קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

הבקשה תוגש באופן מקוון. להלן הקישור: http://apps.education.gov.il/McrOvhNet/ McrIshurimMeyuchadim.aspx בכל בקשה מקוונת לצירוף מתמחה לעוז לתמורה יש לצרף אישור על רישום לסדנת סטאז' (לימודי סטאז', ולא ביצוע סטאז' בפועל). צירוף עובדי הוראה ייעשה באופן ממוחשב, בהתאם לעמידתם בתנאי ההצטרפות ובכפוף לדיווח העסקתם במערכת עוש"ר בהיקף של שליש משרה לפחות בחטיבה העליונה. צירוף זה .31.12.2020 ייעשה עד לתאריך של 01.09.20- הצירוף ייעשה רטרואקטיבית מ אותה שנת הלימודים בה מבוצע הצירוף. ועדת חריגים להצטרפות עובד הוראה שאינו עומד בתנאי הסף להצטרפות לרפורמה, המוגדרים בהסכם "עוז לתמורה", אך עומד באחד מהתנאים המפורטים מטה, רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמה, המתקיימת באגף בכיר לכוח אדם בהוראה. הבקשות יוגשו באמצעות מייל בלבד, אל הגב' אסתי עמיאל בכתובת המייל: estieza@education.gov.il המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת חריגים .15.6.2020 : להצטרפות לעוז לתמורה אבקש להבהיר כי אין לעבוד עפ"י הרפורמה עוז לתמורה כל עוד אין אישור ממשרד החינוך על הצטרפות לרפורמה. ועדת חריגים ליציאה מעוז לתמורה עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי הרפורמה עוז לתמורה, רשאי להגיש בקשה מקוונת לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה, בכפוף לעמידתו בקריטריונים האלה: - מצב בריאותי של עובד ההוראה, סיבה רפואית בכפוף לאישור עדכני מרופא תעסוקתי מטעם קופת חולים בלבד. בצירוף אישורים מצב בריאותי של בן זוג או ילד - רפואיים. עובד יהא רשאי להגיש בקשה ככל סיבת גיל - 60- שנה ויותר, או אם יום הולדתו ה 60 שמלאו לו יהא במהלך שנת הלימודים תשפ"א, או כאשר הוא גמלאי שפרש בפרישה מוקדמת ושב ללמד במערכת החינוך. לאחר קבלת אישור יציאה תהיה ההחלטה סופית ולא ניתנת לשינוי ממועד זה ואילך. כמו כן עובד הוראה שקיבל אישור יציאה בגין קריטריון זה יקבל פטור מהרפורמה

מדי שנה ולא יידרש להגיש בקשה. כגון: פטירה של • סיבות משפחתיות מיוחדות - בן/ בת זוג, משפחות ברוכות ילדים (יש לצרף ספח ת"ז עם + צילום ת"ז של עובד/ת ההוראה פרטי הילדים) וכד' (יש לצרף אישורים מתאימים לפי הצורך). ככלל, לא יידונו בקשות בשל מצב רפואי של אחד ההורים ו/או שני ההורים. • סיבות הנובעות מאופי ההעסקה/ צורכי מערכת מקצועות נדרשים, לימודים לתואר שני - החינוך ושלישי וכיוצא בזה. עובד הוראה שיקבל אישור ליציאה לתשומת לב, מהרפורמה - לא יוכל למלא כל תפקיד בביה"ס בו הוא עובד באותה שנת לימודים (למעט חינוך כיתה וייעוץ). אישור הוועדה יהא תקף לשנת לימודים אחת (בכל שנה נדרשת הגשת בקשה מחדש עפ"י הנוהל המתפרסם לאותה שנה"ל), אלא אם קבעה הוועדה אחרת בהחלטתה באופן מפורש, מלבד עובדי הוראה אשר יאושרו ליציאה מעוז לתמורה מסיבת גיל. עו"ה שקיבל אישור יציאה מעוז לתמורה לא יוכל להגיש בקשת צירוף לאותה שנת לימודים. המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת חריגים ליציאה .תאריך סיום 15.06.2020 : מהרפורמה עוז לתמורה 31.08.2020 : הטיפול בוועדות החריגים אופן ההגשה ע"י הגשת הבקשה תתבצע באופן מקוון בלבד, דרך מערכת עוש"ר לאחר הזדהות עובד ההוראה, אישית באמצעות שם משתמש וסיסמה (הכניסה תתבצע בלחיצה על "אישורים מיוחדים לעובדי הוראה" בדף הבית של מערכת עוש"ר). הגשת הבקשה ומעקב אחר החלטות הוועדה יתבצעו במערכת עוש"ר. להלן הקישור: http://cms.education.gov.il/ EducationCMS/Applications/Mcr/ בכל בקשת יציאה עובד ההוראה נדרש לצרף לבקשת היציאה המקוונת במערכת עוש"ר התייחסות מנהל בכתב (בציון שנת הלימודים עבורה מבוקשת היציאה, עם לוגו המוסד וכן חתימה וחותמת של המנהל). סדרי מתן התשובה החלטת הוועדה הראשונית תעודכן במערכת עוש"ר, והעובד יוכל לצפות בה, באמצעות הסיסמה האישית.

קשר הודעות הארגון

11

Made with FlippingBook Publishing Software