קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

כמו כן המשך חיסכון רצוף אחרי הפרישה המוקדמת מבטיח פנסיית נכות ופנסיית שאירים. נוסף על כך המשך צבירה בקרן הפנסיה מנורה מבטחים בתקופת הפנסיה המוקדמת מאפשר דמי ניהול מופחתים. * הנני חוזרת ומזכירה: מורים שפרשו או יפרשו לפנסיה מוקדמת (באמצעות ארגון המורים) מהקרנות החדשות, ומקבלים את הפנסיה ,)67 באמצעות הבעלות האחרונה (עד גיל זכאים לקבל פנסיית גיל מהקרנות החדשות , ועד אז אסור לפנות 67 אך ורק בהגיעם לגיל ולקבל פנסיה ישירות מהקרנות החדשות. רצף זכויות הנני חוזרת ומזכירה שמורים הפורשים לפנסיה השנה ולהם שתי פנסיות ותיקות - צוברת ותיקה ותקציבית, צריכים לבדוק את נושא רצף הזכויות (בעזרת יועץ פנסיוני) ולבצע אותו, במידת הצורך, לפני הפרישה. לא ניתן לבצע רצף זכויות לאחר הפרישה. . מורה קבוע אצל אחד מהמעסיקים זכאי 1 לבקש לקבל את מלוא שכרו אצל אותו מעסיק. . מורה קבוע אצל שני מעסיקים זכאי לקבל 2 את מלוא שכרו אצל המעסיק שאצלו הועסק תחילה. מורה שביצע איחוד משכורות יהיה קבוע על כל היקף העסקתו אצל המעסיק המשאיל. סיום שנה”ל תשע”ט בבתי הספר העל יסודיים שנת הלימודים מסתיימת ביום חמישי י”ז בסיוון התשע”ט, . פניות של ארגון המורים לסיים 2019 ביוני 20 את בחינות הבגרות עד מועד זה נענו בשלילה בטענה שלא ניתן לשבץ את בחינות הבגרות עד מועד זה. ארגון המורים הבהיר למשרד החינוך שעל פי ההסכמים המורים מסיימים את עבודתם ב- ולא ניתן לחייבם לבוא לבית הספר 20.6.2019 לאחר המועד הנ”ל - לכל פעילות, לרבות מבחני בגרות. מורים שמתבקשים לתגבר את התלמידים לקראת בחינות הבגרות לאחר מועד סיום הלימודים ונענים לבקשה - יש להתנות זאת בתשלום מלא עבור שעות התגבור.

כנסים לפורשים בחודש יוני ייערכו כנסים למתעתדים לפרוש בסוף שנה זו לפנסיה מוקדמת/ פנסיית גיל. 23.6.2019 : בירושלים 24.6.2019 : בחיפה 26.6.2019 : בתל-אביב המעוניינים להשתתף בכנסים מתבקשים להירשם ישירות אצל פקידות הסניפים בארגון המורים. הרישום לכנסים ייעשה במהלך חודש מאי. פרישה מוקדמת מהקרנות החדשות מורים שפרשו או יפרשו לפנסיה מוקדמת מהקרנות החדשות * - חשוב ורצוי שימשיכו (הן 67 לחסוך בקרנות החדשות עד גיל כשכירים הן כעצמאיים), שהוא גיל הפסקת קבלתה של הפנסיה המוקדמת הן לנשים הן לגברים. זאת כדי להגדיל את הצבירה הקיימת בקרן, ועל ידי כך להגדיל את החיסכון הפנסיוני עד גיל הפרישה לפנסיית גיל. משרה לפחות. לקבלת מענק השעות והחזר > שכר לימוד היכנסו לאתר משרד החינוך > מרחב פיתוח מקצועי > פורטל עובדי הוראה לימודים אקדמיים - מענקים. בחינת בגרות בע”פ באנגלית משרד החינוך מקיים ניסוי (פיילוט) בבחינות הבגרות בע”פ באנגלית במחוז ההתיישבותי. במסגרת הניסוי התלמידים נבחנים באופן מתוקשב בבחינת בגרות בע”פ באנגלית. מורים שבוחנים את התלמידים בבחינות מתכונת אינם נדרשים לקיים את מבחן המתכונת באופן מתוקשב אלא כפי שהוא התקיים עד כה. איחוד משכורות (שאילה והשאלה) מורה שמועסק בבית ספר שש שנתי שבו קיים הסדר של איחוד משכורות, ומקבל שכרו ממשרד החינוך עבור העסקתו בחט”ב - ומהבעלות עבור העסקתו בחט”ע (שני תלושי שכר), זכאי לבקש איחוד משכורות (קבלת כל השכר ממעסיק אחד) וזאת עפ”י ההסכם בין משרד החינוך לארגון המורים.

קשר הודעות הארגון 11

המחלקה לפנסיה

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

Made with FlippingBook flipbook maker