קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

ככל שנצליח למתג ולמצב את מקצוע ההוראה והחינוך במקום גבוה יותר, חשוב יותר, חיוני יותר, כך נעלה את גאוות המקצוע ונצליח לשפר את תנאי העבודה הפיזיים והכלכליים של העוסקים בו ואת מעמדו בקרב הציבור

ĤģĕĞč ,ĕđČĤ đĜĕČĥ Ĥėĥ ěđĎė ,ĦđĜđĥĐ ĦđĕĎđĝĘ ĥĤďĕĜ ěėĚ ĤēČĘ ěđĦĜ - OECD -Đ ĦđĜĕďĚĘ ĐČđđĥĐ ĖđĦĚ ,ĘĕēĦĚ ĐĤđĚ Ĥėĥ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĦďđčĞ Ħđčĕĥē ěĕč ĤĞĠĐ ĦČ ĥĕēĚĚ ĤĥČ .đĘ ęĕėđĒ ęĐĥ ĘđĚĎĦĐ ěĕčĘ ęĕėĜēĚĐđ ĕďčđĞ ďĎĜ ĦđĚĕĘČĐ ČđĐ ,ĦČĥ ĤĦĕč čđĤģč ĐĘĞĕĥ ,ğĝđĜ ČĥđĜ đĕĤēčĜđ ĤđčĕĢĐ .ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĐģĒēĦĐĥ ĐĞĠđĦ ,ĐČĤđĐ .Đģĕģēč ĐčđĎĕĥ ĦđĚĕĘČĘ ĦđĜĘčđĝ ĝĠČ Ęĥ ĖĘĐĚč đėĚĦĕ ĦēĠĦ ĤĠĦĥĕ đčđĢĕĚđ ĤĦđĕ ĐđčĎ ĐĕĐĕ ĐĤđĚĐ ďĚĞĚĥ Ęėė .ĐĜčĐč ĘčģĦĦ ĐďĎĜ ĐĠĕĤēĐ ĐčđĎĦĐđ ĐĞĠđĦĐ Ęĥ čđĘĕĥ ĕďĕ ĘĞ ĐĥĞĕĕ ĐĤđĚĐ ĕĠĘė ďđčėĐ ĦČĤĕ ĖĤĞ ģđĒĕē ,ęĕĤđĚĐ ,ęėďĕģĠĦ đĐĒ .ĐĤđĚ ĎĦđĚĐ ĦĚĢĞĐđ đĕĠĘė ĐėĤĞĐ čđĥē ĕėĐ ĞđĢģĚč ęĕģĝđĞ ęĦČ ĕė ĐĤĕĚČĐ ĦČ ĞĕĚĔĐĘ .ĘđėĐ ĤĒĎĕĕ ĖėĚđ ĘČĤĥĕč

ĦđđČĎ ĦČ ĐĘĞĜ Ėė ,ĤĦđĕ ĕĜđĕē ,ĤĦđĕ čđĥē ,ĤĦđĕ ĐđčĎ ęđģĚč ęĕĕĘėĘėĐđ ęĕĕĒĕĠĐ ĐďđčĞĐ ĕČĜĦ ĦČ ĤĠĥĘ ēĕĘĢĜ Ėėđ ĞđĢģĚĐ .čēĤĐ ĤđčĕĢĐ čĤģč đďĚĞĚ ĦČđ đč ęĕģĝđĞĐ Ęĥ ěĕĕĠĚģč ,ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ęĒĕĥ ĐĒ đĚė ĖĘĐĚĘ ĐČĤđĐĐ ĕė ĐĒĤėĐ ČđĐ ěđĥČĤĐ .ĤĠĝĚ ęĕčĘĥ ,đĘĥ ĕĚđĝĤĠĐ ĦĝĝđčĚ ČĕĐĥ ĐĤĕĚČ ,ĘČĤĥĕč čđĥē ĕėĐ ĞđĢģĚĐ ČĕĐ ĘĞĚ) ĤđčĕĢĐ ĕė ĐēĜĐĐ ĦČ ĐĥĥĕČ ĤĥČđ ĦĕĤģēĚ ĐĜĕēčĚ ĐČđĠĤĐ ĦđĞđĢģĚĘ ĐĚđďč ĞđĢģĚĐ Ħđčĕĥēč ĤĕėĚ (70% .ěđēĔĕčĐ Ħđēđėđ ,ęĐĕĦđēĠĥĚ ĕĜčđ ĐČĤđĐĐ ĕďčđĞ ĘėĘ ,ĐĚĕĜĠ ěđđė ĖĘĐĚĐ ěėđ ,ĦČĒ ĞĚĥĕĥ ĦĚĕČ Ęė đĥČĤč ěĐĜĐĕĥ ,čēĤĐ ĤđčĕĢĘ ęĎđ ĦĕĤđčĕĢĐ ĐėĕĚĦĐ ĦČ đČĤĕ ĤĥČ ĦđĔĘēĐĐ ĕĘčģĚ ĘėĘ ĐĜĠđĐ .ĐĘ ęĕėđĒ ęĕĤđĚĐĥ ĐĤĕďČĐ

לימודי תעודה והשתלמויות לעובדי הוראה בפועל ובשבתונ

לימודי תעודה

ƒ הוראה מתקנת קריאה, כתיבה וחשבונ ƒ א טרטגיות למידה ƒ כלימ להבנה ולהתמודדות עמ תלמידימ בעלי הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה ƒ טיפול באומנויות כאמצעי הוראה ƒ ביבליותראפיה ƒ פיתוח כישורימ חברתיימ בקרב ילדימ השתלמויות בתחומימ שונימ

ƒ הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי ƒ קור הכשרה למנחי קבוצות ƒ הוראה מתקנת באנגלית

ƒ עקרונות השילוב לילדימ

ƒ תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית בית פרית ƒ עריכה לשונית ƒ מורה מומחה בהערכה וטיפול בתלמידימ עמ לקויות למידה

דיפרנציאליימ אשר מאובחנימ בתפקוד גבוה

ƒ גיל ההזדמנות: להיות מחנכ משמעותי ƒ מעצבימ את החינוכ- העיצוב החזותי ככלי שימושי

מבחר גדול של קור ימ בלמידה מרחוק ƒ תזונה, מזונ ומה שביניהמ ƒ פ יכופתולוגיה ƒ מבוא לליקויי למידה והתנהגות

ƒ פ יכולוגיה חיובית ƒ דיאלוגימ, נאומימ וקונפליקטימ ƒ ביבליותרפיה וטיפוח רגשי ועוד

לימודי פנאי/לימודי רשות ƒ ציור בצבע על ב י מודל אקדמי

ƒ פ יכולוגיה התפתחותית ƒ התפתחות שפה ותקשורת

לפרטימ על לימודי תעודה והשתלמויות: 08-8588132/151/068/029/060 new.achva.ac.il

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ –…Œ עכשיו.

Made with FlippingBook Online newsletter