קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

‚~–ƒ‚‚ Š€ ‡–…Š ‹‡—ƒ ‹‡€… ƒŠ’ ‹‡Žƒ• ’—Œ ‹‡Ž‚Žƒ ˜ƒ†‚ƒ ‹‡”Œ

‚†‡Œ ˜Š’•˜Œ ‚‡Š†‡~ ˜–”ƒ˜ ‚‡Š†‡~ ˜–”ƒ˜ ˜Š’•˜Œ ‚†‡Œ Œ> 10 ‡ƒ ƒ–„Œ ŠŠƒ‰

<Œ 3 x 2 ˜‡˜ƒ‰‡~ƒ ‚–—‰ ‚‰ƒ

‹‡‡…‚ Š‰Š ‚‰ƒ œŒ 3 x 2 ˜ƒ‡Œ ŠŠƒ‰‚ ‡’•‡‚  ˜Šƒ ˜ƒŽƒŠ…2 Š…˜ŠŠƒ‰ ‚‰– ‚‰ƒŠ –—‰ ˆ‰ ‡Œ„‚Š ˜‡Ž ˜’ƒ˜ –’Ž D 149 ‹ƒŠ—˜ D 149…ƒŠ—Œ

D 349 ‹ƒ•Œ

‹ƒ•Œ

–‡…Œ ”Œ €…Š

–‡…Œ ”Œ

1299

…ƒŠ—Œ D 149

…ƒŠ—Œ D 49

D

299

599

‡Œ„‚Š ˜‡Ž Šƒ€ ‚‰ƒ œŒ 3 x 3

D

D

–‡…Œ‰>‚ …ƒŠ—ŒŠŠƒ‰ D 348

–‡…Œ ‰>‚ …ƒŠ—Œ ŠŠƒ‰ D 748

‡‡Š Šƒ€ ‚–• ‡ –•‡Œ

VENICE ‚’• ˜Žƒ‰Œ

‘–ƒ†Œ –‡…Œƒ ƒŠ‡— 5 0 0 ˜ƒŠƒ’• ‚Ž˜Œ

˜ƒŠƒ’• 500 ƒ–’Ž ˜ƒŒ~ƒ˜ ‚–‡…Š ‹‡Œ† 4  ‹Š—ƒŒ ‡˜ƒ–‡’ ‹† ƒƒ‚ ˜ƒ–˜ ˜–”ƒ‡‚ ‚•„… ‚‡’ƒ‡˜~ ˜ƒ–˜ –‡—ƒ –‡–Œ ‹† ‚Œƒ–~ ‚•‡– ‚†ƒ• ˜ƒ–˜ ˜‡†ƒ„•~ƒ ‚•„… ‹† ‚‡ŒƒŠƒ• ˜ƒ–˜ - ˜ƒ”‡Œ…~ŠŠ •˜•˜Œ

D 999 ‹ƒ•Œ

–‡…Œ ‚•—‚

D 249 ‹ƒ•Œ

…ƒŠ—Œ D69

–‡…Œ

…ƒŠ—Œ D 19.90

599

69

‚Žƒ‰Œ †–’Œ Œ>Œ 325 x 150 x 250 ˜ƒ‡Œ €>• 2.8 Š•—Œ –†‡Š 0.8 ‹‡Œ Š‰‡Œ ˜Šƒ‡•

D

˜ƒ‡–‡‚Œ 6 ŠŠƒ‰‚ ‡ –•‡Œ ˜ƒ˜Œ ˜Šƒ—Œ ‚–• Š–Œ €ƒ„ƒ ‹‡’”•Œ €ƒ„ ‚Š•ƒ ‚†ƒ—’ ‚Š’‚ •”

D

–‡…Œ ‰>‚ …ƒŠ—Œ ŠŠƒ‰ D 668

–‡…Œ‰>‚ …ƒŠ—ŒŠŠƒ‰ D 88.90

‰–Š ––•Œ –†‡Š 6 ‹‡<”‡ƒƒŽŠ ‡Š~‡‡~ ‡Œƒ‡Œƒ‡ —ƒŒ‡—Š ‹‡~˜Œ ‚~‡—ŽŠ ‘˜‰ ˜ƒ”– ŠŠƒ‰ Œ> 32 X 26 X 19 ˜ƒ‡Œ

†ƒŒƒ ‡Š ƒ˜Œ

‚—ƒƒ ‹

D 399 ‹ƒ•Œ

D 299 ‹ƒ•Œ

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ”Œ

…ƒŠ—Œ D 14.90

…ƒŠ—Œ D19.90

59 118 ‰>‚ D

88 176 ‰>‚ D

x 2

2

x

D

D

‚’”‡– ˜ƒ‡Š†Œ 2 ‡Ž‰Œ ‚†‡… ƒŽ€ŽŒ ˜–€ƒŒ ‹‡Œ ˜€‡’ ˜Šƒ‰‡ ‚†ƒ–‡ŽŒ ‚†‡…‚ ‘ƒ˜

–‡…Œ ‰>‚ …ƒŠ—Œ ŠŠƒ‰ D 132.90

–‡…Œ‰>‚ …ƒŠ—ŒŠŠƒ‰ D 195.90

ƒ‡—‰ ‹‡–—•˜Œ Š ‚—…Œ‚Š ˜ƒŽƒŒ˜‚

‹ƒŒ‡Ž‡Œ ‡~ŠŒ‚ –Œ€  ƒ~ 30.10.2017  ”Œ‚ ‘•ƒ˜ 1-900-722-555 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡— ”>Š—~– 14 ‡ƒŠ ‚—Œ ƒ…– 514815976 ’…Œ> ƒŠ’ ‹‡Žƒ• —ƒŒŠ ˜‡–ƒ•Œ‚ ƒ˜„‡–~ƒ ‹Š— ‹ƒ‡ 14 ˆƒ˜ ‹‡–”ƒŒ ˜–„…‚ D 39…‡Š— ˜’ƒ˜ ˆ˜‡Š ƒ–•‚ –~ƒ‚ ‘‡ŽŠ ‹‡• ‡Œ‡ 21 ‚•’~ †‡–’Š ˜ƒ‡…‡ 50 ‰–”‚ ˜Ž€‚ •ƒ…‡’ Š ‹‚‡ŽŒ ˆƒŒŽ‚ D 100 ƒ~ 5% ‡ƒ…Œ ‚• Šƒ†‡ ‡†‡€ƒŠ „‰–Œ ƒŠ’ ‹‡Žƒ• ‹‡Œ—ƒ– „‡ƒƒ ˜ƒ”Œ~ ‡€‚Š ˜‡Ž 10 <Œ …Œ –ƒ„Œ …Š† ˜‡ Š‰Š …~ ‚†‚ –”ƒŒŠ Š€ƒŒ

‹‡’ƒŽ ‹‡”Œƒ ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–— www.konim-plus.co.il –˜~

Made with FlippingBook Online newsletter