .ĘČĤĥĕč ęĕĤđĚĐđ ĦđĤđĚĐ ĖđĜĕēĐ Ęĥ đĦđčĕĥē ĦČ ĝĜ ĘĞ ĦđĘĞĐĘ ęĕĘďē ęĕďĘĕĐ Ęĥ ĐĕđČĤĐ ęĦđēĦĠĦĐĘ ĦĞĤėĚĐ đĦĚđĤĦđ ĘĘĐĐ ĕĤčď ěĕč ĖČ .ĐĤčēč ĦĕčĔĕĚĐ ęĦđčĘĦĥĐĘđ Ęĥ ĦđĜđėĜĐ ěĕčĘ ęĕĤđĚĐ ĘĞ ęĕĠĞĤđĚĐ ēčĥĐđ .ĐģđĚĞ ęđĐĦ ĐďĕĤĠĚ ęďĚĞĚ ĦČ ĤĢčĘ ĐĜĕďĚĐ ĕĔĕĜĤčģ ĦđĕđĜĚđĕĚĘ ęĕĝēĕĕĚ ęĐĥ ĔĞĚė ĦĕďĞĘčĐ ĦđčĕĥēĐ ,đĒĚ ĐĤĦĕ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ĦĕčĔĕĚĐ ęĦđčĘĦĥĐ ęĥĘ ĦđĥđĤďĐ ďđĝĕ ĦđĤđĚĐ Ęĥ ęďĕģĠĦ ĦČ ďďĤĘ ĦĚĕĕČĚ ĕďĕĦĞĐ ĐďđčĞĐ ģđĥč ęđĤĦĘ ęĕĘđėĕ ęĦĕČ ěĕĘĚđĎĐ ĕĝēĕĥ ęĕėĜēĚė ęĕĤđĚĐ Ęĥđ .ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ęĐĕėĤĞđ ęĕĕĠđČ čđĢĕĞĘ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐĚđĤĦ Ęĥ đďĕģĠĦ ĤģĕĞĥ ĦĤĚđČĐ ĐĝĕĠĦĐ ĦČ ęĕĢĚČĚĥ ĕĚ Ęė ĐČĤđĐĐ ĞđĢģĚĘ Ħđĥģ ęĕČĔđē ĖĜēĘ ČĘ ĖČ ďĚĘĘ ČđĐ ĐĤđĚĐ .ďđĞĕĕė đĦĝĕĠĦĘđ ęĐĕĎĕĢĜĚđ ęĕĤđĚĐĚ ĘđĔĕĘ ĦĚĕĕČĚ đĒ ĐĝĕĠĦ ,ĦČĒ ģĤ ČĘ ĖČ ,ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤĕĒč ĦđĕėĤĞ ĦđĕĎđĝč ęĘđģ ĦČ ĞĕĚĥĐĘ ĐčđēĐ ĦČ ĕėĤĞĐ ďĚĚĐ ďđďĕĤ ĕďĕ ĘĞ ,ĤĚđĘė .ĦđĕĤĠĝ-Ħĕč-ġđē ĦđĤĎĝĚč ĞĕĚĥĐĘ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĦđėĚĝ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĕĥĞčĥ ,ĐČĤĜ Ėė ,ĦďčČĚ ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤĕĒč ĦđĕėĤĞĐ ĦđĕĎđĝč ęĘđģ ĦČ .ĐĠģđĦĚ

