קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

נורית הס | המחלקה לפנסיה

genieh@igm.org.il כתובת דוא״ל: | 03-7106755 : טל׳ המחלקה | יו״ר המחלקה לפנסיה

קשר הודעות הארגון

הצוברות החדשות, עליהם להיות מודעים לכך שישנם מסלולים שונים בפרישה. על המורה לבחור את המסלול הרצוי והנכון לו לפרישה. מורים השייכים למנורה מבטחים ופורשים פרישת גיל, יכולים להיעזר במתכנן פנסיוני מטעם מנורה מבטחים (ללא תשלום). יש לפנות למר עיוש פרץ במייל: .AYOUSHP@MENORAMIVT.CO.IL מורים בפנסיה תקציבית הפורשים פרישת גיל, עליהם למלא טפסים מקוונים בפורטל משרד החינוך. * מורים ומורות שהיו בפנסיה מוקדמת מהקרנות הצוברות החדשות, ומקבלים את הפנסיה דרך הבעלות האחרונה בה עבדו, מקבלים את הפנסיה עד עליהם 67- . שלושה חודשים לפני הגיעם ל 67 גיל למלא טפסים לפרישת גיל מהקרן אליה הם שייכים. מורה בשבתון, או מורה השייך למשרד העבודה, אינו יכול למלא את הטפסים לפרישה באמצעות הפורטל. עליו לפנות אל ג'ני, רכזת המחלקה 03-7106755 : לפנסיה בארגון המורים, בטלפון . יש למלא את genieh@igm.org.il או במייל: הטפסים ידנית ולהחזירם לארגון לצורך בדיקתם והעברתם לוועדה במשרד החינוך. מורים בחל"ת/שבתון מורה בחל"ת אינו יכול לפרוש פרישה מוקדמת. עליו לחזור וללמד שנה נוספת ואז לנסות ולהגיש בקשה לפרישה. מורה בחל"ת לצורך שבתון יכול להגיש בקשה לפנסיה מוקדמת. מורים בשבתון ומורים השייכים למשרד העבודה

2021 פרישה מוקדמת מבעלות – אוגוסט מורים המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת מבעלויות, הן מקרן פנסיה צוברת ותיקה הן ואילך - מתבקשים 50 מקרן צוברת חדשה, מגיל למלא טפסים באופן מקוון באתר משרד החינוך . כתובת הדף באתר: פורטל 31.5.2021 עד יום פנסיה והפסקת > מרחב מנהלי > עובדי הוראה פרישה מוקדמת מבעלות. קישור לדף: - > עבודה .http://bit.ly/2HY0Mdm יש לקרוא את ההנחיות היטב ובעיון לפני מילוי הטפסים. לטופס הבקשה המקוון יש לצרף את המסמכים האלה, בקבצים סרוקים: 2021 • תלוש שכר לשנת • דוח רבעוני/שנתי מכל קרן (ספטמבר – דצמבר )2020 • טופס ייפוי כוח מקרן ותיקה/חדשה • אישור על רצף זכויות/הקפאה (אם יש). מורים המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת ומעלה, ולהם קרן פנסיה 50 ממשרד החינוך מגיל תקציבית או צוברת (ותיקה או חדשה), מתבקשים למלא בדחיפות בקשה בפורטל עובדי הוראה של משרד החינוך. כמו כן יש ליידע בכתב את מזכיר/ת הסניף בארגון המורים על הרצון לפרוש, במכתב או במייל, ולציין את הפרטים האלה: גיל, שם בית ספר, מחוז, הנימוק לבקשה לפרישה ופרטים נוספים חשובים ורלוונטיים לפרישה. זאת כדי לאפשר למזכיר/ת הסניף לפעול לקידום אישור הפרישה. 2021 פרישת גיל – אוגוסט מורים בגיל פרישה המעוניינים לפרוש בסוף שנה , מתבקשים לפנות ישירות אל 2021 זו, אוגוסט קרנות הפנסיה לקבלת טפסים הדרושים לפרישה או להוריד טפסים ישירות באתר האינטרנט ולמלא אותם. רצוי למסור את הטפסים לקרן הפנסיה כשלושה חודשים לפני תום שנת הלימודים. מורים הפורשים פרישת גיל* ישירות מהקרנות פרישה מוקדמת ממשרד החינוך 2021 אוגוסט

פנסיה תקציבית – יישום הסכם הפנסיה החדש – מנהל הגמלאות

החל יישום הסכם 2021 בקצבת חודש פברואר הפנסיה החדש, שנחתם בין המדינה לבין .2020 הסתדרות המורים באוגוסט והיו 2007 מורים שפרשו החל מחודש ספטמבר באחת או יותר מהרפורמות (לפני פרישתם), נעשה להם חישוב חדש.

16

Made with FlippingBook Publishing Software