קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

נורית הס | המחלקה לפנסיה

genieh@igm.org.il כתובת דוא״ל: | 03-7106755 : טל׳ המחלקה | יו״ר המחלקה לפנסיה

קשר הודעות הארגון

פנסיה מוקדמת – בעלויות מורי בעלויות עדיין יכולים להגיש בקשה אתר משרד לפנסיה מוקדמת באמצעות . ניתן בפורטל עובדי הוראה-בעלויות החינוך, מאי. למלא טפסים עד סוף חודש מורים מפוטרים ומורים שמשרתם צומצמה את הבקשה, יוני. יוכלו להגיש בקשה גם בחודש על כל נספחיה*, יש להגיש באופן מדויק ומוקפד כדי שהיא תטופל כראוי. המחלקה לפנסיה בארגון המורים בודקת את הבקשה ומעבירה אותה להמשך הטיפול בוועדה המתקיימת במשרד החינוך. אישורים ותשובות ניתנים בהמשך. *הנני חוזרת ומדגישה שיש להקפיד ולציין את כל סוגי הפנסיה שיש למורה. מורה שישכח לציין את סוג הפנסיה הנוספת, עלול להיפגע בתחשיב הפנסיה המוקדמת. רצף זכויות מוריםשחסכו בעבר בקרן פנסיה תקציבית וכיום חוסכים בקרן פנסיה צוברת ותיקה - ולהפך, מורים שבעבר חסכו בקרן פנסיה צוברת ותיקה וכיום חוסכים בקרן פנסיה תקציבית, וצריכים לבצע רצף זכויות (אחרי שבדקו את הנושא עם בעלי מקצוע), חייבים לבצע את הרצף טרם פרישתם לפנסיה מוקדמת או לפנסיית גיל. אין אפשרות לבצע רצף זכויות אחרי הפרישה.

פנסיית גיל – בעלויות ואילך) 62 , נשים - מגיל 67 - מורים (גברים המעוניינים לפרוש בסוף שנה זו, ומבוטחים עמיתים (מבטחים, צוברת ותיקה בפנסיה בפנסיה צוברת קג"מ) וגלעד הוותיקה או עליהם (מנורה, הראל, פסגות ועוד) חדשה אליה הם שייכים ולמלא לקרן הפנסיה לפנות את הטפסים לפרישת גיל. יש לבצע את מילוי כדי לקבל בבוא מאי-יוני הטפסים בחודשים היום את הפנסיה ללא עיכובים. מורים שלהם פנסיה תקציבית במשרד החינוך או .60 מגיל בבעלות, רשאים לפרוש לפנסיית גיל על המורה להגיש בקשה באמצעות פורטל משרד החינוך או להיעזר בכוח אדם בהוראה במחוז אליו הוא שייך. מורה בפנסיה תקציבית השייך לבעלות, יגיש הבקשה לאגף החינוך בעירייה. פנסיה מוקדמת – משרד החינוך עד כה, ולמרותהגשתהבקשות לפנסיהמוקדמת, טרם התבצע הטיפול בבקשות. בשיחה עם מר איתי הדר, מהמטה של משרד החינוך, נאמר שעדיין אין תוכנית לפרישה מוקדמת במדינה. אם וכאשר יהיו עדכונים בנושא, ניידע על כך באתר האינטרנט וב"קשר עין". פנסיית גיל – פנסיה תקציבית משרד החינוך (בעלויות)

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

יו״ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו״ר דירקטוריון הקרן michal@agur.org.il כתובת דוא״ל: | 03-5162135 : טל’ המחלקה

עקב משבר הקורונה 2020–2019 הודעה על הקלות למשתלמי תש״ף

בהמשך להנחיות המתקבלות מהממשלה וממשרד הבריאות בנוגע להטלת מגבלות על התקהלויות, לרבות המשך תפקוד מערכת החינוך ,2020 - 2019 בארץ עד תום שנת הלימודים תש"ף אנו עוקבים בדריכות אחר ההנחיות לרבות בקשר למוסדות לימוד עבור משתלמים.

אנו קוראים לכם, משתלמים יקרים, לעקוב אחרי ההוראות בכל מוסד לימודי בו אתם משתלמים , ולהיענות להנחיות 2020 – 2019 השנה, תש"ף בנוגע ללמידה מרחוק. הנהלת החברה המנהלת את קרנות ההשתלמות למורים בבתי ספר על יסודיים, במכללות

16

Made with FlippingBook Publishing Software