28

.ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤĕĒč ęĘđģ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĦđĝēĕĕĦĐ ĦČ ĦđĥĤđďĥ ĦđĕĤđčĕĢĐ ĦđĕĎđĝĐ ěĕč ĦđĕĦĤđĝĚĐ ĦđĕĜĕďĚĐ ĦđģđĘēĚĐ ęĜĚČ .ĦđĜđđĎĚđ ĦđčĤ ĘčČ ,ĦĕĤđčĕĢĐ čĘĐ ĦĚđĥĦ ĦČ ĥđčėĘ ĦđĚĕĕČĚ ĘČĚĥĘ ěĕĚĕ ęĐĕĘĞĥ ęĕČĥđĜ Ęĥ ĐčēĤ Ħĥģ ĥĕ .ĦđĕďĞĘčĐ ČĘ ěĐ ěĕĕďĞ .ěĐč ģĘē ĘđĔĕĘ ęĕĘđėĕ ęĕĤđĚĐĥ ĦđģđĚĞ ĦđģđĘēĚ ĦđĚĕĕģ ĘĕĞĠ ģĘē đĘĔĕĕ ęĐĕĎĕĢĜđ ęĕĤđĚĐĥ ęđģĚ ĥĕ ,ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĕĜĘčģ ęĜĕČ ęĕĤđĚĐ .ĘČĤĥĕ ĕďĘĕ Ęĥ ęĕďđĚĕĘĐ ĦđĕĜėđĦ ĥđčĕĎč ,ęĕėĜēĚėđ ęĕĤđĚė ęďĕģĠĦ ğģđĦĚ .ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ Ęĥ ĐĜĥĚ ęĕďĚĘĜĐ ęĕĜėĦĐ ĦČ čĢĞĘ - ĦĕģĘē đĘđ - ĦđĕĤēČ ęďĕč ĥĕ ęĦďĚĞ ĦČ đĞĕčĕ ęĐĕĎĕĢĜđ ęĕĤđĚĐĥ čđĥē ěėĘ .ĤĠĝĐ ĕĦčč .ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤĕĒč ĐĒĐ ĤĥģĐč Ęĥ ęĕĢČđĚ ęĕėĕĘĐĦ ĦĤčđĞ ĘČĤĥĕč ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĖėĘ ğĝđĜ ĘČĤĥĕ ĕĤđĚđ ĦđĤđĚ Ęĥ ęĦčđē .ĦĕďĚĞĚ ĐĕĢĎĤĎĝđ ĐĔĤĠĐ ĖĤĞĐĥ ęđĥĚ ģĤ ŅĘđ ,ĐĒĐ ęđēĦč ĤđĤčĐ ęĘđģ ĦČ ĞĕĚĥĐĘ

חובתם של מורות ומורי ישראל להשמיע את קולם בתחום של הפרטה וסגרגציה מעמדית, ולוּ רק משום שהערך של שוויון הזדמנויות, שמשמעו החובה להבטיח שכל ילדה וילד יוכלו לפתח את הפוטנציאל הגלום בהם, הוא נר לרגליה של מערכת החינוך מאז הוגדרו יעדיה ďĘĕđ ĐďĘĕ Ęėĥ ēĕĔčĐĘ ĐčđēĐ đĞĚĥĚĥ ,ĦđĕđĜĚďĒĐ ěđĕđđĥ Ęĥ Ęĥ ĐĕĘĎĤĘ ĤĜ ČđĐ ,ęĐč ęđĘĎĐ ĘČĕĢĜĔđĠĐ ĦČ ēĦĠĘ đĘėđĕ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĦďĚĞ .ĐĜđĥČĤĘ ĐĕďĞĕ đĤďĎđĐ ĒČĚ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ Ėė ,ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ đĦĘđĞĠ ĕĝđĠďč ģĤ ČĘ ĕđĔĕčĘ ČđčĘ ĐėĕĤĢ ęĎ ČĘČ ,ĤĠĝĐ Ħĕč ĖđĦč ĐĥĞĚĘ ĐėĘĐ đĥĚĚĦĕ ĐĘČ ęĕėĤĞĥ ĦđĕđĠĕďĞĐ Ĥďĝ ĘĞ ĞĕĠĥĐĘ ġĚČĚ ĖđĦĚ ĦČĒđ ,ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤĕĒč .ĐĘČ ęĕėĤĞĘ ęĘđĐ ĕđĔĕč ěĦĜĕĕ ęĥ ęĎĥ ĕďė ĕĚđČĘĐ ęđĕĐ Ĥďĝ Ęĥ ęĕĕĒėĤĚđ ęĕčđĥē ęĕĔčĕĐ ĦđĠģĥĚ ĐĘČ ĦđĕĎđĝ ğĕĝđĐĘ ěĦĕĜ ěĐĕĘĞ .ĘČĤĥĕč ĕĤđčĕĢĐ ěđĕďĐ ĝĕĝčč čĢĕĜĐ ĕėĤĞĐ đĞĕčĕ ęĐĕĎĕĢĜđ ęĕĤđĚĐĥ ĕđČĤĐ ěĚĥ ĦđēĠ ČĘ Ħđčđĥē ĦđĕĎđĝ Ėė ęĥĘ .ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤĕĒč ěĐĘ ĞĎđĜč ęĦďĚĞ ĦČđ ęĦĞď ĦČ ,ęĕĤđĚđ ĦđĤđĚ Ęĥ ,ęĕĚĕĕģ ęĕĚđĤđĠđ ĦđĚĤđĠĔĘĠ ģĒēĘ ĥĕ ĦČ ČĕčĐĘ ęĦĤĔĚĥ ,ęĕĕĤđĠđ ęĕĝĝđĦ ,ęĕĕĤđčĕĢ ęĕĜđĕď đďďđĞĕĥ ĕėĕĘĐĦ ĘĞ ĞĕĠĥĐĘđ ĤđčĕĢĐ ĦĞĕďĕĘ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ĕėĤĞĐ ęĘđģ .đĜĘĥ ĐĤčēĐ Ęĥ ĕėĤĞĐ ĝđĦČĐ Ęĥ đĦđĥčĎĦĐ

