קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

קשר הודעות הארגון

לביטוח לאומי. מורה שמשרת במילואים בתקופת החופש הגדול, או בחופשת סוכות, חנוכה או פסח, זכאי לשכר כפול על תקופת המילואים. תיקון בחוק קובע שתגמול עבור כל יום שירות משולם ללא הבחנה אם נפגעה הכנסתו של משרת המילואים או לא. עובד המשרת במילואים וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות עבודה או בימי מנוחה, ישולם לו שכר עבודה רגיל מהמעסיק וכן תגמולי מילואים (שכר כפול). חופשות והיעדרויות לצורך לימודים עובד/ת הוראה הלומד/ת לקראת תואר זכאי/ת להיעדר מבית הספר ולקבל תשלום (היעדרות בשכר) לצורך בחינות הנדרשות במסגרת לימודיו/ה לתואר, על פי הפירוט הזה: ימי חופשה בשכר - בתנאי שהבחינה נערכת 3 באותו היום שעל המורה להימצא בבית הספר. ימי חופשה נוספים שהמורה זכאי להם לצורך 3 לימודיו ועליו להחזירם במועד אחר בתיאום עם מנהל ביה"ס. קידום בדרגה בעוז לתמורה מורה שעובד/ת במסגרת הרפורמה עוז לתמורה זכאי לצבור נקודות קרדיט בגין מילוי תפקיד לצורך קידום בדרגת עוז. נקודות תזכה בדרגת קידום בשיעור 10 צבירת דרגות 4- . עובד הוראה יהיה זכאי ל 1.69% של קידום במהלך תקופת העסקתו. שנים. 3 פרק הזמן המינימלי בין דרגה לדרגה הוא

במשך שנה שלמה עברנו כולנו זמנים קשים. מעמסה גדולה נחתה עלינו, עובדי ההוראה, כשנאלצנו לעבוד בתנאי עבודה שאינם מוכרים ואינם שגרתיים. ואף על פי כן, תוך כדי הסתגלות למצב החדש והבלתי מוכר, ביצענו את עבודתנו בהצלחה. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את כולנו בברכה לבריאות שלמה ולחג שמח וחופשה נעימה. בקשה לחל"ת לשנה"ל תשפ"א עובד/ת הוראה המבקש/ת לצאת לחופשה לצורך שבתון או לצורך אחר מתבקש/ת להגיש בקשה . יש לדאוג לקבלת 31.3.21 בכתב למעסיק עד אישור מהמעסיק בכתב על קבלת הבקשה. מורים המועסקים ע"י משרד החינוך יגישו את עובד הוראה בחופשה ללא תשלום עליו לדאוג בעצמו לרציפות הזכויות הסוציאליות שלו (פנסיה, ביטוח לאומי וכו'). מורים היוצאים לחל"ת לצורך שבתון יבדקו את זכאותם לשנת שבתון בקרן ההשתלמות טרם בקשתם לחל"ת. עובד הוראה בשבתון זכאי לחזור לבית הספר בו הועסק לפני היציאה לשבתון. בקשה לחזרה לעבודה בתום החל"ת מורים שנמצאים בחל"ת בשנה"ל הנוכחית חייבים להודיע למעסיק בכתב על חזרתם לעבודה עד .31.3.21 יום במקביל יש לעדכן את מנהל ביה"ס. מורים שלא יעשו זאת במועד עלולים להסתכן בכך שהמעסיק יסרב להחזירם לעבודה. תשלום עבור ביצוע ימי מילואים עובד/ת הוראה שנקרא/ת למילואים זכאי/ת לקבל תגמול עבור שירות המילואים הפעיל אותו הוא/היא מבצע/ת. גובה תשלום תגמולי המילואים לא יפחת משיעור השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד. (תלוש צהוב) המורה יגיש 3010 את טופס למעסיק אשר יתבע בעבורו את התגמול מהמוסד הבקשה באמצעות פורטל עובדי הוראה. נוסף לכך יש לעדכן את מנהל ביה"ס.

להלן התפקידים לצבירת נקודות תפקיד

מספר נקודות

2

מחנך

2.5 2.5 2.5

רכז טיולים

רכז הערכה ומדידה רכז התאמות ללמידה

3 3

רכז מקצוע

רכז חינוך חברתי

4

רכז שכבה

12 המשך בעמוד

10

Made with FlippingBook Publishing Software