קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

קשר הודעות הארגון

. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות 3 . התפטרות בעקבות שינוי מקום מגורים מסיבות 4 נישואין, מעבר ליישוב חקלאי ועוד . הרעת תנאים מוחשית 5 מורה המעוניין לסיים את העסקתו מסיבות אישיות, או כדי להימנע מפיטורין ע"י המעסיק, מתבקש להתייעץ עם מזכיר/ת הסניף כדי לקבל הסבר על משמעות החלטת ההתפטרות. יש מעסיקים ומנהלים שמבקשים מהמורה להתפטר מרצונם, כדי למנוע הליך פיטורין, ומציגים זאת כדבר המקובל שהוא לטובת עובד אין להסכים ואין לקבל כל החלטה ההוראה. החלטה בנושא בלי להתייעץ עם ארגון המורים. של מורה להתפטר הינה החלטה משמעותית, ואם המורה מתפטר ואחר כך מתחרט, קשה מאוד לתקן את הנעשה. סיום העסקה מורה שסיים העסקה אצל מעסיק מסיבות שונות נדרש לבדוק ולוודא שהמעסיק העביר את כל ההפרשות לקרנות השונות (פנסיה, השתלמות וגמל). וכן על המורה לבקש מהמעסיק אישורי העסקה הכוללים את היקף העסקתו בכל שנות עבודתו וכן אישור על יתרה וניצול של ימי מחלה. עוז לתמורה הקריטריונים להצטרפות לעוז לתמורה . תואר אקדמי/ דרגת שכר שוות ערך 1 (אקוויוולנטית) ותעודת הוראה. . רישיון הוראה/ זכאות לרישיון הוראה (זכאות 2 לרישיון הוראה נגזרת מתעודת הוראה ואישור על הצלחה בסטאז' ממשרד החינוך – או, לחלופין, פטור מסטאז'). . העסקה בשליש משרה ומעלה בחטיבה 3 העליונה בכל מוסדות ההעסקה. • עובד הוראה אשר עומד בכל תנאי הצירוף לעוז משרה 1/3 לתמורה המפורטים לעיל, ומדווח ש"ש 4 לפחות על הרצף השש-שנתי (מינימום פרונטליות בחטיבה העליונה), יוכל להגיש בקשה מקוונת להצטרפות לרפורמה עוז לתמורה, ולא יצורף באופן אוטומטי. יודגש כי גם עובדי הוראה חדשים צריכים לעמוד בכל הקריטריונים.

למרות הימים הלא פשוטים, בלשון המעטה, שעוברים עלינו, אנו חייבים גם להביט קדימה ולהתחיל לתכנן את שנת הלימודים הבאה, בתקווה שזו תחל תחת הכותרת של "שגרה". הזמנה לשימוע עקב צמצום משרה או הפסקת עבודה במהלך חודש מאי הנהלות בתי הספר והמעסיקים נערכים לקראת שנה"ל תשפ"א. כחלק מההיערכות נאלצים המעסיקים לזמן מורים לשימועים טרם פיטורין או צמצומי משרה עקב סגירת מגמות, הפחתת שעות הוראה וכו'. הודעה על שימוע חייבת להגיע אל המורה, בכתב, ימים לפני השימוע. 10–7 , במהלך חודש מאי על המעסיק לפרט את הפגיעה הצפויה במשרתו של המורה, ואת הסיבות שגרמו לכך, בין שמדובר בצמצום משרה ובין שמדובר בפיטורין. המורה רשאי להגיע לשימוע עם נציג ארגון המורים או כל נציג אחר מטעמו. ארגון המורים ממליץ מאוד שמזכיר/ת הסניף הוא שילווה את חבריו בהליך. עקב משבר הקורונה יתבצע הליך השימוע בדרכים האלה: שימוע פרונטלי. שימוע מרחוק (באמצעות זום). שימוע בכתב (ניתן באמצעות העברת טענות בכתב מטעם המורה או נציגיו אל המעסיק). מורה המעוניין שמזכיר/ת הסניף ילווה אותו מתבקש להודיע למזכיר/ת הסניף מייד על מועד השימוע ולבקש מהמעסיק לתאם את השימוע עם נציג ארגון המורים. הודעת המעסיק על צמצום משרה או פיטורין .31.5.20 תישלח למורה לא יאוחר מיום כאשר הפגיעה נובעת מסיבות אובייקטיביות, כגון: צמצום משרה עקב הפחתת שעות תקן בביה"ס וקיטון במספר התלמידים, סגירת מגמה וכו', ניתן לבקש חל"ת עבור השעות שצומצמו וזאת כדי לאפשר למורה לחזור להיקף משרתו הקבועה, במידה שתהיינה שעות, בשנה"ל תשפ"ב. מתפטר כדין מפוטר מורה יכול להתפטר כדין מפוטר מהסיבות האלה: . מצב בריאותי של המורה או של בן משפחה 1 חודשים 9 . התפטרות של עובדת הוראה במהלך 2 מיום הלידה

10

Made with FlippingBook Publishing Software