29

M . Ed .\ M . Teach הפקולטה ללימודים מתקדמים לימודי תואר שני בחינוך והוראה -

הנחה מדמי רישום ני ֶ לנרשמים במפגש

עבודה? ילדים? תירוצים? עושימ תואר שני - ועכשיו! ‰ ‚ŒŠ ‡‚Š ƒ~ƒ ~Š ‚ŒŠ ˜ƒ‡ ƒƒ ƒ —’…Š ‹ƒ•Œ

• התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל )יום שני( בהתמחויות: מתמטיקה, יסודי ביולוגיה, פיזיקה, כימיה • עם אפשרות לתזה - התכנית לייעוץ חינוכי *על בסיס מקום פנוי ימי שני ושלישי אחה"צ( ) *ההרשמה לשנת ההשלמות נמשכת • לבית הספר העל M. Teach - מוסמך בהוראה יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה שני אחה"צ( + )יום רביעי

• )יום רביעי( התכנית לחינוך בגיל הרך • התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית )יום שני( הספר היסודי • התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות עמ אפשרות לתזה בגישה רב-תחומית - מסלול אמן-מורה, עוד בתכנית: )יום רביעי( מוקד תרבות יהודית-ישראלית • התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בסיכון *נותרו מקומות אחרונים )יום שלישי( ובהדרה • בהתמחויות: אנגלית, התכנית להוראת שפות )יום עמ אפשרות לתזה עברית וערבית - רביעי( • התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך )יום חמישי( בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך; פיתוח פדגוגי; מסלול ייחודי של מנהיגות חינוכית

‹‡†Žƒ† ‹ ‡Ž p —€’ŒŠ ƒ~ƒ –~ƒ˜Š ˜ƒ‡Ž‰˜‚ Š€ƒ ‹‡‰ŒƒŒ ~”ŒŽ –~ƒ˜‚ ˆ‡~ ƒŽ‡˜ƒ ‡Ž— ‚‡€Ž •…–Œ ~‰ —ŒŒ 17:00 ‚— 14.9 ‡—‡Œ…‹ƒ‡ 4 ‚Œƒ• ‡Œƒ‚ ˜‡ 46 ˜‡

מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך. מוכר למלגות של ארגון המורים.

מרכז מידע והרשמה www.oranim.ac.il ࠮ 1-800-30-10-80

הדברים שלא לומדים היום בבתי הספר והם נחוצים מאין כמותם לקט המלצות לנושאים, תחומי ידע ומקצועות שאינם נלמדים היום בבתי ספר בישראל, ולדעתם של מורים ומחנכים, חברי ארגון המורים, שהתראיינו למדור "התשמע קולי" בפייסבוק של ארגון המורים - הם נחוצים מאין כמותם בעולם דינמי ומשתנה

