קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים 6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שרון כץ עורכת:

,ęĕĤđĚĐ ĕĕĤčē ġĕģĐ ĦĥĠđēĚ ęĕčĥ ęĦČĥ ĐđđģĚ ĕĜČ ęĕĢđēĜ ęĐ ģĠĝ ĕĘčĥ ,ęĕĜĜĞĤ Ħđēđėč ęėĚ ĦĥĤďĜĐ ĦĢĚđČĚĐ ĐĞģĥĐĘ ęėĘ .đĜĕďĘĕ ĖđĜĕē Ęĥ ĦĥďđģĚĐ ĐďđčĞč ,"ěĕĞ Ĥĥģ" Ęĥ ĐĒĐ ďēđĕĚĐ ěđĕĘĕĎĐ Ęĥ ČĥđĜĘ ĥďģđĚ ,ĤĠĝĚč ĕĥĕĚēĐ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĘđģ ĦĞĚĥĐč ĖĤđĢĐ ,ĤčďĐ Ęĥ ĦđčĕĥēĐđ ,ěĚĒ Ęėč - ęĚĢĞ ĖđĜĕēĐ Ęĥ ĐģđĚĞĐ đĦĞĠĥĐĚ ĦĞčđĜĐ .đĜĕĕē ĘĞ ĖĕĥĚĐ ,ġĕģĐ ĦĥĠđē ĖĘĐĚč ,ĐĜĥĐ ęĎ

שלמה מויאל

שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו ניהול מכירות ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה: אניה שפירא עיטוף:

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĐĕģĕĝĞĚ ĤĥČ ęĕĤčē ĦđĕĞčč ĘĠĔĘ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĘĞ ěĦĚđ ČĥĚč ěđĎĤČĐ ĘĠĕĔ ĘĕčģĚč .ęĐĕĦđĕđėĒĘ ęĕĎČđď ęĜĕČ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ .ĤėĥĐ ĕčĕėĤ Ęė ĦČ ĘĘđėĐ ,ĥďē ĕĢđčĕģ ęėĝĐ ěėđĚ ČđĐ ěė đĚė .Ĭ 8,000 ,ěđėĕĦč ĐĤđĚĘ ĕĦĘēĦĐ Ĥėĥ ĥĤđď ĕĒėĤĚĐ ěđĕĞĤĐĥ ,ęĕĤđĚ ĦėĤĞĐ Ęĥ ěđĜĎĜĚ ĤĠĝĐ ĕĦčč ĘĕĞĠĐĘ ģĤ ęĕĚďģĦĚ ęĕĤđĚĐ ęđĕė ĕė - ęĕĤđĚĘ ĦđĎĤď ĤđĢĕĘ ČđĐ đĘĥ .ĐėđĤČĐ ĦđĥĕĤďĐ ĦĚĕĥĤĚ ěĔģ ģĘē ĐĒđ .ģĦđđĐ ĕĠĘ đĜđďĕĜ ġĕģĐ ĦĥĠđē ĖĘĐĚč ,ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēč ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčēĘ ĞďĚĘ ĘĐĜĕĚĐ ĥČĤđ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ Ę"ėĜĚĝ ęĞ ĤĠĝĚ ęĕČĥđĜ ĐčđĦė ęĕĘđĚĎ ĦĕĜėđĦ ĦĜėĐ :ěđĚĕĤ ĤĠđĞ Ĥ"ď ,ĐĕĎđĘđĜėĔđ ĐĘđďĎ ĦđĞĥ ĦčĢģĐ ;(ęĕĤđĚ ĦđĕđėĒ) ď"ĕ - 'ĕ ĦđĦĕėč ęĕĤđĚĘ ;ĦđĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĚĎĚĐ Ęėč ęĕĔģĕđĤĠĘ ęĕĥĕĎĚĐ ęĕĤđĚĘ ĤĦđĕ ĦČĤģĘ ,ęĦĘčĕģ ĕČďđ đĕĘČ ĞĎđĜčĥ ,č"đĔ ĔģĕđĤĠ Ęĥ ČĥđĜĐ ĐĜđĚĚ ,ěĕēđĜĚ ğĝČ ĤĚĚ ĤďđĝĚ ĤĒđē ,ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ ĦĘĕēĦ .ĕĜđėĕĦ ĘĞ ĕĎđĘđĜėĔ ĖđĜĕē ĘĞ ĘČđĚĥ ĤĚ ,ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ Ę"ėĜĚ Ęĥ đĜđĢĤ ĘĞ ĤĥčĘ ēĚĥ ĕĜČ :ĦđĚĤ ĥđĘĥ ĕĠĘ ĤĠĝĐ ĕĦčĘ ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēĐ ĦČ ĤĕĒēĐĘ ,čČđčČ 7-đ ĦđĕĜđĕĞ Ħđďĕēĕ 7 ęĞ ĦđĞđĢģĚ 7 ;Ħđďĕēĕ 15 ęĞ ĐČĘĚ ĦđĤĎč ęĜĕČĥ ęĕďĕĚĘĦĘ ĦĕĎđĘđĜėĔ ĐėĚĝĐ ĦďđĞĦ ;ĦđĕĎđĘđĜėĔ Ħđďĕēĕ .đďĚĘĕ ęĐĥ ĞđĢģĚ Ęėč - ĦđĤĎčĐ ĦđĜĕēčĘ ęĕĥĎĕĜ ĐČĤđĐĐ ĕďčđĞ Ęė ,ęėĦČ ĖĤčĘ ČĘČ ,ęĕĤčē ,ĕĘ ĤĦđĜ ČĘ ČĘĘ ĦēĘĢđĚđ ĐĕĕĤđĠ ęĕďđĚĕĘ ĦĜĥ ĦėĤčč ,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĐĜĥ ęėĕĦđēĠĥĚ ĕĜčĘđ ęėĘ ĘēČĚ ĕĜČ ĐĚĕĥĜ ĐĦđČčđ .ĦđĘģĦ .ĦėĤđčĚđ ĐčđĔ

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

לגליון זה מצורפת חוברת של המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

משרדי ארגון המורים לרשותך - לכל פנייה ושאלה 04-6084316 ' טל | 17000 בניין בי סנטר, נצרת עילית 3 רח' מעלה יצחק נצרת עילית: 04-9119730 ' טל | 2165112 , מרכז ניצנים, כרמיאל 9 רחוב החרושת כרמיאל: דרך תל אביב והמרכז: 04-8141000 ' טל | 3525126 חיפה 157 רח' יפו חיפה: , ת"ד 4 רח' הלל ירושלים: 03-7106777 ' טל | 6618356 ת"א 23 מנחם בגין , ת"ד 25 רח' האורגים אשדוד: 02-6222305 ' טל | 9458104 , ירושלים 2007 , מגדל 10 רח' בן צבי באר שבע: 08-9577811 ' טל | 7760936 , אשדוד 15132 08-6252777 ' טל | 8489328 הרכבת, ב"ש

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

Made with FlippingBook Online newsletter