קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

חינוך היברידי, חשיבה חינוכית אחרת 26 שרון חסון

חשיבות המקצועיות בהוראה ובחינוך 22 קרן שקד

ע"שנוריתולנסי ז"ל

מציאות חדשה הצעה להיערכות חדשה

32

מנשה בן מאיר

2 0 2 0

ת ש ״ ף |

א י י ר - ס י ו ן , מ א י - י ו נ י | 2 9 7

ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook Publishing Software