ęĕĘđėĕ ĦĞĚĥĚ ĕĞđĤĕČđ ĦđĜčĐ ĕČ .ęĕĔģĕĘĠĜđģ Ęĥ ęĕčĢĚč ĦđĘĐĜĚĥ ĦđĜđĚČĘ ęĕĞďđĚ ęĕďďĢĐĥė ĤĦĠĕĐĘ đČ ĞĜĚĕĐĘ ĦđČĕĢĚĘ ĦđĠĝđĜ ĦđĕđĤĥĠČ ęĕĘĎĚ ęĎ Ėėđ ,ěĦđČ ęĕĤģđēđ ,ęĦđČ .ĦďčėĚ ĦĤđĥģĦĘđ ĐčĥģĐĘ ,ĦĤēČ :Ğčĥ ĤČčč ĘĚĞ ĦĢđčģĚ 'Ē ğĕģĚ ěđėĕĦ ,ĐĕĎđĘđĕčĘ ,ĕĜĚĤģ ĐČĘ .đĘČė ęĕĤđĞĕĥ ěĕČ .ĖĚĢĞ ĦČ čđĐČĘ .ĔĠĥĚđ ģđē :đĜđČ ĦĕĕĤģ ,ĕčĢ ěč ěđėĕĦ ,ĕĜĠđĎ ĖđĜĕē ,ĕĘĕĘĎ ĦĕĚĞ ēĤĒČ ĦđĕĐĘ đĦĜėĐč ĤĕĞĢĐ ĤđďĐ Ęĥ ĐďĕĚĘĘ ĕĜđĕē ęđēĦ ĐĒ .Ĥďĝđ ģđē ĤĚđĥ ĐďĘđĎ ĥ"Ğ ěđėĕĦ ,ęČĘĝČĐđ ęĕčĤĞĐ ęĘđĞđ ĦĕčĤĞ ,ĕėĘĚ ĕĥ .ĕĜĤďđĚĐ ěďĕĞč ĐĜđėĜ ĦĕĘėĘė ĦđĘĐĜĦĐ :ĐĜđĕĢ-ĝĜč ĤĕČĚ ,ęĕ ĦĕĕĤģ ěĕčĤ ĥ"Ğ ğĕģĚ ,ĕĠĤĎ čđĢĕĞ ,ĕģĝĘđĠĚČĕ ĐģĕĘĎĜČ .ęĕĔģĕĘĠĜđģ ĤđĦĠĘ ĦđĕđĜĚđĕĚđ ĐģĕĦČ :ĞďĚ ĐĚĕďģ ĦĥĤ ĕĦčč ęĕčĤĞ ęĕĤđĚ čđĘĕĥ ĘĞ ĐĜđĚĚđ ĕĜĠđĎ ĖđĜĕē ,ďČĤđĚ ģĤČĔ ęĕĜ ø čđĚ ēĕĥ ĕĘĎĞĚ :ČďĜĚ ĤĠėč ĥďē ěđėĕĦ ,ĕďđĐĕĐ ĤĒĎĚč ĤĠĝ čĕĦė ,ĦĤčđďĚ ĐĠĥė ĐĠĥĐ ,ęĕďĕĚĘĦĐ ĕėĤđĢĘ ĐĜĞĚ ěĦĚđ .ĦđĜđĥĐ ĦđĠĥč ęĕĞďĚĘ ěđėĕĦ ,Ė"ĜĦđ ĦđĤĠĝ ,ĦĕĤčĞ ěđĥĘ ,ĘĒĕģ ĤĕČĦ Ĥ"ď ĘĐĜĘ ďĢĕė ,ďđĚĘĘ ďĢĕė ęĕďĚđĘ ČĘ ęĕďĕĚĘĦ :ČėĤĕ ĦđĎĕĐĜĚĘđ ĎĐĜĦĐĘ ďĢĕė ,čđĥēĘ ďĢĕė ,ěĚĒ ĘĐĜĘ ďĢĕė ,ęĐĘĥ ęĕĕēĐ ĦČ ČĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ,ęĢĞč .ĦđĔĘēĐ ĘčģĘ ďĢĕėđ ęĕĜđđĎĚ ęĕčĢĚč ĦďģĚĦĚ ĐĞģĥĐĐ .ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ ěđđĎĚč ĘĐĜĦĐĘ ďĢĕė ęĕďĚđĘ .ĦėĤĞĚĐ Ęĥ ĕĤģĕĞĐ ĝđĠĝĠĐ đĐĒđ ĐČĤđĐĐ ĦđĞđĢģĚč ĕď :ĦđĔđĥĠ ęĕĘĕĚčđ ,ęĕďđĚĕĘĐ ęđĕ ĐĜčĚč ĕđĜĕĥ ĦđĥĞĘ ĥĕ .ĤčėĚ ĐĠģđĦ ĎĠ ĤĥČ ĦĕĝĘģĐ ĦėĤĞĚĘ

ºĐčĔĕĚč ęĕĜđĚĐ ĦĚėđē ?ěĕČ ěĕĕďĞĥ ġđēĜ ĐĚ ĒČ

ĕĦĕĕĐ : ĆĦđĞĤ ęĕčėĚ ěđėĕĦ ,ĘČĤĥĕ ĦđčĤĦđ ĦđĤĠĝ ,ěďĝ Đĕē ęĕďĕĚĘĦđ ęĦđČ ěĕĕĜĞĚĥ ĐĚ ĦČ ģĤ đďĚ ÿ Ęĕ ęĕĤđĚĥ ĐĠĕďĞĚ .ęĦđČ ěĕĕĜĞĚĥ ĐĚ ĦČ ģĤ đďĚĘĕ ĦđĜĚđĕĚ ēđĦĕĠ :Ččĝ ĤĠėč ČĤĕĠĥ ĔĤđČ ,ĦĤđĥģĦ ,ġ"ė ęĕĝĕĜ ĤđČĘ ďđēĕĕč À ĦđĚđĘēđ ęĕďĞĕ ĦĎĥĐĘ ęĕĕĘĔĜĚ ęĕĤđĥĕė Ęĥ ęĕďĕĚĘĦĐ ."ĕČģĕĤĚČĐ ęđĘēĐ"đ ĦđĜĞđďĕĐđ ĕĔĕĘČĕĤĐ ĦĞĠđĦ ĖĤď ĕĤđĢĕģ ĥĕĥ ęĥđĤĐ ĦČ ,ĦĤđĥģĦĐĚđ ĐĤčēĐĚ ,ęĕĘčģĚ ĖĕĤĢ .Ėė ČĘ ĐĒ ĕĦĕĚČĐ ęĘđĞčđ ,ęĕďĞĕđ ĦđĚđĘē ĦĚĥĎĐĘ ęĞ ĦđďďđĚĦĐ ĖĤđĢĘ ęĕĕĘĔĜĚ ęĕĤđĥĕė ęĕďĕĚĘĦĘ ĦđĜģĐĘ .ģĒē "ĕĚĢĞ ĕĜČ" ēđĦĕĠĘđ ęĕĕĦĤčēđ ęĕĕĥĕČ ęĕĘđĥėĚ ěđėĕĦ ,ĐĕĤđĔĝĕĐđ ČĤģĚ ,ĕĎđĎďĠ ĒėĤđ ĐĤđĚ ,ĖĜēĚ ,ěĚĔĕđĤ ĝėĘČ ČĘ ĖĕČ ,ĘĥčĘ ĖĕČ :ęĕĘĥđĤĕč "ČĦĠĕĘ" ĦđĕđĜĚđČ čđĘĕĥč ĕĜđĕĞ ĖĕČ ,ĐĘĝČč ĐĚĕĦĝ ęĕĜģĦĚ ĖĕČ ,ěđĠĘĔč ĤčďĘ ĥĕĕčĦĐĘ .ĖĘđĚ ģĤĠĦĚĥ ęďČĘ ęĕčĕĎĚ :čĕčČ ĘĦ ěĚĤĦĘČ ĥ''Ğ ĔĜđėĕĦ ,ĐĤčēĐ ĕĞďĚ ,ĖĘĚĕĘČ ěĤģ !ęĕĕēč čđĥē ĕėĐ ĤčďĐ ČĘ ĐĒ ęĕďđĚĕĘĥ ĕĜč ,ĤđĤď ĖđĜĕē ĦĕĕĤģ ,ďēđĕĚ ĖđĜĕēđ Ė"ĜĦ ,ĐģĕĔĚĦĚ ,ĖĕĘĤČ ĤĎĐ - ĐďĕĚĘĐ ĦđďđČ ĘĞ ĐďĕĚĘ čĘĥĘ čđĥē .ęĕĤčďĘ ĐĥĕĎ :ĤđĤď .ěėđĦĐ ĦďĕĚĘ "ěđčĥē ĘĞ" ęĎ .ĦĕĦĤđģĕč Đčĕĥē :ĐĠĕēč 'Č ĕĜđĤĕĞ ěđėĕĦ ,ĦđēĤĒČ ,ěĚĒđČ ĤđČĕĘ ĐĒ .ĦđģĠĝ ĘĕĔĐĘ ďĕĚĦ .đĕĘČĚ ěčđĚė Ĥčď ęđĥ ĘčģĘ ČĘ .đĜĘĥ ęĕĕēĐ Ęĥ ĝĕĝčĐ ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ĐĒđ ĞďĚĐ Ęĥ ĝĕĝčĐ ĦđĘĐĜĦĐ :ěĕĞĐ ĥČĤ ,ěĕĎč ĥ"Ğ ěđėĕĦ ,ĕĜĠđĎ ĖđĜĕē ,ĕĜĤĠĒ ěĤģ

36

Made with FlippingBook Online newsletter